Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 19 -sản phẩm cũng như yêu cầu, trình độ quản lý doanh nghiệp mà vận dụng phương

pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cho phù hợp.

1.6.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí phát sinh thực tế

Theo phương thức này sản phẩm dở dang được đánh giá dựa vào chi phí thực

tế phát sinh theo từng khoản mục chi phí: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực

tiếp, sản xuất chung (trừ trường hợp đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên vật

liệu trực tiếp chỉ tính nguyên vật liệu trực tiếp trong sản phẩm dở dang mà thơi), sau

đó tổng hợp lại để xác định được chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.

1.6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức

Theo phương thức này sản phẩm dở dang được đánh giá dựa vào định mức

chi phí theo từng khoản mục chi phí và tỷ lệ hồn thành của sản phẩm để tính được

chi phí định mức khối lượng sản phẩm dở dang của từng cơng đoạn, sau đó tổng

hợp lại để xác định chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Chi phí sản xuất

dở dang cuối kỳ=Chi phí sản xuất định

mức ở từng công đoạnxSố lượng sản phẩm dở

dang ở cơng đoạn đóPhương thức này chỉ áp dụng thích hợp cho những sản phẩm, công việc đã

xây dựng được một hệ thống định mức chi phí hợp lý, hoặc giá thành sản phẩm

được thực hiện theo phương pháp định mức.

* Trong mỗi phương thức đánh giá sản phẩm dở dang nêu trên có hai

phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang như sau

- Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Theo phương pháp này, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính phần chi

phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nguyên vật liệu chính, còn chi phí nhân cơng trực

tiếp và chi phí sản xuất chung được tính cả cho sản phẩm hồn thành.- 20 -Cơng thức tính:

Chi phí của sản phẩm

Chi phí phát

dở dang đầu kỳ

+ NVLTT phát sinh

trong kỳChi phí của

sản phẩm=dở dang

cuối kỳKhối lượng

xKhối lượng sản phẩm

hoàn thành

+Khối lượng sản

phẩm dở dang

cuối kỳsản phẩm

dở dang cuối

kỳTrường hợp doanh nghiệp có quy trình cơng nghệ sản xuất phức tạp kiểu

liên tục gồm nhiều giai đoạn công nghệ kế tiếp nhau thì sản phẩm dơ dang ở giai

đoạn cơng nghệ sau được đánh giá theo chi phí nửa thành phẩm của giai đoạn

cơng nghệ trước đó.

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí ngun vật liệu trực

tiếp có ưu điểm là tính tốn đơn giản, khối lượng cơng việc ít. Tuy nhiên phương

pháp này có nhược điểm là kết quả khơng chính xác cao vì chỉ có một khoản chi phí.

Do vậy, đây là phương pháp chỉ thích hợp với các doanh nghiệp có chi phí ngun

vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất, khối lượng sản

phẩm dở dang ít và khơng biến động nhiều giữa cuối kỳ với đầu kỳ.

- Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương:

Theo phương pháp này, sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu mọi khoản chi

phí đã sử dụng trong quá trình sản xuất. Căn cứ vào khối lượng và mức độ hồn

thành của sản phẩm dở dang, ta tính ra khối lượng sản phẩm hồn thành tương

đương, sau đó áp dụng các cơng thức sau để tính tốn khoản mục chi phí cho sản

phẩm dở dang:

- Đối với những chi phí bỏ ra một lần ngay từ đầu vào sản xuất như chi phí

ngun vật liệu trực tiếp thì khoản mục này được tính theo cơng thức của đánh giá

sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu trực tiếp.- 21 -- Đối với chi phí bỏ dần vào quá trình sản xuất như chi phí nhân cơng trực

tiếp, chi phí sản xuất chung thì các khoản mục chi phí trong sản phẩm dở dang cuối

kỳ được xác định như sau:

