Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.26: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 3

Bảng 3.26: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chứng nhận Cấp độ 3 trình độ Trung cấp: HDV được

hướng đến đối tượng Thiếu niên, Cấp THCSThời

lượngPhương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất mềm dẻo các khớp.

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển tố chất sức bền.

Phương pháp giảng dạy và huấn luyện các bài tập phát

triển khả năng phối hợp vận động

II. Thực hành

70 tiết

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nhóm A, B, C và D

Nhóm A: Kỹ thuật chống đẩy chuyển dọc, chống đẩy

chuyển ngang, quay Helicopter.

Nhóm B: Chống ke dạng quay, chống ke L quay, chống ke V.

20 tiết

Nhóm C: Bật Cossack, bật gập thân, bật xoạc, bước với, đá cắt

kéo.

Nhóm D: Thăng bằng chuyển xoạc ngang, xoạc dọc đứng,

trườn dẻo.

Bài Aerobic quy định cấp THCS

Hướng dẫn các nhóm động tác, tư thế cơ bản bài quy định

Trung học cơ sở

Hướng dẫn các kỹ thuật bài quy định Trung học Cơ sở

10 tiết

Hướng dẫn cách chạy đội hình bài quy định Trung học Cơ

sở

Hướng dẫn cách phối hợp với nhạc bài quy định Trung học Cơ

sở.

Hướng dẫn biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

PP lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

PP biên soạn động tác đơn dành cho thiếu niên, các tư thế

động tác và liên kết động tác phù hợp với lứa tuổi thiếu niên.

10 tiết

PP biên soạn các bước chuyển và liên kết dành cho lứa tuổi

thiếu niên.

PP biên soạn đội hình và phối động tác.

PP ghép nhạc.

Biên soạn bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

Lựa chọn âm nhạc và cách phân đoạn âm nhạc.

20 tiết

Biên soạn động tác đơn, tư thế động tác và liên kết động

tác.Kết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu

%271002710027100Chứng nhận Cấp độ 3 trình độ Trung cấp: HDV được

hướng đến đối tượng Thiếu niên, Cấp THCSThời

lượngBiên soạn các bước chuyển và liên kết.

Biên soạn đội hình và phối động tác.

Ghép nhạc và chỉnh sửa bài.

Phương pháp huấn luyện thể lực môn Aerobic

Phương pháp tập luyện và thực hành các bài tập phát triển

tố chất sức mạnh cho từng nhóm cơ

Phương pháp tập luyện và thực hành các bài tập phát triển

tố chất sức nhanh cho từng nhóm cơ

Phương pháp tập luyện và thực hành các bài tập phát triển 10 tiết

tố chất mềm dẻo các khớp.

Phương pháp tập luyện và thực hành các bài tập phát triển

tố chất sức bền.

Phương pháp tập luyện và thực hành các bài tập phát triển

khả năng phối hợp vận động

III. Kiểm tra

20 tiết

Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

Thi bài trắc nghiệm tổng hợp 2 môn Tâm lý và Lý luận và 5 tiết

kiến thức chuyên ngành Aerobic.

Kỹ năng: Báo cáo kế hoạch giảng dạy

5 tiết

Báo cáo kế hoạch giảng dạy năm theo nhóm

Thực hành: Bài Aerobic quy định cấp THCS

Các kỹ năng thực hành bài tập Aerobic quy định trong

đồng đội của cấp Trung học cơ sở: tư thế thực hiện động tác,

tính nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp động tác với âm nhạc, độ 5 tiết

khó kỹ thuật trong bài, phối hợp đồng đội, chạy đội hình

chính xác, khả năng quan xác, định hình khơng gian và thời

gian.

Thực hành: Bài Aerobic tự chọn cấp Thiếu niên

Các kỹ năng thực hành bài tập Aerobic đồng đội của cấp

Trung học cơ sở: tư thế thực hiện động tác, tính nhịp điệu, kỹ

5 tiết

thuật phối hợp động tác với âm nhạc, độ khó kỹ thuật trong

bài, phối hợp đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả năng

quan xác, định hình khơng gian và thời gian.Kết quả

Số

Tỉ lệ

phiếu

%27100271002710027100271003.2.2.4. Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo HDV Cấp độ 4.

Bảng 3.27: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 4

Kết quả

Chứng nhận HDV Cấp độ 4 trình độ thành tích cao: HDV

Thời

được hướng đến đối tượng Thanh niên, VĐV đội tuyển trẻ lượng Số phiếu Tỉ lệ %

I. Lý thuyết

60 tiết

Y học TDTT

Khái niệm về Y học TDTT.

Đặc điểm của Y học TDTT.

10 tiết

27

100

Ý nghĩa công tác kiểm tra Y học TDTT.

Cách kiểm tra Y học trong giảng dạy và tập luyện môn

Aerobic.

