Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3. THIẾT KẾ TRỤC VÀ TÍNH THEN

PHẦN 3. THIẾT KẾ TRỤC VÀ TÍNH THEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMChiều rộng ổ lăn Bổbi = 19 mm.Khoảng các từ mặt bên của bánh răng đến thành trong của hộp a = 10 mm.Chiều rộng bánh đai Bbđ = 30 mm.Chiều rộng bánh răng cấp nhanh bbrn = 26 mm, cấp chậm bbrc = 40 mm.Chiều dày nắp ổ l3 = 15 mm.Khoảng cách từ nắp ổ đến mặt cạnh của bánh đai l4 = 10 mm.Mơ hình hóa hộp giảm tốc :TRỤC 1

 Tính chiều dài trục :

Khoảng cách từ bánh đai đến ổ lăn :l = 50 mm

Khoảng cách giữa các gi trc banh rng nún nhl = (2,5ữ3)d = 45÷54 mm. Chọn l’ = 50 mm.

Khoảng cách từ BR1 tới ổ lăn còn lại :

a + b = = 92,5 mm.

 Chiều dài trục I : L (I) = l + l’ + a + b = 50 + 50 + 92,5 = 192,5 mm.

 Các lực tác dụng lên trục :Lực hướng tâm : Frđ = 450 NLực vòng : Ft1 = 77 NLực dọc trục : Fa1 = 27 N17

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 17Đồ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HỒI NAMLực hướng tâm : Fr1 = 27 N

Ft1

Frdn-n

Fa1YZm-m

Bl = 50

ARbxBCl'Ca+bDFr1RbyXRcx

RcyYRbyMa1zRcyFrdFr1xRcxzRbxFt1Phản lực ở gối trục :

 N

 RCx = 219,45 N

 RBx = = - 142,45 N

Momen uốn ở những tiết diện nguy hiểm :

Tiết diện m-m :

o Mu m-m = Frđ . l = 450. 50 = 22500 Nmm.Tiết diện n – n :

oTrong đó : Mux và Muy là momen uốn theo trục x và trục y

Muy = Fa1. + .(a +b) = 27. + 383,85. 92,5 = 36046,125 Nmm

18

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 18Đờ án thiết kế máy

GVHD: LÊ HỒI NAMMux = RCx (a +b) = 219,45 . 92,5 = 20299,125 Nmm

Đường kính trục tại các tiết diện m-m và n-n :

Tại tiết diện m-m :

d=

(Cơng thức 7-3_Trang 117_[1])

Trong đó β = = 0 vì trục khơng kht lỗ.

Mtđ = = = 24213 Nmm.

d = = = 17 mm.

Ứng suất cho phép [�]= 50 N/mm2 (bảng 7- 2 với vật liệu của trục bằng thép 45 có

giới hạn bền �b = 600N/mm2 ).

Có rãnh then nên chọn d = 20 mm

Tại tiết diện n-n :

d=

(Cơng thức 7-3_Trang 117_[1])

Trong đó β = = 0 vì trục khơng kht lỗ.

Mtđ = = = 42324 Nmm

d = = = 20,38 mm.

Ứng suất cho phép [�]= 50 N/mm2 (bảng 7- 2 với vật liệu của trục bằng thép 45 có

giới hạn bền �b = 600N/mm2 ).

Có rãnh then nên chọn d = 25 mm

Biểu đồ mômen:19

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 19Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAM

Ft1

Frd

Fa1YZl = 50m-m

BA

Rbxn-n

Cl'Ca+ bFr1DRbyXRcx

Rcy2250019175

Muy

54020299,125Mux10328TTRỤC 2

 Tính chiều dài trục :

Khoảng cách từ ổ lăn đến bánh răng nón lớn :l = Chọn l = 50 mm

Khoảng cách giữa 2 bánh răng :

l’ = = Chọn l’ = 50 mmKhoảng cách từ BR3 tới ổ lăn còn lại :

l’’ = = mm. Chọn l’’ = 50 mm

 Chiều dài trục II : L (II) = l + l’ + l’’ = 50 + 50 + 50 = 150 mm. Các lực tác dụng lên trục :

20

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 20Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMLực hướng tâm : Fr2 = 27 NLực vòng : Ft2 = 77 NLực dọc trục : Fa2 = 27 NLực vòng Ft3 = 1084,25 NLực hướng tâm Fr3 = 395 N

