Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giấy làm việc Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng (Phục lục số 01).

Giấy làm việc Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng (Phục lục số 01).

Tải bản đầy đủ - 0trang

50515253Bảng 2.1: Thủ tục phân tích BCTC trong giai đoạn lập KHKT

(Nguồn: Hồ sơ kiểm tốn cơng ty AASC)54Sau khi xem xét sự biến động của từng khoản mục, KTV tìm hiểu thêm bản chất của từng khoản mục kết hợp với đặc thù

sản xuất, kinh doanh của khách hàng và xác định khả năng xảy ra sai phạm tiềm tàng đối với từng khoản mục. Các thử nghiệm

kiểm toán sau này được thiết kế cũng theo hướng phát hiện được các sai phạm đã xác định có khả năng xảy ra đối với từng nhóm

khoản mục. Sau khi đánh giá RRSSTY đối với từng khoản mục, KTV cũng tổng hợp kết quả đánh giá trên giấy tờ làm việc.

Khoản

mục

Tiềncác khoản

tương

đương tiềnNhận xétNgười

thực

hiệnChiếm tỷ trọng lớn trong Bs (17%) Các khoản tiền TMD

gửi ngân hàng tăng 22,6 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ

tăng 43,6 %. Các khoản tương đương tiền giảm 58,8

tỷ đồng tương ứng tỷ lệ giảm 24,6%. Cần kiểm tra

việc phân loại tiền gửi ngân hàng và các khoản

tương đương tiền tại thời điểm 31/12/N+1 đã phù

hợp chưa.

Rủi ro phân tích giai đoạn lập kế hoạch: Medium

Rủi ro kiểm toán : Medium55Thủ tụcThu thập đầy đủ các bản xác nhận số dư tiền gửi tại các

ngân hàng đối chiếu với số dư từng tài khoản của sổ kế

toán tìm hiểu và giải thích các ngun nhân chênh lệch

(tính hiện hữu và đầy đủ). TOC đánh giá hệ thống kiếm

soát nội bộ. Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ. Gửi thư

xác nhận độc lập tiền gửi ngân hàng. Thu thập toàn bộ

các hợp đồng tiền gửi chưa đáo hạn tại thời điểm

31/12/N+1 để kiểm tra việc phân loại và thuyết minh

trên BCTC (tính chính xác);

Kiểm tra kết quả xử lý kiểm kêTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giấy làm việc Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng (Phục lục số 01).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×