Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với vật liệu phụ tại công ty, gồm: Phụ tùng sửa chữa máy và vật liệu phụ khác được tập hợp trực tiếp cho từng hoạt động

Đối với vật liệu phụ tại công ty, gồm: Phụ tùng sửa chữa máy và vật liệu phụ khác được tập hợp trực tiếp cho từng hoạt động

Tải bản đầy đủ - 0trang

74tiền điện và số kwh tiêu hao trong kỳ mà tính được chi phí tiền điện bình qn cho 1

kwh.

- Phân bổ chi phí tiền điện cho các hoạt động: Căn cứ máy móc thiết bị ở các

hoạt động, cơng suất của từng loại thiết bị và thời gian hoạt động của từng thiết bị

mà tính được số kwh tiêu hao cho các hoạt động. Trên cơ sở đơn giá tiền điện bình

qn 1 kwh mà tính được chi phí của từng hoạt động.

- Phân bổ chi phí tiền điện cho từng loại sản phẩm:

+ Đối với các hoạt động trực tiếp sản xuất sản phẩm: Dựa vào thời gian chạy

máy sản xuất từng sản phẩm đối với từng hoạt động mà tính được chi phí tiền điện

cho từng loại sản phẩm.

+ Đối với hoạt động sản xuất chung: Phân bổ chi phí tiền điện vào sản phẩm

theo tổng số giờ máy hoạt động sản xuất từng sản phẩm.

b. Chi phí tiền nước

Chi phí tiền nước chủ yếu phục vụ sinh hoạt, vệ sinh nhà xưởng và làm mát

máy móc thiết bị ở các chuyền sản xuất. Khoản chi phí này tính cho hoạt động hỗ

trợ chung và phân bổ cho từng sản phẩm theo tổng số giờ máy hoạt động sản xuất

của từng sản phẩm.

3.3.2.7. Chi phí khác bằng tiền

Chi phí khác bằng tiền, gồm: tiền rác thải, trang trí, vận chuyển, bốc xếp, vệ

sinh, cước phí EMS… được tập hợp trực tiếp cho hoạt động lập kế hoạch sản xuất,

sửa chữa bảo trì máy, hỗ trợ sản xuất.

Dựa trên kết quả phân tích, ma trận chi phí hoạt động gọi tắt là EAD

(Expense- Activity-Dependence) được thiết lập. Trong ma trận này, nếu hoạt động

“i” tiêu dùng chi phí “j” thì dấu “X” sẽ được đánh vào ơ (i,j) như Bảng 3.3.75Bảng 3.3: BẢNG MA TRẬN EAD

Hoạt động

Chi phí

Nhân viên

Vật liệu phụ

Dụng cụ sản xuất

Khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua ngồi (điện,

nước…)

Chi phí khác bằng tiềnHoạt động

phụ giaHoạt

động

nghiềnHoạt

động

đóng baoX

X

X

XX

X

X

XX

X

X

XHoạt

động

KCSHoạt động

vận chuyểnHoạt động sửa

chữa, bảo trì máyHoạt động hỗ

trợ sản xuấtX

X

X

X

XX

X

X

X

XXXXX

X

X

XX

X

XBảng 3.4 : BẢNG HỆ SỐ TỶ LỆ MA TRẬN EAD

Hoạt động (i)

Chi phí (j)

Nhân viên

Vật liệu phụ

Dụng cụ sản xuất

Khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ

mua ngồi (điện,

nước…)

Chi phí khác bằng

tiềnHoạt động

phụ giaHoạt động

nghiềnHoạt động

đóng bao15%

17%

4,67%

10%32%

6%

20,9%

17%13%

26,51%

68,49%

23%Hoạt động

KCSHoạt động vận

chuyểnHoạt động sửa

chữa, bảo trì

máyHoạt động hỗ

trợ sản xuấtTổng

cộng26,3%44,6%

23%

11%

4,8%

29%17,5%

10%

12%

0,23%

5%11,6%

7%

15,49%

0.55%

12%100%

100%

100%

100%

100%5%95%100%12%

0,36%

4%76Bảng 3.5: BẢNG GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN MA TRẬN EAD

