Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1 - Hệ thống kế toán trách nhiệm ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.1 - Hệ thống kế toán trách nhiệm ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

59

Trung tâm

KTQTChức năng và nhiệm vụNhận thông tin từ

các bộ phận- Phân tích và so sánh số

liệu dự tốn và số liệu

thực hiện, tìm ra nguyên

nhân dẫn đến chênh lệch

và đề xuất giải pháp quản

trị.

- Thực hiện các báo cáo

không thường xun cho

các cấp quản trị khi có u

cầu thơng tin ra quyết định

đối với phần hành chịu

trách nhiệm.

- Tổ chức hồn thiện hệ

thống các báo cáo KTQT,

thể hiện thơng tin dễ hiểu,

dễ đọc.

- Xác định phần tỷ lệ

doanh thu từng dòng sản

phẩm trong tổng doanh

thu bán hàng ở Cơng ty.số liệu kế hoạch từ

phòng kế hoạch và

các thơng tin từ kế

tốn tài chính phần

hành bán hàng và

cơng nợ phải thu.Trung tâm

trách nhiệm

chi phí- Thực hiện xây dựng các

định mức chi phí bán hàng

và chi phí quản lý trong

doanh nghiệp.

- Phân tích các khoản mục

chi phí phát sinh trong kỳ

theo cách ứng xử chi phí.

Thực hiện các báo cáo

KTQT về chi phí khác biệt

trong tình huống ra quyết

định, lựa chọn giữa các

phương án.Trung tâm- Thực hiện các dự toán - Nhận thơng tinThơng tin cung cấptháng, q và năm

tài chính.

- Dự toán về doanh

số bán hàng trong

kỳ.

- Báo cáo về luồng

tiền trong kỳ.- Định mức chi phí

bán hàng, định mức

chi phí quản lý.

- Nhận thơng tin - Xây dựng báo cáo

báo cáo chi phí từ biến phí và định phí

phần hành kế toán cung cấp cho bộ

phận kinh doanh,

tổng hợp.

trung tâm trách

nhiệm kinh doanh

từng dòng sản phẩm.

- Báo cáo dự tốn60

Trung tâm

KTQT

trách nhiệm

MarketingTrung tâm

trách nhiệm

vốn và tài

chính dự ánNhận thơng tin từ

các bộ phận

chiến lược

chi phí Marketing và theo

Marketing của

dõi tình hình sử dụng vốn

Công ty trong kỳ.

cho hoạt động Marketing.

Chức năng và nhiệm vụ- Thực hiện các dự toán về

nguồn vốn, xây dựng các

dự án đầu tư của Công ty.

- Thực hiện các báo cáo

về dòng tiền, lưu chuyển

vốn.-Nhận các báo cáo

về lượng tiền hiện

có và tình hình thu

chi.

-Nhận các báo cáo

về tình hình bán

hàng thu tiền.Thông tin cung cấp

chi phí Marketing

- Báo cáo tình hình

thực hiện chi

-Báo cáo dự toán

vốn đầu tư.

-Báo cáo tình hình

sử dụng trong dự án.

-Báo cáo vốn bằng

tiềnTheo bảng phân nhiệm như trên, để cung cấp thông tin phục vụ cho ra quyết

định về giá bán của từng dòng sản phẩm sẽ do trung tâm trách nhiệm kinh doanh

của dòng xe tương ứng cung cấp hay để cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định về

Marketing sẽ do trung tâm trách nhiệm Marketing cung cấp.

Như vậy, bảng phân công này cho thấy một cách rõ ràng nhiệm vụ của từng

bộ phận và những nội dung công việc cụ thể cũng như mối quan hệ hợp tác với các

Tổng hợp thông tinNguồn

Nguồn

bộ phận khác

trong công tác cung cấp

tin đầu

phục vụ ra quyết định quản

trị.

kế thơng

tốn banthơng

thơng

tin phápthứ vụ ra

3.1.2. Giải

hồn thiện cơng tác xử lý và cung cấp thông tin tin

phục

cấp

cấpquyết định ngắn hạn Ở công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Tổ chức xử lý3.1.2.1. Đối với công tác xử lý thông tin

ở Công

thông

tin ty

Như đã nêu ở nội dung tồn tại, tại Công ty việc xử lý thông tin phục vụ ra

quyết định quản trị tập trung chủ yếu vào những thơng tin tài chính và chưa tổng

Thơng tin kế tốnhợp hết những thơng tin thực sự có liênhữu

quan

íchđến những vấn đề cần ra quyết định.

