Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

48Đ n gi n vào đ u năm giám đ c đc bi t d báo bán hàng gì đ i v i công ty vàh n ng ch nào h c n ph i hoàn thành.

- Phng pháp từ di lên: Phng pháp này đvì nó bắt đ u v i các d báo bán hàng tng lai v từng s n phẩm từ nh ng ngcó ki n th c hi u bi t v các đi u ki n th tr

sau đó đ

lc cơng ty xây d ng lên b i

ing. Các d báo theo s n phẩm nàyc t ng h p theo t t c (s n phẩm) mặt hàng c a từng lo i bia và v i sng đ u két trong kỳ đ l p m t d báo bán c a cơng ty. D báo này có th đcxác đ nh b i b ph n phân tích đ tính đ n các đi u ki n kinh t , kh năng ti p th

và các s n phẩm m i.

- T ng h p c a l c lng bán hàng: Phng pháp d báo này g m s t p h pcác đánh giá c a nhân viên bán hàng, qu n tr bán hàng hoặc c hai, đ cho kh i

lng bán s n phẩm cá nhân hoặc cho t ng kh i lđã sử d ng phng bán. Công ty Bia Vi t Namng pháp này nh là m t b ph n thng xuyên c a chng trình dbáo c a h .

Cơng ty nh n th y rằng kỹ thu t này có l i ích là: nhân viên bán hàng quen

thu c v th trng, bi t các k ho ch c a khách hàng; đ n gi n hóa s n phẩm,khách hàng và phân chia khu v c đ đ ra h ng ng ch và ki m sốt. Thêm vào đó,

nh ng ngi có trách nhi m đ i v i d báo này s c n ph i th c hi n theo các đánhgiá c a h , vì v y tính khuy n khích s chính xác và đúng s th t là r t cao.

Tuy nhiên, công ty cũng gặp m t s nhc đi m c a kỹ thu t này là các nhânviên bán hàng không ph i là các nhà d báo đc đào t o và có xu h

ngng bnhhng l n b i các tác đ ng tinh th n l c quan hay bi quantrng. H n n a, h ít khi bi t v các tác đ ng c a các đi u ki n kinh t t ng quát,i tham gia thb bó bu c vào h n ng ch và s tr thù lao bán hàng c a h .

Tính chính xác c a d báo c a l c l

nh ng ngi bán hàng đng bán hàng có th đc c i thi n n uc cung c p nhi u thông tin h n, nhi u th i gian đ th c49hi n các d báo c a h , khuy n khích làm chính xác và đ

v qui trình d báo và các h

sàng làm ngng tc hu n luy n nhi u h nng lai c a công ty. Công ty cũng c n ph i s ni phán xét thông thái v các d báo c a nhân viên bán hàng trên c scác thông tin b sung.

* Qui mô lực l ợng bán hàng của công ty

Khách hàng c a công ty là các trung gian đ i lý và khách hàng nh lẻ

nhà hàng, bar, pub, hay quán nh u, ng

đi tiêu dùng cu i cùng. L c lcácng bán hàngc phân b theo khách hàng trên từng khu v c. Trong lĩnh v c đ u ng gi i khát,nhu c u c a ng

hi u c a ngi tiêu dùng ngày càng tăng rõ r t đặc bi t là ngành ri dân Đà n ng v n a chu ng s n phẩm Larue, Larue Export, Tiger,Heineken, Foster’s. Nhu c u mua sắm

xu hu bia, thcác trung gian nh siêu th , đ i lý, cũng cóng tăng theo do đó đ i ngũ bán hàng đang là v n đ mà cơng ty có s ho chđ nh nhằm đáp ng th trng d a trên năng l c c nh tranh c a công ty.S n phẩm bia c a công ty là s n phẩm ti n d ng và đ

cho ngc xem là r t c n thi ti tiêu dùng, nên h th ng phân ph i r t r ng tr i đ u trên các khu v c lãnhth Vi t nam. Hi n nay, h th ng phân ph i c a công ty bao g m hai h th ng kênh

phân ph i đó là: kênh phân ph i tr c ti p và kênh phân ph i gián ti p. M ng lu i

phân ph i c a cơng ty có các các d ng kênh nh sau:Cơng tyĐ i lýBán lẻNg i

tiêu

dùngHình 2.4: Sơ đồ cấu trúc kênh phân phối của cơng ty

(*Nguồn: PhòngKinh doanh và điều phối)

