Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

1PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong tồn bộ hoạt động của các NHTM diễn ra trên thế giới và ở nước

ta, tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là khoản mục tạo lợi nhuận chủ

yếu của NHTM. Một trong những xu hướng đang tăng lên trong gần hai thập

kỷ qua là cho vay đối với người tiêu dùng.

Việt Nam đã hội nhập kinh tế thế giới, trên con đường hội nhập đó ngành

ngân hàng cũng đang trở mình để thích ứng với xu thế của thời đại. Đa dạng

hóa và mở rộng thị trường là điều kiện cần thiết để hạn chế rủi ro và cung cấp

cho khách hàng một hình ảnh ngân hàng tồn diện. Mở rộng hoạt động cho

vay tiêu dùng là một điều khá đúng đắn tại thời điểm hiện nay.

Thực tế cho thấy, khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống của người

dân cũng được nâng cao, cuộc sống giờ đây khơng chỉ bó hẹp trong “ăn no,

mặc ấm” mà đã chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” và còn nhiều nhu cầu khác

cần phải được đáp ứng. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng có thể chi trả

cho tất cả các nhu cầu của mình. Nắm bắt được điều này, các NHTM đã phát

triển hoạt động cho vay tiêu dùng, không chỉ như một phương thức giải quyết

các nhu cầu cấp bách mà còn là phương tiện nhằm cải thiện mức sống của

người dân khi mà họ chưa có khả năng chi trả, mặt khác vừa tạo thêm thu

nhập cho chính bản thân ngân hàng.

Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ,

thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây không ngừng được đẩy mạnh,

tuy nhiên do kinh nghiệm về lĩnh vực này chưa nhiều, bên cạnh đó cơ chế

quản lý của NHTM Nhà nước vẫn chưa có sự linh hoạt và trong thực tế loại

hình cho vay này cũng còn một số tồn tại những vướng mắc khách quan, chủ

quan đã làm ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tín dụng tiêu dùng tại Ngân2hàng. Do đó, việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng có ý nghĩa to lớn đối

với sự phát triển lâu dài của Ngân hàng.

Với thực tế nêu trên, việc nghiên cứu để đưa ra giải pháp đẩy mạnh hoạt

động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố

Đà Nẵng là vơ cùng cần thiết. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Giải pháp

đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài

nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận cơ bản đẩy mạnh cho vay tiêu dùng của Ngân hàng

thương mại.

Thu thập dữ liệu, điều tra, phân tích đánh giá về thực trạng cho vay tiêu

dùng tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng từ năm

2009-2011.

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng trên cơ sở

tình hình thực tế tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà

Nẵng.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng của

Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Phạm vi nghiên cứu là nghiên cứu thực tiễn đẩy mạnh cho vay tiêu dùng

tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn

từ 2009 đến 2011.

4. Phương pháp nghiên cứu

Dựa trên phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp kết hợp

với điều tra. Trên cơ sở hiểu biết lý thuyết về cho vay tiêu dùng và thực tiễn

tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đưa ra những3giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng phải phù hợp

và mang tính ứng dụng thực tế cao trong quá trình cho vay tiêu dùng.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Việc nghiên cứu đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đánh giá một cách

đầy đủ nhất về thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No &

PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, từ đó đưa ra những giải pháp để đẩy

mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ,

thành phố Đà Nẵng.

6. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của luận văn được

trình bày gồm 3 chương:

Chương 1 : Lý luận chung về đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại NHTM

Chương 2 : Thực trạng hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Ngân

hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chương 3 : Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân

hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng4Chương 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẨY MẠNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của cho vay tiêu dùng

1.1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng

CVTD là hình thức cho vay trong đó ngân hàng thỏa thuận để khách

hàng là cá nhân, hộ gia đình sử dụng một khoản tiền cho mục đích tiêu dùng,

sinh hoạt và các nhu cầu phục vụ đời sống khác, với ngun tắc có hồn trả cả

gốc và lãi sau một thời gian nhất định.

1.1.1.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng

- Quy mô của từng hợp đồng vay thường nhỏ nên chi phí tổ chức cho

vay cao. Vì vậy, lãi suất CVTD thường cao hơn so với lãi suất của các loại

cho vay trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp. Các khách hàng khi tìm đến

ngân hàng với mục đích vay tiêu dùng thường có nhu cầu vốn khơng cao vì

nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại hàng hóa xa xỉ là khơng lớn hoặc

đã có tích lũy từ trước đối với những tài sản có giá trị lớn. Mặt khác, do cho

vay tiêu dùng có độ rủi ro cao hơn nên ngân hàng cũng thường thận trọng hơn

trong việc quyết định số tiền cho vay căn cứ vào khả năng trả nợ và tài sản

đảm bảo của khách hàng. Do số lượng món vay tiêu dùng nhiều, khách hàng

đơng và đa dạng nhưng số lượng mỗi khoản vay lại nhỏ, ngân hàng phải huy

động nhiều nhân lực cho hoạt động cho vay, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm

định khách hàng, quyết định cho vay, giải ngân cũng như kiểm soát và thu nợ

đối với khách hàng sau khi cho vay. Mặt khác, ngân hàng cũng gặp khơng ít

khó khăn để quản lý các khoản cho vay tiêu dùng với giá trị nhỏ nhưng số

lượng lớn do đối với khách hàng cá nhân, thơng tin về tình hình tài chính

thường không công khai minh bạch như ở các công ty lớn. Tất cả những điều5này làm cho chi phí tính trên một đơn vị tiền tệ CVTD cao hơn so với các loại

hình cho vay khác.

- Nhu cầu của khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Đây là

món vay rất nhạy cảm với tình trạng “sức khoẻ” của nền kinh tế. Khi nền kinh

tế mở rộng, tăng trưởng tốt và ổn định thì nhu cầu vay tiêu dùng tăng lên, vì

mọi người cảm thấy lạc quan về tương lai nên sẵn sàng chi tiêu cho cuộc sống

của mình. Và ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào suy thối, tâm lý chung của

các cá nhân là khơng tin tưởng về cuộc sống tương lai, lo sợ tình trạng thất

nghiệp xảy ra, nên họ sẽ tiết kiệm trong việc chi tiêu của mình và hạn chế tối

đa việc vay mượn ngân hàng.

- Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn với lãi suất.

Thơng thường, người đi vay quan tâm đến số tiền phải thanh tốn hơn là lãi

suất mà họ phải chịu. Vì đây là những món vay tiêu dùng, khơng vì mục đích

kinh doanh nên người vay thường ít quan tâm đến chi phí phải trả này, hơn

thế nữa, đối tượng vay ở đây lại là những người lao động bình thường, họ ít

am hiểu về các vấn đề của ngân hàng như lãi suất,… điều quan tâm của họ

đơn giản là món vay có thỏa mãn được nhu cầu của họ khơng và số tiền họ

phải trả mỗi kỳ là bao nhiêu.

- Chất lượng các thơng tin tài chính của khách hàng vay thường khơng

cao. Thơng tin tài chính của cá nhân và hộ gia đình thường khó đầy đủ và rõ

ràng như thông tin về doanh nghiệp (công khai thông qua báo cáo tài chính),

dẫn đến rủi ro đạo đức và rủi ro thông tin không cân xứng. Các cá nhân có thể

tìm cách trốn tránh khơng trả các khoản vay cho dù có khả năng thanh tốn.

Do đó, tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định, song lại rất quan trọng,

quyết định sự hoàn trả của khoản vay.

- Mức thu nhập và trình độ học vấn là hai biến số có quan hệ rất mật

thiết với nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng. Nguồn trả nợ của người điTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×