Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn vị sự nghiệp giáo dục là những tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo luật kế to

Đơn vị sự nghiệp giáo dục là những tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo luật kế to

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị sự nghiệp giáo dục là những tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo luật kế to

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×