Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV : Sơ đồ chân, chức năng của các chân tín hiệu. Nguyên lý hoạt động của cpu 8088.

IV : Sơ đồ chân, chức năng của các chân tín hiệu. Nguyên lý hoạt động của cpu 8088.

Tải bản đầy đủ - 0trang

SƠ ĐỒ CHÂN NGUỒN CPU 8088S6 =0 liên tục, S5 phản ánh

IF. S3,S4 cùng phối hợp để

chia ra việc truy nhập các

thanh ghi đoạn.S3

0

1

0

1S4

0

0

1

1Truy vấn đến các đoạn

Đoạn dữ liệu phụ (ES:)

Đoạn ngăn xếp (SS:)

Đoạn mã hoặc không đoạn nào

Đoạn dữ liệuBảng các bit trạng thái và việc truy nhập đến các thanh ghi đoạn.

(Hình vẽ: Đóng vỏ DIP 40 chân của 8088)

1.2 Các chân tín hiệu:AD7 – AD0 [I/O]: Các chân dồn kênh cho tín hiệu phần thấp của bus địa

chỉ và dữ liệu. Khi xung ALE = 0 => báo cho mạch ngồi biết trên đường đó (các

[13]chân) có tín hiệu dữ liệu (ALE: Address Latch Enable). Khi xung ALE = 1 => báo

cho mạch ngoài biết trên đường đó (các chân) có tín hiệu địa chỉ. Các chân này ở

trạng thái trở kháng cao khi 8088 nhận treo (Hold).A15-A8[O]: Là các bit phần cao của bus địa chỉ. Các chân này ở trạng

thái trở kháng cao khi 8088 chấp nhận treo.A16/S3, S17/S4, A18/S5, A19/S6 [O]: Là các chân dồn kênh cho địa chỉ

phần cao của tín hiệu trạng thái. (A: Address, S: Status). KhiALE = 0: Tại các

chân này là tín hiệu trạng thái: S6-S3. Khi ALE = 1: Tại các chân này là tín hiệu

địa chỉ. Các chân này ở trạng thái trở kháng cao khi 8088 chấp nhận treo.RD [O]: Tín hiệu điều khiển đọc (“Xung cho phép đọc”. Khi RD = 0 thì

bus dữ liệu sẵn sàng nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi. Chân RD ở

trạng thái trở kháng cao khi 8088 chấp nhận treo.READY [I]: Tín hiệu báo cho CPU biết tình trạng sẵn sàng của thiết bị

ngoại vi hoặc của bộ nhớ. Khi READY = 1 => CPU thực hiện ghi/đọc mà không

cần xen thêm các chu kì đợi. Ngược lại khi thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ có tốc độ

chậm => chúng có thể đưa ra tín hiệu READY = 0 để báo cho CPU chờ. Khi này

CPU tự kéo dài thời gian thực hiện ghi/đọc bằng các xen thêm các chu kì đợi.INTR [I]: Đây là chân tiếp nhận tín hiệu yêu cầu ngắt che được. Khi có

yêu cầu ngắt tác động đến chân này mà cờ cho phép ngắt IF = 1 thì CPU kết thúc

lệnh đang thi hành dở (kết thúc chu kì lệnh), sau đó nó đi vào chu kì chấp nhận

ngắt và đưa ra tín hiệu INTA = 0 tại chân INTA (24).TEST [I]: Tín hiệu ở chân này được kiểm tra bằng lệnh WAIT. Khi CPU

thực hiện lệnh WAIT mà khi đó TEST = 1 thì CPU sẽ chờ cho đến khi TEST = 0

thì mới thực hiện lệnh tiếp theo.NMI [I]: Tín hiệu u cầu ngắt khơng che được. Tín hiệu này khơng bị

khống chế bởi cờ IF và nó sẽ được CPU nhận biết tại đường của xung yêu cầu

ngắt. Nhận được yêu cầu này CPU kết thúc lệnh đang làm dở, sau đó chuyển sang

thực hiện chương trình con phục vụ ngắt INT2 (ISR: Interrupt Service Routie).RESET [I]: Tín hiệu Reset tại 8088 (Trong chừng mực nào đó có thể coi

tín hiệu này là tín hiệu u cầu ngắt khơng che được). Khi tín hiệu RESET = 1 và

kéo dài ít nhất 4 chu kì của đồng hồ (4 xung clock) thì 8088 bị buộc phải khởi

động lại, nó xóa các thanh ghi: DS, ES,SS, IP và FR về 0 và bắt đầu thực hiện

chương trình tại địa chỉ CS:IP =FFFF:0000 (như khi khởi động, IF <= 0 để cấm

các ngắt, TF <= 0 để 8088 không bị đặt trong chế độ chạy từng lệnh => chạy suốt).CLK [I]: Tín hiệu xung đồng hồ (xung nhịp). Xung nhịp có độ rỗng 77%

và cung cấp nhịp làm việc cho CPU (và các mạch khác của hệ thống).

[14]Vcc [I]: Chân nguồn. Nguồn cung cấp cho CPU là +5V±10%, 340 mAGND [O]: Chân nguồn nối với 0v của nguồn ni.

MN/MX [I]: Chân điều khiển hoạt động của CPU theo chế độ Min/Max

(8088 có thể làm việc ở 2 chết độ khác nhau nên có 1 số chân tín hiệu phụ thuộc

và chế độ làm việc đó).

