Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY BIA VIỆT NAM

1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

33Ngày 10/04/2007, Ban Qu n Lý Khu Công Nghi p và Ch Xu t Đà N ng c p

gi y phép đ u t s 322043000010 ch p thu n đ i hình th c c a cơng ty từ 100%

s h unc ngồi sang Cơng ty TNHH m t thành viên thu c Công ty Bia Vi tNam. Theo gi y phép đ u t , v n đi u l c a Công ty VBL Đà N ng là 382.735

tri u VNĐ tng ng v i 27.519.832 USD.Th i gian ho t đ ng c a công ty là 50 năm tính từ ngày 21/01/1994 theo gi y

phép đã đc c p. Công ty Bia Vi t Nam đặt t i Đà N ng đc vi t tắt từVietnam Brewery Limited Da Nang.

Ngành ngh ho t đ ng: Bia ru – Nhà s n xu tTr s chính và nhà máy c a Công ty Bia Vi t Nam đc đặt t i Khu CơngNghi p Hồ Khánh, qu n Liên Chi u, Thành ph Đà N ng.

2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty

* Ch c năng:

- Ch c năng ho t đ ng ch y u là s n xu t các s n phẩm bia r

gi i khát, ho t đ ng s n xu t d ch v trong và ngoài nu-nc.- Xây d ng các k ho ch kinh doanh phù h p v i th c t th tr

tình hình b n đ ng th trc u ngng, nắm bắtng, t ch c t t vi c bán hàng, thu hút khách hàng bằngcác ho t đ ng qu ng cáo, ti p th , khuy n mãi h i ch tri n lãm…

- Xử lý và sử d ng hi u qu tài s n ti n v n, hàng hoá kinh doanh

c quy n quy t đ nh giá bán các lo i bia phù h p v i th c t th trđ m b o hi u qu kinh doanh nh ng khơng vng,t q khung gía do T ng công tyVBL quy đ nh.

- Quy t đ nh đàm phán, ký k t và th c hi n các h p đ ng kinh t , h p đ ng

ngo i thng, h p đ ng liên doanh liên k t.* Nhi m v :

- Nghiên c u nhu c u t i th trng Mi n Trung và Tây nguyên, trên c sđó, xây d ng và th c hi n các k ho ch, ph

ch c vi c bán hàng.ng án kinh doanh nhằm m r ng và t34- Th c hi n đ y đ các cam k t trong h p đ ng mua bán liên doanh liên k t

v i các t ch c đ n v kinh doanh trong và ngồi nc- Th c hi n h ch tốn kinh t ho t đ ng kinh doanh nhằm sử d ng h p ký

lao đ ng v t t , tào s n ti n v n, ch p hành pháp l nh k toán, th ng kê, th c hi n

đ y đ nghĩa v v i Ngân sách Nhà nc, b o toàn và phát tri n v n.- Qu n lý và ch u trách nhi m v lĩnh v c xây d ng c b n, khoa h c kỹ

thu t, b o v , an tồn v sinh mơi trng- Qu n lý và ch u trách nhi m v t ch c cán b , lao đ ng, ti n l

* Quy trình cơng ngh s n xu t biang.Công ty Bia Vi t NamToàn b dây chuy n s n xu t bia g m nhi u giai đo n, trong đó có 2 giai đo n

chính là giai đo n nghi n n u và giai đo n chi t. Các giai đo n này th c hi n n i

ti p nhau, s n phẩm c a giai đo n trc là nguyên li u cho giai đo n ti p theo.* Giai đo n nghi n và n u:

- Nguyên li u chính là Malt và g o, cho vào m i máy riêng đ nghi n thành

b t . Sau khi nghi n xong, tr n b t malt và b t g o l i v i nhau theo t l 5-5. Tr n

h n h p này v i m t s hoá ch t và n

theo đc, sau đó n nút đi u khi n cho nguyên li ung ng và n i n u.- N u h n h p trên bằng n i h i và cho thêm m t ít hố ch t. Nhi t đ n u

đc đi u khi n lên xu ng theo hình Sin v i các thơng s kỹ thu t đã đs n. Sau 8 gi đ ng h cho ra d ch nha, d ch nha đ

bc n đ nhc cho qua bình l c g m 2c:

+ L c thuỷ phân cho ra n

thu đc nha đ u, sau đó dùng nc nha cu i, còn bã th i ra ngồi. u c u nc nha đ u và ncu i ph i trong su t vì n u xu t hi n các h t nh thì s

lc nóng rửa bã thì

nh hc nhang đ n ch tng bia sau này.

