Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nâng cao tính chủ động của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh. Giao quyền phán quyết mức bảo lãnh tối đa đối với từng loại khách hàng cho mỗi cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng tín dụng trên cơ sở phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cán bộ. Mức quy ...

- Nâng cao tính chủ động của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh. Giao quyền phán quyết mức bảo lãnh tối đa đối với từng loại khách hàng cho mỗi cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng tín dụng trên cơ sở phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cán bộ. Mức quy ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nâng cao tính chủ động của ngân hàng trong hoạt động bảo lãnh. Giao quyền phán quyết mức bảo lãnh tối đa đối với từng loại khách hàng cho mỗi cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng tín dụng trên cơ sở phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cán bộ. Mức quy ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×