Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ban lãnh đạo công ty là những người rất am hiểu về ngành Thép, có nhiều năm kinh nghiệm. Phong cách điều hành của Ban giám đốc xuất phát từ chính đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty.

Ban lãnh đạo công ty là những người rất am hiểu về ngành Thép, có nhiều năm kinh nghiệm. Phong cách điều hành của Ban giám đốc xuất phát từ chính đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

38phận chức năng căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ cho năm đến, năng lực sản xuất thực tế

tại đơn vị để lập kế hoạch sản xuất cho năm đến để giao cho bộ phận sản xuất. Trên

cơ sở đó, một số kế hoạch khác cũng được lập như kế hoạch thu mua nguyên vật liệu,

kế hoạch mua vật tư,....cụ thể:

- Đối với kế hoạch sản xuất: Do phòng kế hoạch lập dựa trên năng lực sản xuất

hiện có tại công ty và nhu cầu sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

- Đối với vật tư, Thép phế liệu: Thép phế liệu là loại ngun liệu chính của q

trình sản xuất phơi Thép, nó chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm. Tuy nhiên,

nguồn cung cấp loại nguyên liệu này lại không ổn định do bị ảnh hưởng nhiều bởi thị

trường thế giới và sự nghiêm túc trong kinh doanh của đối tác nước ngồi nên cơng

tác thu mua Thép phế liệu được đặt biệt quan tâm nhằm đảm bảo cho q trình sản

xuất được liên tục.

Nhìn chung, cơng tác lập kế hoạch chỉ mang tính hình thức, việc tổ chức thực

hiện sản xuất kinh doanh hầu như mang tính chủ quan, tự phát, tách rời kế hoạch đã

được lập. Ví dụ: trong năm 2010 lượng thép phế liệu thu mua theo kế hoạch là

165.000 tấn, nhưng trên thực tế số Thép phế liệu đã thu mua lũy kế tính đến tháng

9/2010 đã là 178.000 tấn. Mặc khác, công tác đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch

còn mang tính chung chung, chưa nêu rõ được lý do cụ thể để có biện pháp khắc phục

cho việc lập kế hoạch ở các năm đến.

2.2.2. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh tốn của Cơng

ty cổ phần Thép Đà Nẵng

2.2.2.1. Đối với khâu mua hàng

Mua hàng đúng loại, đảm bảo đúng quy cách, chất lượng, số lượng, mua đúng

nhà cung cấp, đúng giá (giá càng thấp thì càng tốt) mua đúng theo sự phân cơng, phân

cấp của lãnh đạo.

Mua hàng đủ số lượng hàng hóa đã đề nghị, đã được phê duyệt.

Mua hàng kịp thời, đúng thời hạn đã quy định, đúng kế hoạch đã xây dựng

không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ của cơng ty.

2.2.2.2. Đối với khâu thanh tốn39Việc thanh toán phải đảm bảo đúng với số lượng hàng thực tế mua, đúng nhà

cung cấp.

Thanh toán đúng giá đã thỏa thuận trên hợp đồng, trả đủ số tiền thực sự nợ nhà

cung cấp.

Thanh toán đúng hạn đã ký kết trong hợp đồng, các khoản nợ nhà cung cấp, đã

cam kết thời hạn thanh toán.

Các nghiệp vụ thanh toán đều được phê chuẩn bởi Tổng giám đốc

Nghiệp vụ mua hàng và thanh toán phải được kế toán ghi nhận, báo cáo tình

hình xuất nhập tồn của hàng hóa và cơng nợ đúng, kịp thời, rõ ràng cho từng khách

hàng cụ thể.

Nghiệp vụ mua hàng phải đầy đủ các chứng từ sau: Phiếu yêu cầu mua hàng,

phiếu kiểm định thép phế liệu, phiếu nhập vật tư, cân quan điện tử, phiếu kiểm định

của KCS, hố đơn của người bán,….có sự phê chuẩn của người có thẩm quyền.

Kế tốn ghi nhận đúng giá trị thực tế về giá vốn hàng nhập kho.