1.3 Chế độ MIN (Chân MN/MX cần được nối thẳng vào +5V mà không qua điện

trở).

Khi 8088 ở chế độ MIN tất cả các tín hiệu điều khiển liên quan đến các thiết

bị ngoại vi truyền thống và bộ nhớ giống như trong hệ 8085, đều có sẵn trong

8088 cho nên việc phối ghép với các thiết bị ngoại vi và bộ nhớ sẽ rất dễ dàng. Vì

vậy có thể tận dụng được các phối ghép ngoại vi có sẵn => giảm giá thành hệ

thống.

• IO/M [O]: Tín hiệu này phân biệt tại một thời điểm cụ thể nào đó phần

tử nào trong các thiết bị vào/ra (I/O) hoặc bộ nhớ (M: Memory) được

chọn để trao đổi dữ liệu với CPU. Trên Address bus lúc đó sẽ có các địa

chỉ tương ứng thiết bị. Chân này ở trạng thái trở kháng cao khi CPU

chấp nhận treo.

• WR [O]: Xung cho phép (giống như RD). Khi CPU đưa ra tín hiệu WR

=0 thì dữ liệu đã ổn định và chúng sẽ được ghi vào bộ nhớ hoặc thiết bị

vào/ra tại thời điểm chuyển mức WR = 1 . Chân WR sẽ ở trạng thái trở

kháng cao khi 8088 chấp nhận treo.

• INTA [O]: Tín hiệu điều khiển báo cho mạch bên ngoài biết CPU đã

chấp nhận yêu cầu ngắt (INTR). Lúc này CPU đưa ra tín hiệu INTA = 0

để báo cho thiết bọ ngoại vi biết nó đang chờ mạch ngồi đưa lên Data

bus số liệu ngắt (kiểu ngắt).

• ALE [O]: Xung cho phép chốt địa chỉ (Address Latch Enable). Khi ALE

=1 có nghĩa trên bus dồn kênh A/D là địa chỉ của thiết bị ngoại vi hay bộ

nhớ. ALE không bao giờ bị thả nổi (trạng thái trở kháng cao), khi CPU

chấp nhận treo thì ALE =0.

• DT/R [O]: Tín hiệu điều khiển các đệm bus 2 chiều của Data bus để

chọn chiều vận chuyển dữ liệu trên bus D. Chân này ở trạng thái trở

kháng cao khi 8088 chấp nhận treo.

• DEN [O]: Tín hiệu báo cho bên ngồi biết khi này trên bus dồn kênh

A/D có dữ liệu ổn định. Chân này ở trạng thái trở kháng cao khi 8088

chấp nhận treo.

[15]• HOLD [O]: Tín hiệu u cầu treo CPU để mạch ngoài thực hiện trao đổi

dữ liệu với bộ nhớ bằng cách truy cập trực tiếp bộ nhớ (DMA- Direct

Memory Access). Khi HOLD =1, 8088 sẽ tự tách khỏi hệ thống bằng

cách treo bus A, D, C của nó (các bus ở trạng thái trở kháng cao) để bộ

điều khiển DMA là DMAC (DMA Controler) có thể lấy được quyền

điều khiển hệ thống để thực hiện công việc trao đổi dự liệu

• HLDA [O]: Tín hiệu báo cho bên ngồi biết yêu cầu treo CPU đã được

CPU chấp nhận và CPU đã treo các bus A, D và một số tín hiệu điều

khiển trên bus C.

• SS0 [O]: Đây là tín hiêu trạng thái. Tín hiệu này giống như S0 trong chế

độ Max và dùng kết hợp với IO/M, DT/R để giải mã các hoạt động của

bus.

IO/M DT/R SS0 Chu kì điều khiển của bus

0

0

0

Đọc mã lệnh

0

0

1

Đọc bộ nhớ

0

1

0

Ghi bộ nhớ

0

1

1

Bus rỗi (nghỉ)

1

0

0

Chấp nhận yêu cầu ngắt

1

0

1

Đọc thiết bị ngoại vi

1

1

0

Ghi thiết bị ngoại vi

1

1

1

Dừng (Halt)

Bảng quan hệ một số tín hiệu điều khiển

1.4 Chế độ MAX ( chân MN/MX cần được nối thẳng vào 0V)

Khi 8088 làm việc ở chế độ Max, một số tín hiệu điều khiển cần được tạo ra

trên cơ sở các tín hiệu trạng thái nhở dùng thêm ở bên ngoài 1 mạch điều khiển

bus 8288. Chế độ Max được sử dụng trong hệ thống có mặt bộ đồng xử lý tốn

học 8087.

Bộ vi xử lý 8088 có hai chế độ hoạt động là chế độ MIN và chế độ MAX

nên một số chân sẽ có các chức năng khác nhau đối với từng chế độ

hoạt động khác nhau của bộ vi xử lý .

MN/MX nối với +5V - chế độ min ,nối với đất -chế độ max

• S0, S1 và S2 [O]: Là các tín hiệu trạng thái dùng trong chế độ Max để

ghép nối với mạch điều khiển bus 8288. Các tín hiệu này được 8288

dung để tạo ra các tín hiệu điều khiển trong các chu kì hoạt động của

bus các tín hiệu điều khiển đó có như trong bảng sau:

S0S1S2Chu kì điều khiển của bus

[16]Tín hiệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV : Sơ đồ chân, chức năng của các chân tín hiệu. Nguyên lý hoạt động của cpu 8088.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×