Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 16 -2.3. Quy trình ho ch đ nh chi n lc c bản.Công ty Th Quang kinh doanh ch y u trong ngành th y sản nên chi n l

kinh doanh cho công ty là chi n l

đc c p đ n v kinh doanh. Chi n lc bắt đ u từ mơ hình ho ch đ nh chi n lc này phảic kinh doanh c bản. Theo PGS LêTh Giới và Ti n sĩ Nguy n Thanh Liêm (2007), quy trình ho ch đ nh chi n l

bản có thể đcccc tóm tắt trong mơ hình sau:

S m nh và m c tiêuPhân tích mơi tr ng bên

ngồi

(các đe d a và thách th c)L a ch n và xây d ng

các chi n l c

Chi n lPhân tích mơi tr ng bên trong

(tìm các nguồn l c, khả nĕng và

nĕng l c c t l i)c ch c năngChi n l c kinh

doanhC u trúc tổ ch cChi n lc tồn c uChi n lc cơng tyLàm phù h p chi n

l c, c u trúc và kiểm

sốtHình: Q trình quản tr chi nThay

l c đổi chi n lThi t k kiểm sốtcHình 2.2: Mơ hình ho ch đ nh chi n lc c bản(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)- 17 -Theo mơ hình này thì quá trình ho ch đ nh chi n lc có thể chia thành nĕmb ớc chính:

(1) L a ch n s m nh và các mục tiêu ch y u c a cơng ty

(2) Phân tích mơi trng bên ngoài để nh n d ng các c h i và đe d a(3) Phân tích mơi trng bên trong để nh n d ng các điểm m nh và điểm y uc a tổ ch c

(4) L a ch n các chi n lc trên c s tìm ki m các nguồn l c, khả nĕng,nĕng l c c t lõi và phát triển nó để hóa giải các nguy c , t n dụng các c h i từ mơi

trng bên ngồi

(5) Th c thi chi n lc và kiểm tra, đi u ch nh chi n lc.M i m t b ph n trong mơ hình c a PGS Giới và TS Liêm t o thành m t

b ớc theo th t trong quá trình ho ch đ nh chi n l

chi n lc bắt đ u bằng m t bản tuyên b s m nh và các mục tiêu ch y u c acông ty. Ti p theo là các phân tích mơi tr

chi n lc. M i chu kỳ ho ch đ nhng (bên trong và bên ngồi) và l a ch nc. Q trình k t thúc với vi c thi t k c u trúc tổ ch c và h th ng kiểmsoát c n thi t để th c hi n chi n lc đã ch n.2.4. Quy trình ho ch đ nh chi n lc c p đ n v kinh doanhNh đã trình bày, c p đ n v kinh doanh ho t đ ng trong nh ng th tr

phẩm cụ thể. Quy t đ nh r t cĕn bảnm i công ty liên quan đ n chi n lđ n v kinh doanh, đó là quy t đ nh v th trng sản

cc png mục tiêu để h ớng s phục vụ c amình vào đó. Đ n v giành l i th c nh tranh bằng cách khai thác các nĕng l c c t

lõi c a h vào th trng sản phẩm đã l a ch n. Mơ hình l a ch n là:- 18 -S m nh, t m nhìn và m c tiêu c a

Cơng ty Th QuangPhân tích mơi tr

- Mơi tr ng bên ngồi

- Mơi tr ng n i bngXây d ng chi n l c

- Xác đ nh nĕng l c c t lõi

- Phân tích SWOT

- L a ch n h ớng chi n l c

- L a ch n th tr ng mục tiêu

- Xây d ng các chi n l c ch c nĕngCác giải pháp th c hi n chi n lcHình 2.3: Mơ hình nghiên c u

2.4.1. S m nh, t m nhìn và mục tiêu.

Là s cụ thể hóa s m nh và vi n cảnh c a Công ty vào đi u ki n cụ thể c a

đ n v kinh doanh. Cũng nh c p Cơng ty, s m nh, t m nhìn và các mục tiêu cung

c p m t b i cảnh để xây d ng các chi n lc cho đ n v kinh doanh.- S m nh trình bày lý do tồn t i c a đ n v và ch rõ s làm gì.

- T m nhìn xác đ nh m t vi n cảnh phát triển c a đ n v

- Mục tiêu ch y u xác đ nh nh ng gì mà tổ ch c hy v ng đáp ng trong

ph m vi trung và dài h n.

