Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP62KHOA KẾ TỐN3. Chế độ kế tốn Doanh nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa đổi bổ sung theo

Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính) 2008,

NXB Thống Kê, Hà Nội..

4. Th.S Đậu Ngọc Châu, TS. Nguyễn Viết Lợi (chủ biên) (2011), “Giáo trình Kiểm

tốn báo cáo tài chính”, NXB Tài chính

5. TS. Nguyễn Viết Lợi, ThS. Đậu Ngọc Châu (chủ biên) (2009) “Giáo trình Lý

thuyết kiểm tốn”.

6. GS. TS. Ngơ Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy (chủ biên) (2010), “Giáo trình kế

tốn tài chinh”, NXB Tài chính.

7. http://www.webluanvan.com/f12/hoan-thien-kiem-toan-chu-trinh-ban-24754/Nguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP63KHOA KẾ TỐNPHỤ LỤC

Phụ lục 2.1: Chương trình kiểm tốn khoản mục Tạm ứng chung cho mọi khách

hàng tại AASC.Nguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TỐNPhụ lục 2.2: Tính mức trọng yếuAuditing and accounting financial consultancy service company ltd.

(AASC)

Member ofClient

Period ended

Work doneInternationalCông ty ABC

30/9/2012-31/12/2012

Xác định mức trọng yếuKhoản mụcTỷ lệ (%)

Thấp nhất

Cao nhấtTổng nguồn vốn chủ sở

hữuPrepared by:

Reviewed by:Số tiềnPTNDate:

Date:Ước tính mức trọng yếu

Tối thiểu

Tối đa

32.930.721.02

8123.293.072.102.764Tổng tài sản0,516.274.912.599.775Doanh thu0,51103.596.844.84431.374.562.99

9

517.984.224510240.000.67312.000.034Lợi nhuận trước thuế

Mức trọng yếu tổng thể

giai đoạn lập kế hoạch(G)25/2/201365.861.442.055

62.749.125.998

1.035.968.448

24.000.06712.000.034(Theo quy định của Cơng ty, nếu:

- Rủi ro kiểm tốn là Cao thì tỷ lệ % để xác định mức trọng yếu thực hiện là 50%

- Rủi ro kiểm toán là Trung bình thì tỷ lệ % để xác định mức trọng yếu thực hiện là 70%

- Rủi ro kiểm toán là Thấp thì tỷ lệ % để xác định mức trọng yếu thực hiện là 80%)Tỷ lệ % xác định mức trọng yếu thực hiệnMức trọng yếu thực hiện

Ngưỡng sai sót có thể bỏ

quaNguyễn Quỳnh NgaTrung bình70%(H)=G*tỷ lệ %8.400.024(I)=H*4% (tối đa)336.001Lớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TOÁNPhụ lục 2.3: Đánh giá hệ thống KSNB của Công ty ABC năm 2012Nguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TOÁNPhụ lục 2.4: Đánh giá HTKSNB của khoản mục Tạm ứng tạiCông

tyNguyễn Quỳnh NgaABCLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TOÁN(Nguồn: Hồ sơ kiểm tốn của Cơng ty kiểm tốn AASC)Phụ lục 2.5: Phân tích sơ bộ Bảng cân đối kế tốn q IV của Công ty ABCNguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TỐNPhụ lục 2.6: Chương trình kiểm tốn với khoản mục tạm ứng cho công ty ABCNguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPNguyễn Quỳnh NgaKHOA KẾ TOÁNLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TOÁNPhụ lục 2.7: Tổng hợp số liệuNguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TOÁNPhụ lục 2.8:Tổng hợp số liệu số phát sinhNguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA KẾ TỐNPhụ lục 2.9: Phân tích tạm ứng theo đối tượngNguyễn Quỳnh NgaLớp: CQ47/22.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×