+ Đối với những chi phí bỏ vào một lần ngay từ đầu quá trình sản xuất như

nguyên vật liệu trực tiếp, nguyên vật liệu chính:

Chi phí của

sản phẩm dở

dang đầu kỳChi phí của

sản phẩm+Chi phí phát

sinh trong kỳ

Khối lượng=dở dang cuối kỳx

Khối lượng

sản phẩm

hoàn thành+Khối lượng

sản phẩm dở

dang cuối kỳsản phẩm

dở dang cuối

kỳ+ Đối với những chi phí bỏ dần trong q trình sản xuất như chi phí nhân

cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì tính cho sản phẩm dở dang cuối kỳ theo

mức độ hoàn thành.

Chi phí của

sản phẩm dở

dang đầu kỳChi phí của

sản phẩm

dở dang cuối

kỳChi phí

+phát sinhKhối lượng sản

phẩmtrong kỳ=x

Khối lượng

sản phẩm

hồn thành+Khối lượng sản

phẩm dở dang cuối

kỳ tương đương sản

phẩm hoàn thànhdở dang

cuối kỳ tương

đương sản phẩm

hồn thànhTrong đó:

Khối lượng sản phẩm dở dang

Khối lượng sản

cuối kỳ tương đương sản

= phẩm dở dang x

phẩm hoàn thành

cuối kỳTỷ lệ chế biến đã

hoàn thànhĐánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hồn thành

tương đương có ưu điểm là kết quả chính xác nhưng khối lượng tính tốn nhiều. Do- 22 -vậy phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp có chi phí ngun vật liệu

trực tiếp chiếm tỷ trọng khơng lớn lắm trong tồn bộ chi phí sản xuất.

- Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp tính 50% chi phí chế biến

là hệ quả của phương pháp đánh giá theo khối lượng hồn thành tương đương:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc vật liệu chính) tính cho sản phẩm

hoàn thành và sản phẩm dở dang là như nhau, các chi phí khác còn lại gọi là chi phí

chế biến tính cho sản phẩm dở dang theo mức độ hồn thành 50%.1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm

Phương pháp tính giá thành là một trình tự các bước phải thực hiện để tính

tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành theo đúng các đối tượng

tính giá thành, dựa trên cơ sở số liệu về chi phí sản xuất đã được tập hợp.

Trong KTTC các chi phí sản xuất được tập hợp và tính giá thành theo các

phương pháp: Phương pháp tính giá thành giản đơn, phương pháp tính giá thành

phân bước, phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng, phương pháp tính giá

thành theo hệ số, phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ, phương pháp tính giá thành

loại trừ, phương pháp tính giá thành theo định mức.

Trong KTQT các chi phí sản xuất cũng được tập hợp theo các khoản mục:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất

chung, sau đó tính giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm trong KTQT chủ yếu

phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp như kiểm sốt chi phí, ra quyết

định,..Trong KTQT các phương pháp tính giá chủ yếu sau:

1.7.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp

Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp là phương pháp mà theo đó, chỉ có

các biến phí sản xuất liên quan đến sản xuất sản phẩm tại nơi sản xuất được tính vào

giá thành sản phẩm hồn thành. Định phí sản xuất khơng được tính vào giá thành

sản phẩm hồn thành. Đây có thể được coi là cách tính khơng đầy đủ để phục vụ

những u cầu riêng cho nhà quản trị.- 23 -Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm hoàn thành bao gồm ba loại: Chi

phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp và biến phí sản xuất chung.

Trình tự tập hợp chi phí sản xuất như sau:

- Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành.

- Chi phí sản xuất phát sinh cần phân loại theo cách ứng xử chi phí.

- Cuối kỳ, kế tốn tốn tổng hợp tồn bộ biến phí sản xuất để tính giá thành

sản phẩm. Giá thành đơn vị sản phẩm được xác định như sau:

Giá thành đơn vị sản phẩm =Tổng biến phí sản xuất

Sản lượng tương đương hồn thành trong kỳTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×