2.4.2. Phân tích mơi trng bên ngồi.Phân tích mơi tr

trình quản tr chi n l

từ môi trng ho t đ ng bên ngoài tổ ch c là b ớc th hai trong quác. Mục tiêu c a b ớc này là nh n di n các c h i và nguy cng bên ngồi.- 19 -Phân tích mơi trng vĩ mơ: phân tích các y u t bên ngồi bao gồm các y ut thu c ph m vi vĩ mô nh kinh t (l m phát, lãi su t, t giá), chính tr lu t pháp

(các vĕn bản pháp lu t, chính sách nhà n ớc), đi u ki n t nhiên (thổ nh

h u…), m c đ công ngh và các y u t xã h i c a th tr

Phân tích ngành và c nh tranh: mơi trng, khíng mục tiêu.ng ngành – n i mà tổ ch c v n hành– c n m t s đánh giá c u trúc c nh tranh trong ngành, bao gồm v th c nh tranh

c a tổ ch c trung tâm và các đ i th c nh tranh chính, cũng nh các giai đo n phát

triển ngành. Từ phân tích mơi trng ngành 5 l c lng c nh tranh: (1) nguy c gianh p ngành c a các đ i th c nh tranh ti m tàng; (2) m c đ c nh tranh gi a các

cơng ty hi n có trong ngành; (3) s c m nh th

m nh thng lng c a ngngành để xác đ nh các l c lng lng c a ngi mua; (4) s ci bán; (5) đe d a c a các sản phẩm thay th và chu kỳ

ng d n dắt ngành, từ đó xác đ nh các y u t d n dắtthành công giúp công ty đánh giá c h i và nguy c .

2.4.3. Phân tích mơi trng bên trong.B ớc th ba trong q trình quản tr chi n lc là phân tích mơi trng bêntrong – nhằm tìm ra các điểm m nh, điểm y u c a tổ ch c thông qua vi c đánh giá

các nguồn l c h u hình và vơ hình c a cơng ty và cả m i quan h gi a các y u t

này. Từ điểm m nh và điểm y u c a mình, công ty s thi t l p mục tiêu k t h p

cùng với các c h i và nguy c từ bên ngoài để t n dụng điểm m nh và khắc phục

điểm y u. M t nhi m vụ quan tr ng c a phân tích mơi trng bên trong là xác đ nhcác nguồn l c và khả nĕng t o d ng và duy trì m t l i th c nh tranh b n v ng cho

công ty.

2.4.3.1. Sức mạnh và điểm yếu.

Điểm m nh là đi u mà công ty đang làm t t hay các đặc tính giúp nó nâng

cao khả nĕng c nh tranh. Điểm m nh có thể tồn t icác d ng sau: m t k nĕng haykinh nghi m quan tr ng, các tài sản v t ch t có giá tr , tài sản nguồn nhân l c có giá

tr , tài sản vơ hình đáng giá, khả nĕng c nh tranh, thành tích hay ảnh h

cơng ty vào v th có l i trên th trng, liên minh hay liên doanh h p tác.ng đặt- 20 -Điểm y u là nh ng khi m khuy t, kém c i hay m t đi u ki n nào đó đặt

cơng ty vào tình th b t l i. Nh ng điểm y u n i t i c a cơng ty có thể biểu hi n:

thi u hụt v các k nĕng và kinh nghi m c nh tranh quan tr ng, thi u các tài sản vơ

hình; tài sản v t ch t; tổ ch c; nhân s ; quan tr ng có tính c nh tranh, thi u hay y u

v các khả nĕng c nh tranh trong các lĩnh v c then ch t, các điểm y u n i b .

Phân tích s c m nh, điểm y u, c h i, đe d a (SWOT) có thể là phân tích

n n tảng d a trên nguyên tắc cho rằng các nổ l c chi n lc phải h ớng đ n vi ct o ra s phù h p t t nh t gi a các khả nĕng nguồn l c c a cơng ty và tình th bên

ngồi. Song, đi u quan tr ng để có thể t o d ng l i th c nh tranh, và duy trì nó

m t cách b n v ng chính là phải hiểu rõ bản ch t, nguồn g c t o ra l i th c nh

tranh.

2.4.3.2. Bản chất lợi thế cạnh tranh.

M t cơng ty đc xem là có l i th c nh tranh khi t l l i nhu n c a nó caoh n t l bình qn trong ngành. Và cơng ty có m t l i th c nh tranh b n v ng khi

nó có thể duy trì t l l i nhu n cao trong m t th i gian dài. Hai y u t c bản hình

thành t l l i nhu n c a m t cơng ty đó là: lng giá tr mà các khách hàng cảmnh n v hàng hóa hay d ch vụ c a cơng ty, và chi phí sản xu t c a nó.

