Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

72

b. Yếu tố kinh tế

- Nền kinh tế phát triển hay suy thoái đều ảnh hưởng đến việc cân nhắc xây

dựng chế độ trả lương của các công ty.

- Giá cả sinh hoạt cũng là yếu tố quan trọng cần được xem xét, vì giá cả sinh

hoạt có ảnh hưởng nhiều đến tiền công của người lao động. Khi giá cả sinh hoạt

tăng trong một thời kì nhất định, tiền công thực tế của người lao động nhất thời sẽ

giảm xuống.

- Để sử dụng được nguồn lao động có trình độ cao, các cơng ty sẽ phải áp

dụng chính sách trả lương cạnh tranh. Đồng thời khi nền kinh tế phát triển, các đòi

hỏi từ phía cơng đồn, chính phủ và xã hội cũng được nâng cao, đòi hỏi doanh

nghiệp phải đáp ứng theo.

- Lợi ích về mặt vật chất: tiền công lao động cần đáp ứng đủ các nhu cầu

thiết yếu của người lao động và gia đình họ. Một phần đủ để người lao động chi trả

những chi phí sinh hoạt, tái sản xuất sức lao động. Phần còn lại dùng cho nâng cao

chất lượng đời sồng vật chất.

- Lợi ích về mặt tinh thần: tiền cơng lao động phải là khoản thu nhập ổn định,

thường xuyên và lâu dài, cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động.

3.1.2. Căn cứ vào chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của công

ty thời gian đến

a. Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian đến

- Công ty TNHH Tiến Thắng là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh

trong lĩnh vực hàng dệt, may. Do vậy trong những năm đến, Công ty sẽ tập trung

đầu tư đổi mới trang thiết bị, tăng cường nguồn vốn kinh doanh, mở rộng quy mơ

sản xuất, trong đó cơng ty sẽ mở rộng thêm 01 xưởng may tại Lệ Sơn 1- Hòa Tiến.

Quy mơ của xưởng may này tương đương với xưởng may hiện tại của cơng ty;

Ngồi ra cơng ty cũng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sang các nước trong

khu vực Châu á; phấn đấu trong 10 năm đến sẽ là một trong những doanh nghiệp

dệt may lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.73

- Công ty TNHH Tiến Thắng có vai trò chủ đạo trong sản xuất áo, quần, vải

gia công và xuất khẩu. Trong thời gian tới công ty tập trung chủ yếu vào hai mặt

hàng chủ lực đó là hàng may và dệt xuất khẩu sang thị trường Châu âu, Châu á.

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, Công ty dự kiến sẽ tập trung nhiều biện pháp cho

một mục tiêu là đẩy mạnh tốc độ tăng sản lượng hàng dệt, may đảm bảo doanh thu

hàng năm đạt từ 8-10 triệu USD/năm.

- Công ty sẽ tập trung tuyển dụng thêm công nhân phục vụ cho lao động tại

xưởng may mới đồng thời hoàn thiện bộ máy làm công tác quản trị tiền công.

- Các giá trị chuẩn mực đạo đức, cam kết của cơng ty TNHH Tiến Thắng đó

là:

+ Mọi hành động của cơng ty đều hướng tới con người và vì con người.

+ Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng.

+ Tôn trọng pháp luật, hành động khách quan, trung thực, minh bạch.

+ Sức mạnh của cơng ty là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể.

Để làm được những vấn đề trên đồng thời đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao

động bình quân trên 10%, trong thời gian đến công ty cần có những đổi mới trong

cơng tác quản trị nhân sự mà trọng tâm là trả công lao động nhằm duy trì đội ngũ

lao động lành nghề, có chun mơn cao đồng thời tuyển dụng thêm công nhân để

đảm bảo phục vụ cho nhu cầu mở rộng của công ty trong những năm đến.

b. Yêu cầu của công tác tiền công

- Phân phối tiền công gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, năng suất, chất

lượng, hiệu quả của từng đơn vị và của từng người lao động.