Tháng 8 năm 2011

(ĐVT: 1.000đ)Hoạt động

Hoạt

động

phụ giaHoạt động

nghiềnHoạt động

đóng baoHoạt

động

KCSHoạt động

vận

chuyểnChi phí

Nhân viên

Vật liệu phụ52.145Hoạt

động

sửa

chữa,

bảo trì

máyHoạt động

hỗ trợ sản

xuấtTổng chi

phí88.52434.59123.023198.285773.141336.148235.3033.361.482504.2221.075.674436.993Dụng cụ sản xuất8.1472.87512.7055.7515.2715.7517.423547.926Khấu hao TSCĐ15.784921.468759.7517.858131.35945.758293.7762.175.7549.32927.25623.8434.14630.06315.54912.437303.6653.95675.17579.133441.753647.1376.666.245Chi phí dịch vụ mua

ngồi (điện, nước…)

Chi phí khác bằng tiền

Tổng chi phí537.4822.027.2731.233.29269.9001.028.358773.3.3. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm

Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ và phân bổ chi phí của các hoạt động cho

các hoạt động là khâu then chốt nhất ảnh hưởng đến tính chính xác của giá thành

sản phẩm. Nguồn phát sinh chi phí là những nhân tố có mối quan hệ nhân quả trực

tiếp với chi phí.

Các sản phẩm của cơng ty tuy đa dạng về chủng loại và kích cở nhưng có

quy trình cơng nghệ sản xuất qua các cơng đoạn giống nhau. Do đó hầu hết các loại

sản phẩm, kể cả các sản phẩm nhận gia công cho khách hàng cũng đều trải qua các

hoạt động. Dựa vào mối liên hệ giữa hoạt động và sản phẩm tác giả xác định nguồn

phát sinh chi phí của các hoạt động như sau:

Bảng 3.6 : BẢNG XÁC ĐỊNH NGUỒN PHÁT SINH CHI PHÍ CÁC HOẠT

ĐỘNG

Hoạt độngNguồn phát sinh chi phíPhụ giaGiờ cơng lao độngNghiềnGiờ cơng lao độngĐóng baoGiờ cơng lao độngKCSSố lượng sản phẩmVận chuyểnSố lượng sản phẩmSửa chữa, bảo trì máyPhân bổ đều các sản phẩmHỗ trợ sản xuấtDoanh thuĐể xác định các số liệu liên quan đến nguồn phát sinh chi phí của các sản

phẩm đối với từng hoạt động. Các số liệu này được lấy từ:

-Số lượng sản phẩm: Bảng tổng hợp giá thành-Số giờ công lao động: Bảng chấm cơng-Doanh thu: Báo cáo doanh thu và chi phí3.3.4. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm78Sau khi chi phí của từng hoạt động được xác định, chi phí từ các hoạt động

được kết chuyển hay phân bổ cho từng sản phẩm thể hiện qua ma trận Hoạt độngSản phẩm (APD –Activity-Product–Dependence). Trong ma trận này, nếu sản phẩm

“i” tiêu dùng hoạt động “j” thì dấu “X” sẽ được đánh vào ô (i,j) như sau:79Bảng 3.7 : BẢNG MA TRẬN APD

Hoạt độngHoạt

động

phụ giaSản phẩm

PC30-bột Hải Vân

PCB40- bột Hải Vân

PCB40-GB Bột H.ThạchX

XPCB40-GC bột Bỉm Sơn

PC30-bao Hải Vân

PCB40- bao Hải Vân

PCB40-GC bao Bỉm SơnHoạt động

nghiềnHoạt động

đóng baoX

X

X

X

X

X

XHoạt động

KCSHoạt động

vận chuyểnHoạt động sửa

chữa, bảo trì

máyHoạt động hỗ

trợ sản xuấtX

X

XX

X

XX

X

XX

X

XX

X

X

XX

X

X

XX

X

X

XX

X

X

XBảng 3.8: BẢNG MA TRẬN APD

Tháng 08 năm 2011

Hoạt động

Sản phẩm

PC30-bột Hải Vân

PCB40- bột Hải Vân

PCB40-GB Bột H.Thạch

PCB40-GC bột Bỉm Sơn

PC30-bao Hải Vân

PCB40- bao Hải Vân

PCB40-GC bao Bỉm SơnHoạt

Hoạt

động phụ

động

gia

nghiền

(giờ công) (giờ cơng)

1.645

405,6

264,4

1.470Hoạt động

sửa chữa,

bảo trì máy

(phân bổ

đều)Hoạt động

KCS

(số lượng

sản phẩm)Hoạt động

vận chuyển

(số lượng

sản phẩm)39.65135.257

24.300

1.732

2.758

18.92835.257

24.300

1.732

2.758

18.92817.195

17.195

17.195

17.195

17.19515.353.103

13.402.000

1.702.556

1.951.178

12.839.50018.31611.01611.01617.19511.328.2985741.7681.768Hoạt động

đóng bao

(giờ cơng)59.780

29.235

919

1.05317.195Hoạt động hỗ

trợ sản xuất

(doanh thu)

