Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Thí nghiệm MCB tự động với FLEX

b. Thí nghiệm MCB tự động với FLEX

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 16: Giao diện màn hình module FLEXKhi MCB trip, thời gian vận hành được ghi lại.

Bước 2: Ở bước tiếp theo, MCB cần phải được đóng lại bằng tay. Để phát hiện việc đóng,

ta thêm bước chuỗi 2, và thiết lập dòng đầu ra I OUT = 1 A, timeout 10 phút, và 1 trigger I

OUT Overload GO. Nhờ vậy, bạn có đủ thời gian để đóng MCB.Hình 17: Giao diện màn hình module FLEX• Bước 3: Để tránh phải cầm MCB trong khi trip, ta có thể thiết lập bước chuỗi bổ sung 3 với

dòng 0 A trong 5 giây.Hình 18: Giao diện màn hình module FLEX• Bước 4: thêm bước chuỗi 4 với dòng đầu ra gấp 5 lần dòng danh định. Trong bước này, cơ

chế nhiệt của MCB phải phản ứng trong khoảng từ 6 giây đến 3 phút.Hình 19: Giao diện màn hình module FLEX• Bước 5: thêm 2 bước chuỗi nữa với giá trị như bước trước: bước chuỗi 5 với dòng đầu ra 1

A, timeout 10 phút, trigger Overload go; và 1 bước chuỗi 6 với 0 A trong 5 giây.

Bước 6: Tại bước chuỗi cuối cùng - bước chuỗi 7, ta thêm 1 bước thí nghiệm ổn định với

dòng đầu ra 13 A trong 10 phút. MCB không được trip trong khoảng thời gian này, sau đó

thiết lập I OUT Overload, lần này khơng được diễn ra q tải.Hình 20: Giao diện màn hình module FLEX- Ví dụ, đối với MCB 13 A, với đặc tính q dòng theo thời gian được trình bày ở trên, chuỗi

được trình bày theo dạng bảng như sau:

Bảng 1: Trình tự thí nghiệm MCB tự động bằng module FLEX

Bướ

Timeou

I OUT

f

Trigger

c

t

1

65

2s

I OUT Overload

2

1

10 min

I OUT Ovl. Go

3

0

5s

Off

50

4

39

3 min

I OUT Overload

Hz

5

1

10 min

I OUT Ovl. Go

6

0

5s

Off

7

13

10 min I OUT Overload

Trước khi bắt đầu thí nghiệm, hãy đảm bảo là MCB đang đóng.

Nhấn nút Start/Stop. MCB phải trip ngay lập tức.Chuyển tiếpBước• Đóng MCB trong vòng 10 phút tiếp theo. Bạn sẽ nghe thấy MCB kêu vo vo, do trip từ đang

hoạt động nhưng lại không đủ mạnh để trip.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian (dưới 3 phút), MCB sẽ trip lần nữa.

• Đóng MCB trong vòng 10 phút tiếp theo. MCB khơng được trip lại do dòng danh định là 13

-A.

Để xem kết quả của từng bước chuỗi đơn lẻ, hãy nhấn nút mềm Previous hoặc Next. Kết

quả có thể hiển thị theo thứ tự sau:

Bước chuỗi 1: thời gian trip từ tại giá trị dòng bằng 5 lần dòng danh định.

• Bước chuỗi 4: thời gian trip nhiệt tại giá trị dòng điện bằng 3 lần dòng danh định.

• Bước chuỗi 7: (hopefully) timed-out.

- Hầu hết các máy cắt với dòng danh định 13 A và 16 A trip một thời gian dài trước khi đạt

đến giới hạn trong của hợp bộ thí nghiệm, đó là trước khi xảy ra quá tải nhiệt của

COMPANO 100. Tuy nhiên, nếu máy cắt có thời gian trip dài nhưng đặc tính q dòng theo

thời gian vẫn nằm trong dung sai, COMPANO 100 có thể khơng trip máy cắt đó.- Do vậy cần chú ý: COMPANO 100 có thể được sử dụng để kiểm định độ tin cậy của MCB3.

a.

-thông qua việc kích hoạt MCB trip. Tuy nhiên, nó khơng thể xác định tin cậy trong tất cả các

trường hợp rằng MCB không làm việc tin cậy, đặc biệt khi quá tải nhiệt làm dừng đầu ra

dòng của hợp bộ thí nghiệm trước khi MCB trip.

Bộ chỉ thị quá tải bị trễ 200 ms theo 1 trong 2 hướng: thuận và nghịch.Vậy nếu bạn thực

hiện đo theo thời gian sử dụng trigger “Overload”, bạn cần thêm vào hoặc trừ đi 200 ms

tương ứng từ kết quả đo.

Thí nghiệm rơ le quá dòng

Thí nghiệm rơ le q dòng sử dụng module ứng dụng Quick

Chương này giới thiệu cho bạn cách thực hiện kiểm tra thủ cơng một rơ-le q dòng.

Trong trạm biến áp, đầu vào rơ-le (chân 8 và 9) sẽ được nối với một máy biến dòng (CT)

nhằm giám sát dòng điện trên đường dây.Để thí nghiệm rơ-le, hãy kết nối các đầu vào này với đầu ra dòng điện COMPANO 100 I

OUT. Cực tính khơng quan trọng với thí nghiệm này. Cắm các đầu kết nối lục giác với

COMPANO 100, và các đầu nối dạng giắc chuối vào rơ-le. Điều này giúp bạn đấu nối mà

không cần các adapter bổ sung.

Vì bạn đang thí nghiệm với dòng điện hạn chế, vì vậy bạn có thể sử dụng các loại cáp nhỏ

hơn cho thí nghiệm này.Trong trạm biến áp, đầu ra của rơ-le (chân 2, 3 và 6) sẽ được kết nối với một máy cắt (CB)

để cắt máy cắt trong trường hợp phát hiện q dòng.Để thí nghiệm rơ-le, hãy kết nối đầu ra của nó với BINARY INPUT IN 1 của hợp bộ thí

nghiệm COMPANO 100 (xem sơ đồ kết nối ở hình trên)

Kết nối đầu vào COMPANO 100 IN 1 với tiếp điểm trip 50 của rơ-le quá dòng (đầu ra 2, sử

dụng cáp màu đỏ) và với các tiếp điểm khác (đầu ra 3, sử dụng cáp màu đen).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Thí nghiệm MCB tự động với FLEX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×