Phân ph i s n phẩm qua kênh tr c ti p c a công ty đ n ng i tiêu dùng đ c

th c hi n bằng các h p đ ng cung ng s n phẩm thông qua đ i ngũ bán hàng tr c50ti p c a cơng ty. Tuy nhiên tình hình tiêu th s n phẩm c a công ty thông qua kênh

phân ph i này trong th i gian qua ho t đ ng kém hi u qu .

Kênh phân ph i gián ti p là kênh phân ph i ch y u c a công ty. S n phẩm

từ công ty, qua nhi u c p đ i lý, siêu th , cửa hàng bán lẻ, các nhà hàng ăn u ng r i

m i t i tay ngi tiêu dùng.Đ i lý (Wholesaler): Đây là các nhà bán s c a công ty. Các đ i lý đc côngty c p cho m t thẻ và m t mã s đ mua tr c ti p các s n phẩm c a công ty từ các

kho phân ph i do công ty ch đ nh và đchng m t m c hoa h ng nh t đ nhthông qua chi t kh u mua hàng.

Đi u ki n đ tr thành đ i lý: Đ tr thành đ i lý c a cơng ty thì c n ph i tho

mãn các đi u ki n c th nh đ i tác ph i có c s v t ch t đ đi u ki n đ m b o công

vi c d tr , b o qu n s n phẩm bia, có kh năng v tài chính m nh, có kh năng t ch c

kinh doanh t t và công ty có nhu c u m đ i lý t i khu v c mà đ i lý to l c.

Đi m bán lẻ (Outlet): Đây là đi m bán tr c ti p các s n phẩm c a công ty

cho ngi tiêu dùng. Các đi m bán lẻ này đc g i các tên khác nhau tuỳ vào đặcđi m kinh doanh c a mình nh quán (nh u, c m, cháo..), nhà hàng, khách s n, quán

bar, qu y t p hố,…Tuy nhiên đ i v i cơng ty các đi m bán lẻ ph bi n hi n nay

c a công ty là các quán nh u, nhà hàng… và đc phân thành 3 h ng:A, B, C(H ng A ch bán đ c quy n bia Larue, h ng B bán s n phẩm c a công ty cùng các

s n phẩm khác c a đ i th c nh tranh và có nhân viên ti p th c a công ty, h ng C

là đi m bán s n phẩm c a công ty cùng các s n phẩm khác c a đ i th c nh tranh

và có nhân viên ti p th c a công ty và c a đ i th c nh tranh.

Hình th c phân ph i này đã mang th

t n tay ngng hi u các s n phẩm c a công ty đ ni tiêu dùng và tr nên quen thu c v i ngi dân. Tuy nhiên ho t đ ngtheo kênh này s d n đ n vi c khó có th ki m sốt các trung gian phân ph i và s

d n đ n nh ng mâu thu n trong kênh phân ph i.

Hi n nay, h th ng phân ph i c a cơng ty v n còn h n ch , t p trung ch y u

hai th trng chính là thành ph Đà N ng và Qu ng Nam, Qu ng Ngãi. S nphẩm c a công ty v n ch a thâm nh p m nh vào các t nh lân c n.51*L clng bán hàng c a công ty bao g m: các chuyên viên và nhân viên ti p th- Các chuyên viên bao g m:

+Giám đ c bán hàng khu v c (RCM) , là giám đ c thng m i khuv c Mi n Trung.

+Tr lý Giám đ c bán hàng khu v c (ASM): giúp giám đ c bán hàng

khu v c đi u hành ho t đ ng bán hàng t i khu v c Đà n ng và các vùng lân

c n

+ Trng b ph n bán hàng (SSUP): ph trách các khách hàng tch c bao g m khách hàng bán l i, khách hàng s n xu t, khách hàng n i b .

