1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 65 -là chai, két hay thùng. Vì vậy, chúng ta dùng phương pháp ước tính sản phẩm hồn

thành tương đương.

Theo thực tế nghiên cứu tại Nhà máy thì phần lớn sản phẩm sản xuất trong

kỳ đã được hoàn thành, sản phẩm dở dang thơng thường chỉ còn in hạn sử dụng và

vào khay hoặc két nên theo đánh giá của kế tốn nhà máy thì sản phẩm dở dang đã

hồn thành đến 90% và mỗi kỳ thì sản lượng sản phẩm dở dang không cao chỉ

chiếm tỷ lệ khoảng 5%, vì vậy kế tốn Nhà máy đã khơng thực hiện đánh giá sản

phẩm dở dang khi tính giá thành sản phẩm, nhưng bộ phận sản xuất vào cuối kỳ vẫn

thực hiện kiểm kê sản phẩm dở dang.

CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCHBIÊN BẢN KIỂM KÊ SẢN PHẨM DỞ DANG THÁNG 6/ 2010

Ngày 30 tháng 6 năm 2010

Số: 92

* Dây chuyền sản xuất sản phẩm lon

TT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

1 Trà Bí Đao

Lon

2 Me

Lon

3 Cam ép

Lon* Dây chuyền sản xuất sản phẩm chai thuỷ tinhSỐ LƯỢNG

268.393

18.535

8.819GHI CHÚTT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

1 Thạch Bích ga

Chai

2 Nước tăng lực

Chai

3 Tasty cam

Chai* Dây chuyền sản xuất sản phẩm chai pet

TT

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

1 Thạch Bích

Chai

2 Lion

Chai

SỐ LƯỢNG

626.668

46.202

5.417GHI CHÚSỐ LƯỢNG

173.283

12.952GHI CHÚ- 66 -Thành phần thực hiện kiểm kê:

1. Ông Trần Văn Hải - Kỹ thuật

2. Bà Trần Thị Vân Anh - KCS

3. Bà Phạm Thị Kim Ngân - Tổ trưởng

4. Ông Hồ Minh Quang - Tổ trưởng

5. Bà Nguyễn Thị Hảo - Tổ trưởng

Đại diện kỹ thuật

Thủ kho

Tổ trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Theo số liệu hiện có tại bộ phận kế tốn của Nhà máy, ta có thể đánh giá giá

trị sản phẩm dở dang trong quý II/ 2010 của Nhà máy như sau:

- Đối với nước khoáng Thạch Bích ga:

Khối lượng sản phẩm dở dang= 6.266.687,20 x 5% x90= 282.000 lit

cuối kỳ tương đương hoàn thành

%

Tương đương: 282.000 /0,5 = 564.000 chai, tức là 23.500 két sản phẩm.

Sản phẩm dở dang trong quý II là 26.111 két và khối lượng sản phẩm hoàn

thành là 496.113 két sản phẩm.

Chi phí NVL tính cho

SPDD

Chi phí NCTT tính cho

SPDD

Chi phí SXC tính cho

SPDD===5.772.815.609

496.113 + 26.111

3.646.076.221

496.113 + 23.500

4.158.244.659

496.113 + 23.500x26.111= 288.638.570 đồngx23.500= 164.890.320 đồngx23.500= 188.059.728 đồngGiá trị sản phẩm dở dang quý II/2010= 641.595.618 đồng- Đối với Trà Bí đao:

Sản phẩm dở dang cuối quý II/ 2010 là 1.771.395,12 x 5% = 88.569,8 lit

tương đương với 268.393 lon hay 11.183 khay sản phẩm.- 67 -Sản phẩm hoàn thành là 212.478 khay sản phẩm.

Khối lượng sản phẩm dở dang

cuối kỳ tương đương hoàn thànhChi phí NVL tính cho

SPDD

Chi phí NCTT tính cho

SPDD

Chi phí SXC tính cho

SPDD====11.18312.104.117.465

212.478 + 11.183

343.053.437

212.478 + 10.064,7

1.162.978.702

212.478 + 10.064,7xx90% = 10.064,7 khay11.183= 605.203.167 đồngx 10.064,7 = 15.514.910 đồngx 10.064,7 = 52.596.790 đồngGiá trị sản phẩm dở dang quý II/2010= 673.314.868 đồng3.1.2 Thay đổi đơn vị của đối tượng tính giá thành

Xác định đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm là két nước thành phẩm, vì

thành phẩm của đơn vị bán ra thị trường là két nước thì đơn vị nên lấy sản phẩm hoàn

thành cuối cùng để làm đối tượng tính giá thành sản phẩm, đơn vị khơng nên sử dụng

đối tượng tính giá là lít sản phẩm, vì chi phí phát sinh để sản xuất ra những sản phẩm

hồn chỉnh nhập kho sẽ khơng được đánh giá một cách chính xác và hợp lý.

