Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những thành công trong công tác quản trị lực lượng bán hàng:

Những thành công trong công tác quản trị lực lượng bán hàng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

67ng bán hàng phù h p v i đặc đi mhi n công vi c. Vi c l a ch n c u trúc l c l

kinh doanh và th trng.- Qui đ nh rõ ràng, ch c năng, nhi m v c a các c p nhân viên bán hàng,

tránh trng h p đùn đẩy trách nhi m l n nhau.- Ti n trình tuy n ch n đ n gi n nh ng có hi u qu

- Cơng ty r t quan tâm đ n công tác đào t o hu n luy n c a nhân viên

* Những vấn đề tồn tại:

- M c tiêu c a công ty là tr thành T ng công Bia s 1 t i Vi t Nam năm

2015. Đây là s m ng mà các thành viên c a VBL đ u nh n th c m c tiêu c a mình

trên từng khu v c. Trên th tr

trng Đà n ng, Công ty Bia Vi t Nam, đã d n đ u thng v i th ph n là 80%. Công ty đã xây d ng k ho ch bán hàng ch d a vàođ i ngũ bán hàng ch ch a xây d ng đc qui mô l n, ngun nhân là do s dđốn tiêu th hàng hóa cũng nh đ i ngũ v i đ tin c y ch a cao, ch d a vào kh

năng c m nhân và kinh nghi m ch không ph i là các chuyên gia phân tích ngành.

- Chi n lc qu n tr l c lng bán hàng là ch nam hng d n ch khôngph i là lu t l c ng nhắc mà nó uy n chuy n, đòi h i đòi h i ph i gi i thích và cân

nhắc. Cơng ty đã có chi n lc coi tr ng chính sách thù lao cho đ i ngũ bán hàngh n là đẩy m nh s đ ng viên năng su t lao đ ng và có nhi u sáng ki n.

- H th ng d li u c a cơng ty ch a đc chuẩn hố, ch a đáp ng đc yêuc u qu n tr đi u hành, cũng nh gây khó khăn trong quá trình làm vi c c a nhân

viên

- Mơ hình t ch c l c lng bán hàng ch a chặt ch , trên th trng v n cònm t s ch tr ng v đ i ngũ ti p th và qu n lý, d b đ i th đi n vào l h ng

- Qui mô bán hàng, ch t l

-L cl

trng đ i ngũ trên th trng Đà N ng còn h n chng bán hàng còn th đ ng ch a chú tr ng đ n vi c phát tri n thng, tìm ki m khách hàng m i và kích thích khách hàng hi n có68- C ch làm vi c ch a khuy n khích đc cán b : lng và chính sách phúcl i ch a c nh tranh trong vi c thu hút ngu n nhân l c đ ng c p từ th tr

qu khai thác ch a th c s tác đ ng tr c ti p và tích l i ích c a ngng. K ti lao đ ng, cáccông tác đánh giá công ty ch a th c s quan tâm.

- H u h t đ i ngũ nhân viên bán hàng v nhân viên cũng nh chuyên viên

qu n lý c a cơng ty còn trẻ, tuy có tính nhi t tình nh ng kinh nghi m tác nghi p

khơng nhi u.69ng 3 - HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TRChBÁN HÀNG TRÊN TH TRNG ĐÀ N NG C A CÔNG TYBIA VI T NAM

3.1 CÁC CSTR L C LĐXU T GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU NNG BÁN HÀNG TRÊN TH TRNG ĐÀ N NG C ACÔNG TY BIA VI T NAM

3.1.1 Xu h

Xu hng tiêu dùng bia trên th trng Đà n ngng tiêu dùng năm 2010 ti p t c có s khác bi t gi a đ i tnh p cao, thu nh p trung l u và đa s là đ i t

2009 v n còn khó khăn do nh h

năm 2010 n n kinh t nng có thung có thu nh p th p. Kinh t nămng c a nh ng b t n, kh ng ho ng kinh t đ nc ta ch a h n đã thu n l i. Đông đ o ngi tiêu dùng ti pt c thắt l ng bu c b ng” trong chi tiêu. Trong đi u ki n kinh t eo hẹp, đa s khách

hàng s tính tốn kỹ càng trong mua sắm, th n tr ng tìm mua nh ng th còn thi u.

