Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

723.1.1 Định hướng chung cho chiến lược phát triển của Ngân hàng No &

PTNT quận Cẩm Lệ

Kể từ khi nước ta bắt đầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới cho đến nay,

mục tiêu phát triển của Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ vẫn là kiên định

với chiến lược trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”, chú trọng

tập trung vào tiếp thị và phục vụ các đối tượng khách hàng là các doanh

nghiệp vừa và nhỏ và các khách hàng cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu. Để

hồn thành và duy trì mục tiêu đó, chi nhánh đã khơng ngừng phấn đấu và

đưa ra những định hướng phát triển mới cho chính mình.

Mục tiêu tổng quát của chi nhánh định hướng trong năm 2012 là “ Bám

sát mục tiêu của toàn ngành, thực hiện thật tốt những nội dung cơ bản của

Ngân hàng No & PTNT Việt Nam. Tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý,

đảm bảo cân đối, an toàn khả năng sinh lời, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân

hàng, tập trung đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư đổi mới công nghệ

ngân hàng phù hợp với hiện đại hóa, đủ năng lực hội nhập. Nâng cao năng lực

tài chính và phát triển thương hiệu trên cơ sở đẩy mạnh và kết hợp với văn

hóa doanh nghiệp”.

Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cũng sẽ chú trọng vào phát triển

mạng lưới hoạt động của mình hình thành một hệ thống rộng khắp trên những

địa bàn lân cận nhằm đưa các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh đến với công

chúng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, hoạt động này cũng được chi nhánh cân nhắc

cẩn trọng và chỉ tập trung mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch tại các địa

phương có kinh tế phát triển, đầu mối giao thơng quan trọng. Bên cạnh đó,

việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được chi nhánh coi như một

cơng tác trọng yếu. Các chương trình tuyển dụng và đào tạo ln hướng tới

mục tiêu hình thành một đội ngũ nhân viên có đầy đủ kiến thức và năng lực

để tiếp cận công nghệ mới trong lĩnh vực ngân hàng.73Dựa vào những mục tiêu đã định hướng ở trên, Ngân hàng No & PTNT

quận Cẩm Lệ đã xây dựng chương trình hành động để đạt được mục tiêu:

- Một là, tăng cường khai thác nguồn vốn từ dân cư và các thành phần

kinh tế xã hội với các sản phẩm dịch vụ tiện ích có lãi suất linh hoạt. Thường

xuyên theo dõi biến động thị trường vốn kịp thời nhằm có giải pháp hữu hiệu

trong cơng tác huy động vốn như lãi suất, phương thức trả lãi, sản phẩm huy

động vốn, đảm bảo ổn định và tăng trưởng vững chắc nguồn vốn.

- Hai là, tập trung khai thác tốt thị trường khách hàng cá nhân thuộc tầng

lớp trung lưu, tập trung ở trong địa bàn thành phố, có thu nhập ổn định, có

nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng nhiều.

- Ba là, tăng cường phát triển sản phẩm dịch vụ mới. Đẩy mạnh tiếp thị

tuyên truyền các sản phẩm dịch vụ mới, làm tốt việc chăm sóc khách hàng.

Củng cố và hồn thiện cơng tác kinh doanh ngoại hối, thanh toán điện tử, tăng

nhanh phát hành thẻ ATM, tăng cường thu hút ngoại tệ.

- Bốn là, cải tiến các sản phẩm, huy động vốn theo hướng linh hoạt,

nhiều tiện ích kèm theo cho khách hàng, tích cực nghiên cứu, phát triển sản

phẩm mới nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

- Năm là, xây dựng chính sách lãi suất hợp lý, linh hoạt. Điều tiết lượng

vốn huy động phù hợp với nhu cầu, đảm bảo hiệu suất sử dụng vốn tốt nhất.

- Sáu là, tích cực mở rộng thị phần tín dụng phục vụ các doanh nghiệp

vừa và nhỏ thuộc khu vực doanh nhân và nhu cầu tiêu dùng của dân cư.

- Bảy là, thực hiện việc kiểm soát sau khi cho vay, phát hiện kịp thời rủi

ro phát sinh để xử lý thu hồi nợ, tránh thất thoát cho chi nhánh.