+N unc nha v i hoa Hupblon cho th t sôi đ n khi có v đặc tr ng. Tuỳth hi u c a ngi tiêu dùng và tuỳ thu c vào ch ng lo i s n phẩm mà chohoá Hupblon nhi u hay ít đ t o ra v nh t hoặc đ m cho s n phẩm. Sau đó35d ch nha đc chuy n qua thùng l c ly tâm lắng và gi thùng l nh đ lênmen

- Ti n hành lên men, đi u ch nh nhi t đ theo tiêu chuẩn kỹ thu t trong quá

trình lên men. Lúc này toàn b đ

bia. Đ ng th i bia đc ng m men, lên men thànhc Cacbonyt hoá và b o toàn bằng CO2 đ tăng gia v và tăngđ t o b t. Bã men đ

đo n lắng đng và các ch t đc th i ra ngoài theo h th ng xử lý nc l c bằng ly tâm, d ch l c qua máy làm l nh đc th i. Trong giai

men v i nhi t đ từ10- 60C. Th i gian lên men là 12 ngày . Bia l nh gi l i trong thùng l nh 8 gi sau đó

chuy n đ n dây chuy n chi t chai.

* Giai đo n chi t bia:

Dây chuy n đ

máy rửa chai và đ

đc b trí thành hình ch U. M t đ u b c v bia lên băng t i đ n

c chuy n đ n máy thanh trùng có nhi t đ từ 600- 800C. Sau khic làm s ch, v chai đra thành phẩm.c băng t i đ n máy đ chi t bia, máy dán nhãn, d p nắp36N ig oHoá ch tN i MaltMáy nghi nH n h p chungMáy nghi nThùng l cN i MaltMalt g o

Hoá HupblonN i HupblonBã menThùng lắng trong

Thùng làm l nh

MenThùng xã menXã menMáy l c

Thùng bia

Thanh trùngMáy chi t biaDán nhãn

Thành phẩmKi m tra chai

Máy rửa chaiV chai kétChaiHình 2.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất bia ở Công ty Bia Việt Nam37V i dây chuy n công ngh s n xu t bia hi n đ i, Công ty Bia Vi t Nam luôn

cung c p cho th tr

t và đáp ng đng nh ng s n phẩm bia có ch t lc th hi u c a khách hàngng cao đ t tiêu chuẩn qu ckhu v c mi n Trung Vi t Nam2.1.2. C c u tổ ch c và qu n lý c a công ty

Từ khi thành l p đ n nay b máy t ch c c a cơng ty cũng có nhi u s thay

đ i sao cho phù h p v i tình hình ho t đ ng kinh doanh và qui mô th tr

Trong c ch th trng.ng nh hi n nay, vi c thi t l p mơ hình t ch c b máy qu nlý có s phân cơng, ch c năng, nhi m v rõ ràng cho từng phòng ban, đ ng th i các

phòng ban cũng có m i quan h h tr giúp đ nhau th c hi n t t m c tiêu kinh

doanh c a công ty là đi u có ý nghĩa vơ cùng quan tr ng nh hng đ n hi u qukinh doanh c a công ty. Do v y hi n nay b máy t ch c c a công ty đc sắp x pm t cách đ y đ , đ m b o các ho t đ ng m t cách năng đ ng và hi u qu .

2.1.2.1 Mơ hình tổ chức bộ máy quản lý

Hi n nay, Công ty Bia Vi t Nam ho t đ ng v i mô hình sau:T NG GIÁM Đ CGIÁM Đ C

TÀI CHÍNHGhi chú:GIÁM Đ C

S N XU TGIÁM Đ C

NHÂN SGIÁM Đ C

KINH DOANH VÀ

ĐI U PH IQuan h tr c tuy n

Quan h ch c năng

Hình 2.2: Mơ hình tổ chức bộ máy quản lý

(*Nguồn: Phòng Nhân sự)382.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận quản lý:

