Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

Tải bản đầy đủ - 0trang

69

sinh là rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến quá trình quản lý nợ xấu sau này.

Việc giám sát nợ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có thể được thực

hiện theo các hướng: Cảnh báo danh mục tín dụng, giám sát từng khoản vay và

giám sát tổng thể danh mục tín dụng.

Cảnh báo danh mục tín dụng là q trình phân tích, đánh giá thơng tin và dự

báo sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngồi ảnh hưởng đến danh mục tín

dụng của ngân hàng nhằm cảnh báo các lĩnh vực, ngành nghề chịu rủi ro xảy ra trong

tương lainhiệm vụ xây dựng danh mục tín dụng cho chi nhánh. Trên cơ sở nghiên cứu

định hướng phát triển kinh tế của Chính phủ, định hướng tín dụng của Ngân hàng

Nhà nước, của Thành phố Đà Nẵng, tiềm năng kinh tế của Thành phố. Phòng Quản lý

rủi ro thực hiện đề xuất định hướng ngành hàng mục tiêu, nhóm khách hàng có khả

năng tăng trưởng tín dụng, ít chịu ảnh hưởng của thị trường, ít rủi ro trong từng thời

kỳ. Đề xuất danh sách khách hàng cần hạn chế tín dụng hoặc ngừng quan hệ tín dụng,

lập danh sách khách hàng đen và cung cấp cho các phòng ban để cảnh báo.

- Phân tích mức độ rủi ro của từng danh mục tài sản bảo đảm, xây dựng danh

mục tài sản bảo đảm có mức độ rủi ro cao để cảnh báo cho chi nhánh nhằm hạn chế

nhận những tài sản này làm tài sản bảo đảm.

- Nắm bắt diễn biến thị trường và văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam để phân tích mức độ rủi ro của thị trường đối với hoạt động cho

vay tại Chi nhánh, từ đó đề xuất định hướng hoạt động cho vay của chi nhánh nhằm

hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay.

Giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm phát hiện những dấu

hiệu cảnh báo sớm để có những biện pháp phòng ngừa kịp thời, giúp giảm thiểu rủi

ro có thể xảy ra tại Chi nhánh. Các nội dung chính để thực hiện tốt việc giám sát

từng khoản vay là: Phòng quản lý rủi ro thường xuyên thực hiện rà soát danh

mục khách hàng và phân tích tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của

khách hàng nhằm đánh giá được thực trạng tình hình hoạt động của khách hàng

vay vốn, đồng thời sớm phát hiện những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro của khách

hàng. Trên cơ sở đó sẽ giúp cho chi nhánh có những ứng xử tín dụng phù hợp,70

kịp thời để giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh như rút giảm dư nợ, yêu cầu khách

hàng bổ sung tài sản bảo đảm,...

Phòng Quan hệ khách hàng phối hợp với Phòng quản lý rủi ro thường xuyên đi

kiểm tra thực tế khách hàng, từ đó có thể đánh giá một cách đúng đắn nhất tình trạng

thực tế của khách hàng (tình hình nhà xưởng, máy móc, thiết bị, tài sản đảm bảo cũng

như nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng). Hơn nữa,

việc đi thực tế còn có thể giúp ngân hàng kiểm chứng lại chất lượng và tính chính xác

của các báo cáo tài chính cũng như tình hình sử dụng vốn vay của ngân hàng.

Khi khoản nợ được xác định là nợ xấu, Phòng Quan hệ khách hàng đầu mối

phối hợp với Phòng Quản lý rủi ro phân tích nguyên nhân phát sinh nợ xấu, thực

trạng khả năng suy giảm tài chính, tình hình hàng tồn kho, công nợ của khách hàng

để đánh giá mức độ đảm bảo nợ vay cũng như thực trạng tài sản đảm bảo nợ vay, từ

đó đánh giá khả năng thu hồi nợ từ sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm cũng như

khả năng mất vốn. Trên cơ sở đó đề xuất biện pháp và phương án thu hồi nợ đối

với từng khách hàng.

Giám sát tổng thể danh mục tín dụng nhằm đánh giá chất lượng của danh

mục tín dụng, phân loại danh mục tín dụng theo từng nhóm nợ với các tiêu chí để có

thể đánh giá mức độ rủi ro của từng nhóm nợ cụ thể nhằm xác định các giải pháp xử

lý thích hợp. Cần phải tiến hành phân tích tổng thể danh mục tín dụng theo nhóm nợ

một cách thường xuyên để có thể phát hiện sớm sự phát sinh của các khoản nợ xấu,

trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời, tránh cho ngân hàng phải gánh

chịu những biến động bất lợi trong hoạt động tín dụng và kiểm sốt rủi ro tín dụng

trong cho vay theo mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động ngân hàng.

