Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

a. Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

47Trên cơ sở định mức tiêu hao chi phí nguyên vật liệu và sản lượng xi măng

cần sản xuất, phòng kế hoạch lập dự toán lượng nguyên vật liệu cần cho năm đ ến.

Dự toán lượng

nguyên vật liệu i=Dự toán số tấn xi măng

sản xuất trong nămxĐịnh mức tiêu hao

nguyên vật liệuCông ty xây dựng định mức lượng nguyên vật liệu tiêu hao cho một tấn xi măng

ở từng phân xưởng và cho từng sản phẩm. Việc xây dựng này do phòng kỹ thuật dựa

trên các thơng số kỹ thuật sản xuất xi măng và mức nguyên vật liệu tiêu hao sẽ xây

dựng một định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất cho từng phân xưởng.

Bảng 2.4:ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT SẢN XUẤT XIMĂNG(Theo QĐ số 01338/QĐ – XMHV - KT ngày 23 tháng 8 năm 2010)

Định mức của

Ngân sách

TẤN VẬT TƯ SẢN

Vicem

2011

TT

ĐVT

PHẨM

PX1

PX2

PX1

PX2

I Xi măng PCB30HV

1

Clinker

t/t xi măng

0,752

0,752

2

Thạch cao

t/t xi măng

0,052

0,042

3

Phụ gia

t/t xi măng

0,180

0,220

4

Chất trơ nghiền

Kg/t xi măng

0,55

0,546

II Xi măng PCB40HV

1

Clinker

t/t xi măng

0,842 0,830

0,83

2

Thạch cao

t/t xi măng

0,055 0,055

0,055

3

Phụ gia

t/t xi măng

0,110 0,120

0,120

4

Chất trơ nghiền

Kg/t xm

0,58

0,600

III Xi măng PCB40GC

1

Phụ gia

t/t xi măng

0,090 0,090

IV Chung cho xi măng

1 Điện năng

Kwh/t xi măng

41

40

40,7

40

2 Dầu bơi trơn

lít/t xi măng

0,005 0,023 0,057 0,015

3 Mỡ

kg/t xi măng

0,005 0,001 0,005 0,001

4 Dầu

lít/t xi măng

0,150 0,140 0,150

0,2

5 Bi đạn + tấm lót

kg/t xi măng

0,400 0,200 0,400

0,2

6 Vỏ bao

Cái/t xi măng

20,04 20,058

20

20

(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Ta thấy cùng sản xuất một loại sản phẩm, cùng sử dụng một loại nguyên vật

liệu nhưng định mức nguyên vật liệu lại khác nhau ở mỗi phân xưởng là do máy móc

thiết bị ở phân xưởng 2 mới được trang bị mới nên mức tiêu hao trên mỗi tấn xi măng48ít hơn, tiết kiệm nhiều nguyên liệu hơn. Máy móc thiết bị phân xưởng 1 do đã cũ,

phần lớn đã được khấu hao hết nên mức tiêu hao nguyên vật liệu trên mỗi tấn xi

măng nhiều hơn.

Từ đó, kế tốn xác định nhu cầu sản lượng NVL dự kiến năm đến.

Bảng 2.5:

BẢNG NHU CẦU SẢN LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH NĂM 2011

Sản lượng sản xuất xi măng

TTDiễn giảiICLINKER1Sản xuất XM Hải VânHải Vân PCB30Hai Vân PCB402Gia côngIITHẠCH CAOTổng sốPX1PX2650.00100.00550.00000100.00300.0000400.000

100.00100.00001PHỤ GIASản xuấtHải Vân PCB300250.00250.0000650.00100.00550.00000100.00tấn324.20030.000tấn75.2000,83tấn249.0000,83tấn207.500tấn34.450PX20,0550

650.00100.00600.00000100.00300.000080.50058.0000cung ứng354.200207.5003.00037.4505.00085.50030.250tấn0,22Số lượng4.2002

