Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết cấu đề tài:

Kết cấu đề tài:

Tải bản đầy đủ - 0trang

6hoạt động và vận dụng phương pháp này tại Công ty Sợi thuộc Tổng cơng ty cổ

phần Dệt may Hòa Thọ. Vì vậy, tác giả tập trung thu thập, tìm kiếm thông tin, tài

liệu từ nhiều nguồn khác nhau như: các giáo trình, luận văn, các bài báo, tạp chí kế

toán, các tài liệu tiếng anh, trên các phương tiện tìm kiếm hiện đại như google…viết

về phương pháp ABC nhằm cung cấp một lượng thông tin cần thiết, giúp tác giả

hiểu rõ hơn về phương pháp ABC, nắm rõ được cơ sở lý luận làm cơ sở cho việc

đánh giá phương pháp tính giá thành đang áp dụng tại Cơng ty Sợi, từ đó phân tích

những thuận lợi, khó khăn của Công ty khi áp dụng phương pháp ABC và đề xuất

vận dụng phương pháp này nhằm hồn thiện cơng tác tính giá thành tại Cơng ty.

Giáo trình Kế tốn quản trị của tác giả Đặng Kim Cương, giáo trình Kế tốn

quản trị của tác giả Huỳnh Lợi, Giáo trình kế toán quản trị của GS. TS. Trương Bá

Thanh, giáo trình Kế tốn quản trị của PGS.TS Phạm Văn Dược… những giáo trình

này đều giới thiệu một cách khái quát về phương pháp ABC, từ đó, giới thiệu một

cách cụ thể về nội dung phương pháp ABC từ bước Phân tích hoạt động và xác định

các nguồn lực được sử dụng cho từng hoạt động , phân bổ chi phí nguồn lực cho

các hoạt động, chọn lựa nguồn sinh phí phát sinh tương ứng với từng hoạt động, xác

định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm đến bước cuối cùng là tính giá thành sản

phẩm. Các giáo trình cũng trình bày các phương pháp thu thập số liệu khi vận dụng

phương pháp tính giá thành này. Từ đó, giúp tác giả có những hiểu biết một cách

khái quát về phương pháp ABC.

Những tài liệu tác giả thu thập được là những tài liệu giới thiệu từ khái quát

đến cụ thể về phương pháp ABC và vận dụng phương pháp ABC vào các công ty

khác nhau. Bài báo Áp dụng phương pháp tính chi phí theo hoạt động (ABC) cho

các doanh nghiệp nhỏ của tác giả Nguyễn Thu Hà năm 2008; Bàn thêm về phương

pháp tính chi phí theo hoạt động của Thạc sĩ Phạm Rin trên tạp chí kế tốn ngày

19/11/2006…, đã phân tích được những điều kiện, những ưu điểm, hạn chế khi áp

dụng phương pháp ABC đây cũng là một cơ sở để tác giả nghiên cứu, tham khảo và

vận dụng vào đề tài của mình. Các bước thực hiện phương pháp ABC, đặc biệt là

phương pháp ước đốn trong q trình thu thập thơng tin được thay thế hoàn toàn7bằng những dữ liệu thực tế mà bài báo này đưa ra làm cơ sở để tác giả vận dụng vào

Cơng ty Sợi, phương pháp ước đốn này giúp cho Công ty tiết kiệm được một

khoản chi phí tương đối lớn trong cơng tác thu thập thơng tin, giảm đi đáng kể

những rủi ro của việc chuyển đổi từ hệ thống tính giá thành truyền thống sang hệ

thống tính giá thành theo phương pháp ABC. Bởi Cơng ty Sợi thuộc Tổng cơng ty

cổ phần Dệt may Hòa Thọ là một công ty thuộc loại doanh nghiệp nhỏ.

Hầu hết các tài liệu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính gồm

nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp ABC, cũng như nghiên cứu so sánh giữa

phương pháp tính giá thành truyền thống với phương pháp ABC để từ đó, giới thiệu

một cách khái quát nhất về phương pháp ABC, các bước thực hiện trong phương

pháp ABC và nêu ra được những ưu nhược điểm của phương pháp ABC so với

phương pháp tính giá thành truyền thống và lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng

phương pháp ABC trong việc tính giá thành sản phẩm. Hầu hết các tài liệu đều

khẳng định việc áp dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động có

nhiều ưu điểm hơn phương pháp tính giá thành truyền thống và mang lại nhiều lợi

ích cho doanh nghiệp. Phương pháp ABC cung cấp thơng tin chính xác về giá

thành, mức tiêu hao của các nguồn lực thực tế vào từng sản phẩm, từ đó, giúp cho

các nhà quản trị có thể xác định chi phí sản phẩm, cải thiện cấu trúc chi phí và đề ra

những chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào

đặc điểm sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà nhà quản trị xem xét cách

thức vận dụng cho phù hợp.