+ Giám sát b ph n bán hàng (SR), là ng

bán hàng t i đ a bàn và giúp đ tri qu n lý tr c ti p đ i ngũng b ph n khu v c qu n đi u hành ho tđ ng kinh doanh. Tuỳ theo ch c năng chuyên môn, m i lo i chuyên viên tuỳ

theo trình đ , kinh nghi m, thâm niên làm vi c thì s l

cơng ty do T ng cơng ty quy đ nh ch khơng có phng chuyên viên c a

ng pháp xác đ nh cth nào.

+ Nhân viên ti p thcác đ n v kinh doanh ăn u ng (PC): ph c vcho các khách hàng tiêu dùng và m t s ít khách hàng mua bán nh lẻ.

Đ i v i l c lng bán hàng t i các đ a đi m bán lẻ cho khách hàng tiêudùng, công ty đã dùng phng pháp phân b đ xác đ nh s lng nhân viên bánhàng thích h p:

Cơng ty l p k ho ch s n l

l clng bán cho m i đi m bán, trên c s đó b tríng bán hàng là trung bình 2 nhân viên ti p th t i các nhà hàng hay các quánăn u ng. Tuy nhiên, d a vào quy mô và đ a đi m kinh doanh c a các đ n v kinh

doanh ăn u ng, các chuyên viên s đi u ph i đ i ngũ ti p th sao cho ti t ki m chi

phí nh t nh ng v n đ t k t qu chăm sóc khách hàng t i u.52Công ty đã xác đ nh kh i lng bán t i thi u cho m i nhân viên bán hàng (đt ng công ty xác đ nh trên ccng đ lao đ ng và quy đ nh) là 70 két/ nhânviên/tháng, b t kỳ là nhãn hi u s n phẩm c a công ty.

Xác đ nh s l

lngng nhân viên bán hàng t i m i đi m bán bằng cách l y s nm i đi m chia cho lng bán t i thi u c a m i nhân viênV i c u trúc h th ng kênh ph i, v i s n phẩm đặc tr ng và v i nhu c u đa

d ng c a khách hàng, cơng ty b trí l c lng bán hàng trên th trng Đà N ngnh sau:

B NG 2.4 : B NG TH NG KÊ L C LSTT

1

2

3

4

5

6ĐI M BÁN

Qu n H i ChâuNG BÁN HÀNG TRÊN TH TRNhân viên ti p th

S l ng Tỷ trọng

(ng i)

(%)NG ĐÀ N NGChuyên viên

S l ng

Tỷ trọng

(ng i)

(%)11826,5525,0Qu n S n Trà7616,7315,0Qu n Ngũ Hành S n7015,4315,0Qu n Liên Chi u5011,0210,0Qu n Thanh Khê10022,0525,0Huy n Hoà Vang408,4210,0Tổng c ng454100,020100,0(*Nguồn: PhòngKinh doanh và điều phối)53Nh n xét:

Nhân viên bán hàng t i Đà n ng g n 500 ng

lý là 20 ngi, đây là m t đ i ngũ bán hàng đi, trong đó chuyên viên qu nc xem là r t l nkhu v c Mi nTrung, h th ng qu n lý khá chặt ch gi a nhân viên bán hàng tr c ti p và c p qu n

lý chuyên viên theo khu v c. Công ty đã từng bc gi v ng th trng tiêu ththông qua ho t đ ng marketing nh là qu ng cáo khuy n mãi v i s liên k t v ng

ch c đ i ngũ bán hàng nhằm h n ch th p nh t s xâm nh p hay m r ng th trngc a các đ i th c nh tranh, trong đó đ i th l n nh t là công ty Sabeco và t p đoàn

SABMiller v i s n phẩm m i là Zorok.