- Tám là, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ, cung

cấp thêm các tiện ích phục vụ khách hàng đồng thời cải tiến biểu phí dịch vụ

nhằm đảm bảo tính cạnh tranh.74- Chín là, thường xuyên tổ chức đào tạo và đào tạo lại góp phần nâng cao

trình độ chun mơn cho cán bộ công nhân viên không chỉ những kiến thức

chuyên môn và cả những kiến thức về xã hội, kinh tế, chính trị và những kỹ

năng khi giao tiếp với khách hàng.

- Mười là, thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để nâng cao

chất lượng kinh doanh và bảo đảm an toàn cho hoạt động của chi nhánh.

- Cuối cùng, chi nhánh cần đầu tư nâng cấp cơng nghệ thơng tin hiện đại

hóa ngân hàng, tạo cơ sở ứng dụng các sản phẩm tiên tiến phục vụ khách

hàng một cách thuận tiện nhất.

3.1.2 Định hướng chiến lược đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng trong

năm 2012

Với định hướng hoạt động CVTD là một hoạt động mũi nhọn, mang lại

lợi nhuận cao trong kết quả kinh doanh của chi nhánh. Nhận thức được điều

đó, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cũng đã đề ra những định hướng

đẩy mạnh riêng cho lĩnh vực này. Và hơn nữa, CVTD được chi nhánh xác

định là sản phẩm quan trọng nhất để phát triển mảng dịch vụ cá nhân.

Mục tiêu hoạt động CVTD tại Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ

trong thời gian tới là sẽ không ngừng mở rộng và phát triển các loại hình

CVTD. Từ đó, chi nhánh đã đưa ra những phương hướng hoạt động cụ thể

sau:

- Mở rộng thị trường khách hàng cá nhân song song tăng quy mơ các

món vay. Đây là một thị trường tiềm năng, có xu hướng tăng nhanh trong

tương lai. Do đó, các NHTM hiện nay đều rất quan tâm đến việc đẩy mạnh thị

trường này. Thị trường khách hàng cá nhân được mở rộng đồng nghĩa với việc

đa dạng hóa khách hàng, giảm được rủi ro so với trường hợp chỉ tập trung vào

nhóm khách hàng truyền thống là các doanh nghiệp. Vì vậy, đã đưa ra định

hướng đẩy mạnh CVTD nhằm mở rộng thị trường khách hàng cá nhân.75- Gia tăng tỷ trọng CVTD trong cơ cấu cho vay. CVTD là loại hình cho

vay mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với các loại hình cho vay khác nếu tính

trên cùng số lượng và thời gian vì lãi suất của loại hình này cao hơn. Do đó

cần gia tăng phát triển loại hình cho vay này. Một mặt mang lại nguồn lợi

nhiều hơn, mặt khác phân tán được rủi ro, khai thác tối đa mọi đối tượng

trong nền kinh tế.

- Về chất lượng, chi nhánh sẽ đẩy nhanh việc cải tiến quy trình nghiệp

vụ, giảm thời gian chờ đợi và sự phiền toái cho khách hàng, đa dạng hóa các

sản phẩm tín dụng cá nhân mà trọng tâm sẽ là hình thành hệ thống sản phẩm

dịch vụ mang đặc trưng riêng của ngân hàng. Đẩy mạnh việc cung cấp các

dịch vụ trọn gói, nhanh chóng, an tồn, thuận tiện, cung ứng liên kết giúp

khách hàng có thể hưởng lợi ích đầy đủ nhất từ các sản phẩm này.

- Đa dạng hóa cơ cấu các loại hình CVTD. Để ngày càng đẩy mạnh

CVTD, chi nhánh sẽ phát triển các sản phẩm CVTD còn lại.

- Cùng với việc cố gắng mở rộng danh mục sản phẩm CVTD là việc

nâng cao chất lượng cho các sản phẩm dịch vụ sẵn có, tạo nên hệ thống sản

phẩm dịch vụ hồn hảo, phục vụ một cách tốt nhất cho người tiêu dùng, giúp

họ có thể hưởng lợi ích đầy đủ từ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

- Đầu tư vào công nghệ cơ sở vật chất của chi nhánh. Trong năm tới, chi

nhánh sẽ đặt thêm máy ATM để thuận tiện cho khách hàng. Trang bị một số

máy tính và các phần mềm hiện đại để các cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả

hơn. Đồng thời chi nhánh đầu tư nâng cấp những trang thiết bị có sẵn, tạo một

mơi trường làm việc thơng thống, khang trang, hiện đại để thu hút khách

hàng.