1.000 đồng3.523.12380Bảng 3.9: BẢNG HỆ SỐ TỶ LỆ CỦA MA TRẬN APD

Tháng 08 năm 2011Hoạt

động

phụ giaHoạt

động

nghiềnPC30-bột Hải Vân43,47%65,7%36,81%36,81%14,29%25,54%PCB40- bột Hải Vân10,71%32,13%25,38%25,38%14,29%22,3%PCB40-GB Bột H.Thạch6,97%1,01%1,8%1,8%14,29%2,83%PCB40-GC bột Bỉm Sơn37,85%1,16%2,9%2,9%14,29%3,25%Hoạt độngHoạt động Hoạt động

đóng bao

KCSHoạt động

vận

chuyểnHoạt động

sửa chữa, Hoạt động hỗ

bảo trì máy trợ sản xuấtSản phẩmPC30-bao Hải Vân67,73%19,23%19,23%14,29%21,36%PCB40- bao Hải Vân31,28%12,35%12,35%14,29%18,85%9,9%1,82%1,82%14,29%5,86%100%100%100%100%100%PCB40-GC bao Bỉm Sơn

Tổng chi phí100%100%81Để tính được giá trị bằng tiền của từng sản phẩm, tác giả áp dụng công thức

sau:

OCP(i) = ∑ TCA(j) * APD(i,j)

Trong đó:

OCP(i)= chi phí chung của sản phẩm iTCA(j)= Giá trị bằng tiền của họat động jAPD(i,j)= tỷ lệ ở ij của ma trận EADÁp dụng công thức trên có số liệu Bảng phân phối chi phí sản xuất chung

đến từng sản phẩm, như sau:82Bảng 3.10: BẢNG GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN MA TRẬN APD

Tháng 08 năm 2011

(Đvt: 1.000 đồng)Hoạt động

nghiềnHoạt động Hoạt động

đóng bao

KCSHoạt động

vận

chuyển233.6431.331.91825.730378.53963.107165.278PCB40- bột Hải Vân57.564651.36317.741260.99763.107144.312PCB40-GB Bột H.Thạch37.46320.4751.25818.51163.10718.314PCB40-GC bột Bỉm Sơn203.43723.5172.02729.82263.10721.032Hoạt độngHoạt

động

phụ giaHoạt động

sửa chữa, Hoạt động hỗ

bảo trì máy trợ sản xuấtSản phẩm

PC30-bột Hải VânPC30-bao Hải Vân835.30813.442197.75363.107138.229PCB40- bao Hải Vân385.7738.633127.02363.107121.985PCB40-GC bao Bỉm Sơn123.2911.27218.71763.10737.9221.233.29269.9001.028.358441.753647.137Tổng chi phí537.4822.027.273833.3.5. Tính giá thành sản phẩm theo hoạt động

Sau khi chi phí trực tiếp và gián tiếp của từng loại sản phẩm được xác định,

có thể lập bảng tính giá thành. Với số liệu tháng 08 năm 2011 giá thành từng loại

sản phẩm được xác định như sau:84Bảng 3.11: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP ABC

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chi phíPC30 -bột HảiPCB40- bột HảiPCB40-GC bộtPCB40-GC bộtPC30 -bao HảiPCB40- baoPCB40-baoVânVânHoàng ThạchBỉm SơnVânHải VânBỉm Sơn1. CPNVL TT9.354.5771.787.369948.7962.227.4578.008.774973.9901.322.6142. CPNC TT2.787.020557.643296.295696.0802.137.770724.897862.1832.198.2151.195.084114.191152.9631.277.472846.834270.022Hoạt động phụ gia233.64357.56437.463203.437Hoạt động nghiền1.331.918651.36320.47523.517

835.308385.773123.2913. Chi phí SXC

Trong đó :Họat động đóng bao

……………..

Tổng Giá thành

Giá thành đơn vị14.339.8123.540.0951.372.9483.344.96512.001.4702.047.8372.450.253885,868936,290954,782987,5901.195,4271.233,4531.297,374Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với vật liệu phụ tại công ty, gồm: Phụ tùng sửa chữa máy và vật liệu phụ khác được tập hợp trực tiếp cho từng hoạt động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×