Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. KHÁI NIỆM và VAI TRÒ QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

I. KHÁI NIỆM và VAI TRÒ QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NỘI BỘ

DOANH NGHIỆP

Quản lý nội bộ doanh nghiệp là cơ chế điều

chỉnh mối quan hệ của các chủ thể tham gia

trong doanh nghiệp bao gồm:

các cổ đơng (hay thành viên góp vốn)

 Hội đồng quản trị (hay Hội đồng thành viên)

 Giám đốc (Tổng Giám đốc)

 người quản lý (Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Tổ

trưởng, …)

 người lao động

 những người có liên quan khác.

Vai trò

QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Giúp doanh nghiệp hoạt động tốt và thực hiện được

các chiến lược kinh doanh.

Tránh các mâu thuẫn nội bộ trong doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược kinh doanh tốt.

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.TƯ VẤN PHÁP LUẬT

trong quản lý nội bộ doanh nghiệp

Bao gồm:

 giải đáp pháp luật;tư vấn soạn thảo các hồ sơ quản lý nội bộ;

tư vấn cách giải quyết các vấn đề liên quan:Về lao động.

 Về tài chính.

 Về kinh doanh / đầu tư.

II.

Kỹ năng TƯ VẤN

QUẢN LÝ NỘI BỘ

DOANH NGHIỆPCÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN

1.Yêu cầu cơ bản đối với luật sư tư vấn.2.Các hình thức tư vấn.3.4.Các đặc trưng pháp lý tác động đến tư vấn quản lý nội

bộ doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. KHÁI NIỆM và VAI TRÒ QUẢN LÝ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×