- Tiếp tục hạn chế đến mức thấp nhất có thể tỷ lệ nợ xấu CVTD.

- Đẩy mạnh chính sách khách hàng, triển khai các chiến lược marketing

để thu hút thêm khách hàng.76- Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tăng cường đầu tư phát triển công

nghệ ngân hàng, đào tạo cán bộ về nghiệp vụ CVTD. Nguồn cán bộ có chất

lượng có thể giúp cho chi nhánh mở rộng hơn nữa hoạt động CVTD. Thông

qua việc gửi cán bộ đi đào tạo, tham gia các khoá đào tạo do Ngân hàng No &

PTNT Việt Nam tổ chức, đi học hỏi kinh nghiệm của các ngân hàng khác,…

- Việc tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động CVTD,

nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động này cũng là một định hướng quan trọng tại

chi nhánh.

3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng

No&PTNT Quận Cẩm Lệ

3.2.1 Đẩy mạnh dư nợ CVTD qua đa dạng hóa đối tượng vay vốn

Hiện tại, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ chỉ thực hiện cho vay đối

với đối tượng khách hàng là CBCNV nhà nước và cá nhân, hộ gia đình. Chi

nhánh cần mạnh dạn đẩy mạnh CVTD đối với CBCNV doanh nghiệp và CB

hưu trí. Đối tượng là CBCNV doanh nghiệp và CB hưu trí là đối tượng khách

hàng tiềm năng của chi nhánh, vì thế để đạt được mục tiêu đẩy mạnh CVTD,

nâng cao sức cạnh tranh về CVTD thì chi nhánh phải tăng cường tiếp cận các

đối tượng này.

CBCNV doanh nghiệp là nhóm khách hàng đầy tiềm năng, chính vì ở

chỗ họ có thu nhập bình qn hàng tháng ở mức cao, điều này còn thể hiện

được phần nào sự phát triển và kết quả kinh doanh của đơn vị họ đang làm

việc. Một triển vọng tốt về việc làm ổn định cộng thêm mức lương tương đối

sẽ làm cho họ không muốn thay đổi về chỗ làm, gắn bó hơn với cơng việc và

nơi cơng tác. Đây là yếu tố tạo thuận lợi cho Ngân hàng No & PTNT quận

Cẩm Lệ trong việc xét duyệt CVTD. Hơn thế nữa, nhóm khách hàng này đạt

trình độ nhất định nên họ sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với món77nợ vay ngân hàng từ đó dẫn đến việc thu hồi nợ vay của ngân hàng sẽ đạt hiệu

quả cao hơn.