- Tiền công và thu nhập được phân phối đảm bảo công bằng dân chủ, hợp lý

và đoàn kết nội bộ, tạo động lực động viên tập thể và cá nhân người lao động hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ, người làm nhiều làm tốt, làm đủ cơng thì thu nhập cao,

người làm ít, làm kém thì hưởng thu nhập thấp.

- Quỹ tiền cơng kế hoạch và thực hiện được công ty duyệt căn cứ vào: kế

hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, định mức năng suất lao động, chế độ chính

sách tiền cơng do Nhà nước quy định. Tiền công và thu nhập thực tế phụ thuộc vào74

khối lượng sản phẩm và doanh thu thực hiện, năng suất, chất lượng, gắn với hiệu

quả sản xuất kinh doanh tồn cơng ty.

3.1.3. Một số quan điểm có tính ngun tắc khi đề xuất giải pháp

Để phát huy đầy đủ tác dụng đòn bẩy kinh tế của tiền công lao động đối với

sản xuất và đời sống, việc hồn thiện cơng tác trả cơng lao động tại công ty TNHH

Tiến Thắng trong thời gian tới cần thực hiện đầy đủ các quan điểm sau:

a. Trả công phải theo hướng kích thích người lao động làm việc

Việc trả cơng cho người lao động phải theo hướng kích thích người lao động

làm việc bằng cách: tiền công của mỗi người phải gắn với kết quả lao động mà mỗi

người đóng góp cho đơn vị nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến các nhân tố

khác như thái độ làm việc, tinh thần hợp tác, tiềm năng phát triển, sự gắn bó của họ

đối với cơ quan; phải có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân hoàn

thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đề xuất và cải tiến cho đơn vị đang công

tác. Bên cạnh việc khen thưởng phải có chính sách phạt cho các cá nhân khơng

hồn thành nhiệm vụ được giao và có các hành động sai phạm trong đơn vị.

b. Trả công lao động phải tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh

Việc trả công cho người lao động phải làm tăng hiệu quả hoạt động kinh

doanh bằng cách tăng năng suất lao động, kích thích nhân viên làm việc vượt mức

kế hoạch doanh thu, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho tất cả công nhân

viên.

c. Trả công lao động phải gắng với việc thu hút và phát triển nhân tài

Việc trả công lao động phải gắng với việc thu hút và phát triển nhân tài,

khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với cơ quan, hết lòng vì cơ quan cơng

tác. Do sự bất cập của chính sách tiền cơng hiện nay nên nhiều doanh nghiệp ở Việt

Nam đang có tình trạng chảy máu chất xám. Những nhân viên có năng lực đang có

xu hướng tìm kiếm cơ hội làm việc tại các cơng ty nước ngồi với mức thu nhập cao75

hơn. Vì vậy, chính sách trả cơng cho người lao động của cơng ty trong tương lai

phải đảm bảo khả năng thu hút nhân tài, ni dưỡng và phát triển nhân tài.

Tóm lại, ngồi những quan điểm trên hồn thiện cơng tác trả công lao động

phải kết hợp với các biện pháp khác để tạo hiệu quả tác động cao nhất. Theo lý

thuyết về động cơ, tiền công được thừa nhận là phương tiện tạo động cơ mạnh mẽ

nhất nhưng nó chưa phải là tất cả. Để có thể tạo được động lực kích thích người lao

động hăng say làm việc thì ngồi vấn đề tiền công, cơ quan cần quan tâm đến các

biện pháp giáo dục tư tưởng và kích thích tinh thần. Cùng với việc hồn thiện cơng

tác tiền cơng, cơ quan cần hồn thiện chính sách quản lý nhằm đảm bảo cho việc

hồn thiện cơng tác tiền cơng thực sự là đòn bẩy kích thích người lao động làm

việc, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp phát

triển hơn nữa.3.2. CÁC GIẢI PHÁP

Qua nghiên cứu thực trạng công tác trả công tại công ty TNHH Tiến Thắng,

trong phạm vi Luận văn xin đề cập các giải pháp để hồn thiện cơng tác trả cơng lao

động trong thời gian đến.