Để cải thiện công tác xử lý thơng tin, KTQT trong Cơng ty có thể thực hiện cơng

tác đó theo sơ sau:

Thơng

tin kế

tốn

mang

tính

chất

tài

chínhChi phí, lợi nhuậnChi phí chênh lệch

và chi phí cơ hộiThực trạng tài chínhTổ

chức

xử lý

thơng

tinBản chất phương ánRủi ro thực hiệnHồn cảnh

thực hiệnThơng

tin kế

tốn

phi

tài

chính61Sơ đồ 3.2 - Sơ đồ xử lý thơng tin của bộ phận KTQT

Theo sơ đồ tổ chức này, bộ phận KTQT sẽ tập hợp tất cả các nguồn thông tin

về vấn đề cần giải quyết, các thông tin này có thể là thơng tin chưa qua xử lý (thơng

tin sơ cấp) do các trung tâm trách nhiệm thu thập bổ sung hoặc các thông tin đã qua

xử lý (thông tin thứ cấp) do bộ phận KTTC của Công ty cung cấp. Sau đó, KTQT

thực hiện đánh giá thơng tin và giữ lại các thơng tin có ảnh hưởng đến quyết định.

Ngồi ra còn xử lý thơng tin theo hướng phân tích những thơng tin tài chính và phi

tài chính có ảnh hưởng đến quyết định và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Minh họa việc xử lý thông tin hướng hồn thiện cơng tác ra quyết định về giá

bán sản phẩm. Áp dụng cho dòng xe du lịch tại thời điểm ngày 01/10/2011 có thể

thực hiện theo trình tự như sau:

 Bước 1: Tổng hợp thông tin ban đầu

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.2 - Bảng tổng hợp thông tin62Thông tin sơ cấpThông tin thứ cấp- Bảng báo giá

- Báo cáo doanh thu bán hàng (số lượng

và giá trị)

- Báo cáo về chi phí bán hàng và chi phí

quản lý

- Báo cáo tình hình bán và thu nợ

- Báo cáo dự toán tiêu thụ quý 4

- Báo cáo thực hiện kế hoạch lợi nhuận

- Báo cáo vốn bằng tiền

 Bước 2: KTQT chọn lọc những thơng tin hữu ích cho quyết định về giá:

thơng tin dự tốn tiêu thụ, thơng tin về doanh thu bán hàng của dòng xe du lịch

(loại xe KIA), báo cáo chi phí bán hàng và chi phí quản lý, báo giá của dòng xe

du lịch KIA.

 Bước 3: Phân tích các thơng tin phi tài chính: chính sách thuế tiêu thụ đặc

biệt đối với ô tô, dự báo cầu ô tô theo giá và bảng giá của các đối thủ cạnh tranh.

Phân tích tài chính: phân tích sự chênh lệch lợi nhuận khi có thực hiện và

khơng thực hiện giảm giá

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Bảng 3.3 – Báo cáo phân tích

Năm 2011

Doanh số

Tên hàngMORNING

MORNING

SPORTPACK

PICANTO

RIO

CARENS EXMT

CARENS SXMTDoanh số Chênh lệch khi Giá bán Giá bán củakhi có giảm khi khơng có giảm giá và của Cơng thị trường

giácó giảm giá khơng giảm giá ty (Triệuchung(chiếc)

2(chiếc)

4(Triệu đồng)

178,48đồng) (Triệu đồng)

318,12

32235178,2348,043522

1

1

33

3

3

489,76

225,6

191,76

119,28479,92

569,2

483,92

539,52484

574

488

544Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1 - Hệ thống kế toán trách nhiệm ở Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×