2.2.3. Hệ thống các chứng từ, sổ sách và các báo của chu trình mua hàng

và thanh tốn tại Cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng

2.2.3.1. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ mua hàng và thanh tốn

tại cơng ty cổ phânThép Đà Nẵng

Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định hiện hành, theo

Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. Các chứng từ kế

toán mua hàng và thanh toán thể hiện cho các nghiệp vụ kinh tế thực sự phát sinh và

hoàn thành, các chứng từ được lập đảm bảo hợp lệ và hợp pháp. Căn cứ nội dung trên

các chứng từ sẽ được phản ánh trên sổ sách kế tốn có liên quan, đảm bảo cho các

thông tin trên sổ sách kế toán đầy đủ và trung thực.

Tùy thuộc vào từng nghiệp vụ khác nhau mà có quy trình lập và ln chuyển

chứng từ phù hợp. Các chứng từ như: Phiếu nhập kho, hoá đơn mua hàng, phiếu chi,

giấy báo nợ, … và các giấy tờ liên quan đến quy trình mua hàng và thanh toán là cơ

sở để ghi sổ kế tốn.

Các chứng từ kế tốn chu trình mua hàng và thanh tốn ở Cơng ty ln chuyển như

sau:40Khâu mua vật tư hàng hóa nhập kho

Sơ đồ kèm theo

Chứng từ kế tốn:

+ Hợp đồng

+ Đơn đặt hàng

+ Hóa đơn GTGT

+ Hóa đơn bán hàng thông thường

+ Phiếu cân hàng (đối với vật tư nhập theo khối lượng)

+ Biên bản kiểm nghiệm, biên bản giao nhận (đối với vật tư không qua

cân)

+ Phiếu nhập vật tư,…

Ghi chú:

(1) Các bộ phận có nhu cầu về hàng hóa vật tư, lập phiếu yêu cầu mua hàng

(2) Phiếu yêu cầu hàng hóa được gửi cho trưởng bộ phận duyệt.

(3) Căn cứ vào phiếu đề nghị mua hàng hóa, Phòng vật tư – XNK tiến hành kiểm tra

theo kế hoạch mua hàng, kiểm tra hàng tồn kho, sau đó lựa chọn nhà cung cấp,

đặt hàng.

(4) Sau khi đã thỏa thuận được với nhà cung cấp về giá, chất lượng, số lượng phòng Vật

tư XNK lập Đơn đặt hàng/hợp đồng trình Tổng giám đốc ký duyệt.

(5) Căn cứ vào hợp đồng đã ký, bộ phận Vật tư - XNK thông báo số lượng và thời

hạn nhận hàng cho thủ kho.

(6) Hàng về đến Công ty phải qua sự kiểm tra của bảo vệ, sau đó qua cân, kiểm tra

của KCS về chất lượng nếu đạt chuẩn thủ kho tiến hành nhận hàng. Hàng được

KCS đánh giá không đạt thì được chuyển trả lại cho nhà cung cấp.

(7) Sau khi nhận hàng xong thủ kho ghi vào sổ kho.

(8) Căn cứ vào HĐGTGT, sổ kho kế toán tiến hành nhập vào máy.

(9) Nhập dữ liệu vào máy tính; in Phiếu nhập kho.

(10) (11) Thủ kho chuyển bộ chứng từ mua hàng gồm: Phiếu yêu cầu hàng hóa, hợp

đồng, đơn đặt hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn, biên bản bàn giao, KCS đánh giá,

biên bản kiểm nghiệm,... cho bộ phận kế toán thanh toán và các bộ phận kế tốn41liên quan, bộ phận kế tốn có liên quan căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn

để ghi sổ kế tốn.

Khâu thanh tốn

Chứng từ kế tốn:

- Hóa đơn GTGT.

- Phiếu đề nghị thanh toán.

- Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Lệnh chi,…42Nhu cầu về

hàng hóa từ

các bộ phận

(2)Phiếu

yêu cầu

HH

(3)(1)(4)Lựa

chọn

NCCPhiếu yêu cầu

HH

duy

ệt

Đơn đặt hàng

Ký kết hợp

đồng(4)Thông báo

nhận hàng(5)Lập hợp đồng(6)Hợp đồng

Phiếu nhập khoLấy mẫu kiểm

tra KCS(10)Phiếu nhập khoHàng hóa

Đạt tiêu chuẩnNhận hàng

(7)

Sổ khoSổ kế tốn

liên quanNhập vào

máy(11)

Hóa đơn

GTGT(9)Nguồn: Phòng tài chính kế tốn cơng ty Cổ phần Thép Đà nẵng

Lưu đồ 2.4: Lưu đồ luân chuyển chứng từ nghiệp vụ mua hàng nhập khoHóa đơn

GTGT43Nhu cầu

Thanh tốnKế tốn lập

chứng từ Thanh

tốn

21Giấy đề nghị

Thanh toánTổng giám

đốc ký

63Lập phiếu chi

(Ủy nhiệm

chi)5Kế toán trưởng

4Theo dõi việc

Mua hàng9Ghi sổ kế

toánLưu đồ 2.5: Lưu đồ luân chuyển chứng từ nghiệp vụ thanh toán7Duyệt chi8Xuất quỹ44Ghi chú:

(1) Đến hạn thanh tốn theo hợp đồng, phòng Vật tư -XNK sau khi hoàn thành

nghiệp vụ mua hàng, lập giấy đề nghị thanh toán gửi kế toán thanh toán.

(2) Căn cứ thời gian trong hợp đồng, kế toán tập hợp chứng từ làm thủ tục thanh

toán.

(3) Căn cứ vào các thủ tục có liên quan kế tốn thanh tốn tập hợp chuyển cho kế

toán trưởng xem xét duyệt.

(4) Kế toán ghi sổ.

( 5) Kế toán trưởng xem xét bộ chứng từ, nếu đầy đủ, hợp lý chuyển Tổng giám đốc ký

duyệt.

(6) Tổng giám đốc xem xét hợp lý, ký duyệt .

(7) Duyệt chi.

(8) Xuất quỹ.

(9) Các bộ phận liên quan theo dõi việc thực hiện.

2.2.3.2.Hệ thống tài khoản và sổ sách kế tốn mua hàng và thanh tốn tại

cơng ty cổ phân Thép Đà Nẵng

Hệ thống kế toán là yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.

Thông qua việc đối chiếu, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tổ chức tốt hệ

thống kế tốn chu trình mua hàng và thanh tốn sẽ giúp cho hệ thống kiểm sốt nội

bộ tại Cơng ty chặt chẽ hơn.

Công ty áp dụng hệ thống tài khoản và sổ sách theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

Cơng ty hiện đang sử dụng các tài khoản sau để theo dõi mua hàng và thanh toán

tại đơn vị .

TK 1561 “Hàng hóa”

TK 1562 “Chi phí mua hàng”

TK 331 “Phải trả cho khách hàng”

TK 111 “Tiền mặt”

TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”

Trên cơ sở chứng từ đã lập, kế toán ghi sổ theo các đối tượng cụ thể.45Thực tế tại cơng ty, có rất nhiều loại vật tư hàng hoá khác nhau, khách hàng đa

dạng trong và ngồi nước vì vậy để kiểm sốt sự biến động của từng loại mặt hàng,

từng khách hàng, tránh tình trạng thanh toán nhầm,… các tài khoản này được mở chi

tiết cho từng đối tượng cụ thể phù hợp.

Cuối tháng, căn cứ vào chứng từ phát sinh trong tháng, kế toán tập hợp các khoản

phát sinh liên quan đến mua hàng và thanh tốn trong tháng, kế tốn Cơng ty tiến

hành đối chiếu, kiểm tra số liệu trên các chứng từ, từ các khoản chi, kiểm tra số lượng

thực tế phát sinh, so với đơn đặt hàng. Sau đó, kế tốn Cơng ty theo dõi và ghi sổ Tài

khoản Hàng hóa – 1561 cho từng loại cụ thể, Chi phí mua hàng - tài khoản 1562, Tiền

mặt - Tài khoản 111 và Tiền gửi ngân hàng - Tài khoản 112.

+ Sổ chi tiết hàng hóa: Dùng để theo dõi chi tiết cho từng loại hàng hóa.