3.2.1. Hồn thiện chính sách trả cơng

a. Căn cứ để hồn thiện chính sách trả cơng

Để xây dựng chính sách trả cơng cho người lao động trong thời gian tới cơng

ty cần phải xác định chính sách trả công hiện tại của công ty là tương đương, cao

hơn hay thấp hơn so với các doanh nghiệp trên thị trường.

Như đã trình bày ở Chương 2, chính sách trả công hiện tại mà công ty đang

áp dụng đó là: làm cơng việc gì thì trả cơng lao động theo cơng việc đó. Mức trả

cơng trung bình mà công ty trả cho người lao động là thấp hơp so với thị trường lao

động. Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua và

kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, đề tài đưa ra phương pháp hồn

thiện chính sách trả cơng như sau:76

b. Phương pháp hồn thiện chính sách trả cơng

Để hồn thiện chính sách trả cơng lao động tại công ty trong thời gian đến đề

tài bổ sung thêm 02 nội dung đó là:

- Trả cơng cho các loại trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Áp dụng đối với lao

động gián tiếp tại các bộ phận. Cụ thể như sau:

+ Trình độ Đại học trở lên: Ngồi tiền công cơ bản và các khoản thu nhập

khác, công ty trả thêm 0.2 lần mức tiền công tối thiểu mà cơng ty đang áp dụng.

+ Trình độ Cao đẳng: Ngồi tiền công cơ bản và các khoản thu nhập khác,

công ty trả thêm 0.15 lần mức tiền công tối thiểu mà cơng ty đang áp dụng.

+ Trình độ Trung cấp: Ngồi tiền cơng cơ bản và các khoản thu nhập khác,

công ty trả thêm 0.1 lần mức tiền công tối thiểu mà công ty đang áp dụng.

- Trả công cho các loại ngành nghề: Áp dụng đối với một số phòng chun

mơn đặc thù như: Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận may thời trang, bộ phận kinh doanh

thì cơng ty nên áp dụng chính sách trả cơng lao động cao hơn do đây là những bộ

phận có ảnh hưởng quan trọng đến sự thành công của công ty.

- Trả công cho các loại lao động: Hiện tại cơng ty có nhiều loại lao động

khác nhau, tuy nhiên để việc trả công trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn công ty

nên phân ra 03 bộ phận để xây dựng cách thức trả công khác nhau cụ thể là:

+ Trả công cho bộ phận lao động văn phòng;

+ Trả cơng cho bộ phận lao động tại Xưởng may;

+ Trả công cho bộ phận lao động tại Xưởng sợi.

Muốn làm được công việc này, công ty cần phải tiến hành xác định lại quỹ

tiền cơng vì quỹ tiền cơng chính là nguồn phân phối chủ yếu để tạo ra các khoản thu

nhập của người lao động. Do vậy, việc xác định quỹ tiền cơng chính xác sẽ có tác

dụng quyết định đến việc xây dựng chính sách trả cơng trong doanh nghiệp, ảnh

hưởng trực tiếp đến tiền công của người lao động.

Qua nghiên cứu về thực trạng công tác xác lập quỹ tiền công của công ty

TNHH Tiến Thắng, trong phạm vi luận văn xin đưa ra phương pháp xác định quỹ

tiền công và Đơn giá tiền công theo kết quả sản xuất kinh doanh như sau:77

Nếu sử dụng mức lương tối thiểu theo luật định đã điều chỉnh ngày

01/10/2011(hệ số lương bình qn: 2.43) thì tiền cơng bình qn của đơn vị sẽ là:

Mbq = 1,200,000 x 2.43 = 2,826,000 (đồng)

- Xác lập tổng quỹ tiền công kế hoạch

Quỹ tiền công của đơn vị chính là nguồn phân phối chủ yếu để tạo ra các

khoản thu nhập của người lao động. Do vậy việc xác định quỹ tiền cơng chính xác

sẽ có tác dụng quyết định đến việc thực hiện chính sách tiền công trong doanh

nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền công của người lao động.