550.000ĐVT0,040100.00Dự trữ20400.000Số lượng0,75300.00XM PCB40IIIdự tốn 2011PX1300.00XM PCB30Định mức tiêu hao22.00049300.00Hai Vân PCB402IV0Gia cơngPGIA TRỢ NGHIỀN250.00250.0000500.00100.00300.00000100.00Hải Vân PCB30Vkg54.6000,6kg180.00020cái8.000000.2020cái2.000.0002020cái6.000.0006100.00300.0000100.00Hải Vân PCB300

300.00Hải Vân PCB4022.500234.6000

400.0000,090kg300.00VỎ BAO36.0000,540Hải Vân PCB400,12007.000500.00

0241.6008.500.000Kế tốn lên kế hoạch mua vật liệu chính với đơn giá mua dự kiến và các

nguồn cung ứng dự kiến, số lượng Clinker dùng cho sản xuất xi măng nhận gia công

bên giao gia công sẽ chuyển đến cho Cơng ty, Cơng ty chỉ dự tốn lượng Clinker cho

xi măng sản xuất là PCB30HV và PCB40HV, đơn giá mua dự kiến năm đến chủ yếu

dựa vào giá thực tế của quý IV năm liền trước.

DỰ TOÁN MUA NVL ĐẦU VÀO NĂM 2011

TTDIỄN GIẢIĐVTSố lượngĐơn giáThuế VATCộngACLINKERtấn354.200825.45482.545907.999BTHẠCH CAOtấn37.450766.66676.666843.332CPHỤ GIAtấn85.500146.60014.660161.260DCHẤT TRỢ NGHIỀN CBA 1250kg241.60015.9501.59517.545EVỎ BAOcái5.5005506.0508.500.00

050(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Giá mua nguyên vật liệu = Giá mua + Chi phí thu mua

Do nguồn ngun liệu khơng có sẵn tại chỗ do vậy chi phí chuyên chở chiếm

tỷ trọng khá lớn.

Chi phí thu mua = Chi phí chuyên chở + Chi phí bốc xếp + Chi phí bảo hiểm

Kế tốn tiếp tục lập dự tốn chi phí NVL trực tiếp cho từng loại xi măng:

Bảng 2.6:

DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP NĂM 2011

Loại xi măng: PCB30HV

Ngân sách năm 2011

Số

TTI

12Khoản mụcĐVTĐịnh

mứcĐM

ngân

sáchĐơn giáThành tiềnSL SX100.000CP NVL Trực tiếp86.559.900.818Nguyên liệu chính69.993.300.818Clinker0,7750,761825.45462.817.090.909Thạch cao0,0520,044766.6663.373.333.333Phụ gia0,1800,200146.6002.932.006.575Chất trợ nghiền0,6000,54615.950870.870.000Nhiên liệu, NVL phụ16.566.600.000ĐiệnKWh40,7970,913.951.600.000NhớtLít0,05740.000228.000.000MỡKg0,00550.00025.000.000Dầu DiezenLít0,15014.000210.000.000Bi đạn+tấm lótKg0,40028.8001.152.000.000Vỏ baoCái205.50011.000.000.000(Nguồn dữ liệu: Cơng ty cổ phần ximăng Hải Vân)

b. Lập dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp51Chi phí nhân cơng bao gồm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương , tiền

ăn ca và phụ cấp độc hại của nhân công trực tiếp sản xuất và nhân viên phân xưởng.

- Lập dự toán về chi phí tiền lương

Để lập được dự tốn về tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất, trước

hết Cơng ty dự tốn tổng doanh thu thuần của các sản phẩm.

Bảng 2.7:

N

ồnBẢNG DỰ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ NĂM 2011Loại spSố lượngPCB30HV100.000Đơn giá khơng

VAT b/qn

1.041.666PCB40HV300.0001.125.000337.500.000.000PCB40GC250.000203.07750.769.230.770Tổng650.000Doanh thu dự tốn(

gu104.166.666.000492.435.897.400dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Tổng quỹ lương = x% * Tổng doanh thu thuần

Tỷ lệ x% này là do Tổng Công ty quy định mỗi năm, thường dao động tư 5% đến 7%.