Ch t l ng

v t tr iHi u quả

v t tr iL i th c nh

tranh

Chi phí th p

Khác bi tĐáp ng

khách hàngCải ti n

v t tr i

Hình 2.4: Các kh i c bản t o l i th c nh tranh

(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)- 21 -B n nhân t t o nên l i th c nh tranh đó là hi u quả, ch t lng, s cải ti nvà đáp ng khách hàng. Chúng là nh ng kh i chung c a l i th c nh tranh mà m t

cơng ty có thể làm theo, b t kể cơng ty đótrong ngành nào, cung c p sản phẩmhay d ch vụ gì. Mặc dù chúng ta có thể nghiên c u từng kh i tách bi t nhau, song

c n l u ý rằng, gi a chúng có s tng tác l n nhau r t m nh.2.4.3.3. Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh bền vững.

M t nĕng l c c t lõi (nĕng l c t o s khác bi t) là s c m nh đ c đáo cho

phép công ty đ t đcs vt tr i v hi u quả, ch t lkhách hàng. Các nguồn l c c t lõi đng, cải ti n và đáp ngc sinh ra từ hai nguồn, đó là: nguồn l c h uhình và nguồn l c vơ hình (Giới và Liêm, 2007).

Bảng 2.1: Các nguồn l c h u hình

Nguồn l c

Tài chínhN i dung

- Khả nĕng vay n

- Khả nĕng t tài trTổ ch cC u trúc quan h báo cáo chính th c, h th ng ho ch đ nh,

kiểm sốt chính th cV t ch t- Tính ph c t p và b trí các nhà xng, máy móc thi t b- Ti p c n các nguồn nguyên li u

K thu tD tr v k thu t nh bản quy n, nhãn hi u th

bằng sáng ch , bí m t kinh doanh

Bảng 2.2: Các nguồn l c vơ hìnhNguồn l cN i dung

- Ki n th cNhân s- Tin c y

- Các khả nĕng quản tr

- Thói quen tổ ch cng m i,- 22 -- Các ý t

Sáng ki nng- Khả nĕng khoa h c

- Khả nĕng cải ti n

- Danh ti ng với khách hàngDanh ti ng- Nhãn hi u

- Nh n th c v ch t lng và đ tin c y c a sản phẩm- Danh ti ng c a nhà cung c p: v tính h u hi u, hi u quả, h

tr , các tng tác và m i liên h cùng có l i(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)2.4.3.4. Năng lực cốt lõi.

Nĕng l c c t lõi là các nguồn l c và khả nĕng c a công ty đc sử dụng nhnguồn t o ra l i th c nh tranh. Nĕng l c c t lõi phát sinh theo th i gian thơng qua

q trình h c t p, tích lũy m t cách có tổ ch c v cách th c khai thác các nguồn l c

và khả nĕng khác nhau.

Tổ ch c có thể sử dụng b n tiêu chuẩn c a l i th c nh tranh: (1) đáng giá;

(2) hi m; (3) khó bắt ch ớc; (4) không thể thay th để nh n di n và t o d ng các

nĕng l c c t lõi.

Bảng 2.3: Các tiêu chuẩn xác đ nh năng l c c t lõi

Tiêu chuẩnN i dungCác khả nĕng đáng giáGiúp cơng ty hóa giải các đe d a và khai thác các c h iCác khả nĕng hi mKhông có trong nhi u đ i thKhả nĕng khó bắt ch ớc- V l ch sử: vĕn hóa và nhãn hi u đáng giá, đ c đáo

- Nhân quả không rõ ràng: các nguyên nhân và công

dụng c a m t nĕng l c khơng rõ ràng

- Tính ph c t p xã h i: các quan h qu c t , tin c y và

b n bè gi a các nhà quản tr , nhân viên, nhà cung c p và

khách hàng.Khả nĕng khơng thay thKhơng có chi n l(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)ctng đng- 23 -L i th c nh tranh b n v ng ch có thể t o ra bằng các khả nĕng: (1) đáng

giá; (2) hi m; (3) khó bắt ch ớc và (4) khơng thể thay th . Có thể dùng m t bảng

k t h p b n y u t này để xác đ nh giá tr chi n lc c a các khả nĕng trong công ty(Giới, 2007).

Bảng 2.4: Các k t c c t vi c k t h p các tiêu chuẩn b n v ng

ĐángHi mgiáD b t

chcKhông

K tc cthể thay

thểKhông Không KhôngKhôngB t l i c nh tranhKhơng/CóBình đẳngKhơng KhơngKhơngHàm ý th c hi nKhơng/CóL i th c nh tranh

t m th iThu nh p d ới trung

bình

Thu nh p trung bình

Thu nh p từ trung

bình đ n trên trung

bìnhL i th c nh tranh Thu nh p trên trungb n v ngbình(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)2.4.4. L a ch n h ớng chi n l

L a ch n chi n l

xác đ nh các ph

d a đã đc.c là giai đo n th t c a quá trình quản tr chi n lng án chi n lc–c ng với các điểm m nh, điểm y u, c h i, đec xác đ nh.Trong quá trình l a ch n chi n l

tng ng với các khả nĕng có thể đ t đlc t o ra có thể bao gồmc, tổ ch c phải đánh giá nhi u ph

c mục tiêu chính. Các phng ánng án chi nc p ch c nĕng, c p đ n v kinh doanh, c p côngty.2.4.4.1. Xây dựng các phương án chiến lược.