3.1.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng

vào lập báo cáo lãi lỗ phục vụ cho công tác ra quyết định

Tính giá theo phương pháp trực tiếp là phương pháp phù hợp nhất cho việc

hỗ trợ nhà quản trị định giá sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất

hàng loạt như sản phẩm nước giải khát. Vì với phương pháp này được tính dựa trên

biến phí sản xuất, nên chúng ta dễ dàng xác định mức giá tối thiểu. Mặt khác, định

phí là chi phí ít biến động nên dễ dàng tính được mức bù đắp định phí cần thiết khi

cơng suất sản xuất kinh doanh dự báo được. Theo phương pháp trực tiếp đơn vị có

thể xác định giá thành sản phẩm trong ngắn hạn chính xác hơn thơng qua việc xác- 68 -định được biến phí tăng thêm trong khi định phí đã được bù đắp khi tăng sản lượng

sản xuất đây là cơ sở cho nhà quản lý ra quyết định ngắn hạn nhằm tối đa hố lợi

nhuận. Vì vậy, việc định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt theo phương pháp này

giúp cho nhà quản trị đưa ra những mức giá nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo tính bí

mật của thơng tin cạnh tranh.

Phương pháp tính giá này còn làm cơ sở để phân tích mối quan hệ chi phísản lượng và lợi nhuận để có quyết định hợp lý cho kinh doanh từ đó hồn thiện Báo

cáo lãi / lỗ của Nhà máy.

Theo phương pháp này giá thành của sản phẩm hồn thành bao gồm ba loại

chi phí sau: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp và biến phí

sản xuất chung. Định phí sản xuất chung là chi phí thời kỳ, nghĩa là doanh nghiệp

ln phát sinh để duy trì và điều hành hoạt động nhà xưởng, cho nên định phí sản xuất

chung ít thay đổi qua các năm trước khi có sự thay đổi quy mơ đầu tư, chi phí này

khơng được xem là chi phí sản phẩm (chi phí tồn kho), định phí này là yếu tố cần giảm

trừ từ doanh thu để báo cáo thật sự về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong hoạt động sản xuất sản phẩm của Nhà máy, các chi phí sản xuất như

chi phí khấu hao TSCĐ được xác định theo số giờ máy chạy sau đó phân bổ cho sản

phẩm sản xuất, chi phí động lực thì phân bổ theo định mức sản phẩm,...Khi xem xét

cách ứng xử của chi phí, phải xác định phạm vi hoạt động của nhà máy, phạm vi

hoạt động của nhà máy chỉ rõ các năng lực hoạt động tối đa như cơng suất máy móc

thiết bị, số giờ lao động của cơng nhân,...mà doanh nghiệp có thể khai thác. Khi nói

đến cách ứng xử của chi phí, chúng ta thường hình dung đến một sự thay đổi tỷ lệ

giữa chi phí với mức độ hoạt động đạt được: mức độ hoạt động càng cao thì lượng

chi phí phát sinh càng lớn và ngược lại. Tuy nhiên loại chi phí có cách ứng xử như

vậy chỉ là bộ phận trong tổng số chi phí của doanh nghiệp. Một số loại chi phí có

tính chất cố định, khơng phụ thuộc theo mức độ hoạt động đạt được trong kỳ, ngoài

ra cũng có một số chi phí khác mà cách ứng xử của chúng là sự kết hợp của cả hai

loại chi phí kể trên. Chính vì vậy, xét theo cách ứng xử, chi phí của doanh nghiệp- 69 -được chia thành ba loại: chi phí khả biến (chi phí biến đổi hoặc biến phí), chi phí

bất biến (chi phí cố định hoặc định phí) và chi phí hỗn hợp. Sau đó tách chi phí hỗn

hợp thành biến phí và định phí.

Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử quý II năm 2010 (Xem ở trang 71)

3.1.3.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp

Đây là phương phương pháp tính giá nhằm phục vụ cho yêu cầu riêng của

nhà quản trị, vì phần chi phí sản xuất chung cố định khơng được tính vào giá thành

sản phẩm hồn thành. Định phí sản xuất chung là chi phí thời kỳ, nghĩa là doanh

nghiệp ln phát sinh chi phí này để duy trì hoạt động nhà xưởng cho dù có sự tăng

giảm sản lượng trong kỳ trong giới hạn quy mơ nhà xưởng, định phí sản xuất chung

gần như ít thay đổi qua các năm.

Như vậy, giá thành sản phẩm hồn sẽ bao gồm ba loại chi phí: Chi phí

ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp và biến phí sản xuất chung.

