Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường hợp mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH không tương tự

Trường hợp mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH không tương tự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

Giá thành thực tế sản phẩm chuyển thành

TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanhTK 622

Chi phí vượt mức bình thường của TSCĐ tự chế

TK 155

TK 627

Giá thành sản

phẩm nhập khoXuất kho sản phẩm

để chuyển thành TSCĐĐồng thời ghi:

TK 512TK 211

Ghi tăng nguyên giá TSCĐ (Doanh thu là giá thành thực tế sản

phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh)TK 111, 112, 331 …

Chi phí trực tiếp liên quan khác

(chi phí lắp đặt, chạy thử…)SƠ ĐỒ 5

KẾ TOÁN TSCĐ TĂNG DO MUA SẮM BẰNG QUỸ PHÚC LỢI

DÙNG VÀO HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢIMai Văn Nguyên – Lớp 10_0739Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàTK 111, 112, 331...TK 241(1)TK 211Mua TSCĐHH phải qua lắpKhi đưa TSCĐHHđặt chạy thử...vào sử dụngMua TSCĐHH đưa vào sử dụng ngayĐồng thời ghi:

TK 4312TK 4313

Tăng quỹ phúc lợi đã hình thành

TSCĐHH, giảm quỹ phúc lợiMai Văn Nguyên – Lớp 10_0740Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

SƠ ĐỒ 6KẾ TOÁN TSCĐ TĂNG DO MUA SẮM BẰNG NGUỒN KINH PHÍ SỰ

NGHIỆP, DỰ ÁN DÙNG VÀO HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN

TK 111, 112, 331...TK 241TK 211Mua TSCĐHH phải qua lắpTSCĐHH mua sắm hoànđặt chạy thửthành đưa vào sử dụngTSCĐHH mua ngoài đưa vào sử dụng ngayTK 461

Rút dự toán chi hoạt động, chi dự án mua TSCĐHHĐồng thời ghi:

TK 466TK 161(2)Tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐHHKhi quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt

TK 008

Rút dự toán chi hoạt động,

chi dự án mua TSCĐHHSƠ ĐỒ 7

KẾ TOÁN TSCĐ TĂNG DO ĐƯỢC BIẾU TẶNG, VIỆN TRỢMai Văn Nguyên – Lớp 10_0741Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàTK 911TK 711TK 211

Khi nhận TSCĐHH được

tài trợ, biếu tặngTK 111,112...

Chi phí liên quan trực tiếp

đến TSCĐHH được tài trợ,

biếu tặngMai Văn Nguyên – Lớp 10_0742Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

SƠ ĐỒ 8KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ DO NHƯỢNG BÁN, THANH LÝTK 214TK 211

Nguyên giá TSCĐHHGTHM của TSCĐHHTK 811TK 3331

Thuế GTGT phảinộpTK 711GTCL của TSCĐHHTK 111, 112, 152Thu nhập từ thanh lýCác chi phí thanh lýNhượng bán TSCĐHHNhượng bán TSCĐHHMai Văn Nguyên – Lớp 10_0743Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà

SƠ ĐỒ 9KẾ TỐN GHI GIẢM TSCĐ CHUYỂN THÀNH CCDC

TK 211TK 623,627,641,642

TSCĐHH dùng cho SXKD

Chuyển thành CCDCGTCL

TK 214(Trường hợp GTCL nhỏ)TK 142,242

TSCĐHH dùng cho SXKDGTCLĐịnh kỳ phân

bổ dầnChuyển thành CCDC

(Trường hợp GTCL lớn)TK 214

GTHMNguyên giáTSCĐHH chuyển

Thành CCDCNếu TSCĐHHTK 431(3)

GTCLdùng cho hoạt động

văn hoá phúc lợi

TK 466

Nếu TSCĐHH dùng

GTCL

cho hoạt động

sự nghiệp, dự ánMai Văn Nguyên – Lớp 10_0744Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

SƠ ĐỒ 10KẾ TỐN GIẢM TSCĐ DO GĨP VỐN LIÊN DOANH

TK211TK214TK222Giá trị hao mònGóp vốn bằng TSCĐHH

TK 711

Phần vốn góp được đánh giá > GTCL của TSCĐHH

TK 811

Phần vốn góp được đánh giá < GTCL của TSCĐHHMai Văn Nguyên – Lớp 10_0745Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà

SƠ ĐỒ 11

KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐHHTK 211TK 627TK 214(1)

Thanh lý, nhượng bán

TSCĐHH

TK 811

GTCLKhấu hao TSCĐHH dùng cho

hoạt động sản phẩm, KDDV

TK 641

Khấu hao TSCĐHH dùng cho

hoạt động bán hàngTK 623,627,641,642

TK 642Điều chỉnh giám khấu haoKhấu hao TSCĐHH dùng cho

hoạt động QLDN

TK 466

Khấu hao TSCĐHH dùng cho

sự nghiệp, dự án

TK 431(3)_

Khấu hao TSCĐHH dùng cho

hoạt động văn hoá, phúc lợiMai Văn Nguyên – Lớp 10_0746Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà

SƠ ĐỒ 12KẾ TỐN SỬA CHỮA LỚN TSCĐHHTK 241(3)TK 623,627,641,642....TK 111,112,141,141,331....

Nếu tính vàoTK 133(1)Tập hợp CP sửa chữa lớn

TSCĐHH

TK 331TK 133CPSXKD

K/c chiTK 141,242phí sửaNếu phân bổ dầnchữa lớnCP sửa chữa lớnhồn

thànhTổng số tiền Tính vào CP

Phải thanh tốn sửa chữa

lớnTK 335

Nếu đã trích trước

CP sửa chữa lớn

TK 211

Nếu ghi tăng nguyên

giá TSCĐHHMai Văn Nguyên – Lớp 10_0747Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HàPHỤ LỤC

****************

Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trịBan kiểm sốtGiám đốcPhó giám đốcPHỤ LỤC 1SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CƠNG TY

Phòng tổ chứcPhân xưởng

Mai Văn Ngun

– Lớp 10_07

SX vải PPPhòng

KH- KT- VTPhân xưởng

SX vỏ baoPhòng

KT- TK- TCXưởng sửa

chữa cơ

điện48Luận văn tốt nghiệp

NộiTrường ĐH Kinh doanh và Cơng nghệ HàPHỤ LỤC 2Kế tốn trưởngSƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TYBộ

phận

kế

tốn

tổng

hợpKế

tốn

giáMai Văn Ngun – Lớp 10_07Kế

tốn

thanh

tốnKế

tốn

tiền

lương

BHXH,

KPCĐKế

tốn

vật tưThủ

quỹ

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường hợp mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐHH không tương tự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×