Bảng 2.8:BẢNG DỰ TOÁN TỔNG NGUỒN LNG CễNG TY NM 2011

Ngân sách năm 2011

Tỷ lệT

TLoại sản phẩm / dịch vụChỉ tiêu

tính lng(1

)(2)(3)tính

ln

gTin lng(4)(5)=(3)x(4)IXi măng Hải vân441.666.666.0001PCB 30104.166.666.0006,0%2PCB 40337.500.000.0006,0%IIXi măng gia công50.769.230.7701PCB 4050.769.230.7706,5%26.500.000.

000

6.250.000.00

0

20.250.000.0

00

3.300.000.0

00

3.300.000.00

052III Tổng cộng nguồn lng

IVSố lao động bình quân

(ngi)VThu nhập bình quân

(đồng/ngời/tháng)29.800.000.

000492.435.897.400330

7.525.252(Ngun d liu: Cụng ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Khi đã tính được quỹ lương theo từng sản phẩm, kế toán tiến hành phân bổ tổng

nguồn lương cho từng bộ phận theo hệ số lương bình quân từng bộ phận.

Tiền lương phân

=

bổ cho khâu jTổng quỹ lươngxTổng HSL khâu j

Tổng HSLBảng 2.9:

BẢNG PHÂN BỔ NGUN LNG CHO CC B PHN

T

T1Nội dung

Phân bổ lơng

Tiền lơng phân bổ cho

khâu SXS

lao

ngHSL

bỡnh

quõn1852,522Tiền lơng PB cho khâu QLDN853,053Tiền lơng PB cho khâu tiêu

thụ602,48Tổng lơng330Ngân sách

năm 201115.881.197.7

10

8.831.837.66

8

5.086.964.62

2

29.800.000.

000(Ngun d liu: Cụng ty cổ phần ximăng Hải Vân)

- Lập dự toán về các khoản trích theo lương

Do đặc trưng về lĩnh vực sản xuất do vậy các khoản trích theo lương ngồi

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ còn có chi phí ăn ca và chi phí độc hại.

Dựa vào số lượng cơng nhân và và bậc lương trung bình của mỗi bộ phận

(khâu), Cơng ty lập dự toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

kinh phí cơng đồn, tiền ăn ca và phụ cấp độc hại như sau:

BHXH khâu j =HSL bình

quân khâu jx 830.000 x 16% x∑số CN

x 12

khâu j53BHXH sp iBHYT khâu j =

BHYT sp iSố sp i

sản xuất= BHXH khâu j x

HSL bình

quân khâu j

=BHTN

i j ==

BHTNsp

khâux 830.000 xBHYT khâu jx3%/∑ SPSXx∑số CN

x 12

khâu jSố sp i sản

xuất/∑ SPSXHSL

bìnhkhâu j

BHTN

x

Số

i sản x ∑số

/ CN

∑ SPSX

x 830.000

x sp1%

x 12

quân khâu j

khâu

j

xuấtKPCĐ khâu j = ∑quỹ lương khâu j x 2%

KPCĐ sp i = ∑quỹ lương spi x 2%

Định mức chi phí tiền ăn ca cho mỗi cơng nhân là 450.000đ/tháng/CN

Tổng chi phí tiền ăn ca cho khâu j = 450.000 x ∑số CN khâu j x 12

Tổng chi phí độc hại trong năm là 360.000.000đ phân bổ cho từng khâu theo

số lượng lao động mỗi khâu và mức độ độc hại của mỗi khâu. Dựa vào số liệu phụ

cấp độc hại thực tế phát sinh liên tiếp các năm trước đây, Công ty đưa ra hệ số độc

hại bình qn cho mỗi khâu, trong đó, khâu sản xuất có mức độ độc hại cao nhất vì

phải thường xuyên chịu bụi và ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình sản xuất. Hệ số độc

hại các khâu lần lượt là: Khâu sản xuất 1,4; khâu quản lý 0,6 và khâu tiêu thụ 0,3.

