Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: MỞ ĐẦU

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

lực sáng tạo trong mỗi con người. Những yêu cầu đó đã thúc đ ẩy s ự

chuyển hóa của giáo dục theo hướng tích cực hóa người h ọc ở nhìu n ước

trên thế giới từ đó sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng sâu sắc nh ất, triệt đ ể

nhất trong giáo dục làm thay đổi từ vị trí người thầy làm trung tâm, từ m ục

tiêu giáo dục áp đặt bên ngoài do GV xác định, yêu c ầu sang m ục tiêu cho

người học, tự người học đặt ra nhiệm vụ và thực hiện. Từ phương pháp

độc thoại Thầy đọc - Trò chép, Thầy giảng – Trò chép sang ph ương pháp

đối thoại Trò – Thầy, Trò – Trò …., từ chỗ dạy học bằng cách truy ền đ ạt

thông tin, dữ liệu sang dạy cách xử lý thông tin, từ ch ỗ học kiến th ức sang

học cách học, cách giải quyết vấn đề.

1.1.2 Do nhu cầu thực tiễn trong dạy học môn h ọc

Đất nước ta bước vào thời kì cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất n ước

với tình trạng thiếu việc làm khá trầm trọng ở thành th ị, cũng nh ư ở nông

thôn. Việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất và kinh doanh còn có

nhiều khó khăn nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các tr ường T HCN bước

đầu đã nhận thức được và đang cụ thể hóa việc nâng cao chất l ượng đào

tạo của từng môn học, từng bài dạy.

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2012 đàn gia

cầm tăng 2,2%, còn số lượng đàn gia súc bị giảm nhưng giá trị sản xuất

chăn nuôi vẫn đạt cao. Chăn nuôi chuy ển dịch từ mơ hình nh ỏ l ẻ ở h ộ gia

đình, sang chăn ni trang trại, chăn ni vừa và lớn, ch ất l ượng hiệu qu ả

trong chăn nuôi ngày càng cao, phổ biến khoa học kỹ thuật ngày càng

nhiều… (Trung tâm khảo nghiệm, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nơng thơn

Thanh Hóa, 2012)

Theo Tổng Cục Thống kê, tổng hợp sơ bộ kết quả chương trình điều

tra chăn ni tại thời điểm 1/10, cả nước có 2,6 triệu con trâu, bằng 96,9%

so với cùng kỳ năm trước; 5,2 triệu con bò, bằng 95,5%; 26,48 triệu con

88lợn, bằng 97,9%; 308,3 triệu con gia cầm, bằng 95,6% so v ới cùng kỳ năm

trước. Đàn bò sữa vẫn trong xu hướng phát triển tốt, đ ạt 167 nghìn con,

tăng 17 % so với thời điểm 1/10/2011. Sản lượng th ịt h ơi các loại năm

2012 đạt 4,27 triệu tấn, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm tr ước, trong đó

sản lượng thịt trâu hơi tăng 0,77%; bò hơi tăng 2,37%; s ản l ượng th ịt gia

cầm hơi tăng 4,8%; sản lượng thịt lợn hơi tăng 1,97% (Nguyễn Viết Chiến,

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2012).

Môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi đã và đang được giảng và d ạy

trong tất cả các khối ngành có liên quan đến chăn nuôi. Kiến thức của môn

học bao gồm cả kiến thức cơ sở và kiến thức kỹ thuật. Có r ất nhi ều ki ến

thức áp dụng vào thực tế nên tương đối khó với các em HS đ ể các em có

thể ghi nhớ, nắm bắt kiến thức một cách cụ thể. Để vận d ụng một cách

sáng tạo và đúng yêu cầu kỹ thuật vào trong th ực tiễn thì GV ph ải khơng

ngừng trau rồi kiến thức chuyên môn, đổi mới PPDH tăng h ứng thú h ọc t ập

cho HS. Ngày nay khoa học phát triển mạnh mẽ các PTDH ngày càng đ ược

hoàn thiện tạo điều kiện cho HS độc lập trong lĩnh v ực lĩnh h ội tri th ức.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các PTDH khác nh ư: tranh ảnh, PHT…đã

được sử dụng trước đó nhưng vẫn mag lại hiệu quả rất cao trong việc DH

của GV. Vì vậy, GV phải lựa chọn PTDH học sao cho phù hợp với PPDH nâng

cao tối đa chất lượng dạy và học.

Sử dụng PHT là một kỹ thuật DH trực tiếp, được áp dụng trong đa số

những chiến lược và biện pháp DH hợp tác, DH theo nhóm, DH tìm tòi và

giải quyết vấn đề. DH theo dự án và chủ đề tích h ợp, và nói chung trong

các mơ hình DH hiện đại, hướng vào người học. Sự kết h ợp kỹ thu ật này

với những kỹ thuật DH khác trong các kiểu PPDH dựa vào người h ọc và

hoạt động của người học là một trong những hướng nghiên cứu quan

nhằm đổi mới quá trình DH hiện nay. (Nguyễn Tất Thắng, 2012).

991.1.3 Do đặc điểm của phiếu học tập

Sử dụng PHT trong dạy học là một trong những PTDH. Sử dụng PHT

sẽ phát huy trí lực của HS, giúp HS có thể hiểu được bản ch ất của kiến thúc

một cách dễ dàng, phát huy tính tích cực, tự giác, ch ủ đ ộng, tư duy sáng t ạo

của HS trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Hơn n ữa PHT có th ể d ễ dàng k ết

hợp với các PPDH tự chọn khác. Vì vậy chất lượng hiệu quả giáo dục ngày

càng được nâng cao hơn.