Để thuận lợi trong việc đẩy mạnh CVTD cũng như tăng khả năng an

tồn tín dụng, khi tiến hành CVTD đối với đối tượng là CBCNV doanh

nghiệp, chi nhánh có thể cho vay thơng qua người đại diện. Cụ thể: Đối với

các doanh nghiệp sản xuất có quy mơ tương đối, có thể thực hiện việc cho vay

qua người đại diện là trưởng nhóm của một nhóm làm việc hoặc là tổ trưởng

sản xuất, trưởng phòng, đại diện cơng đồn… của doanh nghiệp đó. Chi

nhánh có thể thực hiện trích tỉ lệ phần trăm hoa hồng trên số lãi thu được cho

người đại diện nhằm khuyến khích và bù đắp cho việc hợp tác của họ với chi

nhánh. Đứng trên góc độ là những CBCNV vay vốn thì hình thức vay này

giúp người vay khơng còn lo lắng về việc trả nợ cho ngân hàng vì số tiền phải

trả đã được trừ vào lương hàng tháng, hơn nữa khơng phải tốn thời gian, chi

phí đi lại cho việc trả nợ. Như vậy hàng tháng, chi nhánh sẽ gởi cho các tổ

trưởng- người đại diện danh sách các cá nhân vay vốn kèm theo danh sách số

tiền gốc và lãi phải thu của tháng đó. Các tổ trưởng căn cứ danh sách này để

trừ vào lương hàng tháng trước khi phát cho người lao động. Chi nhánh nên

tạo và duy trì mối quan hệ tốt với lãnh đạo doanh nghiệp và người đại diện

bằng cách thường xuyên tổ chức hội nghị khách, qua đó còn có thêm cơ hội

lắng nghe ý kiến từ phía khách hàng để có những thay đổi cho phù hợp hơn,

làm cho người đại diện thấy được vai trò vơ cùng quan trọng của mình, tạo

cho họ cảm giác được tơn trọng và đây là động lực để họ có thể làm tốt hơn

cơng việc của mình. Ngồi ra, chi nhánh nên có những điều kiện đặc biệt

dành cho người đại diện như cho họ vay với mức lãi suất ưu đãi, đây là quyền

lợi mà họ được hưởng nhằm tạo nên sự khuyến khích để người đại diện có thể

hồn thành tốt trách nhiệm của mình.

3.2.2 Mở rộng thời hạn cho vay tiêu dùng78Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ cần đa dạng hoá các thời hạn cho

vay để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của khách hàng. Hiện thời gian

CVTD tại chi nhánh tối đa là 5 năm đối với những khách hàng cá nhân vay

với mục đích xây mới, sửa chữa, mua nhà ở. Trong khi đó, các NHTM cổ

phần hiện nay thời gian vay lên đến 15, 20, 25 năm. Do đó để có thể cạnh

tranh với các ngân hàng bạn thì tùy từng đối tượng khách hàng, loại tài sản

đảm bảo mà chi nhánh cần có những chính sách mở rộng, nâng thời hạn cho

vay lên hơn 5 năm.

Thực tế, xu hướng của các khách hàng khi vay tiêu dùng đều muốn được

vay với thời hạn càng dài càng tốt. Theo những ý kiến thu thập được từ

CBCNVcó nhu cầu vay tiêu dùng cho thấy, quy mơ món vay tương đối lớn thì

người vay muốn được vay với thời hạn dài hơn để việc trả nợ hàng tháng

khơng ảnh hưởng đến tình hình chi tiêu tài chính trong gia đình. Đa số khách

hàng đều muốn vay với thời hạn dài, để cùng với một mức thu nhập nhất

định, họ vừa có thể thực hiện trả nợ cho ngân hàng, vừa đủ để chi phí cho

cuộc sống hằng ngày. Mặt khác, cùng một thời hạn vay, nếu một món vay có

quy mơ vốn vay lớn hơn thì số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng cho ngân

hàng cũng cao hơn theo tỷ lệ. Chính vì thế với vốn vay có giá trị lớn, khi thời

hạn vay bị khống chế sẽ gây ra khó khăn cho người vay trong quá trình trả nợ.

Chi nhánh cần cải tiến chính sách cho vay hợp lý để thu hút thêm khách

hàng mới như:

- Tích cực thu hút thêm những đối tượng khách hàng tiềm năng như sinh

viên, học sinh, người lao động nơng nghiệp và thủ cơng nghiệp có thu nhập

chưa cao, chưa dám đến vay tiền ngân hàng bằng hình thức khuyến khích, vận

động như giảm lãi suất, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học phí, đưa ra nhưng kỳ

hạn trả nợ linh hoạt tùy thuộc vào từng điều kiện của khách hàng.79- Phát triển loại hình cho vay tín chấp, nhất là đối với CBCNV nhà nước.

Loại hình cho vay này khơng cần tài sản bảo đảm. Nó chưa được áp dụng

rộng rãi do nhiều nguyên nhân như: hành lang pháp lý chưa đầy đủ, thu nhập

của CBCNV nhà nước còn thấp. Nhưng hiện nay, với chính sách lương của

Chính phủ, đời sống của người cán bộ đã được nâng cao, vì vậy đã đến lúc

triển khai chương trình này.

- Tiến tới mở rộng CVTD đối với các đối tượng tuy khơng có hộ khẩu ở

địa bàn nhưng có cơng việc ổn định lâu dài ở địa bàn và những người có tiềm

lực tài chính nhưng không thể chứng minh được thu nhập. Tuy nhiên, họ phải

có tài sản đảm bảo chắc chắn hay có sự bảo lãnh của nơi họ làm việc hay của

các tổ chức, cá nhân có uy tín khác.