Với mức trả công tối thiểu theo Quy định của nhà nước thì tổng quỹ tiền

công kế hoạch trong năm của công ty sẽ là:

QL = 1,200,000 x 1776.22 x 12 x 1.21(1) = 27,527,928,720 đồng/năm

Cụ thể, tổng quỹ tiền công xác định cho từng khối công việc khác nhau được thể

hiện qua bảng 3.1 sau:

Bảng 3.1. Bảng xác định tổng quỹ tiền công tối thiểu tại công ty TNHH Tiến Thắng

Số lao

SttCơ cấu lao độngđộng

(người)1

2Quỹ tiền công bộ phận sợi

Quỹ tiền công bộ phân3may

Quỹ tiền cơng khối văn4

5phòng

Quỹ tiền cơng dự phòng

Tổng cộngLương tối

Tổng hệthiểusố lương(triệu

đồng)Tổng quỹ tiền

công

(triệu đồng)137345.111.23,5975481197.91.212,48758233.211.22,4317431776.221,851

20,367- Xác định đơn giá tiền công từ kết quả hoạt động kinh doanh

Về bản chất, tiền cơng là khoản mục chi phí vì vậy nó phải được bù đắp từ

doanh thu hoạt động của doanh nghiệp. Để xác định đơn giá tiền công từ hoạt động

kinh doanh của công ty trong tương lai chúng ta làm như sau:

1Tỷ lệ trích lập BHXH, BHYT và KPCĐ do công ty chi trả78

Gọi:

- Pi: là đầu ra sản phẩm(i) trong năm (có thể tính bằng sản lượng, doanh thu

tùy theo đặc điểm trả công của từng bộ phận)

- QLi: Quỹ tiền công kế hoạch của sản phẩm(i) đã được xác định trước

- Di: Đơn giá tiền công của sản phẩm(i)

Khi đó ta có:QLi

Di =

PiTheo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm đến như sau:

Bảng 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Stt

Chỉ tiêu kế hoạch

1 Giá trị sản lượng công nghiệp

2 Doanh thu thuần

3 Sản lượng sợi

4 Sản lượng mayĐơn vị tính

Triệu đồng

Triệu đồng

Tấn

103 spKế hoạch năm 2012

70,000

80,000

1,400

1,800Đơn giá tiền công sản phẩm sợi:

Đơn giá tiền cơng bình qn kế hoạch cho 1 tấn sợi quy chuẩn(Đơn giá tiền

công sản phẩm sợi) được xác định như sau:

3,597,564,684=Ds =2,569,689.06 đồng/tấn1,400Trên cơ sở đơn giá trung bình, để tính Đơn giá tiền cơng cho một loại sản

phẩn sợi cụ thể, ta tính như sau:

Ds(j) = Ds x Hs(j)

Trong đó:

Ds(j): Đơn giá tiền cơng cho sản phẩm sợi(j)

Hs(j): Hệ số quy chuẩn của sản phẩm sợi (j)

Hiện tại công ty chủ yếu là sản xuất 02 loại sản phẩm sợi là sợi đơn và sợi

xe, Đơn giá tiền cơng cho mỗi tấn sản phẩm sợi được tính như sau:

Ds(sợi đơn) = 2,569,689.06 x 0.9 = 2,312,720.154 đồng/tấn

Ds(sợi xe) = 2,569,689.06 x 1.32 = 3,391,989.559 đồng/tấn

- Đơn giá tiền cơng sản phẩm may:79

Đơn giá tiền cơng bình qn kế hoạch trên mối đơn vị sản phẩm may quy

chuẩn(đơn giá tiền công sản phẩm may) được xác định như sau:

12,487,388,760=Dm =6,937,438.2 đồng/nghìn sp1,800Để tính đơn giá tiền cơng cho sản phẩm cụ thể, ta áp dụng cơng thức tính sau:

Dm(j) = Dm x Hm(j)

Trong đó:

Dm(j): Đơn giá tiền cơng cho sản phẩm may(j)

Hm(j): Hệ số quy chuẩn của sản phẩm may (j)