Ma tr n SWOT là cơng cụ đ

nó đc sử dụng để đ xu t các nhóm chi n lc vàc xây d ng trên c s tổng h p 4 nhóm y u t : Điểm m nh (Strengths);Điểm y u (Weaknesses); C h i (Opportunities) và Thách th c (Threatens).- 24 -Các b ớc l p ma tr n SWOT:

B ớc 1: li t kê các điểm m nh ch y u bên trong tổ ch c;

B ớc 2: li t kê nh ng điểm y u bên trong tổ ch c;

B ớc 3: li t kê các c h i lớn bên ngoài tổ ch c;

B ớc 4: li t kê các m i đe d a quan tr ng bên ngoài tổ ch c;

B ớc 5: k t h p điểm m nh bên trong với c h i bên ngoài và ghi k t quả

c a chi n lc S-O vào ơ thích h p;B ớc 6: k t h p nh ng điểm y u bên trong với nh ng c h i bên ngoài và

ghi k t quả c a chi n lc W-O;B ớc 7: k t h p điểm m nh bên trong với m i đe d a bên ngoài và ghi k t

quả c a chi n lc S-T;B ớc 8: k t h p điểm y u bên trong với nguy c bên ngoài và ghi k t quả

chi n lc W-T.

Các c h i (O)Các thách th c (T)- O1- T1- O2- T2- O3- T3Các điểm m nh (S)S+OS+T- S1Sử dụng điểm m nh để Sử dụng điểm m nh để- S2t n dụng c h ih n ch đe d aCác điểm y u (W)W+OW+T- W1T n dụng c h i để khắc Khắc phục điểm y u để- W2phục điểm y uSWOT- S3giảm nguy c- W3

Hình 2.5: Mơ hình ma tr n SWOT- 25 -2.4.4.2. Lựa chọn chiến lược

Nh ng phân tích trên đã đ a ra đc m t s h ớng chi n lchi n lc c bản c a c p đ n v kinh doanh là: (1) chi n lchi n lc t o s khác bi t; (3) các chi n l

Các h ớng chi n lc này phải đc. Các h ớngc d n đ o chi phí; (2)c t p trung.

c đánh giá u nhc điểm theo các y u tquan tr ng.

- Các y u t dùng để so sánh các ph

(1) Khả nĕng đ t đng án chi n lc c bản bao gồm:c mục tiêu(2) Khai thác đcc h i(3) T n dụng đc các nĕng l c c t lõi(4) H n ch các nguy c

(5) Khắc phục đc các điểm y u(6) Phù h p với khả nĕng tài chính

(7) Cải thi n v th c nh tranh

(8) Hi u quả kinh t

- Quy đ nh chu i m c đ quan tr ng: đc sắp x p theo 3 m c:M c 1: R t quan tr ng- ng với h s 3M c 2: Quan tr ng- ng với h s 2M c 3: Ít quan tr ng- ng với h s 1- Cách cho điểm v m c đ th a mãn yêu c u c a từng y u t :

T t- ng với điểm 5Khá- ng với điểm 4Trung bình- ng với điểm 3Y u- ng với điểm 2Kém- ng với điểm 1- 26 -Bảng 2.5: Ph

Các y uH st so

sánhng pháp cho điểm ch n phChi n lc1(2)c2Chi n lc3ĐiểmĐiểmĐiểmĐiểmĐiểmĐiểmquanqui đổiquanqui đổiquanqui đổitr ng

(1)Chi n lng án t i u(3)tr ng

(4)tr ng(5)(6)(7)(8)1

28

Tổng

điểm

C t (1): Li t kê các y u t so sánh – 8 y u t

C t (2): H s quan tr ng với cách xác đ nh

0: không quan tr ng; 1,0: r t quan tr ng

C t (3): Điểm quan tr ng: 3= r t quan tr ng; 2= quan tr ng: 1= ít quan tr ng.

C t (4) = C t (2) x C t (3)

Phng án nào có tổng điểm cao nh t đc coi là phng án t i u và đcl a ch n.2.4.4.3. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu.

Nh bảng 1.1 đã ch ra, tùy vào h ớng chi n l

đo nc đã ch n mà vi c phânm c đ th p hay cao, ch n m t hay nhi u đo n th trng.2.4.4.4. Xây dựng các chiến lược chức năng.

Tùy vào h ớng chi n lc đã ch n và m c đ phân đo n th trng màchúng ta t p trung nhi u h n vào kh i c bản nào từ đó mà đ nh h ớng cho chi nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×