+ Sổ cái tài khoản hàng hóa .

+ Sổ chi tiết phải trả cho người bán: Do kế tốn cơng nợ lập, dùng để theo dõi.

chi tiết cho từng đối tượng nhà cung cấp.

+ Sổ tổng hợp cơng nợ: Do kế tốn tổng hợp lập để tổng hợp lại tình hình cơng

nợ phát sinh trong kỳ.

+ Sổ cái tài khoản phải trả người bán: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép

các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản phải trả

người bán.

+ Sổ quỹ tiền mặt: Theo dõi tình hình thu chi tiền mặt tại Cơng ty.

+ Sổ tiền gửi ngân hàng: Theo dõi tình hình biến động TGNH tại Cơng ty.

+ Chứng từ ghi sổ: Kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài

chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo hệ đối ứng tài khoản

để phục vụ việc ghi sổ cái. Số liệu ghi trên chứng từ ghi sổ được dùng làm căn cứ để

ghi vào sổ cái.

Hệ thống sổ sách cũng được thực hiện đầy đủ, tổ chức khoa học theo quy định hiện

hành của Bộ Tài chính.

Qua thực tế tìm hiểu tại Công ty, tác giả nhận thấy hệ thống sổ sách kế tốn,

báo cáo tài chính tại cơng ty thực hiện tương đối đầy đủ, chi tiết cho từng đối tượng46cụ thể, sắp xếp sổ sách kế toán tương đối khoa học: Sổ chi tiết hàng hóa, sổ chi tiết

phải trả cho khách hàng, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt, sổ Cái,…

2.2.4. Thủ tục kiểm sốt chu trình mua hàng và thanh tốn tại Cơng ty Cổ

phần thép Đà Nẵng

Thủ tục kiểm soát mua hàng và thanh tốn do Ban lãnh đạo cơng ty xây dựng

nhằm đạt được các mục tiêu kiểm soát. Mục tiêu kiểm sốt quản lý đối với quy

trình mua hàng và thanh toán bao gồm: Nhằm hạn chế khả năng xảy ra gian

lận, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty, giảm chi phí

khơng cần thiết, đảm bảo hồn thành kế hoạch của cơng ty, thực hiện cam kết

đối với khách hàng.

Trong sản xuất, mỗi công đoạn của quy trình sẽ sản xuất ra một số lượng đúng

bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới, việc dư thừa hàng tồn kho

trong mỗi doanh nghiệp cần phải hạn chế tối đa, qua đó làm tăng năng suất và giảm

chi phí. Trên thực tế, Ban giám đốc chưa thực sự quan tâm đúng mức đến lượng hàng

tồn kho của công ty, hiện hàng tồn kho tại công ty là rất lớn.47Bảng 2.1. Tổng hợp nhập, xuất, tồn kho.CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Khu CN Liên Chiểu - ĐNBẢNG TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN KHO

Từ ngày 01/01/2011 – 30/ 5/2011

Tài khoản 152: Nguyên vật liệuKho: Kho phế liệu ( công ty)

Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ sảnSốphẩm hàng hóaĐvtTồn đầu kỳ Nhập trongXuất trongTồn cuốikỳkỳkỳSLSLSLSLNợ1129000005Gang chi tiếtKg321.86294.40597.557318.710152.11129000001PL- HMS1+2Kg870.6491.945.2501.289.3171.526.582152.11129000002Phế liệu – L1Kg984.466523.429461.037152.11129000003Phế liệu - L2Kg783.8221.340.998990.5461.134.274152.11129000004Phế liệu – L3Kg27.269364.925270.774121.420152.11129000008Phế liệu – vảy cán - NKKg7.7897.789152.11129000001Phế liệu- ĐBKg697.079509.389152.12.034.0102.221.700Liên chiểu, ngày 14 tháng 5 năm 2011

Người lập bảngKế toán trưởngTổng giám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ban lãnh đạo công ty là những người rất am hiểu về ngành Thép, có nhiều năm kinh nghiệm. Phong cách điều hành của Ban giám đốc xuất phát từ chính đặc điểm và quy mô hoạt động của Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×