- Đối tượng tính giá thành là két sản phẩm đối với nước khoáng Thạch Bích

ga, khay sản phẩm đối với Trà Bí đao, nước tăng lực Lion, thùng đối với nước

khống Thạch Bích thiên nhiên. Trong một két, khay hay thùng có 24 chai hoặc lon

sản phẩm.- Giá thành đơn vị sản phẩm theo phương pháp trực tiếp

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp tồn bộ biến phí sản xuất để tính giá thành sản

phẩm. Giá thành đơn vị sản phẩm được xác định như sau:

Tổng biến phí sản xuất

Giá thành đơn vị sản phẩm =

Sản lượng tương đương hồn thành trong kỳ

Trong đó:

Sản lượng tương đương

hoàn thành trong kỳ=Sản lượng hoàn

thành trong kỳ+Sản lượng tương

đương của sản phẩm- 70 -dở dang cuối kỳ

Sản lượng tương đương hồn

thành trong q II/ 2010Thạch Bích ga (Két)

519.613Trà Bí đao (Khay)

222.542,7Bảng 3.2: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp quý II/ 2010

ĐVT: Đồng

Thạch Bích gaKhoản mục giá thành

Tổng giá thànhChi phí NVL trực tiếp

Chi phí NC trực tiếp

Biến phí SX chung

Tổng cộng

(Đồng/ Két, khay)Giá thành

đơn vị5.772.815.609

3.676.076.121

3.143.768.643

12.592.660.373Trà Bí đao

Tổng giá thànhGiá thành

đơn vị12.104.117.463

343.053.437

755.888.959

13.203.059.859

24.234,6959.328,21- 71 -- 72 -Bảng 3.1: Phân loạichi phí theo cách ứng xử quý II năm 2010

Thạch Bích ga

STTTrà Bí đaoKhoản mục chi phíTổng

Biến phíĐịnh phíI./Chi phí NVL trực tiếp5.772.815.609II./

1

2Chi phí NC trực tiếp2.434.656.4281.241.419.693Tiền lương

Bảo hiểm2.434.656.4281.043.209.826

198.209.867III./Chi phí SX chung3.143.768.6431.014.455.349Biến phí

5.772.815.609

3.676.076.12112.104.117.463

77.591.500 265.461.937

77.591.500 223.077.258

42.384.679

407.089.74

755.888.959

31Nhiên liệu150.456.316255.686.7762

3Động lực600.392.108383.956.4394Chi phí khácKhấu hao TSCĐ

2.392.920.219Chi phí vậtTổng cộngliệu trực tiếpĐịnh phí569.834.164281.409.147444.621.185116.245.744 125.680.596Chi phí nhân

cơng trực tiếp

9.351.240.680

2.255.875.042Biến phí sản

xuất chung12.937.597.922672.551.68

0Doanh thu( Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Nhà máy trong quý II/2010)

3.1.3.2 Lập báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tính giá trực tiếp phục vụ cho

xuấtđịnh

kinh

cơng tác ra Sản

quyếtThành phẩmBiến phí sản

xuất của hàng

Việc tính giá thành theo phương pháp trực tiếp làm nảy sinh mộtbán

quan điểm

doanh dở dangkhác về sự vận động của chi phí trong q trình sản xuất. Khi tiến hành sản xuất,

Biến phí bánsản lượng sản xuất thay đổi thì sự tiêu hao về ngun vật liệu, nhân

và lýbiến

hàngcơng

và quản

doanh nghiệp

phí sản xuất chung thay đổi, hay nói cách khác thì khi sản lượng sản

xuất gia tăng

thì biến phí sản xuất cũng tăng theo trong khi đó định phí sản xuất chung được xem

Số dư đảm phílà chi phí thời kỳ, nó ít thay đổi.Sơ đồ 3.1 : Sự vận động của chi phí trong quan hệ với việc lập báo cáo lãi lỗ

Định phí sản

xuất chungChi phí thời kỳ

Định phí bán

hàng và QLDNLợi nhuận thuần- 73 -Bảng 3.3 : Biểu phân tích giá bán sản phẩm từ tháng 04/2010 dến 06/2010 (Quý II)

TTTên sản phẩmSố lượngĐơn giáDoanh thu(Khay, thùng)(Đồng)(Đồng)1Thạch Bích ga lạt295.26427.2098.033.838.1762Thạch Bích ga ngọt287.68536.29510.441.527.075Tổng18.475.365.25172.75517.961.972.6653

Trà Bí đao246.883….(Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD của Nhà máy trong 6 tháng đầu và quý II / 2010)

Dựa vào số liệu ở bảng 3.1 phần II ta có :