Rdy

n-nm-mRAyZl'lAl''CBDF3Fr3YFt3

X

FtdFr2Fa2RdxRAxFt2Y

RdyRayFr2zMa2Fr3x

Ft2Ft3zRDx

RAx Phản lực ở gối trục :

21

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 21Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAM

 N

 RAx = 412,75N

 RDx = 748,5 N

 Momen uốn ở những tiết diện nguy hiểm :

Tiết diện m-m :o Mu m-m = =Trong đó : Mux và Muy là momen uốn theo trục x và trục y

Muy = RAy.l = 110,07.50 = 5503,31 Nmm

Mux = RAx l = 412,75.50 = 20637,5 Nmm

o

Tiết diện n – n :oTrong đó : Mux và Muy là momen uốn theo trục x và trục y

Muy = .l’’ = 257,93.50 = 12896,67 Nmm

Mux = RDx l’’ = 748,5 .50 = 37425 Nmm

 Đường kính trục tại các tiết diện m-m và n-n :

Tại tiết diện m-m :

d=

(Cơng thức 7-3_Trang 117_[1])

Trong đó β = = 0 vì trục khơng kht lỗ.

Mtđ = = =37260 Nmm.

d = = = 19,5 mm.

Ứng suất cho phép [�]= 50 N/mm2 (bảng 7- 2 với vật liệu của trục bằng thép 45 có

giới hạn bền �b = 600N/mm2 ).

Có rãnh then nên chọn d = 30 mm

Tại tiết diện n-n :

d=

(Cơng thức 7-3_Trang 117_[1])

Trong đó β = = 0 vì trục không khoét lỗ.

Mtđ = = = 49966 Nmm

d = = = 21,5mm.

Ứng suất cho phép [�]= 50 N/mm2 (bảng 7- 2 với vật liệu của trục bằng thép 45 có

giới hạn bền �b = 600N/mm2 ).

Có rãnh then nên chọn d = 35 mm

22

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 22Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMBiểu đờ mơmen:TRỤC 323

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 23Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAM Tính chiều dài trục :

Khoảng cách từ bánh răng trụ lớn đến ổ lăn :l = 100 mm

Khoảng cách giữa các gối đỡ trục bánh răng lớn

l’ = 50 mm.

 Chiều dài trục III L(III) = 150 mm.

 Các lực tác dụng lên trục :Lực hướng tâm : Fr4 = 446,3 NLực vòng : Ft4 = 1084,69 NPhản lực ở gối trục :

 N

 RAx = 361,56 N

 RBx = 723,13 N

 Momen uốn ở những tiết diện nguy hiểm ( bánh răng trụ lớn) :

oTrong đó : Mux và Muy là momen uốn theo trục x và trục y

Muy = RCy . l’ = 14876,67 Nmm

Mux = RCx l’ = 36156,33 Nmm

Đường kính trục tại các tiết diện m-m và n-n :

Tại tiết diện m-m :

d=

(Cơng thức 7-3_Trang 117_[1])

Trong đó β = = 0 vì trục không khoét lỗ.

Mtđ = = = 88721,3 Nmm.

d = = = 26 mm.

Ứng suất cho phép [�]= 50 N/mm2 (bảng 7- 2 với vật liệu của trục bằng thép 45 có

giới hạn bền �b = 600N/mm2 ).

Có rãnh then nên chọn d = 40 mm.24

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 24Đờ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAMBiểu đờ mơmen:3.1.4. Kiểm tra hệ số an tồn :n = ≥ [n]

( Công thức 7-5_trang152_[1])

với [n] thường nằm trong khoảng 1,5 ÷2,5.

Với : hệ số an toàn ứng suất pháp

: hệ số an tồn ứng suất tiếp

• Vì bộ truyền làm việc 2 chiều nên chu kỳ ứng suất uốn và ứng suất xoắn thay đổi

theo chu kỳ đối xứng:

25

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 25Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HỒI NAM= = = và =0.

= = = và

• Giới hạn mỏi uốn và xoắn:

= 0,45. = 0,45.600 = 270 N/mm2. ( trục bằng théo 45 có = 600 N/mm2 ).

= 0,25. = 0,25.600 = 150 N/mm2

TRỤC 1

 Tại tiết diện m-m :

Ở tiết diện nguy hiểm : W = 785 mm3, W0= 1570 mm3, Mu = Nmm, Mx= 110328

Nmm.

= = = 28,66 N/mm2.

