Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

65CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN OSEVEN.

3.1 Sự cần thiết phải xây dựng kế tốn quản trị tại cơng ty cổ phần OSEVEN.

Mặt dù kế toán quản trị chỉ mới xuất hiện ở Việt nam trong vòng 15 năm trở

lại đây nhưng nó đã trở thành một công cụ đắc lực trong việc cung cấp thông tin

phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị.

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế

thế giới, do vậy mỗi doanh nghiệp đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách

thức đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp khác. Chính vì vậy nhu

cầu thơng tin phục vụ cho q trình ra quyết định của nhà quản lý ngày càng đóng

một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị ở các

doanh nghiệp trong nước nói chung và cơng ty cổ phần OSEVEN nói riêng vẫn còn

yếu kém, chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức. Việc ra quyết định của các

nhà quản trị chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm mà ít có căn cứ khoa học. Nguyên

nhân là do công tác tổ chức kế tốn chưa thực hiện tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt

và cung cấp thơng tin của mình. Các báo cáo kế tốn chỉ mang tính thủ tục.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của các doanh nghiệp nói chung

và cơng ty cổ phần OSEVEN nói riêng thì việc áp dụng kế tốn quản trị là một vấn

đề cần thiết và cấp bách hiện nay. Nó khơng chỉ là một cơng cụ hữu ích và đóng vai

trò quan trọng trong cơng tác lập dự tốn, lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh,

kiểm soát các nguồn lực của doanh nghiệp mà còn là một cơng cụ dùng để phân tích

chi phí, doanh thu và lợi nhuận. Từ đó góp phần nâng cao lợi thế canh tranh của

doanh nghiệp.

Trên đây là những lợi ích của kế tốn quản trị. Do vậy, việc tổ chức cơng tác

kế tốn quản trị tại công ty cổ phần OSEVEN là một vấn đề cấp bách. Nó sẽ góp

phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có

sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Bên cạnh đó, hiện nay cơng ty dang tiến hành

mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động nên nhu cầu về các thơng tin hữu ích, chính66xác, kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý ngày càng trở nên cấp

thiết. Trong khi hiện nay việc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của công ty chỉ

được làm vào cuối mỗi kỳ do vậy thông tin được cung cấp cho nhà quản trị sẽ bị

chậm trễ .

Một hệ thống quản trị được tổ chức tốt còn giúp doanh nghiệp tăng cuờng

khả năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó kịp thời

phát hiện những sai sót trong q trình thực hiện kế hoạch để điều chỉnh kịp thời

theo định hướng và mục tiêu đã xác định của doanh nghiệp.

3.2 Tổ chức kế tốn quản trị tại cơng ty cổ phần OSEVEN.

3.2.1 Tổ chức hệ thống dự toán

Hoạt động của doanh nghiệp là một hoạt động có định hướng thơng qua các

kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch dài hạn nhằm thực hiện các mục

tiêu dài hạn của doanh nghiệp như sự sống còn, thị phần, lợi nhuận lâu dài của

doanh nghiệp, sự thoã mãn của khách hàng. Những mục tiêu dài hạn đó được thực

hiện trong các giai đoạn nối tiếp nhau thông qua kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch ngắn

hạn cụ thể hoá các mục tiêu dài hạn thành các chỉ tiêu cần đạt được trong thời gian

ngắn. Để thực hiện các mục tiêu đó cần thiết phải có các nguồn tài chính, nghĩa là

cần thiết phải lập dự toán ngân sách hoạt động hằng năm.Như vậy có thể nói, dự

tốn ngân sách hoạt động hằng năm là một công cụ, một phương tiện thiết lập mối

quan hệ phù hợp giữa các mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp,

xác lập các mục đích cụ thể cho các hoạt động dự kiến. Dự tốn hoạt động hằng

năm đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng hoạch định và kiểm

soát hoạt động của doanh nghiệp thể hiện trên các mặt như sau:

-Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân trong tổchức làm cơ sở để đánh giá trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong tổ chức.

-Phối hợp và thúc đẩy hoạt động của các bộ phận hướng đến việc thựchiện mục tiêu chung của tổ chức thích cực hơn.

