Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

…………………………………

- Ông(Bà) :………………………………………………………………… Chức vụ :

………………………………..

5. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu :………………ngày ……………tháng …………năm 2015

Kết thúc :………………ngày ……………tháng …………năm 2015

Tại công trình :

6. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng,công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

1/ Tài liệu nghiệm thu

- Hồ sơ tài liệu thiết kế : Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, kiểm

tra & nghiệm thu :+ TCVN 4055 - 1985 : Tổ chức thi công.

+ TCVN 5308 - 1991 : QP kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

+ TCVN 5637 - 1991 : về quản lý chất lượng công trình xây

dựng.

+ TCVN 3972-1985:Công tác trắc đòa trong xây dựng.+ TCVN 4553 – 1995: Kết cấu BTCT toàn khối. QP thi công

và nghiệm thu.

+ TCVN 5718-1993: Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng .

Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước .

+ TCXD 25 – 1991 : Đặt đường dẫn điện trong nhà và trong công

trình công cộng.Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCXD 27 – 1991 : Đặt thiết bò điện trong nhà và trong công trình

công cộng.Tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 5576 – 1991 : Hệ thống cấp thoát nước. Qui phạm thi công

và nghiệm thu.

+ TCVN 4459 – 1987 : Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây

dựng.

+ TCVN 5674 – 1992 : Công tác hoàn thiện trong xây dựng.Thi công

và nghiệm thu.

+ TCXD VN 303 – 2004: : Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi

công và nghiệm thu.

+ TCXD 237-1999: Gia công và lắp đặt cửa. Thi công và nghiệm

thu.

+ TCVN 1450 – 1998: Gạch ống đất sét nung.

+ TCVN 1451 – 1998: Gạch đất sét nung.

+ TCVN 4314 – 1986: Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 4085 -1985 : Kết cấu gạcg đá.Quy phạm thi công và nghiệm

thu.

+ TCVN 1770-1975: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

60+ TCVN 6260 – 1997: Ximăng Pooclăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 5776 – 1993: Kính xây dựng.Tiêu chuẩn thi công và nghiệm

thu.

+ TCVN 2292-1978: Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

+ TCVN 4086 – 1985: An toàn điện trong xây dựng.Yêu cầu chung về

an toàn.

+ TCVN 3146 – 1986 : Công việc hàn điện.Yêu cầu chung về an

toàn.

- nhật ký công trường .

2 / Các Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng (trong giai đọan thi

công chuẩn bò nghiệm thu)

3 / Bản vẽ hoàn công giai đoạn thi công xây dựng

4 / Các tài liệu kiểm tra chất lượng.

b) Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng :

+ Đối chiếu với thiết kế:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

+ Đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

c) Về khối lượng : (Xem bảng tổng hợp khối lượng kèm theo).

d) Các ý kiến khác :...........................................................

...................................................................................................................................

.............

....................................................................................................................................

............

5. Kết luận: ................................................................................................

...................................................................................................................................

.............

...................................................................................................................................

.............Đại Diện Chủ Đầu Tư

Giám Đốc…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đ/D. Đơn Vò Tư Vấn Giám Sát

61…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………Đ/D. Đơn Vò Tư Vấn Thiết Kế…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………Đ/D. Đơn Vò Nhà thầuNhà thầuCộng hòa xã hội chủ nghóa Việt

Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------Quảng Ninh, ngày thángBIÊN BẢN LẤY MẪU THỬ

Công trình

Hạng mục: …………………………………………………

Đòa điểm

I . Thành phần tham gia:

-Đại diện Chủ đầu tư

Ông:……………………………… Chức vụ: ……………………

Ông:……………………………… Chức vụ: ……………………

- Đại diện TVGS

Ông:……………………………… Chức vụ: ……………………

Ông:……………………………… Chức vụ: ……………………

- Đại diện Nhà thầu xây lắp

62nămÔng:……………………………… Chức vụ: ……………………

Ông:……………………………… Chức vụ: ……………………

II. Nội dung

Các bên cùng lấy mẫu vật liệu:

STTCHỦNG LỌAICHỦ ĐẦU TƯ

THẦUSỐ LƯNGXuất

xứTVGSNHÀCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc---- o0o ---Quảng Ninh, ngàythángnăm 200BIÊN BẢN Số : …………………NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ

Công trình :

Đòa điểm :

2. Đối tượng nghiệm thu : (TÊN THIẾT BỊ)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :

- Đại diện giám sát công trình

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

- Đại diện đơn vò thi công xây lắp

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

Ông(Bà)ø : ……………………………………………………………………………Chức vụ :

………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : .............. Ngày ........ tháng ....... năm 2008

Kết thúc : .............. Ngày ........ tháng ....... năm 2008

63Tại : công trình

4. Kiểm tra tại hiện trường :

So

á

TTNội dung kiểm traBản vẽ

thi công

sốPhương

pháp

kiểm traKết quả kiểm

tra

Không

Đạt

đạt01

02

03

04

05

4. Đánh giá công việc đã thực hiện :

4.1 Về tài liệu căn cứ nghiệm thu :h) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà Thầu thi công xây dựng

ngày ...... tháng ...... năm 200

i) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được Chủ Đầu Tư phê duyệt số :

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 Những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………j) Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………k) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng : (xuất xứ,

chủng lọai)

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………l) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bò được

thực hiện trong quá trình xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………m)Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ Đầu Tư và các văn

bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2 Về chất lượng công việc xây dựng :

 Đối chiếu với thiết kế:

64……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 Đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng:

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

4.3 Các ý kiến khác :

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

5. Kết luận : (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu)

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Đại diện tư vấn giám sát

đơn vò thi côngĐại diệnHồ sơ nghiệm thu lắp đặt thiết bò gồm:+

+

+

+Các phụ lục kèm theo :

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt

Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------Quảng Ninh, ngàytháng năm200PHIẾU CHẤP NHẬN VẬT TƯ

Công trình:

65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×