= = = = 7,16N/mm2

• Chọn hệ số và theo vật liệu, đối với thép các bon trung bình ≈0,1 và ≈ 0,05.

Hệ số tăng bền β = 1.

Chọn các hệ số ,, và :

• Theo bảng 7-4 lấy = 0,89 và = 0,8.

• Theo bảng 7-8 tập trung ứng suất do rãnh then = 1,71 , = 1,3.

• Tỉ số = 1,92 , = 1,625.

• Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp T3, áp suất trên bề mặt lấy ≈ 30N/mm 2,

tra bảng 7-10 ta có = 2,35.

= 1 + 0,6( -1) = 1 + 0,6.(2,35-1) = 1,81.

• Thay các số tìm được vào công thức (1) và (2) ở trên ta được :

= = = 2,1

= = =5,3.

n = = = 1,95 > [n]. => Thỏa mãn.

 Tiết diện n- n :

• Ở tiết diện nguy hiểm d = 25 mm .W = 881,5 mm3, W0= 1926,3 mm3, Mu = Nmm,

Mx= 110328 Nmm.

= = = 47 N/mm2.

= = = = 2,68 N/mm2

• Chọn hệ số và theo vật liệu, đối với thép các bon trung bình ≈0,1 và ≈ 0,05.

Hệ số tăng bền β = 1.

Chọn các hệ số ,, và :

• Theo bảng 7-4 lấy = 0,89 và = 0,8.

• Theo bảng 7-8 tập trung ứng suất do rãnh then = 1,63 , = 1,5.

• Tỉ số = 1,83 , = 1,875.

• Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp T3, áp suất trên bề mặt lấy ≈ 30N/mm 2,

tra bảng 7-10 ta có = 2,35.

= 1 + 0,6( -1) = 1 + 0,6.(2,35-1) = 1,81.

• Thay các số tìm được vào cơng thức (1) và (2) ở trên ta được :

26

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 26Đồ án thiết kế máyGVHD: LÊ HOÀI NAM= = = 6,08

= = 6,22.

n = = = 4,34 > [n]. => Thỏa mãn.TRỤC 2

 Tại tiết diện m-m :

Ở tiết diện nguy hiểm lắp bánh răng nón: d = 30 mm W = 2684 mm3, W0= 5899 mm3,

Mu = Nmm, Mx= 135238 Nmm.

= = = 7,96 N/mm2.

= = = = 1,81N/mm2

Chọn hệ số và theo vật liệu, đối với thép các bon trung bình ≈0,1 và ≈ 0,05.

Hệ số tăng bền β = 1.

Chọn các hệ số ,, và :

• Theo bảng 7-4 lấy = 0,86 và = 0,75.

• Theo bảng 7-8 tập trung ứng suất do rãnh then = 1,75 , = 1,6.

• Tỉ số = 2, = 2,13.

• Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp T3, áp suất trên bề mặt lấy ≈ 30N/mm 2,

tra bảng 7-10 ta có = 2,8.

= 1 + 0,6( -1) = 1 + 0,6.(2,35-1) = 2,08.

• Thay các số tìm được vào cơng thức (1) và (2) ở trên ta được :

= = = 2,1

= = =5,3.

n = = = 1,95 > [n]. => Thỏa mãn.

 Tiết diện n- n :

• Ở tiết diện nguy hiểm lắp bánh răng trụ : d = 35 mm .W = 3609 mm3, W0= 7816

mm3, Mu = Nmm, Mx= 135238 Nmm.

= = =11 N/mm2.

= = = = 2,54 N/mm2

• Chọn hệ số và theo vật liệu, đối với thép các bon trung bình ≈0,1 và ` ≈ 0,05.

Hệ số tăng bền β = 1.

Chọn các hệ số ,, và :

• Theo bảng 7-4 lấy = 0,85 và = 1,73.

• Theo bảng 7-8 tập trung ứng suất do rãnh then = 1,84 , = 1,7.

• Tỉ số = 2,16 , = 2,32.

• Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp T3, áp suất trên bề mặt lấy ≈ 30N/mm 2,

tra bảng 7-10 ta có = 3,5.

= 1 + 0,6( -1) = 1 + 0,6.(2,35-1) = 2,5.

• Thay các số tìm được vào cơng thức (1) và (2) ở trên ta được :

= = = 6,08

= = 6,22.

27

SVTH : HỒ VĂN PHƯỚCTrang | 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3. THIẾT KẾ TRỤC VÀ TÍNH THEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×