Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VCSH Vốn chủ sở hữu

VCSH Vốn chủ sở hữu

Tải bản đầy đủ - 0trang

viiDANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình các vấn đề đại diện...........................4

Bảng 1.2 Nhóm nghiên cứu theo mơ hình thơng tin bất cân xứng.............................4

Bảng 1.3 Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình về đặc tính của sản phẩm và thị trường......4

Bảng 1.4: Nhóm các nghiên cứu theo mơ hình các vấn đề về kiểm sốt doanh nghiệp......4

Bảng 1.5: Nhóm các nghiên cứu thực nghiệm khác..................................................4

Bảng 1.6: Ảnh hưởng của nhân tố quy mô đến cấu trúc vốn cơng ty........................4

Bảng 2.1: Dự đốn mức tăng trưởng và số lao động trong ngành xây dựng..............4

Bảng 2.1: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công 2011/2010...........................4

Bảng 2.2 : Chỉ số giá VLXD chủ yếu năm 2011 so với 2010....................................4

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của các Công ty qua 3 năm 2009 -2011........4

Bảng 2.4: Tình hình chung về doanh thu và lợi nhuận trước thuế của các công ty

thuộc ngành xây dựng niêm yết tại sàn chứng khốn Hà Nội....................................4

Bảng 2.5: Tình hình tăng trưởng GDP giai đoạn 2004-2011.....................................4

Bảng 2.6: Tình hình lạm phát giai đoạn 2004-2011...................................................4

Bảng 2.7 : Tình hình XNK giai đoạn 2004-2011.......................................................4

Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn............................................................4

Bảng 2.9 : Kết quả kiểm định tính phân phối chuẩn..................................................4

Bảng 3.1. Thống kê về cấu trúc vốn của các công ty ngành xây dựng.......................4

Bảng 3.2. Đặc trưng cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành xây dựng trên

SGDCK Hà Nội.........................................................................................................4

Bảng 3.3. Nhóm các tỷ suất nợ của các công ty........................................................4

Bảng 3.1 : Đặc trưng của các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn.............................4

Bảng 3.2: Đặc điểm quy mô của doanh nghiệp.........................................................4

Bảng 3.3: Đặc điểm cấu trúc vốn theo thời gian hoạt động.......................................4

Bảng 3.4: Đặc điểm cấu trúc vốn theo cấu trúc tài sản..............................................4

Bảng 3.5: Đặc điểm cấu trúc vốn theo hiệu quả hoạt động kinh doanh.....................4

Bảng 3.6: Đặc điểm cấu trúc vốn theo khả năng thanh toán......................................4

Bảng 3.7: Đặc điểm cấu trúc vốn theo tỷ lệ tăng trưởng............................................4viiiBảng 3.8: Đặc điểm cấu trúc vốn theo rủi ro kinh doanh...........................................4

Bảng 3.9: Đặc điểm cấu trúc vốn theo tỷ lệ vốn nhà nước........................................4

Bảng 3.9 : Phân tích hệ số tương quan từng phần r...................................................4

Bảng 3.10. Hệ số xác định độ phù hợp của mơ hình R2.................................................4

Bảng 3.11 : Hệ số xác định của mơ hình tỷ suất nợ...................................................4

Bảng 3.12 : Các thơng số thống kê trong mơ hình tỷ suất nợ..................................80

Bảng 3.13: Phân tích ANOVA..................................................................................4

Bảng 3.14: Hệ số xác định của mơ hình có biến phụ thuộc là tỷ suất nợ dài hạn......4

Bảng 3.15: Các thông số thống kê trong mơ hình tỷ suất nợ dài hạn........................4

Bảng 3.16: Hệ số xác định của mơ hình tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu..................4

Bảng 3.17: Các thông số thống kê trong mơ hình tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu..........4ixDANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Chỉ số giá vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng 2011/2010...........................4

Hình 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của các Công ty qua 3 năm 2009 -2011.......4

Hình 2.3: Tình hình tăng trưởng GDP giai đoạn 2004-2011......................................4

Hình 2.4: Tình hình lạm phát giai đoạn 2004-2011...................................................4

Hình 2.5 : Tình hình XNK giai đoạn 2004-2011.......................................................4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VCSH Vốn chủ sở hữu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×