V i 20 chuyên viên, chuyên qu n lý và khai thác khách hàng truy n th ng

cũng nh khách hàng ti m năng là nh ng ng

ty, h là nh ng ngi có trình đ chun mơn nghi p v cao, có trình đ đ i h c trlên, có m i quan h sâu r ng, t o đ

nh là th tri đem l i doanh thu chính cho cơngc uy tín c a mình trên th tng Mi n Trung. Sau khi giám đ c bán hàng (CRM) đ a ra các chtiêu cho từng khu v c kinh doanh h p lý, lúc này các tr

(SSUP)ng Đà N ng cũngng b ph n bán hàngcác qu n s chia các nhân viên giám sát bán hàng khai thác (SR) ra cácnhóm và đặt m c tiêu c th cho từng nhóm nh h n d a trên đ a bàn. Từ đó các

nhân viên giám sát bán hàng này l i ti p chia m c tiêu ra cho các t tr

các phng qu n lýng.

Đ iv il clng bán hàng này, h quan h tr c ti p và gián ti p đ i v ikhách hàng. V i các khách hàng ti m năng, h t o l ch làm vi c và hẹn khách hàng

c th , chuẩn b chu đáo v n i dung cu c gặp và tài li u cung c p cho khách hàng,

t n tình đáp ng t t nhu c u c a các ch đ n v kinh doanh ăn u ng v giá, kh

năng cung c p, v n đ thanh toán, tài tr b ng hi u và đặc bi t là đ i ngũ ti p

th …đ ký k t các h p đ ng.

Khơng nh ng v y đ có th t o uy tín và gi chân khách hàng, l c lng bánhàng này còn có nh ng chính sách ho t đ ng chăm sóc khách hàng: ln l u l i54thơng tin và ti p t c duy trì m i thông tin v i khách hàng, luôn quan tâm đ n khách

hàng và ln có nh ng chính sách u đãi đ i v i khách hàng và đ i tác.

Nh n xét:

H u h t nhân viên qu n lý c a cơng ty đ u có trình đ đ i h c chuyên ngành

c p qu c gia và c p qu c t , h không nh ng có chun mơn cao v nghi p v mà

còn là nh ng ngi có kh năng quan h đ i n i, đ i ngo i r ng, giao ti p t t.Ngoài ra, h là nh ng ngi tham gia vào ho t đ ng khai thác khách hàng. H lành ng có m i quan h sâu r ng trong xã h i nên h tr c ti p th c hi n các giao d ch

v i khách hàng có qui mơ l n đem l i th ph n cao cho công ty.

Đ i v i đ i ngũ bán hàng tr c ti p h u h t là các đ a đi m bán hàng nh lẻ,

l clng này chi m ph n l n đ i ngũ bán hàng. Đặc tr ng c a l c lng ti p thc a công ty là n , đ tu i thanh niên trẻ, ngo i hình đẹp và cơng ty tuy n ch n v i

tiêu th c kh năng linh ho t cao, có kỹ năng giao ti p t t….Và m t h n ch v i đ i

ngũ này là trình đ h c v n t t nghi p Trung h c c s hoặc t t nghi p ph thơng

trung h c có thành tích h c t p ch a đc t t lắm. Đi u đó nó cũng nh hng r tl n vi c bán và ph c v cho khách hàng c a cơng ty.

* Cơng tác tuyển dụng và bố trí nhân viên

Trng phòng nhân s ch u trách nhi m tuy n m và qu n lý nhân l c c atồn cơng ty, qu n lý tình hình lao đ ng - ti n lng, d báo và phát tri n ngu n l c,ch u m i trách nhi m v phúc l i và đ m b o đ i s ng tinh th n, v t ch t cho nhân

viên.

V i mong mu n là n i h i t tài năng v i ni m đam mê công vi c, công ty

Bia Vi t Nam mong mu n công bằng cho t t c m i ng viên thông qua các kỳ thi

tuy n d ng công khai trên di n r ng. Nhằm thu hút ngu n nhân tài cùng v i đ i ngũ

nhân l c có trình đ chun mơn ph c v cho cơng vi c kinh doanh c a mình.

Nh ng ng cử viên trong công ty ph i là nh ng ng

minh khéo léo trong hành vi ng xử.i có trình đ cao, có s thơng55Cơng ty tuy n d ng nhân viên d a vào hai ngu n sau, đó là:

- Tuy n n i b : Khi có các thơng báo tuy n d ngcác v trí các v trí, nhânviên nào có nguy n v ng thì n p đ n g i đ n phòng nhân s . Thơng qua vi c xem

xét q trình làm vi c c a nhân viên t i công ty, tuy n ch n các ng cử viêncácch c v cao h n.

