Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Định hướng phát triển huy động vốn của Ngân hàng No&PTNT TP Đà Nẵng

1 Định hướng phát triển huy động vốn của Ngân hàng No&PTNT TP Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

69

quả cao cho các ngân hàng trong nước nếu tận dụng được các thế mạnh của

ngân hàng nước ngoài về thương hiệu, cơng nghệ, mạng lưới.

Thị phần có khả năng được mở rộng: Lợi thế là am hiểu khách hàng và

thị trường nội địa, nếu kết hợp tốt với khả năng điều hành, quản trị, uy tín

kinh doanh thì vẫn có thể mở rộng thị trường.

Thơng tin minh bạch: việc “mở cửa” thị trường tài chính đòi hỏi các

ngân hàng phải cơng khai các thơng tin hoạt động của mình để theo kịp các

tiêu chuẩn của ngân hàng hiện đại.

Thứ hai, sự cạnh tranh của các đối thủ mạnh: đây là thách thức lớn

nhất của NHNo&PTNT Việt Nam trong quá trình hội nhập. Các ngân hàng, tổ

chức tài chính nước ngồi với tiềm lực lớn về vốn, uy tín, năng lực điều hành,

quản lý, với mạng lưới khách hàng rộng khắp, với bề dày hoạt động lâu năm

sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và lâu dài.

Cơ chế quản lý, quản trị điều hành hệ thống khuyến khích chưa bắt kịp

với thực tiễn kinh doanh: đây là điểm yếu cố hữu của các NHTM Việt Nam.

Cơ chế quản lý điều hành chưa mềm dẻo, thiếu năng động, hệ thống đãi ngộ

khuyến khích khơng tạo động lực sáng tạo, phát huy sức mạnh cá nhân và tập

thể nên sẽ gặp bất lợi lớn khi cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài.

Trong thời gian qua NHNo&PTNT Việt Nam giữ được thế mạnh về

nguồn vốn tại thị trường nội địa, song xét trong tiến trình hội nhập thì tổng

nguồn vốn hiện nay vẫn rất khiêm tốn. Vì vậy, trên cơ sở thời cơ và thách thức

đã nêu trên, NHNo&PTNT Việt Nam đề ra định hướng huy động vốn trong giai

đoạn này là duy trì và phát huy các biện pháp huy động vốn hiệu quả, có khả

năng cạnh tranh cao, đồng thời phát huy uy tín của mình ở trong và ngồi nước

để tranh thủ tiếp nhận được nguồn vốn uỷ thác của các tổ chức quốc tế.

Định hướng cơ bản trong hoạt động huy động vốn mà NHNo&PTNT

Việt Nam đặt ra trong thời gian tới là:70

Tổng nguồn vốn huy động (cả ngoại tệ quy đổi VND), tăng 10% đến

12% so với cuối năm 2011.

Tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VND) tăng 8% đến 10% so

với cuối năm 2011

Tập trung tồn hệ thống có biện pháp củng cố và nâng cao thị phần vốn

huy động. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu nguồn theo hướng duy trì thế mạnh về

đồng nội tệ và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ huy động tiền USD.

Quan tâm đến nguồn vốn rẻ và đổi tượng có nguồn vốn ổn định.

Đa dạng hố khách hàng để phân tán rủi ro, tạo ổn định. Giảm dần lỷ lệ

dư nợ/tổng nguồn vốn, nâng cao tỷ trọng vốn đầu tư vào thị trường giấy tờ có

giá và thị trường liên ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn và tỷ lệ khả năng ch trả

theo quy định của NHNN

Tiếp tục xây dựng và kiện toàn về cơ chế quản trị, điều hành theo mơ

hình ngân hàng hiện đại

Với sáu định hướng lớn trên, thì việc mở rộng và nâng cao chất lượng

nguồn vốn sẽ là điều kiện tiên quyết để NHNo&PTNT Việt Nam giữ được vị

thể của một ngân hàng thương mại chủ đạo tại thị trường Việt Nam trong thời

gian tới.

3.1.2 Định hướng phát triển huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT

TP Đà Nẵng

Giai đoạn 2008-2011 là giai đoạn sẽ gặp nhiều khó khăn đối với lĩnh

vực ngân hàng. Tuy nhiên, sau sự khủng hoảng này sẽ là giai đoạn hồi phục,

các NHTM nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng nói riêng phải

duy trì sự ổn định và tạo được đà phát triển cho giai đoạn mới.

