Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp3.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Giám đốc

Hiện nay NHNo&PTNT Hà Tĩnh có 3 Phó Giám đốc, một phụ trách cơng tác

kế tốn, một phụ trách cơng tác Kế hoạch - Kinh doanh và một phụ trách công tác

tin học và nghiệp vụ thẻ ATM.

Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp phụ trách một số lĩnh

vực công việc và phòng nghiệp vụ theo sư phân cơng, ủy quyền của Giám đốc. Do

vậy, Phó Giám đốc là người đầu tiên trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật và

Giám đốc về các quyết định của mình trong phạm vi cơng việc được giao.

Phó Giám đốc có quyền và trách nhiệm bàn bạc và tham gia ý kiến với Giám

đốc trong việc thực hiện các nghiệp vụ của Ngân hàng theo nguyên tắc dân chủ và

thủ trưởng.

3.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng phòng

Hiện nay trong tồn tỉnh có 513 người. Trong đó tại văn phòng tỉnh có 83

người.

3.3.1. Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo

Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo có chức năng quản lý lao động của toàn Chi

nhánh NHNN&PTNo Hà Tĩnh và lao động tại văn phòng Tỉnh.

Nhiệm vụ:

- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp

đồng, hoạt động tố tụng tranh chấp dân sự, hình sự, lao động, hành chính liên quan

đến cán bộ, nhân viên và tài sản của chi nhánh.

- Phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật liên quan.

- Dự thảo quy định lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức

Đảng và các tổ chức Đoàn thể khác.

- Thực hiện các công tác liên quan đến quy hoạch cán bộ, cơng tác lương

thưởng,…

3.3.2. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh có chức năng vừa chỉ đạo Kinh doanh tín dụng

huy động vốn, vừa trực tiếp cho vay trên địa bàn.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A10Chuyên đề tốt nghiệpNhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình cơng tác hàng tháng, quý của chi nhánh.

- Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo các cơ cấu về kỳ hạn, loại tiền tệ,

loại tiền gửi… và quản lý các hệ số an toàn theo quy định.

- Là đầu mối thu thập, quản lý thông tin và tham mưu cho Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro, cân đối, sử dụng và điều hòa vốn kinh

doanh đối với chi nhánh loại 3 (nếu có).

- Tổng hợp, phân tích, theo dõi các chỉ tiêu, kế hoach kinh doanh.

- Tham mưu đề xuất với Giám đốc Chi nhánh xây dựng chiến lược khách hàng

tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại

khách hàng.

3.3.3. Phòng Kinh doanh ngoại hối

Phòng Kinh doanh ngoại hối có chức năng chỉ đạo cơng tác kinh doanh ngoại tệ

đối với các Ngân hàng cơ cở và trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế đối

với khách hàng tại Văn phòng Tỉnh.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế trực tiếp theo

quy định.

- Thực hiện công tác thanh tốn quốc tế thơng qua mạng SWIFT NHNo.

- Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh ngoại tệ có liên quan đến thanh

toán quốc tế, các dịch vụ kiều hối và chuyển tiền, mở tài khoản khách hàng nước

ngoài.

- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ hồ sơ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3.3.4. Phòng Kế tốn ngân quỹ

Phòng Kế tốn ngân quỹ có chức năng thực hiện các công việc liên quan đến

công tác kế toán và ngân quỹ.

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo quy định

của Ngân hàng Nhà nước, NHNo&PTNT Việt Nam.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A11Chuyên đề tốt nghiệp- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết tốn thu chi.

- Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng.

- Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ tài lệi liên quan.

- Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước và các nghiệp vụ thanh toán

theo quy định.

- Chịu trách nhiệm quyết toán tiền lương theo khoán của NHNo Tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

3.3.5. Phòng Kiểm tra, kiểm sốt nội bộ

Phòng Kiểm tra, kiểm sốt nội bộ có chức năng: thực hiện các cơng việc liên

quan đến cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đối với các Ngân hàng huyện, thị, thành phố,

và trực tiếp kiểm tra tại Văn phòng Tỉnh.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình cơng tác năm, q phù hợp với chương trình, cơng tác

kiểm tra, kiểm soát tại đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu cho Giám đốc giải quyết đơn thư thuộc

thẩm quyền.

