Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Rhipe—Client-side R and Hadoop working together

4 Rhipe—Client-side R and Hadoop working together

Tải bản đầy đủ - 0trang

495An optimized repartition join frameworkMapperReducer-RLQIUDPHZRUN

OptimizedJobBaseOptimizedDataJoinMapperBaseOptimizedDataJoinReducerBaseDEVWUDFW 7H[WJHQHUDWH,QSXW7DJ 6WULQJLQSXW)LOH

DEVWUDFW 2XWSXW9DOXHFRPELQH 6WULQJNH\

DEVWUDFW 2XWSXW9DOXHJHQ0DS2XWSXW9DOXH 2EMHFWR 

2XWSXW9DOXHVPDOO9DOXH

DEVWUDFW 6WULQJJHQ*URXS.H\ 2EMHFWNH\2XWSXW9DOXHRY 2XWSXW9DOXHODUJH9DOXH

YRLGPDS 2EMHFWNH\2EMHFWYDOXH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Rhipe—Client-side R and Hadoop working together

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×