Đã có rất nhiều cơng trình nghiên cứu trong và ngồi nước về PPDH

có sử dụng PHT. Các cơng trình đều chỉ thấy lợi ích của việc s ử d ụng PHT

trong giảng dạy. Qua tìm hiểu thực tiễn, chúng tơi được biết đến th ời điểm

hiện nay, sinh viên trường Đại Học Nơng Nghiệp Hà Nội vẫn chưa có cơng

trình nghiên cứu nào về sử dụng PHT trong dạy học Ch ương III – Môn Dinh

dưỡng và thức ăn vật nuôi. Từ những lí do trên chúng tơi tiến hành nghiên

cứu đề tài: “ Xây dựng và sử dụng phiếu học tập trong dạy học chương

III : Năng lượng và ước tính giá trị năng lượng của thức ăn – Môn Dinh

dưỡng và thức ăn vật nuôi” ở Trường Trung học Nông Nghiệp Hà N ội.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xây dựng PHT để dạy học chương III: Năng lượng và ước tính giá tr ị

năng lượng của thức ăn – Môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật ni, nhằm phát

huy tính tích cực học tập của HS, từ đó góp phần nâng cao ch ất l ượng d ạy

học.

1.3 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Sử dụng PHT trong dạy học chương III: Năng lượng và ước tính giá

trị năng lượng của thức ăn – Mơn Dinh dưỡng và Thức ăn vật ni, phát

huy tính tích cực học tập, từ đó nâng cao kết quả học tập c ủa HS10101111PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

2.1.1. Trên thế giới

Phương pháp dạy học tích cực đã được con người biết đến và h ướng

tới từ thế kỷ XIX và được tiếp tục phát triển từ những năm 1920, phát

triển mạnh mẽ sau nhưng năm 1970 của thế kỷ thứ XX ở một số nước tiên

tiến trên thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, BaLan...

Khi nghiên cứu về phương pháp tích cực các nhà nghiên c ứu đã t ập

trung nghiên cứu về tính tích cực hóa trong q trình DH c ần ph ải chú ý

đến sáng kiến, hứng thú, nhu cầu của HS trong h ọc tập bằng nhi ều PTDH

khác nhau như: Sử dụng PHT, sử dụng bài tập, máy chiếu… để tăng c ường

cơng tác độc lập của HS. Điển hình như hình thành khái niệm, đ ịnh nghĩa

mới, GV khơng nên cung cấp dưới dạng có sẵn mà ph ải g ợi ý h ướng d ẫn

HS tự nghiên cứu rồi khái quát và rút ra kết luận cho mình. Ng ười GV có

nhiệm vụ tổ chức, dẫn dắt và giúp đỡ HS hướng hoạt động của mình vào

sự phát triển trí tuệ, nhân cách, tăng cường vai trò hoạt đ ộng tích c ực c ủa

HS trong q trình học tập.

PTDH là toàn bộ các yếu tố sử dụng vào trong quá trình DH nhằm tác

động đến sự chuyển biến nội dung đạt được mục tiêu DH. Nh ư v ậy, PTDH

bao gồm các yếu tố như: Vật liệu DH, các cơng cụ DH, máy móc, ngun

vật liệu, kể cả kiến thức kỹ năng, kỹ sảo sẵn có của GV.

Vậy, để đạt được mục tiêu DH thì cần phải kết h ợp PPDH và PTDH

một cách tương ứng.

2.1.2. Ở Việt Nam

Ở nước ta, việc phát huy tính tích cực của HS nh ằm đ ạo t ạo nh ững

con người lao động sáng tạo đã được đặt ra từ nh ững năm 1960 và đ ược

1212xác định là một trong những phương hướng của cải cách giáo dục ti ểu h ọc

và giáo dục phổ thông từ những năm 1980. Đặc biệt gần đây có nhiều cơng

trình nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy

tính tích cực của HS trên nhiều khía cạnh khác nhau nh ư: Trần Bá Hoành,

Nguyễn Đức Thành với “ Nâng cao chất lượng giảng dạy các ch ương trình

giảng dạy Sinh học đại cương lớp 11, 12 phổ thông” năm 1986; “ PPDH kỹ

thuật Nông nghiệp ở trường trung học cơ sở” của Nguyễn Đức Thành

(2000).

Thực tiễn và lí luận giáo dục cho thấy, đến nay, mới chỉ có PPDH là

thực sự được tập trung nghiên cứu trong thời gian dài và đã đạt đ ược

những thành tựu đáng kể. PTDH chưa được đầu tư nghiên cứu một cách

sâu sắc và đầy đủ, nhất là trong đào tạo nghề – lĩnh v ực mà các ph ương

tiện có vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo đảm chất lượng ( Nguy ễn Viết

Quang, 2010)

Vì vậy, việc nghiên cứu và đưa vào sử dụng PHT ở tr ường THCN là

việc làm cần thiết cho ngành giáo dục.

Nghiên cứu về PHT đã có một số cơng trình của các tác giả sau:

- Trần Bá Hoành (1996) - Kỹ thuật dạy HS học, NXBGD. Tác gi ả trình

bày về lý thuyết và thiết kế PHT trong DH .

- Trần Bá Hoành (2000) – Phát triển các phương pháp tích c ực trong

bộ môn Sinh học. Tác Giả đã đề cập tới xu hướng đổi m ới PPDH, đ ặc đi ểm

của phương pháp tích cực, hướng dẫn và thiết kế bài học cùng v ới kỹ thu ật

thực hiện các PPDH tích cực trong đó có sử dụng PHT.

- Nguyễn Đức Thành (2000) – PPDH kỹ thuật Nông nghiệp ở trung

học cơ sở. NXBGD, tập 1. Tác giả gợi mở sử dụng PHT trong PPDH chuyên

biệt.1313Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×