Bảng 2.10:

Các khoản trích theo lương phân b cho khõu sn xut

Năm 2011

Trong đóTTChỉ tiêuNgân sách

năm 2011PCB 30 Hải vânTổng số

SLSX (tấn)

ITổng sốvSPXi măng gia

công

Tổng số650.000100.000300.000250.000742.936.320114.297.89

5342.893.686285.744.7

39BHXH

BHXH khâu SXIIvSPPCB 40 Hải vânBHYT,TNvSP54185.734.08028.574.473

.85.723.42171.436.18

4317.623.95448.865.223146.595.671122.163.0

60Phân bổ khâu SX999.000.000153.692.30

7461.076.923384.230.7

69Ph cp ộc hại360.000.00

0Phân bổ khâu SX284.268.29243.733.583131.200.7502.529.562.

646389.163.4

841.167.490.

451BHYT khâu SX

IIIKinh phí công

đoàn

KPCĐ khâu SXIVIVTiền ăn caTỉng céng109.333.9

58

972.908.

711(Nguồn dữ liệu: Cơng ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Sau khi lập dự tốn các khoản trích theo lương, kế toán lấy tổng quỹ lương

phân bổ cho khâu sản xuất trừ đi tổng các khoản trích theo lương khâu sản xuất, số

còn lại là tiền lương của cơng nhân trực tiếp sản xuất, số lương này được phân bổ

cho từng sản phẩm theo sản lượng sản phẩm sản xuất.

Sản phẩm

PCB30HV

PCB40HV

PCB40GC

TỉngĐVT

Tấn

Tấn

TấnSLSX

100.000

300.000

250.000650.000Lương

2.054.097.70

2

6.162.293.10

6

5.135.244.25

5

13.351.635.

064Các khoản trích

389.163.484

1.167.490.451

972.908.711Tởng

2.443.261.186

7.329.783.557

6.108.152.9662.529.562.64

615.881.197.7

10c. Lập dự tốn chi phí sản xuất chung

Để lập được dự tốn về chi phí sản suất chung, căn cứ vào số liệu chi phí sản

xuất chung thực tế phát sinh năm trước, Công ty lập dự tốn theo từng khoản mục

chi phí sản xuất chung các phân xưởng. Sau đó phân bổ cho từng sản phẩm theo sản

lượng sản phẩm sản xuất. Đây là điểm không thống nhất trong q trình lập dự tốn

so với thực tế hạch tốn của Cơng ty.

Bảng 2.11:

SttDỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG NĂM 2011

Diễn giải

Số lượng sản phẩm

Bình quân 1 tấn1.Chi phí vật liệuTổng

650.000

45.729

22.066.080552.Chi phí cơng cụ7.567.905.2003.Chi phí khấu hao10.611.790.7504.Chi phí SC TSCĐ10.872.244.8115.Chi phí DV mua ngồi550.886.8406.Chi phí khác98.957.420Tổng29.723.851.102(Nguồn dữ liệu: Công ty cổ phần ximăng Hải Vân)

Từ các dự tốn trên, ta có Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành dự

toán cho từng loại ximăng:

Bảng 2.12: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

ĐVT: Đồng

SttDiễn giảiPCB30HVPCB40HVPCB40GCSL SP sản xuất100.000300.000250.000Tổng1.Chi phí NVLTT86.559.900.818268.794.376.08124.038.851.476378.393.128.3752.Chi phí NCTT2.443.261.1867.329.783.5576.108.152.96615.881.197.7103.Chi phí SXC4.572.900.00013.718.700.00011.432.250.00029.723.851.102Tổng giá thành93.582.162.004289.842.859.63841.579.254.442425.004.276.186Zsx đơn vị935.821966.142166.317(Nguồn dữ liệu: Cơng ty cổ phần ximăng Hải Vân)2.2.2.2. Lập dự toán chi phí ngồi sản xuất

Để lập dự tốn chi phí ngồi sản suất, Cơng ty lập dự tốn theo từng sản

phẩm, từng khoản mục chi phí và cho từng loại chi phí: chi phí bán hàng và chi phí

quản lý doanh nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×