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đã định hướng cho hoạt động

phát triển huy động vốn trong giai đoạn tới như sau:71

Thứ nhất, xây dựng chiến lược huy động vốn gắn với chiến lược sử

dụng vốn

Huy động vốn luôn phải gắn chặt với yêu cầu sử dụng vốn, nếu khơng

sẽ tạo ra áp lực lớn về chi phí và làm giảm hiệu quả hoạt động huy động vốn.

Do đó, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cần bám sát các định hướng

chiến lược hoạt động như sau:

-Tích cực mở rộng các hình thức huy động vốn và đầu tư tín dụng

nhằm nâng cao hệ số sử dụng vốn. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm huy

động vốn phù hợp với thị trường, từng đối tượng khách hàng và có tính cạnh

tranh. Xử lý hài hoà giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay cầm cố sổ tiết

kiệm, chứng chỉ tiền gửi…

-Cố gắng tạo mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn chặt chẽ

đối với các thành phần kinh tế, các ngành nghề trọng điểm được Nhà nước

chú trọng phát triển cũng như không ngừng củng cố các đơn vị khách hàng

truyền thống của mình.

Thứ hai, tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn

Phát triển mạng lưới để mở rộng kênh phân phối, hệ thống chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng tuy có mạng lưới rộng đến các vùng giáp ranh

của Thành phố, tuy nhiên cơ sở vật chất chưa được đầu tư khang trang. Nhiệm

vụ trong thời gian tới, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát

huy mạng lưới phân phối các sản phẩm hiện đại, nhiều tiện ích hơn nữa.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực

Xác định hoạt động ngân hàng trong thời gian tới sẽ vơ cùng khó khăn,

vì vậy cơng tác đào tạo, tìm kiếm nguồn nhân lực phải được quan tâm thích

đáng: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận trong

tương lai nhằm tìm những cán bộ có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức có thể

đảm nhận và hồn thành nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập sắp tới.72

Thứ tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, gia tăng các sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ ngân hàng luôn là một trong những thế mạnh của các ngân

hàng nước ngoài song lại chưa được quan tâm đúng mức tại các ngân hàng

Việt Nam. Các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng

thời gian qua mới chỉ là sản phẩm truyền thống, vì vậy trong thời gian tới sẽ

phấn đấu sẽ tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ mới và việc tăng cường các sản

phẩm dịch vụ mới không chỉ theo “trào lưu” mà phải được thực hiện thường

xun, có chiến lược.

Thứ năm, đa dạng hố khách hàng

Đa dạng hoá khách hàng giai đoạn tới là phải chuyển từ thế thụ động

sang chủ động, tức là không chờ khách hàng tìm đến mà ngân hàng phải chủ

động tìm kiếm khách hàng. Thực hiện chính sách đa dạng hố khách hàng,

không phân biệt thành phần kinh tế, giữ khách hàng truyền thống và thu hút

khách hàng mới bằng cách cung cấp các dịch vụ tốt nhất với thái độ tận tình,

hồ nhã và trí tuệ.

Thứ sáu, đổi mới phong cách làm việc

Đổi mới về phong cách làm việc cũng là một nhân tố thúc đẩy phát

triển công tác khách hàng. Đổi mới phong cách làm việc là thực hiện kết hợp

nhiều biện pháp làm thay đổi cả trong nhận thức và tác phong giao dịch của

cán bộ nhân viên, tạo cho cán bộ nhân viên tác phong làm việc chuyên

nghiệp, thích ứng với xu hướng hội nhập.

Thứ bảy, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tăng trưởng các mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững thị phần trong xu

thế ngày càng gia tăng của các tổ chức và dịch vụ ngân hàng luôn là mục tiêu

phấn đấu của các NHTM nói chung và cũng là của chi nhánh NHNo&PTNT

TP Đà Nẵng nói riêng. Với chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, việc tăng

trưởng còn phải tương xứng với một trong những ngân hàng dẫn đầu và tiên73

phong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, xứng đáng với tiềm năng vị thế của

mình.