* T ng giám đ c: T ng giám đ c c a công ty hi n nay là ông Larry Lee- là

ngi lãnh đ o cao nh t c a cơng ty, tồn quy n đi u hành m i ho t đ ng s n xu tkinh doanh, t ch c b máy qu n lý thích h p và ch u trách nhi m chung v ho t

đ ng c a công ty. T ng giám đ c gi i quy t các v n đ có tính ch t chi n l

hc, đ nhng phát tri n lâu dài trong s n xu t kinh doanh, tr c ti p ch đ o cơng tác tàichính k tốn, cơng tác t ch c cán b . Đ ng th i t ng giám đ c ch u trách nhi m

v k t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty Bia Vi t Nam t i Mi n Trung Tây

Nguyên v i t ng giám đ c công ty VBL Vi t Nam.

* Giám đ c Nhân s : Ch u trách nhi m tuy n m và qu n lý nhân viên; qu n

lý lao đ ng ti n lng; đào t o và phát tri n ngu n nhân l c và các ho t đ ng b ohi m và phúc l i c a nhân viên

* Giám đ c tài chính: Ki m tra các ho t đ ng tài chính k tốn; báo cáo

công vi c th c hi n trong tháng, k t qu ki m tra liên quan; ch u trách nhi m v

tính chính xác, h p lý, h p l c a các ch ng từ g c, các báo cáo đã l p. Đ ng th i

nâng cao trình đ chun mơn thơng qua th c t và các l p đào t o và h p tác h

tr các phòng ban đ hồn thành m c tiêu chung c a công ty

* Giám đ c kỹ thu t s n xu t: là ngs n xu tcác phân xi tr c ti p đi u hành m i ho t đ ngng s n xu t và ph trách kh i kỹ thu t. Giám sát công nhâns n xu t từ khâu đ a nguyên li u vào s n xu t đ n khi s n phẩm hoàn thành nh p

kho. Ch u trách nhi m s n phẩm nh p kho đúng ti n đ và đ t tiêu chuẩn ch t l

L p k ho ch qu n lý kỹ thu t vi c duy trì, sửa ch a; giám sát vi c b o d

phng.ng cácng ti n, máy móc thi t b , dây chuy n công ngh s n xu t.

* Phòng marketing: Th c hi n các cơng tác liên quan đ n khác hàng; t ch cth c hi n các công tác nghiên c u th trng, s n phẩm, giá, qu ng cáo, khuy n mãicho các khách hàng nhằm qu ng bá s n phẩm c a công ty v i khách hàng. Đ ng

th i ph i h p th c hi n các chng trình h u mãi v i Phòng Sale.39* Giám đ c kinh doanh và đi u ph i: Giám đ c kinh doanh và đi u ph i có

trách nhi m xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh, h th ng kênh phân ph i và

qu n lý các trung gian trong h th ng kênh phân ph i; qu n lý tr c ti p l c lngbán hàng c a công ty và thu th p các thơng tin v tình hình tiêu th các s n phẩm

c a cơng ty cũng nh ho t đ ng c a các đ i th c nh tranh trên th trng. Ti pnh n đ n đặt hàng c a khách, l p k ho ch bán hàng cho từng năm, quí, tháng.

Tham m u cho giám đ c v công vi c tiêu th , phát tri n m ng li bán hàng, xâyd ng k ho ch, chính sách c a công ty. Đ ng th i, giám sát các mặt ho t đ ng tiêu

th c a công ty, gi i quy t các khi u n i v ch t lng c a khách hàng.2.1.3. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty

Ngay từ ban đ u, công ty Bia Vi t Nam đã n i ti ng là nhà s n xu t bia v i

ch t lng tiêu chuẩn qu c t , chuyên cung c p nh ng nhãn hi u bia h o h ng trênth gi i cùng các d ch v hoàn h o cho h th ng phân ph i, bán hàng và ngi tiêudùng.

