Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS

C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS

Tải bản đầy đủ - 0trang

90Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.991Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.992Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.993Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.994Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.995Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.996Thoi gian su dung internet

Frequency Percent Valid Percent

Valid it hon 1 namCumulative

Percent2410.710.710.71-2 nam5323.623.634.2hon 2 nam14865.865.8100.0Total225100.0100.0Tan suat su dung internet trong 1 ngay

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percent1-2 gio8236.436.436.43-4 gio8236.436.472.9hon 4 gio6127.127.1100.0Total225100.0100.0Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent

Valid NamCumulative

Percent10747.647.647.6Nu11852.452.4100.0Total225100.0100.0Tinh trang hon nhan

Frequency Percent Valid Percent

ValidCumulative

Percentdoc than13057.857.857.8lap gia dinh8839.139.196.997PHAN TICH NHAN TO KHAM PHA EFA

LẦN 198KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.

Communalities

InitialExtractionhuu ich 11.000.659huu ich 21.000.667huu ich 31.000.713huu ich 41.000.571tiet kiem cp 11.000.641tiet kiem cp 21.000.660tiet kiem cp 31.000.414tiet kiem cp 41.000.566hieu biet 11.000.646hieu biet 21.000.704hieu biet 31.000.706tuong hop 11.000.783tuong hop 21.000.703tuong hop 31.000.614tuong hop 41.000.533giam rui ro 1.778

3.272E3

528

.00099KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.

Communalities

InitialExtractionhuu ich 11.000.659huu ich 21.000.667huu ich 31.000.713huu ich 41.000.571tiet kiem cp 11.000.641tiet kiem cp 21.000.660tiet kiem cp 31.000.414tiet kiem cp 41.000.566hieu biet 11.000.646hieu biet 21.000.704hieu biet 31.000.706tuong hop 11.000.783tuong hop 21.000.703tuong hop 31.000.614tuong hop 41.000.533giam rui ro 1.778

3.272E3

528

.000100KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

Sig.

Communalities

InitialExtractionhuu ich 11.000.659huu ich 21.000.667huu ich 31.000.713huu ich 41.000.571tiet kiem cp 11.000.641tiet kiem cp 21.000.660tiet kiem cp 31.000.414tiet kiem cp 41.000.566hieu biet 11.000.646hieu biet 21.000.704hieu biet 31.000.706tuong hop 11.000.783tuong hop 21.000.703tuong hop 31.000.614tuong hop 41.000.533giam rui ro 1.778

3.272E3

528

.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×