Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 4 : Chuẩn bị lập luận câu hỏi và nhận xét để chỉ đạo và điều khiển quá trình học tập

Bước 4 : Chuẩn bị lập luận câu hỏi và nhận xét để chỉ đạo và điều khiển quá trình học tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

những kết luận hoàn toàn chuẩn xác, phát biểu những đánh giá hoàn toàn

thuyết phục, ý nghĩa chủ yếu của việc xử lý là thúc đẩy học tập, h ỗ trợ q

trình học tập theo hướng phát triển tích cực, phá v ỡ bế t ắc trong tâm

trạng chùng giãn trong lớp, và quan trọng hơn là khuy ến khích HS m ạnh

dạn suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, biết phê phán sâu sắc h ơn.

2.2.6 Các hình thức sử dụng phiếu học tập

2.2.6.1 PHT phát cho từng cá nhân

Hình thức sử dụng này để cho từng cá nhân hồn thành PHT của mình

một cách độc lập, sử dụng PHT này khi cần đánh giá mức độ nhận thức của

từng cá nhân.

Hình thức sử dụng này có ưu và nhược điểm sau :

+ Ưu điểm : Đánh giá chính xác mức độ nhận th ức của từng cá nhân

+ Nhược điểm : Do HS đơn lẻ hoàn thành PHT nên nhiều khi kiến

thức bị sai lệch độ chính xác kém.

2.2.6.2 PHT phát cho từng nhóm HS

GV phát PHT cho từng nhóm, HS trong nhóm thảo luận rồi hồn

thành những u cầu của phiếu.

Hình thức sử dụng này có những ưu điểm và nhược điểm sau:

+ Ưu điểm : Độ chính xác của kiến thức cao do có sự đóng góp của

nhiều cá nhân.

+ Nhược điểm: Khơng đánh giá chính xác của t ừng cá nhân.

2.2.6.3 Ý nghĩa của việc sử dụng phiếu học tập

- Sử dụng PHT phát huy trí lực của HS: Phát triển kỹ năng quan sát,

kỹ năng phân tích, kỹ năng so sánh, kỹ năng suy luận - đề xu ất gi ả thuy ết,

kỹ năng quy nạp - khái quát hóa như các PPDH tích c ực khác.

- Phát huy triệt để cơng tác độc lập của HS qua việc hoàn thành PHT.2727- Khi sử dụng PHT, khả năng kết hợp các PPDH là rất lớn: có th ể s ử

dụng PHT trong DH trực quan, thuyết trình, thực hành,vấn đáp…

- Kích cỡ phiếu gọn nhẹ, dễ sử dụng.

- Trong một thời gian ngắn có thể kiểm tra được một khối lượng lớn

HS. (Nguyễn Tất Thắng, 2011)

2.3. MỤC TIÊU VÀ CẤU TRÚC NỘI DUNG DẠY H ỌC

2.3.1. Mục tiêu dạy học chương III, môn Dinh dưỡng và Thức ăn v ật

nuôi

Học xong chương này HS cần phải:

- Mục tiêu về kiến thức:

+ Trình bày được các dạng năng lượng của thức ăn.

+Nêu được một số phương pháp ước tính giá trị năng lượng thức ăn gia

súc, gia cầm.

+ Phân biệt được các dạng năng lượng của thức ăn chăn ni.

+ Ước tính được giá trị năng lượng của thức ăn vật nuôi.

- Mục tiêu về kỹ năng:

+ Phát triển kỹ năng phân tích, suy luận, phân biệt.

- Mục tiêu về giáo dục nhân cách:

+ Hình thành tinh thần trách nhiệm, có ý thức trong nghề nghiệp và

trong sản xuất ở gia đình địa phương.

2.3.2. Cấu trúc nội dung dạy học

Chúng tối thấy rằng việc sắp xếp n ội dung ki ến th ức theo trình t ự

như trong giáo trình là hồn tồn khoa học và logic. Trong t ừng bài hoặc

giữa các bài với nhau có tính logic chặt chẽ . Ở bài 1 HS sẽ đ ược tìm hi ểu

khái niệm năng lượng, các kiến thức liên quan tới ATP sau đó tìm hi ểu ti ếp

tới đơn vị của năng lượng và các dạng năng lượng của th ức ăn. Ở bài 2 HS

2828sẽ đi tìm hiểu các dạng năng lượng thức ăn còn lại, tìm hiểu về t ổng các

chất dinh dưỡng tiêu hóa. Khi HS đã tìm hiểu các dạng năng l ượng c ủa th ức

ăn của bài trước thì ở bài 3 ta sẽ cho HS tìm hiểu một số ph ương pháp ước

tính giá trị năng lượng, các cơng thức ước tính giá trị năng lượng th ức ăn.