3.2.3 Hồn thiện chính sách thu hút khách hàng

Trong hoạt động kinh doanh, khách hàng giữ vai trò quyết định sự tồn tại

và phát triển của ngân hàng. Do đó, hoạt động của ngân hàng phải gắn bó với

khách hàng, thỏa mãn đầy đủ và tốt nhất nhu cầu mong muốn của họ. Đây là

giải pháp quan trọng để ngân hàng có thể mở rộng tín dụng nói chung và

CVTD nói riêng.

Ngân hàng muốn thu hút được khách hàng thì cần phải quan tâm tới nhu

cầu của khách hàng, khả năng phục vụ khách hàng, cách tiếp thị, giới thiệu

sản phẩm, tất cả những điều này chính là chiến lược khách hàng. Với đặc

điểm của hoạt động CVTD là số lượng khách hàng đông đảo nên đối với hình

thức cho vay này, ngân hàng càng cần có một chiến lược khách hàng cụ thể để

đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các đối tượng khác nhau, qua đó thu hút thêm

những khách hàng mới. Để thu hút được ngày càng nhiều khách hàng đến với

mình và giữ chân các khách hàng truyền thống, Ngân hàng No & PTNT quận

Cẩm Lệ cần xây dựng một chính sách khách hàng nhất qn, trong đó phải

đặt chất lượng phục vụ là yếu tố hàng đầu, coi khách hàng là đối tác và mục80tiêu hoạt động, tạo dựng được các mối quan hệ bền vững trên cơ sở hai bên

cùng có lợi, coi lợi ích của khách hàng là nền tảng cho sự sống còn và phát

triển của chi nhánh. Các sản phẩm mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng

thường ít có tính khác biệt, vì vậy chỉ cần có một chính sách khách hàng tốt

thơng qua thái độ nhân viên, dịch vụ thuận tiện, quảng cáo rầm rộ…ngân

hàng sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Cụ thể:

- Chi nhánh phải xác định rõ đối tượng CVTD tập trung là các cá nhân,

hộ gia đình có thu nhập ổn định và có khả năng thanh tốn.

- Đối với khách hàng đã và đang có quan hệ với chi nhánh, chi nhánh

cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ này thông qua: phát triển dịch vụ tư vấn

tiêu dùng cho khách hàng khi cấp tín dụng, xây dựng một mức lãi suất ưu đãi,

có chính sách chăm sóc như tặng quà, gửi điện chúc mừng mỗi dịp lễ tết…,

tìm hiểu xem khách hàng mong muốn gì, cần gì để có thể đưa ra sản phẩm và

chính sách khách hàng hợp lý hơn, thu thập thông tin phản hồi từ phía khách

hàng về chất lượng và mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của

ngân hàng.

- Để thu hút khách hàng mới, những người chưa từng giao dịch với chi

nhánh, chi nhánh nên tìm hiểu xem họ muốn gì ở hình thức CVTD, tại sao,

thời gian nào và ở đâu để thỏa mãn nhu cầu của họ, tuyên truyền cho khách

hàng sử dụng sản phẩm của chi nhánh, phải nêu rõ cho khách hàng thấy

những lợi ích có được từ giao dịch với chi nhánh cũng như đi sâu vào nghiên

cứu về đặc điểm, khả năng thu nhập, thói quen trong chi tiêu, sinh hoạt ở từng

khu vực, nhóm đối tượng khách hàng để từ đó tìm ra nhu cầu đặc trưng của

từng đối tượng khách hàng.

- Chi nhánh cần tạo ra sự khác biệt, tạo ra phong cách riêng trong việc

giao tiếp với khách hàng. Đó là thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, tác phong81làm việc chun nghiệp, nhanh chóng và chính xác của CBCNV nói chung và

CBTD nói riêng mỗi khi có giao dịch với khách hàng.