Trích lập quỹ tiền cơng khối văn phòng theo doanh thu

Lao động gián tiếp và lao động không trực tiếp tạo ra giá trị sử dụng sản

phẩm song nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp thơng qua các công việc: Tổ chức điều

hành doanh nghiệp và đảm bảo đầu vào – đầu ra cho doanh nghiệp. Vì vậy để xác

định Đơn giá tiền công của khối gián tiếp thì nên gắn với kết quả sản xuất kinh

doanh của đơn vị, gắn với doanh thu hoạt động của Cơng ty. Cụ thể Đơn giá tiền

cơng bình qn khối gián tiếp, phục vụ trên doanh thu kế hoạh của Công ty TNHH

Tiến Thắng được xác định như sau:

Gọi:

DT: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

QL: Quỹ tiền công kế hoạch đã được xác định trước

Dg: Tỷ lệ trích lập quỹ tiền cơng khối gián tiếp theo doanh thu

Khi đó ta có:QL

Dg =

DTÁp dụng cơng thức tính trên ta tính được đơn giá tiền cơng theo doanh thu

của khối gián tiếp tại công ty là:

2,431,074,324

Dg == 3.03%

80,000,000,00080

3.2.2. Hồn thiện việc xác định mức trả cơng

a. Căn cứ để hồn thiện việc xác định mức trả cơng

Việc xác định mức trả cơng có ý nghĩa vơ cùng quan trọng trong công tác trả

công cho người lao động. Xuất phát từ thực tế việc xác định mức trả công của công

ty, đồng thời trên cơ sở mức tiền công tối thiểu được pháp luật quy định, ta tiến

hành theo trình tự các bước để xác định mức trả cơng.

b. Phương pháp để hoàn thiện việc xác định mức trả cơng

Đề tài xin tập trung vào việc hồn thiện cơng tác định giá công việc.

* Xem xét mức tiền công tối thiểu theo Quy định của nhà nước

Ngày 22-8-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2010/NĐ-CP quy

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ

chức có thuê mướn lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2011 đến hết ngày

31-12-2011. Theo đó mức lương tối thiểu được áp dụng trong các doanh nghiệp trên

địa bàn Thành phố Đà Nẵng là 880,000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, kể từ ngày

01/01/2012 chính phủ có điều chỉnh về mức lương tối thiểu trong các doanh nghiệp

là 1,200,000/người/tháng.

* So sánh mặt bằng lương chung trong ngành

Như dã phân tích, hiện tại mặt bằng lương chung của công ty TNHH Tiến

Thắng là tương đối thấp so với các công ty dệt may tại địa bàn thành phố Đà

Nẵng(khoảng bằng 0,8 lần). Chính vì vậy việc xác định mức trả công mới là nhu

cầu hết sức cấp thiết hiện nay đối với công ty TNHH Tiến Thắng.

* Định giá công việc

Định giá công việc nhằm mục tiêu xác định cấu trúc công việc của công ty,

làm cho tiền cơng gắn với giá trị cơng việc do đó loại bỏ những bất bình đẳng trong

cơng ty chỉ vì cơ cấu lương bất hợp lí, triển khai những thứ bậc công việc làm căn

cứ trả công, định giá công việc nhằm các mục đích sau:

- Xác định cấu trúc cơng việc của công ty.81

- Triển khai một thứ bậc giá trị của công việc được sử dụng để thiết kế ra một

cơ cấu lương bỗng đồng thời đạt được sự nhất trí giữa các cấp quản trị và nhân viên

liên quan đến cơng việc;

- Mang lại bình đẳng và trật tự trong mối tương quan với công việc.

Do đặc điểm hoạt động của công ty TNHH Tiến Thắng chủ yếu là sản xuất

công nghiệp nên ta áp dụng phương pháp “so sánh các yếu tố thực hiện công việc”

để định giá công việc. Phương pháp này tiến hành dựa trên cơ sở phân chia q

trình thực hiện cơng việc thành 05 yếu tố cơ bản với thang điểm đánh giá và hệ số

ưu tiên của mỗi yếu tố được thể hiện ở bảng 3.3 sau:

Bảng 3.3. Các nhân tố sử dụng để định giá công việc

Các nhân tổ sử dụng để định giá công việc

Điểm tối đa

I.