Thạch Bích ga

Biến phí sản xuấtĐịnh phí sản xuấtTrà Bí đao

Biến phí sản xuấtĐịnh phí sản xuất- 74 -9.351.240.6802.255.875.04212.937.597.922672.551.680Bảng 3.4 : Bảng phân bổ chi phí bán hàng, chi phí QLDN quý II năm 2010

(Tham khảo phần phụ lục)

Bảng 3.5 : Báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tính giá trực tiếp quý II năm 2010

Thạch Bích ga (Đồng)

1. Doanh thuTrà Bí Đao (Đồng)18.475.365.251 1. Doanh thu17.961.972.6652. Biến phí sản xuất9.351.240.680 2. Biến phí sản xuất3. Biến phí BH & QLDN1.891.103.900 3. Biến phí BH & QLDN1.891.103.9004. Số dư đảm phí7.233.020.671 4. Số dư đảm phí3.133.270.8435. Định phí sản xuất2.255.875.042 5. Định phí sản xuất6. Định phí BH & QLDN

7. Lợi nhuận thuần729.795.7956. Định phí BH & QLDN4.247.349.834 7. Lợi nhuận thuần12.937.597.922672.551.680

75.740.369

2.384.978.794Cách lập báo cáo lãi lỗ theo phương pháp trực tiếp đã quan tâm thực sự

doanh nghiệp có bù đắp chi phí cố định hay khơng để tạo ra phần tích luỹ cho doanh

nghiệp. Điều này cho thấy rằng sau khi doanh nghiệp đã bù đắp được định phí thì

việc tăng sản lượng sản xuất sẽ chỉ ảnh hưởng đến biến phí sản xuất, lúc này lợi

nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng nhiều hơn khi tăng doanh thu.

Bên cạnh đó số dư đảm phí sau khi trừ đi chi phí thời kỳ sẽ là lợi nhuận

thuần. Do vậy, quy mô sản xuất – tiêu thụ, số dư đảm phí, định phí có liên quan đến

mức lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ra những

quyết định kinh doanh hợp lý.

3.1.4 Tính giá thành sản phẩm dựa trên cơ sở hoạt động (ABC)

3.1.4.1 Một số quan điểm liên quan đến việc vận dụng phương pháp tính giá

ABC tại Nhà máy nước khống Thạch Bích

Nhà máy nước khống Thạch Bích hoạt động sản xuất và kinh doanh mặc

hàng nước giải khát với sự đa dạng về sản phẩm như: Nước khống có ga, nước

khống thiên nhiên, trà bí đao, trà xanh, nước tăng lực,…Hiện nay, sự cạnh tranh

trên thị trường đồ uống ngày càng trở nên khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp khơng- 75 -ngừng đẩy mạnh nghiên cứu, nhằm đưa ra những sản phẩm mới có chất luợng cao

mà còn cạnh tranh với các đối thủ khác về mặt giá cả. Vì vậy, Nhà máy cần phải có

một phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp để có thể hỗ trợ cho việc ra

quyết định quản trị của lãnh đạo Nhà máy.

Phương pháp tính giá ABC có nhiều ưu điểm có thể đáp ứng được yêu cầu

của đơn vị như:

- Theo dõi chi phí hoạt động và quy trình hoạt động thơng qua việc xác định

trung tâm.

- Giá thành sản phẩm sẽ chính xác hơn khi xác định được tiêu thức phân bổ

chi phí sản xuất chung chính xác.

- Việc vận dụng phương pháp ABC sẽ loại bỏ những sản phẩm không tạo ra

lợi nhuận và phát triển tiềm năng lợi nhuận chưa được khai thác.

ABC giúp công ty tạo ra những sản phẩm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thị

trường với chi phí cạnh tranh. Phân tích lợi nhuận sản phẩm và lợi nhuận do khách

hàng mang lại, phương pháp này đã góp phần tích cực vào q trình ra quyết định

của cấp quản lý.

Ứng dụng phương pháp ABC có thể giúp nhân viên nắm rõ tồn bộ chi phí

liên quan, giúp họ có thể phân tích chi phí và xác định những hoạt động nào mang lại

giá trị cộng thêm và hoạt động nào khơng, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động. Đây là

một quy trình hồn thiện liên tục bắt đầu từ việc phân tích chi phí, cắt giảm những hoạt

động không tạo ra giá trị cộng thêm và qua đó đạt được hiệu xuất chung.

3.1.4.2 Xác định đối tượng hạch tốn chi phí và tính giá thành

- Đối tượng hạch tốn của chi phí trực tiếp là từng két, khay sản phẩm sản

xuất ra và đối tượng hạch tốn của chi phí gián tiếp sẽ là các trung tâm hoạt động.

- Đối tượng tính giá trong phương pháp này là két sản phẩm đối với sản

phẩm chai thuỷ tinh, khay sản phẩm đối với sản phẩm lon.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×