Sinh lý học nâng cao

Sinh lý tuần hồn trong vận động mơn Aerobic.

Sinh lý về hơ hấp trong q trình tập luyện mơn Aerobic.

10 tiết

27

100

Sinh lý bài tiết trong q trình tập luyện mơn Aerobic.

Sinh lý vận động trong q trình tập luyện mơn Aerobic.

Sinh cơ học TDTT

Khái niệm về Sinh cơ học TDTT.

Đặc điểm Sinh cơ học TDTT.

Các nhóm cơ tham gia trong q trình tập luyện môn 10 tiết

27

100

Aerobic.

Phương pháp và cách sử dụng cơ trong quá trình huấn

luyện kỹ thuật.

Phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu môn Aerobic

Phương pháp đánh giá trọng tài Nghệ thuật

Phương pháp đánh giá trọng tài Thực hiện

10 tiết

27

100

Phương pháp đánh giá trọng tài Trưởng.

Phương pháp tổ chức giải Aerobic

Tuyển chọn và Đào tạo vận động viên môn Aerobic

Phương pháp đánh giá và tuyển chọn về hình thái

10 tiết

27

100

Phương pháp đánh giá và tuyển chọn về thể lực

Phương pháp đánh giá và tuyển chọn về kỹ thuật

Phương pháp xây dựng tiến trình huấn luyện kỹ thuật

mơn Aerobic.

Xây dựng các giai đoạn hình thành kỹ thuật.

Phân tích các nhóm cơ tham gia trong quá trình hình thành

các giai đoạn kỹ thuật.

10 tiết

27

100

Lựa chọn các bài tập bổ trợ các giai đoạn hình thành kỹ thuật

Dự đốn thời gian hồn thành các giai đoạn kỹ thuật

Sắp xếp logic các bài tập bổ trợ.

Đánh giá hiệu quả các bài tập bổ trợ.Kết quả

Chứng nhận HDV Cấp độ 4 trình độ thành tích cao: HDV

Thời

được hướng đến đối tượng Thanh niên, VĐV đội tuyển trẻ lượng Số phiếu Tỉ lệ %

II. Thực hành

70 tiết

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật nâng cao nhóm A, B, C và D

Lựa chọn các kỹ thuật phủ hợp với trình độ của các VĐV

30

27

100

trong đội

Xây dựng tiến trình huấn luyện kỹ thuật cho từng kỹ thuật đơn.

Phương pháp sơ cấp cứu trong giảng dạy môn Aerobic

Phân loại chấn thương

Sơ cấp cứu chấn thương nhẹ

10 tiết

27

100

Sơ cấp cứu chấn thương trung bình

Sơ cấp cứu chấn thương nặng.

Phương pháp tuyển chọn vận động viên môn Aerobic

Thực hành phương pháp và kỹ thuật đánh giá về hình thái

10 tiết

27

100

Thực hành phương pháp và kỹ thuật đánh giá về thể lực

Thực hành phương pháp và kỹ thuật đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp xây dựng tác phẩm âm nhạc

Phương pháp lựa chọn Âm nhạc

Phương pháp lưu trữ âm nhạc.

20 tiết

27

100

Phương pháp phân đoạn âm nhạc.

Kỹ thuật ghép nối các đoạn nhạc thành một bài nhạc.

Tạo hiệu ứng âm thanh trong bài nhạc.

III. Kiểm tra

20 tiết

Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

Bài tổng hợp kiến thức Y sinh học TDTT và kiến thức 5 tiết

27

100

chuyên ngành Aerobic

Kỹ năng: Xây dựng tác phẩm âm nhạc mơn Aerobic

5 tiết

27

100

Xây dựng, phân tích và báo cáo tác phẩm âm nhạc

Thực hành: Bài Aerobic quy định cấp Trung học phổ

thông

Các kỹ năng thực hành bài tập Aerobic quy định trong đồng

đội của cấp Trung học cơ sở: tư thế thực hiện động tác, tính 5 tiết

27

100

nhịp điệu, kỹ thuật phối hợp động tác với âm nhạc, độ khó kỹ

thuật trong bài, phối hợp đồng đội, chạy đội hình chính xác,

khả năng quan xác, định hình khơng gian và thời gian.

Thực hành: Bài Aerobic tự chọn cấp Thanh niên

Các kỹ năng thực hành bài tập Aerobic đồng đội của cấp

Trung học phổ thông: tư thế thực hiện động tác, tính nhịp

5 tiết

27

100

điệu, kỹ thuật phối hợp động tác với âm nhạc, độ khó kỹ thuật

trong bài, phối hợp đồng đội, chạy đội hình chính xác, khả

năng quan xác, định hình khơng gian và thời gian.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.26: Kết quả phỏng vấn về việc lựa chọn nội dung chương trình Cấp độ 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×