Thứ tám, các chỉ tiêu tài chính

Với sự nỗ lực hết mình của tồn thể cán bộ cơng nhân viên, trong

những năm qua, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng đã rất thành công

trong việc tận dụng các cơ hội kinh doanh và đạt được những thành tựu đáng

kể, hạn chế thấp nhất những rủi ro. Từ những kết quả đó, chi nhánh

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng cụ thể hố kế hoạch hoạt động đến năm 2012

bằng một số chỉ tiêu như sau:

- Nguồn vốn huy động tăng từ 8.7 %/năm

- Tỷ lệ tiền gởi dân cư tối thiểu 70%/ Tổng nguồn vốn huy động

- Tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn/tổng dư nợ tối đa 42%

- Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn tối thiểu 12%/Tổng dư nợ

- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

- Phát hành thẻ ATM 32,000 thẻ

- Thu ngồi tín dụng tăng tối thiểu 20% so với năm trước

- Tài chính, đảm bảo quỹ thu nhập chi lương cho người lao động theo

quy định của Trung ương và phấn đấu có dư để chi lương năng suất.

3.2 Giải pháp tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP

Đà Nẵng

3.2.1 Xây dựng chính sách lãi suất huy động vốn hợp lý

Ngày nay, cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các NHTM trong huy động

vốn mà còn cạnh tranh với các tổ chức tiết kiệm, cơng ty tài chính, quỹ tín

dụng…Với quy mơ cạnh tranh này, chính sách lãi suất huy động vốn đưa ra

có thể làm gia tăng nguồn vốn nhưng cũng có thể tiền gửi sẽ tự rò rỉ bằng

cách chuyển đến nơi đầu tư khác. Vì thế nghiên cứu thị trường để đưa ra một

chính sách lãi suất hợp lý có ý nghĩa quyết định đến việc gia tăng tiền gửi.74

Với mục đích trong ngắn hạn của ngân hàng là mở rộng huy động để tăng

trưởng thì cần phải có các chiến lược sau:

Thứ nhất, cần áp dụng lãi suất hợp lý để duy trì cạnh tranh

Việc áp dụng lãi suất hợp lý để duy trì cạnh tranh hiện nay đối với ngân

hàng là rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn khan hiếm tiền tệ như hiện

nay, dù những khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất cũng thúc đẩy người gửi

tiền và nhà đầu tư chuyển vốn từ công cụ này sang công cụ khác. Cùng với

việc áp dụng lãi suất hợp lý, cần kết hợp với các chiến lược khác để khách

hàng gửi tiền thấy yên tâm, thoải mái hơn khi đến với ngân hàng. Việc duy trì

lãi suất hợp lý cần dựa trên cơ sở tính tốn doanh thu chi phí hoạt động của

ngân hàng, có như vậy mới đảm bảo lãi suất đầu có khả năng cạnh tranh đồng

thời đảm bảo tính an tồn cho mình.

Thứ hai, đảm bảo mối quan hệ hợp lý giữa lãi suất đầu vào và chỉ số lạm

phát. Do có sự tăng chỉ số giá tiêu dùng, ngân hàng cần phải đảm bảo mức lãi

suất thực dương. Có như vậy, người gửi tiền vào ngân hàng mới yên tâm và

tin tưởng gửi các khoản tiền nhàn rỗi của mình vào ngân hàng.

Thứ ba, điều chỉnh mức lãi suất theo các kỳ hạn huy động. Do cơ cấu kỳ

hạn các khoản tiền gửi còn chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng

của khách hàng, trong thời gian tới ngân hàng cần nghiên cứu và đưa ra các

kỳ hạn mới, với mức lãi suất chia nhỏ hơn, để bảng biểu lãi suất có sự hấp dẫn

về tính đa dạng cho khách hàng có nhiều lựa chọn.

Thứ tư, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn huy động để tăng thêm hiệu quả cho

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tình hình nguồn tiền gửi thanh tốn của

ngân hàng còn chiếm tỷ trọng thấp so với tổng nguồn vốn huy động được. Vì

vậy, ngân hàng có thể tăng lãi suất của nguồn huy động không kỳ hạn lên một

chút, đây sẽ là động lực kích thích người gửi tiền vào ngân hàng với mục đích

thanh tốn. Đồng thời kết hợp với tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Định hướng phát triển huy động vốn của Ngân hàng No&PTNT TP Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×