Việc phân tích, phân loại nợ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, khi

phát hiện ra bất kỳ sự thay đổi nào về nợ xấu phải báo cáo cấp trên và phải báo cáo về

tình hình quản lý nợ, những khó khăn trong q trình thực hiện về Hội sở chính để

được hỗ trợ xử lý.71

 Mở rộng ứng dụng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

Để lượng hóa được mức độ rủi ro các khoản vay được tốt hơn, Chi nhánh cần

tiến đến xây dựng mơ hình đánh giá mức độ rủi ro trên cơ sở kết hợp kết quả của Hệ

thống xếp hạng tín dụng nội bộ và mơ hình đánh giá tài sản đảm bảo.

Hiện nay, ngoài chỉ tiêu mà BIDV, cụ thể là Chi nhánh đang áp dụng để đánh

giá tài sản bảo đảm thì cần xem xét bổ sung thêm các tiêu chí sau:

- Loại tài sản bảo đảm

- Xu hướng giảm giá của tài sản bảo đảm

- Khả năng sinh lời của tài sản

Trên cơ sở đó, tài sản bảo đảm được đánh giá và xếp loại theo tính thanh

khoản từ cao đến thấp như sau:

Bảng 3.1 Đánh giá về tài sản đảm bảoTài sản bảo đảm

Xếp loại

A

Bất động sản có vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh, ít

biến động, có khả năng sinh lời cao và dễ chuyển

nhượng nhanh trên thị trường

Bất động sản có vị trí bình thường, mặt tiền nhỏ

B

hoặc kiệt lớn nhưng vị trí đẹp, có khả năng sinh

lời, chuyển nhượng bình thường

Bất động sản các vị trí còn lại và động sản

CĐánh giá

CaoTrung bình

ThấpTừ kết quả chấm điểm tài sản bảo đảm kết hợp với kết quả xếp loại khách hàng

theo hệ thống xếp hạng nội bộ, một ma trận về mức độ rủi ro của khoản vay được xác định

như sau:

Bảng 3.2 Ma trận về mức độ rủi ro

Kết quả xếp

loại khách hàng

Xếp loại rủi ro

Đánh giá

tài sản thế chấp

A (Cao)

B (Trung bình)

C (Thấp)AAAAAARủi ro

thấp

Rất an tồn

An tồn

Trung bìnhBBBBBBRủi ro

trung bình

An tồn

Trung bình

Trung bình/ Từ chốiCCC CCCDRủi ro

cao

Trung bình/Từ chối

Từ chối72

Như vậy, với việc kết hợp kết quả xếp loại khách hàng và đánh giá tài sản

bảo đảm giúp cán bộ QHKH đánh giá được mức độ rủi ro có thể xảy ra, xây dựng

các biện pháp kiểm soát tốt hơn và đặc biệt đối với Lãnh đạo thì lường trước được

rủi ro và ra quyết định cấp tín dụng một cách chính xác, kịp thời và khách quan hơn.

Bên cạnh đó, BIDV phải thường xun rà sốt, đánh giá Hệ thống xếp hạng

tín dụng nội bộ của BIDV đã được NHNN đánh giá rất cao và chấp thuận cho áp

dụng để có thể hồn thiện hơn nữa cũng như phát huy tối đa hiệu quả sử dụng Hệ

thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Điều 7 Quyết định 493. BIDV cần tiếp tục

nghiên cứu mở rộng đối tượng phân loại nợ theo điều 7 Quyết định 493 đối với tất

cả khách hàng để nhận diện nợ xấu và kết quả phân loại nợ phản ảnh chính xác nhất

chất lượng tín dụng của BIDV, liên tục cập nhật các thơng tin có liên quan để cải

tiến, chỉnh sửa ngày một hồn thiện hơn.

 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định

- Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng : thẩm định về tư cách pháp lý

của khách, lịch sử phát triển và quan hệ tín dụng của khách hàng, uy tín của khách

hàng với đối tác, mối quan hệ của khách hàng với các chủ thể khác trong nền kinh

tế,… Việc đánh giá khách hàng dựa trên nhiều nguồn thông tin để đánh giá, tuy

nhiên nguồn thông tin quan trọng không thể thiếu là Trung tâm thông tin tín dụng

của NHNN (CIC). Việc hỏi tin CIC sẽ được thực hiện khi thẩm định, cấp giới hạn

tín dụng hoặc khi cần thiết.

- Nâng cao chất lượng thẩm định tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của

khách hàng: Trước hết, thẩm định tính trung thực các báo cáo tài chính của khách

hàng cung cấp, thực hiện điều chỉnh số liệu một cách hợp lý nhất. Sau đó tiến hành

thẩm định tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của khách hàng để thấy được

thực trạng tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng.

- Nâng cao chất lượng thẩm định phương án/ dự án xin vay. Việc thẩm định

phương án/dự án sẽ tập trung phân tích về khả năng tài chính để thực hiện phương

án, tính khả thi, hiệu quả và khả năng trả nợ.

Các nội dung chính khi thẩm định phương án/dự án cần phải tiến hành phânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×