Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Báo cáo tình hình thực hiện giá thành: Giúp cho nhà quản trị thấy được tình hình thực hiện giá thành đơn vị thực tế so với dự toán. Qua đó có thể nắm được mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí một cách khái quát nhất trước khi tiếp tục tìm hiểu nguyên n

- Báo cáo tình hình thực hiện giá thành: Giúp cho nhà quản trị thấy được tình hình thực hiện giá thành đơn vị thực tế so với dự toán. Qua đó có thể nắm được mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí một cách khái quát nhất trước khi tiếp tục tìm hiểu nguyên n

Tải bản đầy đủ - 0trang

88- Báo cáo tình hình thực hiện chi phí

+ Báo cáo tình hình thực hiện chi phí ngun vật liệu trực tiếp

Báo cáo này thể hiện ở dạng bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu giữa thực

tế so với dự tốn. Qua đó, chi phí ngun vật liệu trực tiếp của từng sản phẩm là do

nguyên nhân nào, do lượng hay do giá. Do giá thì phải xem lại tình hình giá bán

nguyên vật liệu trên thị trường và khâu thu mua, dự trữ đã hợp lý chưa; nếu do

lượng thì cần xem lại mức độ lãng phí hay tiết kiệm. Trong trường hợp tiết kiệm

được chi phí do tiết kiệm về lượng nhờ sự cải tiến kỹ thuật hay do chính ý thức

trong q trình làm việc của cơng nhân thì quản trị Cơng ty cần có sự động viên

khen thưởng, …PHÂN TÍCH CHI PHÍ NVL TRỰC TIÊP

Sản phẩm: Xi măng PCB30HV

NVLĐVTDự tốn 2011

LượngĐơn giáNVL chính

Clinkertấn0,761Thạch caotấn0,044Phụ gia

Chất trợ ngiềntấn

kg0,200

0,546825.455

766.66

7

146.60

0

15.950NVL phụ

Điện

Nhớt

Mỡ

Dầu Diezen

Bi đạn + TLkwh

Lít

kg

Lít

kg40,7

0,057

0,005

0,150

0,400971

40.000

50.000

14.000

28.800Vỏ baoCái205.500CộngThực tế 2011Thành

tiền

69.993

628.171LượngĐơn giá0,77233.7330,052796.817

765.63

829.320

8.709

16.566

39.516

2.280

250

2.100

11.5200,182

0,549134.487

16.01239,7

0,066

0,001

0,114

0,5141.057

53.193

94.415

17.813

19.199205.400110.000

865.59

9Thành

tiền

61.898

615.143Biến động, tăng (+),

giảm (-)

Thành

Lượng Đơn giá

tiền

-11.709

0,011

-28.638

-13.02839.8130,008-1.0296.08024.477

8.791

14.737

41.963

3.511

94

2.031

9.868

108.00

0

853.69

0-0,018

0,00312.113

62-1

0,009

-0,004

-0,036

0,11486

13.193

44.415

3.813

-9.601-4.843

82

-199

2.447

1.231

-156

-69

-1.6520-100-2.000

-11.908+ Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nhân cơng

Bảng 3.9:BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ NCTT

Sản phẩm: Xi măng PCB30HVĐVT: Đồng89Dự toán 2011

Đơn

Thành tiền

giáChỉ tiêu

CPNCTT

- Tiền lương

- BH, KPCĐ

- Ăn ca + ĐHThực tế 2011

Đơn

Thành

giáChênh lệch

Tỷ lệ

ThànhĐơnTỷ lệtiềngiá(%)tiền(%)24.4322.443.261.18641.7893.722,081,63412.561,5442,9%799.995.14027,3%20.5402.054.097.70237.3683.328.350.25411.666,3745,4%758.18.,08329,5%1.917191.737.5942.585230.278.342642,2533,0%36.002.71118,5%1.974197.425.8911.835163.453.039251,9315,9%5.145.7113,2%Đơn giá tiền lương thực tế tăng quá cao so với dự toán, làm cho chi phí nhân

cơng trực tiếp tăng 27% so với dự toán trong khi sản lượng thực tế sản xuất lại giảm

so với dự tốn. Điều này có thể giải thích là do khi việc tính lương giữa dự tốn và

thực tế khơng có sự đồng nhất. Cơng ty cần đưa ra định mức lương/1 tấn ximăng

cho từng loại xi măng dựa vào số liệu các năm trước để số liệu dự tốn được chính

xác với thực tế hơn.

+ Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất chungBÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ SXC

Sản phẩm: Xi măng PCB30HVĐVT: Đồng

Dự tốn 2011

Chỉ tiêuĐơn

giáChi phí chung

Chi phí VL

Chi phí CCDC

Chi phí Khấu hao

Chi phí sửa chũa TSCĐ

Chi phí DV mua ngồi

Chi phí khác45.72

9

2.539

460

24.721

18.437

62

154Thành tiền

4.572.900.00

0

253.927.250

46.076.550

2.472.094.600

1.843.737.800

6.244.350

15.469.850Thực tế 2011

Đơn

giá

51.197

2.122

680

11.686

34.462

1.600

646Thành tiền

4.560.056.82

7

189.023.937

60.588.881

1.040.898.725

3.069.519.468

142.472.030

57.553.786Chênh lệch

Đơn giáTỷ lệThành tiền(%)Tỷ lệ

(%)+5.468+11,9%-12.843.173-0,28%-417

+220

-13.035

+16.025

+1.594

+492-16,4%

47,8%

-52,7%

+86,9%

+2.571%

+319,5%-64.903.313

+14.512.331-25,6%

+31,5%

-57,9%

+66,5%-1.431.195.875

+1.225.781.668+136.227.680

+42.083.936+2.181,6%+272%Hoặc Cơng ty cũng có thể sử dụng mẫu báo cáo sau:BÁO CÁO GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Giá thành đơn vị

Đối tượng1. Phân xưởng 1

- Xi măng PCB30HV

+ Chi phí NVLTTTổng giá thànhDựThựcChênhDựThựcChênhtốntếlệchtốntếlệch90+ Chi phí NCTT

+ Chi phí SXC

2. Phân xưởng 2

- Xi măng PCB40HV

+ Chi phí NVLTT

+ Chi phí NCTT

+ Chi phí SXC

- Xi măng PCB40GC

+ Chi phí NVLTT

+ Chi phí NCTT

+ Chi phí SXC

CộngKẾT LUẬN CHƯƠNG III

Trong chương này, luận văn đề cập đến sự cần thiết hồn thiện kế tốn quản

trị chi phí tại Công ty cổ phần xi măng Hải Vân. Qua đánh giá thực trạng kế tốn

quản trị chi phí tại Cơng ty cổ phần xi măng Hải Vân kết hợp với cơ sở lý luận về

kế toán quản trị, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa

cơng tác tổ chức kế tốn quản trị chi phí tại Cơng ty.

Chương này, tác giả đã đưa ra mơ hình kế tốn quản trị lồng ghép với kế tốn

tài chính trong cùng một bộ máy kế tốn để phân cơng cơng tác kế tốn quản trị chi

phí để khắc phục tình hình hiện tại của Cơng ty là kế toán quản trị chỉ do một nhân91viên kế tốn đảm nhận và khơng chú trọng đến khâu phân tích, lập báo cáo kế tốn

quản trị một cách chi tiết, cụ thể. Đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm thể

hiện sự liên kết, mối liên hệ cung cấp thơng tin cho nhau của kế tốn tài chính và kế

tốn quản trị của Cơng ty, tạo cơ sở cho công tác so sánh, đánh giá, kiểm sốt các

khoản mục chi phí.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Báo cáo tình hình thực hiện giá thành: Giúp cho nhà quản trị thấy được tình hình thực hiện giá thành đơn vị thực tế so với dự toán. Qua đó có thể nắm được mức độ tiết kiệm hay lãng phí chi phí một cách khái quát nhất trước khi tiếp tục tìm hiểu nguyên n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×