Công ty Bia Vi t Nam t i khu v c Mi n Trung Tây Nguyên, chuyên s n xu t

và phân ph i bao g m các s n phẩm: Bia Larue, Bia Larue Export, Tiger, Foster's,

Heniken

Ni m đam mê ch t lng: Ch t lng bia tuy t h o ln là tiêu chí hàng đ uc a Heineken. Thành công c a Heineken bắt đ u từ ch t lng qu c tn đ nh c am t trong nh ng nhà s n xu t bia t t nh t th gi i. VBL r t t hào tr thành nhà s n

xu t bia đ u tiên trên th gi i đ t đc ch ng ch ISO 9001: 2000 và cũng là nhàs n xu t bia đ u tiên t i Vi t Nam đc chính th c cơng nh n b i H th ng Qu n lýCh t lng HACCP. V i chúng tôi Heineken không ch là bia, Heineken là kho nhkhắc đ n cùng nh ng hình nh và ngu n c m h ng v i m i ngi, m i lúc m i n i.402.1.4.Phân tích các ngu n l c2.1.4.1. Tình hình nguồn nhân lực của công ty

B ng 2.1: B NG PHÂN TÍCH NGU N NHÂN L C C A CƠNG TY

S lngTỷ trọng(ngi)(%)Ch tiêu1. Phân theo gi i tính2. Phân theo trình đ3. Phân theo đ tu iNam11270N4830Đ i h c, Cao đ ng4126Trung c p96Công nhân kỹ thu t128Lao đ ng ph thông9861Từ 20 -> 308050Từ 31-> 406239Từ 41 -> 501811160100T ng s(*Nguồn: Phòng Nhân sự)

Nhận xét:

Qua b ng phân tích ngu n nhân l c ta th y s l

tăng qua các năm nh ng không đáng k , năm 2008 s lng lao đ ng c a công ty

ng lao đ ng là 158 nh ngđ n năm 2009 thì ch tăng 2 nhân viên. Trong nh ng năm ti p theo do nhu c u công41vi c ngàng càng cao, càng đi vào ho t đ ng n đ nh, kinh doanh có hi u qu nên s

lng nhân viên tuy n d ng ngày càng tăng lên c s lng và ch t lXét v gi i tính: do đặc đi m s n xu t và kinh doanh là ngành rng.

u bia côngvi c đòi h i, ti p xúc v i kỹ thu t máy móc cao, h i và men c a bia, nhi u th

trng do đó ngu n nhân l c ch y u là nam gi i chi m kho ng 70%, n chi mm t ph n nh ch y u là cơng vi c k tốn, văn phòng, qu n lý tr c ti p đ i ngũ

ti p th . C c u này cũng là m t l i th cho cơng ty vì đ i ngũ hi n t i có ti m năng

v s c khoẻ, ch u áp l c công vi c cao, nh y bén trong khi xử lý công vi c.

Xét v trình đ : Trong đ i ngũ lao đ ng thì lao đ ng có trình đ đ i h c và

cao đ ng chi m tỷ tr ng khá l n trong c c u lao đ ng c a công ty, đi u này cho

phép kh ng đ nh cơng ty có đ i ngũ cơng nhân viên có trình đ chun mơn h p lý

c v quy mô và ch t lng. V i đ i ngũ kỹ s có trình đ chun mơn cao, côngnhân lành ngh t o ra cho công ty nh ng s n phẩm có ch t l

yêu c u c a công ty đặt ra, và đc ngng cao, đáp ng đci tiêu dùng tín nhi m.Xét v đ tu i: là m t công ty ho t đ ng g n 10 năm, có thng hi u n iti ng trên thành ph Đà N ng nói riêng và c khu v c Mi n Trung, h u h t nhân l c

c a công ty là nhân l c trẻ đ tu i từ 20 – 30 chi m tỷ tr ng cao. H n n a, v i đặc

tính ngành ngh c n ph i có s năng đ ng nhi u nên trong các năm qua ngu n nhân

l c c a công ty tăng lên đ u là nhân l c trẻ.

Bên c nh s l

lng nhân viên trên, đ góp ph n thúc đẩy và phát tri n m ngi phân ph i cũng nh ho t đ ng kinh doanh c a cơng ty, VBL còn có đ i ngũbán hàng chuyên nghi p, phân b r ng khắp các qu n huy n c a thành ph Đà n ng

và tồn mi n Trung.