- Bảo mật hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan.

- Phát hiện những vấn đề chưa đúng về pháp chế trong các văn bản do Giám đốc

chi nhánh ban hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

3.3.6. Phòng Hành chính – nhân sự

Phòng Hành chính – nhân sự có chức năng thực hiện các cơng việc liên quan

đến cơng tác hành chính và nhân sự.

Nhiệm vụ:

- Là đầu mối qiao tiếp với khách hàng và với cơ quan tư pháp tại địa phương.

- Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện cơng tác hành chính văn

thư, lễ tân, y tế,… của chi nhánh.

- Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa - tinh thần của cán bộ,

nhân viên.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A12Chuyên đề tốt nghiệp- Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, mua sắm, sữa chữa tài sản cố định, mua

sắm công cụ lao động,…

- Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

3.3.7. Phòng Điện tốn

Phòng Điện tốn có chức năng thực hiện các cơng việc liên quan đến thông tin

và số liệu.

Nhiệm vụ:

- Tổng hợp, thống kê và lưu trữ số liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của

chi nhánh.

- Xử lý các nghiệp vụ phát sinh.

- Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và cung cấp số liệu, thông tin theo quy

định.

- Quản lý, bảo dưỡng, sữa chữa máy móc, thiết bị tin học.

- Nghiên cứu cung cấp các chương trình phần mềm tiện ích nhằm nâng cao hiệu

quả hoạt động Ngân hàng tại Chi nhánh.

- Làm dịch vụ tin học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

3.3.8. Phòng Dịch vụ và Marketing

Phòng Dịch vụ và Marketing có chức năng thực hiện các hoạt động Marketing

và dịch vụ khách hàng.

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao dịch với khách hàng.

- Đề xuất, tham mưu với Giám đốc Chi nhánh và trực tiếp triển khai các hoạt động

thông tin, tuyên truyền, quảng bấ thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

- Đầu mối tiếp cận với các cơ quan tiếp thị, báo chí, truyền thơng. Phục vụ các

hoạt động liên quan tới công tac thông tin, tuyên truyền.

- Trực tiếp tổ chức triển khai nghiệp vụ thẻ trên địa bàn theo quy định của

NHNo.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A13Chuyên đề tốt nghiệp- Giải đáp thắc mắc của khách hàng, xử lý các hoạt động tranh chấp, khiếu nại

phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ thuộc địa bàn.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Tĩnh

4.1. Hoạt động huy động và sử dụng vốn

4.1.1. Về hoạt động huy động vốn

Từ năm 2003, do nhu cầu vốn của các Ngân hàng tăng cao đã tạo nên sự cạnh

tranh mạnh mẽ trên thị trường vốn huy động của Hà Tĩnh. Với việc thành lập mới

Ngân hàng Công thương, Ngân hàng chính sách Xã hội, VPBank cùng trên chục

quỹ tín dụng nơng thơn ra đời và các Ngân hàng thương mại mở phòng giao dịch tại

các huyện, thị xã, ngành Bưu điện thực hiện dịch vụ huy động tiết kiệm đã gây nên

thách thức không nhỏ cho NHNo&PTNT Hà Tĩnh trong việc giữ thị phần và tăng

nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, với việc nền kinh tế và phát triển, tiền tích lũy

trong dân cư tăng,… Mặt khác, quy định huy động vốn theo văn bản 165 ngày 30 –

6- 2003 của NHNo&PTNT Việt Nam đã tạo sự chủ động hơn trước, cùng với mạng

lưới chi nhánh rộng đã tạo thuận lợi cho NHNo&PTNT Hà Tĩnh trong việc thực

hiện chiến lược huy động vốn hiệu quả.