3.2.4 Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm CVTD và phát triển các sản phẩm

CVTD mới

Hiện nay, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ đang chú trọng tới các

sản phẩm CVTD phục vụ mục đích xây mới, sửa chữa, mua nhà ở và mua

sắm phương tiện đi lại, vật dụng gia đình. Tuy nhiên, nhu cầu vay tiêu dùng

của người dân là rất đa dạng và phong phú như: vay để thanh toán hàng hóa

dịch vụ, thanh tốn tiền đi du học của con, thanh toán tiền khám chữa bệnh, đi

du lịch,… Chi nhánh cũng đã chú ý tới những nhu cầu đó của khách hàng

nhưng chưa đáp ứng tốt. Trong thời gian tới, chi nhánh cần chú trọng mở rộng

cho vay theo các mục đích này hơn nữa, khơng những để thu hút thêm khách

hàng, mở rộng thị phần mà còn tăng sức cạnh tranh so với các ngân hàng

trong cùng địa bàn. Việc thu hút nhóm khách hàng có mục đích trên không

phải dễ dàng nên chi nhánh cần chủ động tiếp cận với những khách hàng này

thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp, những người mơi giới có liên

quan đến nhu cầu của khách hàng.

Hoàn thiện sản phẩm là tạo ra những phiên bản mới trên những sản

phẩm hiện tại với những tính năng ưu việt hơn dựa trên những sản phẩm hiện

tại. Cùng với việc hoàn thiện sản phẩm, chi nhánh nên coi trọng việc phát

triển sản phẩm mới.

Phát triển sản phẩm mới là nội dung vô cùng quan trọng trong chiến lược

phát triển sản phẩm của mỗi ngân hàng bởi sản phẩm mới làm đa dạng hơn

danh mục sản phẩm kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mới phát sinh của khách

hàng, từ đó tăng tính cạnh tranh, tăng vị thế, uy tín và hình ảnh của ngân hàng

trên thị trường. Để làm được điều này, chi nhánh cần tập trung vào việc phát

triển các sản phẩm CVTD mới như: sử dụng gói sản phẩm cho CBCNV vay82trọn gói bộ ba sản phẩm (cho vay tiêu dùng, thấu chi và phát hành thẻ tín

dụng) mang lại tiện ích thuận lợi và nhanh chóng cho người vay. Bên cạnh đó

phát triển thêm các hình thức CVTD đi du lịch nước ngồi, tổ chức đám cưới.

Vì trong điều kiện kinh tế nước ta đang phát triển mạnh, đời sống dân cư ngày

một tăng cao, nhu cầu đi du lịch nước ngồi, tổ chức đám cưới là rất nhiều.

Do đó trong thời gian tới, chi nhánh có thể tập trung nghiên cứu và phát triển

loại hình sản phẩm này vì thị trường cho sản phẩm này phát triển là rất lớn,

chi nhánh khơng nên bỏ qua cơ hội phát triển này.

Nói chung, nhu cầu của con người là vơ hạn, vì vậy để đáp ứng tối đa

nhu cầu đấy, Ngân hàng No & PTNT quận Cẩm Lệ phải không ngừng nghiên

cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp nhằm thỏa mãn tối

đa nhu cầu của khách hàng đồng thời cũng gia tăng lợi nhuận của chi nhánh.

3.2.5 Phát triển thị phần cho vay tiêu dùng

Dư nợ CVTD tại Ngân hàng No & PTNT Quận Cẩm Lệ chiếm tỷ trọng

rất nhỏ so với tổng dư nợ CVTD của các NHTM khác trên địa bàn quận. Hiện

nay, chi nhánh cung ứng sản phẩm dịch vụ của mình một cách trực tiếp đến

với khách hàng. Mặc dù hoạt động của chi nhánh trong lĩnh vực này ngày

càng được đẩy mạnh, nhưng trong hoạt động này trở nên thụ động vì ln

ln phải kêu gọi khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh và cách phân phối

sản phẩm dịch vụ như thế này bị hạn chế lớn về không gian và thời gian trong

giao dịch giữa chi nhánh và khách hàng. Bởi địa bàn quận Cẩm Lệ rất rộng

lớn và nhu cầu vay vốn tiêu dùng quá nhiều lại nhỏ lẻ, điều này làm cho chi

nhánh gặp khó khăn trong việc kiểm tra kiểm sốt các món vay và còn có

nhiều khách hàng khác có nhu cầu vay tiêu dùng nhưng do một số điều kiện

nào đó họ khơng thể đến trực tiếp tại chi nhánh và như vậy cơ hội để tăng dư

nợ CVTD một phần bị bỏ qua.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH No & PTNT QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×