Xuyên suốt bài học, nội dung kiến thức được sắp xếp một cách logic t ừ đó

chúng tơi đưa ra bảng cấu trúc nội dung của chương III nh ư sau:

Bảng 2.1. Cấu trúc nội dung DH

STT

123Cấu trúc nội dung

I. Năng lượng trong dinh dưỡng động vật

II. Năng lượng và các hệ thống năng lượng th ức ăn chăn nuôi

1. Đơn vị đo năng lượng

2. Các dạng năng lượng của thức ăn

2.1 Năng lượng thô

2.2 Năng lượng tiêu hóa

II. Năng lượng và các hệ thống năng lượng th ức ăn chăn nuôi

2. Các dạng năng lượng của thức ăn

2.3 Năng lượng khí tiêu hóa

2.4 Năng lượng thuần

2.5 Dạng năng lượng thường để đánh giá giá tr ị năng

lượng thức ăn và xác định nhu cầu năng lượng cho động vật

ni

3. Tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa

III. Một số phương pháp ước tính giá trị năng lượng thức ăn

gia súc, gia cầm

1. Ước tính GE

2. Ước tính DE

3. Ước tính MESố

tiết

111Nội dung chương này bao gồm các kiến thức liên quan đến thực tế,

kiến thức trọng tâm nằm ở mục II, các dạng năng lượng của thức ăn. Đây là

những kiến thức kỹ thuật quan trọng, có rất nhiều kiến thức vận dụng vào

công tác nghề sau này. Vì vậy, cần phân tích và tổng kết lại thành PHT để cho

HS ghi nhớ và khắc sâu kiến thức đồng thời khi sử dụng PHT làm cho HS có

2929thể tự lập tìm hiểu kiến thức và thảo luận với các bạn trong nhóm, lớp để

đưa ra nội dung học một cách đúng nhất nhằm phát huy tính tích cực trong

học tập kết hợp với sự tổng kết đánh giá của GV, HS sẽ lĩnh hội được kiến

thức một toàn diện nhất.PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

3.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thiết kế và sử dụng PHT.

3030- Khách thể nghiên cứu: 70 HS và 5 GV ban chăn nuôi, Tr ường Trung

học Nông nghiệp Hà Nội.

3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu tài liệu liên quan đến PHT và PPDH tích c ực đ ể tìm hi ểu

cơ sở lý thuyết để xây dựng PHT và PPDH phù hợp.

- Tìm hiểu tình hình áp dụng PHT vào giảng dạy ở Trường Trung h ọc

Nông Nghiệp Hà Nội, để từ đó có PPDH phù hợp với đặc điểm của HS.

- Nghiên cứu và phân tích mục tiêu nội dung DH ch ương III.

- Xây dựng hệ thống PHT, đề xuất biện pháp giảng dạy.

- Soạn giáo án và thực nghiệm giảng dạy.

- Thu thập, xử lý số liệu và viết báo cáo.

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Nghiên cứu sách báo, tạp chí, văn kiện của Đảng về tình hình và

định hướng phát triển giáo dục.

- Nghiên cứu tài liệu, cơng trình nghiên cứu liên quan đến v ấn đề đ ổi

mới giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm.

- Nghiên cứu tài liệu, luận văn, luận án có liên quan đ ến PHT.

- Nghiên cứu giáo trình, tài liệu có liên quan đến ch ương III: Năng

lượng và ước tính giá trị năng lượng của th ức ăn – Môn Dinh d ưỡng và

Thức ăn vật nuôi.

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan để làm tài liệu cho xây d ựng bài

giảng sử dụng PHT.

3.3.2. Phương pháp quan sát sư phạm3131Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 4 : Chuẩn bị lập luận câu hỏi và nhận xét để chỉ đạo và điều khiển quá trình học tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×