2.1.4.2 Tình hình nguồn tài chính của cơng ty

* Tình hình nguồn vốn và tài sản:

V n là y u t có ý nghĩa quy t đ nh trong vi c duy trì và phát tri n s n phẩm

kinh doanh c a m i doanh nghi p. Có ngu n v n đ m nh thì doanh nghi p m i

ch đ ng trong m i ho t đ ng kinh doanh, đ u t máy móc trang thi t b hi n đ i42cũng nh phát tri n s n phẩm đ tăng l i nhu n. Nắm đc yêu c u đó, trong nh ngnăm qua công ty đã không ngừng đ u t thêm ngu n v n đ m r ng nhà máy và

tăng công su t c a nhà máy lên. Cơng ty Bia Vi t Nam có th m nh v v n l n h n

khu v c nh cơng ty bia Hu , cơng ty bia Thanh Hố,so v i các công ty kháccông ty Sabeco…v.v. Đi u này đã giúp cho công ty thu n l i trong ho t đ ng s n

xu t kinh doanh c a mình.

2.1.4.3 Cơ sở vật chất (thiết bị và công nghệ)

Công su t s n xu t c a nhà máy hi n nay là vào kho ng 45 tri u lít/ năm.

Vào nh ng tháng cao đi m có th đ t cơng su t th c t 55,5 tri u lít/ năm.Hình 2.3: Máy gắn chai vào két

V t ng th , thi t b và công ngh c a nhà máy thu c h ng tiên ti n và hi n

đ i trong ngành. C th : hi n Nhà máy c a công ty đã có phân x

tồn đng n u bia hồnc vi tính hố, dây chuy n chi t lon cơng su t 40.000 lon/gi và m t dâychuy n chi t chai có cơng su t chi t 50.000 chai 33cl./gihoặc 36.000 chai64cl./gi . Ngồi ra, Nhà máy còn có m t dây chuy n chi t bia ti (draft beer) côngsu t nh h n, nh ng t t c các thi t b đ u đ

tr thành nhà máy bia đ u tiên t i Vi t Nam đ

ch t lc ki m tra hi n đ i. VBL đã vinh d

c nh n ch ng ch h th ng Qu n lýng ISO 9002: 1994 và là nhà máy bia đ u tiên trên th gi i đđ t tiêu chuẩn Qu n lý Ch t lc công nh nng ISO 9001: 2000. G n đây nh t, công ty đã vinhd đón nh n ch ng ch ISO 22000:2005 v An toàn th c phẩm và ISO 14001:2004

v qu n lý môi trng.43Không ch chú tr ng đ u t vào vi c s n xu t s n phẩm, VBL Đà N ng luôn

đặt công tác b o v môi tr

h th ng xử lý nng lên hàng đ u. VBL đã đ u t trên 3 tri u USD choc th i đ t tiêu chuẩn qu c t đ u tiên t i Vi t Nam, v i công su txử lý 1,5 tri u héctơlít nc m i năm, xử lý tồn b nc th i c a nhà máy, từ nth i công nghi p đ n nc th i sinh ho t bằng các phcng pháp xử lý y m khí(anaerobic) và hi u khí (aerobic). Trong q trình xử lý, các lo i ch t th i rắn nh

m nh thuỷ tinh, gi y, rác... đc tách riêng đ xử lý. Gi y và thuỷ tinh đnhằm gi m thi u t i đa vi c gây ô nhi m môi trng. Ngồi ra, Nhà máy còn sửd ng h th ng làm l nh hồn tồn khơng gây tác h i môi tr

pháp b o v môi trc tái chng. Nh có các bi nng tích c c nên VBL luôn luôn đ t các thông s v môi trng.K t qu ki m tra hàng năm c a B Y t cho th y, khí th i cơng nghi p c a VBL đ u

đ t các ch tiêu quy đ nh.

Ngoài ra, vi c ti t ki m năng lng cũng đc VBL tri n khai đ u t bằngvi c liên t c c i ti n đ nâng cao công su t dây chuy n thi t b , h n ch thi t b tiêu

t n đi n và d u. N u giai đo n 2002 - 2003, Nhà máy sử d ng 11,21 kWh/hl bia

(1hl= 100lít) thì đ n giai đo n 2004 - 2005 t l này ch còn 10,95 kWh/hl bia.

Trong khi m c trung bình c a 160 nhà máy bia trên th gi i là 12,5 kWh/hl. Nh ng

c i ti n m nh m trong th i gian qua đã giúp VBL đang ngày càng kh ng đ nh

thng hi u riêng c a mình v i các ch ng lo i s n phẩm có m u mã đẹp, ch t ln đ nh và đ t tiêu chuẩn an toàn v sinh.ngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×