Nhằm tăng trưởng nguồn vốn, NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều chiến

lược, giải pháp và biện pháp thích hợp. Trước hêt, quán triệt tinh thần cơ chế kế

hoạch theo quyết định số 115 ngày 19 – 5 – 2005 của NHNo&PTNT Việt Nam về

điều hành kế hoạch kinh doanh, các chi nhánh tự huy động nguồn vốn để cho vay

tại địa bàn, phần còn thiếu cấp trên sẽ hỗ trợ theo kế hoạch. Cơ chế này đã tạo cho

Chi nhánh suy nghĩ tích cực tìm mọi giải pháp huy động vốn, đảm bảo tự cân đối.

Để tăng sức cạnh tranh, thu hút khách hàng gửi tiền, NHNo&PTNT Hà Tĩnh đã

đưa ra nhiều hình thức, kỳ hạn huy động tiền gửi và áp dụng lãi suất linh hoạt trên

từng địa bàn cạnh tranh, tạo ra sự hấp dẫn thu hút ngày càng đông khách hàng. Đặc

biệt trong các năm, Chi nhánh đã tích cực huy động tiết kiệm trả lãi trước, đây là

chiến lược huy động đúng đắn và hiệu quả bởi đảm bảo lợi ích cho cả Ngân hàng và

khách hàng, tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước trong thời gian này chiếm khoảng 80%.

Sau hai năm thực hiện đã đạt được số dư bình quân trên 40 tỷ đồng, là đơn vị thực

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A14Chuyên đề tốt nghiệphiện thành cơng nhất trên tồn hệ thống, được nhiều đơn vị bạn học tập kinh nghiệm

thực hiện.

Ngồi các chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng của NHNo&PTNT Việt

Nam, Chi nhánh đã tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm quay số mở thưởng, đón lộc

đầu xuân 3 đợt với số tiền thưởng 265,7 triệu đồng, kết quả tổng tiền gửi tiết kiệm

huy động được 136 tỷ đồng.

Chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường đã trên 10 năm song tính đến năm

2006 NHNo&PTNT Hà Tĩnh mới huy động nguồn vốn nội tệ. Mặc dù nguồn vốn

ngoại tệ tại Hà Tĩnh khá lớn do trên 16 ngàn người lao động ở nước ngoài gửi về

đều đặn nhưng NHNo&PTNT Hà Tĩnh vẫn bỏ ngỏ thị trường này. Các giao dịch về

ngoại tệ liên quan đến hệ thống Ngân hàng trên địa bàn do Ngân hàng Ngoại thương

thực hiện.

Khẩn trương tiến hành huy động vốn và thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh

ngoại tệ là nhiệm vụ cấp bách đối với NHNo&PTNT Hà Tĩnh. Ngày 23 – 3 – 2003,

đoàn cán bộ gồm 15 người do đơng chí Giám đốc làm trưởng đoàn đã vào học tập

kinh nghiệm kinh doanh ngoại tệ tại NHNo&PTNT Tỉnh Quảng trị. Ngày 01 – 4 –

2003, Ban lãnh đạo Ngân hàng tỉnh quyết định huy động ngoại tệ tại tất cả các điểm

giao dịch trong chi nhánh; và ngay sau đó, các nghiệp vụ ngoại tệ đã được tiến

hành. Quyết định kinh doanh ngoại tệ trong thời gian 7 ngày là một quyết định

mang tính quyết đốn cao, bởi tại thời điểm đó, 100% cán bộ liên quan chưa hề tiếp

xúc với đồng đô la, rủi ro do nhận nhầm tiền giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

là nỗi lo thường trực của cán bộ tác nghiệp.

Đến hết năm 2007, tổng nguồn vốn huy động ngoại tệ đạt 21 triệu USD và

EURO; năm 2008 ước đạt 28 triệu USD. NHNo&PTNT Hà Tĩnh trở thành địa chỉ

giao dịch ngoại tệ quan trọng, tin cậy và thường xuyên của mọi đối tượng khách

hàng trên đia bàn Hà Tĩnh, góp phần quan trọng trong việc đa dạng hóa hoạt động,

thực hiện chiến lược xây dựng ngân hàng kinh doanh đa năng.

Nhờ có chiến lược, giải pháp đúng đắn, công tác nguồn vốn giai đoạn từ 2003

đến 2008 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Phan Thị Thanh Hoa – QTKHTH47A15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×