Kiến thức và kỹ năng

100

1. Yêu cầu về trình độ đào tạo

50

2. Vận dụng chun mơn và kỹ năng

50

II.

Các nỗ lực về trí óc

100Hệ số

0.25

0.31. Phải lập kế hoạch

10

2. Mức độ hiểu biết về cơng việc

25

3. Đòi hỏi khả năng đánh giá

15

4. Đòi hỏi khả năng thuyết phục

20

5. Yêu cầu về sự sáng tạo

15

6. Yêu cầu về khả năng lãnh đạo

25

III.

Các nỗ lực thể lực

100

0.25

1. Mức độ tập trung sức lực

70

2. Yêu cầu về sức khỏe

30

IV. Điều kiện làm việc

100

0.1

1. Môi trường làm việc đặc thù

50

2. Sự nguy hiểm

50

V. Trách nhiệm

100

0.1

1. Trách nhiệm liên quan đến người khác

25

2. Mức độ phải giám sát

25

3. Trách nhiệm phải gánh chịu

50

- Định giá công việc các công việc thuộc khối văn phòng: Kết quả định giá

cho 01 giờ lao động của mỗi công việc được thể hiện cụ thể ở bảng sau:

Bảng 3.4. Định giá công việc cho khối văn phòng

Các chức danh cơng việcKiếnCácCácĐiềuTráchTổngthứcnỗnỗ lực kiệnnhiệmđiểm82

và kỹ lựcHệ số ưu tiên

Giám đốc

Phó giám đốc

Kế tốn trưởng

Tổ trưởng may thời trang

Quản đốc xưởng may

Chuyên gia mỹ thuật

Phó phòng kế tốn

Thợ may thời trang

Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng hành chính quản trị

Phó quản đốc phân xưởng may

…..

Trưởng bộ phận y tế

Kỹ thuật viên

Chuyên viên nhân sự

Thủ kho vậ tư

Thủ quỹ

Nhân viên tạp vụ văn phòngvề thể làmđánhnăngvề trí lựcviệcnhângiá0.25

100

90

100

90

75

90

80

90

65

50

60óc

0.3

100

95

100

90

80

90

80

75

70

70

700.25

50

50

30

30

45

30

35

30

35

40

350.1

90

80

25

35

55

35

25

35

50

45

400.1

100

80

100

50

90

5

50

10

50

50

2086.6

79.5

75

65.5

68.5

61

60.25

57

56

53

50.7555

25

25

15

5

565

25

35

15

15

1035

35

25

40

25

3530

35

25

40

40

3550

10

5

15

15

250

27

26

23.75

17.5

16.7(Trên đây chỉ liệt kê định giá một số cơng việc khác nhau, bảng tính đầy đủ việc

định giá cơng việc nhân viên khối văn phòng xem ở phụ lục 1)

Qua bảng 3.4 Có thể nhận thấy rằng các cơng việc thuộc khối văn phòng chủ

yếu là hoạt động quản lý điều hành và phục vụ ở công ty và các phân xưởng. Đặc

điểm nổi bậc của các công việc này là không trực tiếp tạo ra sản phẩm củng như giá

trị sử dụng của sản phẩm nhưng tạo điều kiện để tạo ra giá trị sử dụng và thực hiện

giá trị của nó trên thị trường, chính vì vậy loại lao động này có tác dụng làm tăng

giá trị của sản phẩm. Sử dụng bảng trên để định giá công việc cho mọi chức danh

công tác trong bộ phận quản lý điều hành và nhân viên phục vụ của cơng ty là hết

sức phù hợp với tình hình hiện tại của công ty.

- Định giá công việc tại Xưởng may

Như đã phân tích ở phần thực trạng của cơng ty, các công việc tại xương may

chủ yếu là hoạt động sản xuất trực tiếp với các công việc cụ thể đã được thiết kế

trước theo quy trình cơng nghệ cho từng chủng loại sản phẩm khác nhau. Đặc điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×