Những giáo trình, bài báo, tạp chí khoa học…viết về phương pháp ABC mà

tác giả tìm kiếm và thu thập được là phù hợp với nội dung đề tài mà tác giả nghiên

cứu. Bởi những tài liệu này cung cấp một cơ sở lý luận, cũng như đưa ra cách thức

vận dụng vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, làm cơ sở để tác giả nghiên cứu,

tham khảo và hoàn thiện đề tài của mình.

Hiện nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về phương pháp ABC nói chung và

nghiên cứu vận dụng phương pháp này vào trong các lĩnh vực khác nhau như: sản

xuất, dịch vụ…nói riêng, tuy nhiên, đến nay, hầu như chưa có một nghiên cứu nào8nghiên cứu vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp kinh doanh và sản

xuất sợi, mặc dù, đã có một cơ sở lý luận tương đối hoàn chỉnh về phương pháp

ABC và số lượng doanh nghiệp sản xuất sợi ngày càng gia tăng trên thị trường. Qua

quá trình tham khảo các tài liệu viết về phương pháp ABC từ cơ sở lý luận đến

những nghiên cứu vận dụng phương pháp này vào những công ty, những lĩnh vực

cụ thể, đề tài đã nghiên cứu phát triển vận dụng phương pháp ABC vào trong doanh

nghiệp kinh doanh và sản xuất sợi mà cụ thể Công ty Sợi thuộc Tổng công ty cổ

phần Dệt may Hòa Thọ.CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ

THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG91.1. Sự hình thành và vai trò của phương pháp tính giá thành dựa trên cơ

sở hoạt động (phương pháp ABC)

1.1.1. Sự hình thành phương pháp ABC

Trong những năm thập niên 1980, nhiều nhà quản trị cũng như kế tốn đã

khơng hài lòng với hệ thống tính giá thành truyền thống. Bên cạnh những ưu điểm,

các hệ thống tính giá thành đó đã bộc lộ một số hạn chế dẫn đến những bất lợi trong

việc ra quyết định. Có thể bàn đến hai hạn chế lớn nhất là cách lựa chọn đối tượng

tập hợp chi phí và kỹ thuật phân bổ chi phí.

Trong phương pháp tính giá thành truyền thống, đối tượng tập hợp chi phí

chủ yếu là theo đơn đặt hàng (hệ thống tính giá theo cơng việc) hoặc theo phân

xưởng, giai đoạn sản xuất (hệ thống tính giá theo quá trình sản xuất). Với đối tượng

đó, hệ thống tính giá thành chỉ mới nhằm mục đích tính giá thành sản phẩm, không

chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa các hoạt động ở các bộ phận chức năng khác nhau.

Những vấn đề như: chi phí gia tăng ở khâu nào, do ngun nhân nào trong q trình

sản xuất ln được các nhà quản trị đặt ra trong q trình hồn thiện và thiết kế lại

quá trình sản xuất nhằm cắt giảm chi phí. Thực tế cho thấy, chi phí phát sinh ở

nhiều hoạt động khác nhau trong quá trình sản xuất, nhưng nếu chỉ tập hợp chi phí ở

góc độ chung thì khơng thể kiểm sốt chi phí ở doanh nghiệp. Nói cách khác, mục

tiêu kiểm sốt và hoạch định ở doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gia tăng

chưa được đáp ứng.

Các phương pháp tính giá thành truyền thống thường lựa chọn một hay một

vài tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chung. Do vậy, giá thành sản phẩm khơng

phản ánh đúng giá phí của nó, nhất là khi mức độ tự động hóa trong các doanh

nghiệp có xu hướng ngày càng gia tăng. Kết quả là việc ra quyết định giá bán cạnh

tranh bị ảnh hường đối với những sản phẩm được tính giá thành quá cao hoặc quá

thấp.

Để khắc phục những hạn chế đó, người ta bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng

một phương pháp tính giá thành sản phẩm mới gọi là phương pháp tính giá thành

dựa trên cơ sở hoạt động (phương pháp ABC).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu đề tài:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×