- Tuy n từ bên ngồi: Thơng qua các văn phòng d ch v vi c làm, các trung

tâm d y ngh t i Đà n ng, Công ty nh n h s , xem xét và ch p nh n.

Sau khi xây d ng đ nh biên nhân s cho mình, cơng ty s l p k ho ch tuy n

d ng sau đó t ch c thi tuy n d ng. Đ u tiên, công ty s thông báo tuy n d ng, k

ti p là thu th p h s d tuy n và t ch c thi tuy n. Đ i v i nh ng ng cử viên có

nhi u kinh nghi m thì th i gian thử vi c là ngắn ch trong 1 tháng, còn các ng cử

viên trúng tuy n ch a có kinh nghi m s tr i qua giai đo n thử vi c v i th i gian

dài h n. Đây là quy trình tuy n d ng nhân viên cho t t c b ph n c a cơng ty cũng

nh bên ngồi do T ng cơng ty qui đ nh. Quy trình này giúp cho cơng ty có th

tuy n d ng đc ngu n nhân l c có chun mơn cao. Các chun viên từ giám sátbán hàng (SR) tr lên thì h u nh là do s ch đ nh c a c p trên thơng quan s đánh

giá thành tích theo đ nh kỳ nh ng ph i thành tích xu t sắc nh t. Đ i v i nhân viên

ti p th , ngu n tuy n d ng là do s gi i thi u c a các nhân viên đang làm hoặc đã là

nhân viên ti p th c a các cơng ty bia khác có nhu c u thì cũng đc d tuy n và docác giám sát bán hàng ph ng v n.

Quy trình này phù h p v i qui trình tuy n d ng l c lng bán hàng. Quaquá trình tuy n d ng thử vi c công ty s xem xét ng cử viên nào có đ năng l c

làm vi c thì gi l i, nh ng ngi không phù h p v i công vi c s b lo i b . Tuynhiên q trình này v n còn nhi u b t c pch là công ty ch a ch đ ng trong vi ctìm ki m ngu n tuy n d ng mà nó ph thu c vào s nh y c m c a th tr

đ ng. Công ty ch a th hi n t m quan tr ng c a ngh bán hàng trong xã h i

v c mi n Trung nói chung và th trng Đà N ng nói riêng.ng lao

khu56Nh n xét :

- Q trình tuy n d ng là khá chặt ch , phân rõ trách nhi m c a từng bcth c hi n: tuy n d ng là do phòng nhân s th c hi n, đánh giá là do phòng ban sử

d ng ngu n nhân l c th c hi n, đ m b o tính khách quan và cơng bằng cho các

ng viên. Ngu n tìm ki m nhân l c đáng tin c y và đa d ng.

- Có đc ngu n tìm ki m nhân l c đáng tin c y và đ m b o làm vi c lâu dàicho công ty là ng

nh ng ngi thân c a các nhân viên đang làm vi c trong cơng ty. Ngồi ra,i thân còn khích l tinh th n làm vi c c a nh ng nhân viên này.* Bên c nh đó, cơng ty v n còn gặp v n đ tr ng i nh sau:

- Quá trình tuy n d ng ch có tính ch t m t chi u (công ty đánh giá và thu

th p các ng viên) nh ng ch a có chi u ngc l i: ng viên đánh giá và ch p nh ncông ty. Đi u này d d n đ n tình tr ng ngh vi c c a nhân viên trong th i gian thử

vi c (hi n t i t l ngh vi c c a nhân viên bán hàng là kho ng 25%). Tình tr ng trên

snh hng đ n ch t lng ph c v khách hàng và làm t n th t đ n chi phí đàot o c a cơng ty.