-Dự tính các rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để chuẩn bị cho các giảipháp đối phó kịp thời.67Mặc dù tại công ty cổ phần OSEVEN công tác kế toán quản trị vẫn chưa

được chú trọng nhiều, nhưng công ty vẫn rất xem trọng công tác lập dự toán và

hằng năm đều tiến hành lập các dự toán hoạt động để phục vụ cho quá trình triển

khai hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như là: chuẩn bị nguyên vật

liệu cho sản xuất, nguồn nhân lực, nguồn vốn đầu tư, dự kiến lợi nhuận sẽ đạt

được…Tuy nhiên hiện nay cơng tác lập dự tốn tại cơng ty phần lớn là sự phỏng

đoán, dự báo dựa vào kinh nghiệm và chịu sự ảnh hưởng của cấp trên.

Thường thì các kế hoạch mua nguyên vật liệu, chuẩn bị nguồn nhân lực,

nguồn vốn đều phải được lập kế hoạch trong thời gian ít nhất là nữa năm, vì vậy nếu

cơng tác lập dự tốn ngân sách khơng được quan tâm đúng mức thì quá trình chuẩn

bị các nguồn lực phục vụ sản xuất sẽ khơng có kế hoạch cụ thể và không ổn định.

Hằng năm, dựa trên số liệu của các năm trước, ban giám đốc sẽ chịu trách

nhiệm lập dự toán tiêu thụ. Các dự toán khác sẽ được lập dựa trên dự toán tiêu thụ.

Bộ phận sản xuất sẽ lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu và các chi phí liên quan

đến q trình sản xuất sản phẩm. Từ đó, phòng kế tốn sẽ lập dự tốn mua ngun

vật liệu và dự tốn chi phí sản xuất. Sau đó, các số liệu trên sẽ được chuyển đến bộ

phận kế toán quản trị để lập các mẫu biểu và thơng báo cho các bộ phận trong tồn

doanh nghiệp. Một số dự toán cần lập cho 1 kỳ tại cơng ty là:

-Dự tốn chi phí bán hàng-Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp-Dự tốn chi phí sản xuất chung-Dự toán bảng cân đối kế toán-Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh

……………………….Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp.

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh kỳ mà doanh nghiệp sẽ xây dựng dự

toán nguyên vật liệu (NVL) trực tiếp. Nhu cầu nguyên vật liệu phải thỏa mãn nhu

cầu cho sản xuất và tồn kho. Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp được xác định như

sau:68Dự toán lượng

NVLDự toán lượng

=Dự toán lượngNVL trực tiếptrực tiếp muaDự toán NVL+ NVL trực tiếp - trực tiếp tồndùng cho sản xuấttồn kho cuối kỳkho đầu kỳDự toán nguyên vật liệu trực tiếp có tác dụng đảm bảo cho việc cung cấp đủ

và đúng chất lượng nguyên vật liệu trực tiếp và đúng lúc cho sản xuất, giúp cho quá

trình sản xuất được diễn ra đúng kế hoạch.

(Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp được trình bày trong phụ lục 1)

Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp.

Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp được lập dựa trên dự tốn sản

xuất, định mức chi phí nhân cơng trực tiếp nhằm xác định thời gian lao động và chi

phí nhân cơng cần thiết để đảm bảo cho quá trình sản xuất.

Dự tốn chiDự tốn sảnĐịnh mức thờiphí nhân cơng = phẩm sản xuất x gian sản xuất

trực tiếptrong kỳmột sản phẩmĐơn

xgiá

lươngDự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp có tác dụng giúp doanh nghiệp chủ động

trong việc sử dụng lao động, khơng bị tình trạng thiếu hoặc thừa lao động mà đảm

bảo đủ lao động và sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất.

(Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp được trình bày trong phụ lục 2)

Dự tốn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (QLDN).

Dự tốn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản chi

phí ước tính sẽ phát sinh trong kỳ ở lĩnh vực ngoài sản xuất của doanh nghiệp. Dự

toán này là bảng tổng hợp các dự toán chi phí ở khâu bán hàng và quản lý.

Dự tốn chiDự tốn địnhPhí bán hàng = phí bán hàng

(QLDN)(QLDN)Dự tốn số

+lượng sản phẩm x

tiêu thụĐịnh mức chi

phí bán hàng

(QLDN)(Dự tốn chi phí QLDN được trình bày trong phụ lục 3; Dự tốn chi phí bán

hàng được trình bày trong phụ lục 4)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×