Tuy nhiên, t ng l p có thu nh p cao v n tiêu xài và tiêu dùng l n và trong các mặt

hàng tiêu dùng thì lng th c th c phẩm v n có m c tiêu dùng cao nh t.Tuy nhiên t ng l p nh ng ngi có thu nh p cao, v n “ch u khó” tiêu xài,tiêu dùng l n. Các chuyên gia kinh t mong mu n và tin t

kh i tiêu dùng Nhà nng rằng, trong năm m i,c, doanh nghi p (tiêu dùng cho đ u t ) s tăng trn a. Khi n n kinh t ph c h i, doanh nghi p đ u t nhi u h n, Nhà n

v n đ ng, giám sát đ u t mua sắm, đ m b o s n phẩm ch t lng h n

c ti p t cng, c nh tranh th ts , đây là kh i tiêu dùng l n trong xã h i

Năm t i, ng

trong ni tiêu dùng Vi t sc đã c i thi n v ch t lng h hàng Vi t nhi u h n. Do hàng hoáng, m u mã s n phẩm, có nh ng thay đ i phùh p trong khâu phân ph i, các doanh nghi p quan tâm h n đ n ng

đáp ng đc nhu c u tiêu dùng trong nđã t o ni m tin cho ngi tiêu dùng Vi t,c. N l c c a doanh nghi p trong nci tiêu dùng trong th i gian vừa qua, d báo tiêu dùng hàngn i đ a s tăng trong năm t i70V hàng ngo i, v i các s n phẩm Trung Qu c ch t lng kém, hàng hốkhơng rõ ngu n g c, s n phẩm nguy h i đ n s c khoẻ, nhìn chung ngi tiêu dùngVi t Nam s có thái đ th n tr ng h n.

Theo B Công nghi p, s n lng c a tồn ngành cơng nghi p bia t i Vi tnam vào năm 2010 s đ t từ 2,5 tri u lít đ n 3,5 tri u lít. Vào th i đi m đó, m c

tiêu th bia tính theo đ u ngi s là 28 lít/năm thay vì 18 lít/năm. S n lng nhàmáy bia Vi t nam (VBL) s từ 150 tri u lít tăng lên 230 tri u lít. Nhãn bia Úc

Foster’s đang xin phép tăng s n lng nhà máy bia Đà n ng từ 45 tri u lít lên 85tri u lít/năm. Cơng ty Bia Huda cũng có k ho ch xây d ng nhà máy v i cơng su t

là 50 tri u lít/nămt nh Qu ng tr là 30 tri u lít/năm. V iPhú Bài và phát tri ntình hình trên cho th y đây là m t s kh i sắc r c r cho ngành ru bia Vi t nam,u ng bia đang tr thành m t thói quen ph bi n do thu nh p ngày càng tăng và gi i

trẻ thích khơng khí ti c tùng . Gi i phân tích có m t s t

tiêu th ru bia và tăng trng quan m nh m gi ang đ u ra c a ngành này, báo trcm ttng lai đ ytri n v ng cho các t p đoàn gi i khát khi n n kinh t đang ph c h i.

3.1.2 Phân tích các y u t mơi tr

l clng nh hng đ n công tác qu n trng bán hàng c a công ty.

3.1.2.1 Môi trường bên ngồi

* Mơi tr ờng kinh tế:

Trong nh ng năm qua, n n kinh t các t nh khu v c Mi n Trung Tây nguyênnói chung và c a Đà n ng nói riêng đã có b

trc phát tri n vt b c. T c đ tăngng GDP c a các t nh Mi n Trung năm 2008 là từ 10 % đ n 12%, và Đà n ngcũng đ t đc con s nh trên. Gi a năm 2009, thành ph Đà n ng đ u tàu kinh tMi n Trung có nh ng k t qu kh quan, t c đ tăng trng kinh t đ t 12% đ n13%, chú tr ng phát tri n d ch v nhằm chuy n d ch c c u kinh t sang năm 2010

là d ch v - công nghi p- nơng nghi p. Bia khơng còn là s n phẩm dành cho ng

có thu nh p khá và cao nh tr

và nó r t đc m i ngic đây mà tr nên ph bi n h n trong nhi u gia đìnhi tin dùng vì u ng ru bia làm cho cu c s ng con ngiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những thành công trong công tác quản trị lực lượng bán hàng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×