Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tăng cường các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp

3 Tăng cường các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp

Tải bản đầy đủ - 0trang

75

Trên cơ sở những tồn tại về thủ tục kiểm sốt CPNVL tại cơng ty, trong mục này

sẽ đưa ra các giải pháp tăng cường kiểm soát CP tương ứng với từng khâu từ khâu cung

ứng vật tư, đến xuất kho đưa vật tư vào sử dụng cũng như bảo quản vật tư tại CT.

* Đối với thủ tục cung ứng vật tư

Do đặc điểm các CT thi công phân tán xa công ty và công ty thực hiện nhiều CT

cùng một lúc nên phát sinh tình trạng vật tư không cung ứng kịp thời cho các CT gây

ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Mặt khác, công ty chưa có kế hoạch vật tư tổng hợp

tồn bộ CT nên bị động trong quá trình mua vật tư dẫn đến mua vật tư với đơn giá cao

hơn, chất lượng, chủng loại không đảm bảo, CP vận chuyển bốc dở gia tăng không

hợp lý. Xuất phát từ những tồn tại trên để đảm bảo cho công tác vật tư được thực hiện

hiệu quả công ty cần xây dựng một kế hoạch vật tư tổng hợp cho toàn bộ CT ngay sau

khi trúng thầu và các kế hoạch vật tư ngắn hạn cho từng giai đoạn cụ thể.

Trước khi tiến hành thi cơng CT, căn cứ hồ sơ dự tốn, phòng kinh tế dự án sẽ

tính tốn và lập bảng dự trù vật liệu cần thiết cho q trình thi cơng về số lượng, chất

lượng và thời điểm tiếp nhận NVL. Trên cơ sở đó, phòng kinh doanh sẽ gửi đơn u

cầu cho các nhà cung ứng báo giá các loại vật tư cần sử dụng, từ đó sẽ lựa chọn các

nhà cung ứng đảm bảo chất lượng như thiết kế, giá cả, chiết khấu, thời hạn thanh

toán…cũng như tiềm lực kinh tế của nhà cung ứng để đảm bảo cung cấp vật tư theo

đúng yêu cầu tiến độ thi công. Sau khi lựa chọn được một số các nhà cung ứng (có xét

duyệt của Ban giám đốc), phòng kinh doanh sẽ lập và ký kết hợp đồng mua bán NVL.

Hàng tháng, dựa trên tiến độ cơng việc đã được phòng kinh tế dự án xây dựng,

Ban chỉ huy CT xác định khối lượng công việc cụ thể cần thực hiện trong tháng, sau

đó lập báo cáo thực hiện hợp đồng, báo cáo vật tư tồn kho, lập bảng dự trù công

việc kỳ tiếp theo chuyển lên phòng kinh doanh để yêu cầu cấp vật tư.

Cụ thể, đối với HMCT trình Đường giao thông Phước Chánh – Phước Kim – Phước

Thành mà Công ty đang tiến hành thi công tại Quảng Nam, căn cứ hợp đồng giao khoán

nội bộ và tiến độ thực hiện hợp đồng, hàng tháng công trường lập bảng dự trù công việc

sẽ thực hiện trong tháng làm cơ sở lập kế hoạch vật tư để yêu cầu cung cấp vật tư.76

Bảng 3.1 Bảng dự trù công việc thực hiện tháng ...

STT

XVIII

114

115I

1

2

HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH

Bãi đúc dầm Đào đất cấp 3 bằng máy

Đắp đất K90 bãi đúc dầmPhần dầm chủ (Dầm chữ T) - 568

Bê tông dầm cầu 40Mpa đá 1x2

Ván khuôn dầm cầu

ĐVTKhối lượngGhi chú100m3

100m3m3

m2Bảng kế hoạch vật tư trong tháng được xây dựng trên cơ sở bảng dự trù công việc

thực hiện cụ thể như sau:

Bảng 3.2 Bảng kế hoạch vật tư tháng…

TTTÊN VẬT TƯ, QUY CÁCHĐVTSỐ LƯỢNGMỤC ĐÍCH SỬ DỤNGNGÀY CẦN CĨ1

2

- KÕ ho¹ch

Kế hoạch

Báo cáo thực

VT

vật tư kỳ

hiện HĐ

Dựa- vào

bảngkho

dự trù côngtiếp

việc

thực hiện và bảng kế hoạch vật tư tháng được

VT tån

theo

- Tiến độ thực

xây dựng hiện

ở trên,

công ty thực hiện cung ứng -Phiếu

vật tư u

thi cơng

cầu cho các cơng trình theo

hợp đồng

cấp VT

dự trùsau:

quy trình -cụBảng

thể như

Viết phiếu

-Giấy u cầu

cơng việc thực

mua VT

hiện

_

PD…..Đánh giá

NCC1+

Lựa chọn

NCC- Phiếu đ/giá

- DS NCCLập hợp đồng

hoặc đơn hàngHợp đồng

Đơn đặt hàng

Đơn mua hàngThực hiện

mua hàngSổ theo dõi

NCC

Trách nhiệm

CHT/GĐCNTiếp nhậnNhập khoGhi sổ kế tốnThẻ khoHỗ trợ772CHT/GĐCN3Ban Giám đốcPhòngKinh doanhPhòng

4Kinh doanh

Ban Giám đốc56Phòng

Kinh doanhPhòngchínhKhoạchPhòng

Kinh doanh7Thủ kho

Kế tốn

8Bộ phận k

thuậtSơ đồ 3.1 Quy trình về thủ tục cung ứng vật tư

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch vật tư để chủ động trong công tác cung ứng

vật tư, công ty cũng nên xây dựng các tiêu chí để đánh giá các nhà cung cấp hiện tại

và những nhà cung cấp mới nhằm lựa chọn những nhà cung cấp đủ năng lực, cung

cấp vật tư đảm bảo chất lượng với giá thấp nhất và có những chính sách bán hàng

linh hoạt. Việc đánh giá nhà cung cấp cần thực hiện theo quy trình sau:

Đối với các nhà cung cấp đã có quan hệ lâu dài từ trước cho đến thời điểm

công ty xây dựng kế hoạch vật tư, công ty căn cứ vào kết quả đánh giá lịch sử quá78

trình cấp vật tư đối với những CT trước đây đưa vào danh sách nhà cung cấp để

Giám đốc Công ty phê duyệt.

Nếu là nhà cung cấp mới chưa có tên trong danh sách, trình tự đánh giá như sau:

+ Thu thập thơng tin

+ Phân tích, đánh giá các nhà cung cấp theo các yêu cầu riêng cho từng sản

phẩm hoặc từng nhóm sản phẩm cụ thể. Tiêu chí chấp nhận: đáp ứng được các yêu

cầu về năng lực cung cấp, tiến độ, giá cả, chất lượng, … thể hiện cụ thể qua phiếu

đánh giá nhà cung cấp sau:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP Đánh giá mới

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ

Điện thoại Đánh giá lạiNgười liên hệ

Lĩnh vực cung cấp

Yêu cầu đánh giá

TT

1

2

3

4

5

6

7

8Nội dung

Uy tín

Chất lượng

Giá cả

Khả năng cung cấp

Phương thức thanh tốn

Điều kiện giao hàng

Chế độ bảo hành

Những chỉ tiêu khácĐánh giáKết luậnKết luận chung:

………., ngàyNgười đánh giáthángnăm 200Giám đốc Công ty+ Phê duyệt phiếu đánh giá nhà cung cấp.

+ Đưa vào danh sách nhà cung cấp.

Bảng 3.3 Đánh giá nhà cung cấp và phê duyệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tăng cường các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×