* Cơng tác đào t o và phát tri n

Công ty luôn khuy n khích cán b cơng nhân viên h c t p, trao d i ki n th c

chuyên môn và trình đ nghi p v nhằm đáp ng yêu c u c a công vi c, tuân th

quy đ nh c a pháp lu t. Cơng ty có nhi u lo i hình đào t o v i các đ i tng nhânviên khác nhau:

- Đào t o đ nh hng cho nhân viên m i- Đào t o n i b do công ty gi ng d y t i n i làm vi c hoặc đào t o t p trung

nhằm đào t o các ki n th c v các s n phẩm, quy trình m i chuyên môn, nghi p v

cũng nh các kỹ năng..

- Đào t o bên ngồi do cơng ty liên k t đào t o v i các nhà chuyên gia

+ T ch c đào t o và c p ch ng ch đào t o57+ T ch c ho t đ ng đ i lý, qu n lý ho t đ ng khai thác c a đ i lý

Nhìn chung v công tác đào t o công ty ch a ch đ ng trong vi c l p k

ho ch và xây d ng chng trình đào t o cho l c lng bán hàng. Các cá nhân tđăng ký h c theo nhu c u c a b n thân hoặc công ty xem xét và cử ng

các l p đào t o, b i dng khi có gi y m i c a các đ n v , hi p h i Ri theo h c

u Bia ncgi i khát. Đa s các chuyên viên ch tham gia các lóp đào t o theo hình th c nh ng

ch a th t s vì m c đích chun mơn hay nghi p v . Đ i v i các nhân viên ti p th

thì h đc ki m tra nghi p v trc khi tham gia công vi c bán hàng. N u đctrúng tuy n và ký k t h p đ ng lao đ ng thì s đc đ i ngũ nhân viên cũ hd n nhân viên m i, kèm theo có s đào t o, đ nh hng các kỹ năng, cách th c làmvi c c a t trngng.Hi n nay công tác đào t o c a công ty mặc d u phng pháp khá hi n đ i,tuy nhiên v n còn gặp m t s v n đ h n ch nh sau:

- Ch đào t o n i dung đã đ

dung đc thi t l p chung cho c công ty, nh ng n ic thi t l p d a trên yêu c u chung c a công ty.

- Đào t o cho các c p qu n tr khác nhau nh ng đào t o cùng n i dung gi ngnhau. Ví d t nhân viên ti p th ch qu n lý 10 nhân viên, trong khi giám sát bán

hàng qu n lý trên 50 nhân viên, nh ng l i đc đào t o kỹ năng qu n lý cùng n idung gi ng nhau.

- Ch a th hi n su tiên trong k ho ch đào t o vì khơng th đào t o t t cn i dung trong cùng m t lúc, không th đào t o m i c p trong cùng m t lúc vì

ngu n nhân l c c n đào t o, ngân sách đào t o, th i gian dành cho đào t o có gi i

h n

V y làm th nào đ gi i quy t v n đ trên? Công ty c n xác đ nh rõ nhu c u

đào t o c a từng c p b c, qu n lý hay nhân viên và từ đó ho ch đ nh chng trìnhđào t o và phát tri n đ i ngũ bán hàng sao cho phù h p h n nhằm t o l i th v mặt

c nh tranh.582.2.2 Công tác tổ ch c l c lng bán hàng2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng của công ty Bia Việt Nam

GIÁM Đ C BÁN HÀNGGĐ KV Q. NamNhân viênGĐ KV Đà n ngGĐ KV Q. NgãiNhân viênNhân viênHình 2.5. Mơ hình cấu trúc lực lượng bán hàng trên thị trường Miền Trung

HOB (Head Office Busisness)RCM (Regional Commerical Manager)ASM (Asistant Manager )SSUP (Sale Supervisor)SSUP (Sale Supervisor)SSUP (Sale Supervisor)SR (Sale Relation)SR (Sale Relation)SR (Sale Relation)PC (NV)PC (NV)PC (NV)PC (NV)PC (NV)PC (NV)Hình 2.6: Mơ hình cấu trúc lực lượng bán hàng trên thị trường Đà nẵng

(*Nguồn: PhòngKinh doanh và điều phối)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG CỦA CÔNG TY BIA VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×