Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Phân tích các hoạt động và xác định các nguồn lực

a. Phân tích các hoạt động và xác định các nguồn lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 77 -tính giá trở nên đơn giảm và ít phức tạp do quá nhiều hoạt động,

dễ dàng thực hiện hơn.

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức sản xuất và quản lý của Nhà máy,

có thể phân loại các bộ phận trong cơ cấu này thành thành các

trung tâm hoạt động. Ở mỗi trung tâm hoạt động, các hoạt động

thực hiện theo một chức năng nhất định và các nguồn lực tiêu hao

của bộ phận này phải phân biệt với bộ phận khác.

Việc xác định các trung tâm hoạt động nhằm phân tích một

cách có hệ thống các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy

theo trình tự của quy trình hoạt động sản xuất. Quản lý nhà máy

có thể phân biệt và đánh giá được vai trò và trách nhiệm của mỗi

trung tâm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn

vị mình. Từ đó có thể khai thác có hiệu quả các nguồn lực để tiến

hành các hoạt động trong mỗi trung tâm hoạt động.

Theo sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất và quản lý của

Nhà máy nước khống Thạch Bích, xác định trung tâm hoạt động

như sau:

Sơ đồ 3.2 Mơ hình xác định các trung tâm hoạt động

Nhà máy sản xuất

(Bộ phận sản xuất và kỹ thuật)

Bộ phận hỗ trợ sản xuất

(Bộ phận kinh doanh)

Các phòng ban khác trong Nhà máy

Theo mơ hình xác định các trung tâm hoạt động thì nhà máy sản xuất là

trung tâm hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm của

Nhà máy. Trung tâm hoạt động này được hỗ trợ bởi trung tâm hoạt động thứ hai, đó- 78 -là bộ phận cung ứng vật tư, tiếp thị và tiêu thụ,..Các trung tâm hoạt động ở dưới có

chức năng hỗ trợ cho các trung tâm ở trên hoạt động liên tục và có hiệu quả, các

trung tâm này đóng vai trò là nền tảng để thúc đẩy hoạt động của trung tâm ở trên

hoạt động tốt hơn. Vì vậy, khi thực hiện tính giá theo phương pháp ABC cần phải

xác định gới hạn của các trung tâm hoạt động có liên quan đến các sản phẩm đang

tính giá.

- Phân tích hoạt động sản xuất

Phân tích các hoạt động sản xuất nhằm xác định các nguồn lực sử dụng cho

từng hoạt động sản xuất, đồng thời phân chia các hoạt động vào các cấp hoạt động

phù hợp. Việc phân tích hoạt động được tiến hành ở các trung tâm hoạt động và

theo trình tự từ trung tâm hoạt động có liên quan đến hoạt động sản xuất ra sản

phẩm đến các trung tâm tiếp theo trong cơ cấu tổ chức của Nhà máy, tức là kế toán

phải thực hiện phân tích hoạt động ở nhà máy sản xuất rồi mới đến bộ phận hỗ trợ

sản xuất và các phòng ban khác trong Nhà máy.

Hoạt động sản xuất sản phẩm tại Nhà máy nước khống Thạch Bích bao gồm

các hoạt động sau:

- Xử lý vỏ chai: Tổ này đảm nhận công việc vệ sinh chai sau đó kiểm tra chất

lượng chai trước khi đưa lên dây chuyền sản xuất.

- Tiếp nhận vật liệu: tiếp nhận nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ để

thực hiện pha chế.

- Pha chế: Bộ phận này đảm nhận việc pha chế nguyên vật liệu theo công

thức sản xuất đối với mỗi loại nước giải khát, sau đó đưa qua hệ thống xử lý nước.

- Đưa vào dây chuyền để sản xuất tự động: Tổ sản xuất đảm nhiệm công việc

sản xuất sản phẩm, mỗi dây chuyền sản xuất sản phẩm do mỗi tổ sản xuất đảm nhiệm.

+ Tổ sản xuất dây chuyền sản phẩm chai pet

+ Tổ sản phẩm dây chuyền sản phẩm chai thuỷ tinh

+ Tổ sản phẩm dây chuyền sản phẩm lon- 79 -- In đắp, tròng nhãn : Sau khi sản phẩm đã được đóng nắp trên dây chuyền

cơng nghệ thực hiện tiến hành in đắp đối với sản phẩm chai thuỷ tinh và lon, còn

chai pet là tròng nhãn. In đắp tức là in thông tin sản phẩn lên vỏ sản phẩm.

- Hoạt động kiểm tra chất lượng: Sản phẩm sau khi được kiểm tra chất

lượng sẽ được đưa vào in thời gian sản xuất và thời hạn sử dụng.

- In hạn sử dụng: Sau khi sản phẩm được sản phẩm được đóng nút hoặc nắp

lon thì bộ phận sản xuất sẽ tiến hành in thời gian sản xuất và thời hạn sử dụng lên

sản phẩm và chuyển sang công đoạn tiếp theo.

- Đếm và đóng két, khay: Sau khi sản phẩm đã được in hạn sử dụng thì cơng

nhân thực hiện đếm và vào két hoặc khay giấy đối với mỗi loại sản phẩm rồi sau đó

thực hiện cơng đoạn cuối cùng là nhập kho sản phẩm hoàn thành đối với két sản phẩm,

còn khay sản phẩm phải thực hiện đóng khay theo quy định trước khi nhập kho.

- Nhập kho thành phẩm: Sau khi sản phẩm đã được vào két, thùng,.. thì tiến

hành nhập kho thành phẩm.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động nên qua mỗi

hoạt động đều có hoạt động kiểm tra rồi mới tiến hành hoạt động tiếp theo, cuối cùng

kiểm tra chất lượng sản trước khi in hạn sử dụng, hoàn thành tiến hành nhập kho.

Theo quy định của Nhà máy thì sau 3 ngày theo dõi sản phẩm hồn thành rồi mới tiến

hành xuất bán.

Sơ đồ 3.3 : Quy trình sản xuất các sản phẩm

Vỏ chai,

lon sạch

và nắp

chai, lon

Tiếp nhận

vật liệu

Pha chếDây

chuyền

sản

xuất tự

độngIn

đắp,

tròng

nhãnKiểm

tra chất

lượng

sản

phẩmIn hạn

sử

dụngĐếm và

vào két,

thùngNhập

kho

thành

phẩm- 80 -b. Phân bổ các nguồn lực sử dụng cho các hoạt động

Các nguồn lực được sử dụng để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh

ở các trung tâm hoạt động gồm: Nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, tài sản cố

định, động lực, các dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền.

- Chi phí trực tiếp: Chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp được

phân bổ cho từng đối tượng tính giá.

-Chi phí gián tiếp: Chi phí sản xuất chung phân bổ cho các hoạt động.

+ Chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm

Những chi phí sản xuất chung chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuấtchung được phân bổ cho các sản phẩm như sau:

- Chi phí nhiên liệu gồm: Chi phí dầu Do vận chuyển nước khống, chi phí dầu

Fo đốt lò sẽ phân bổ cho các sản phẩm theo khối lượng (kg) dầu sử dụng thực tế.

- Chi phí khấu hao TSCĐ phân bổ theo số giờ máy hoạt động, hiện nay Nhà

máy cũng phân bổ cho các sản phẩm theo tiêu thức này, đây là điều hồn tồn phù hợp.

- Chi phí động lực gồm: Điện, nước, hơi đối với điện thì sử dụng khối lượng

điện thực tế tiêu hao cho sản xuất sản phẩm là Kw/h, nước là khối lượng (m3) thực

tế sử dụng cho sản xuất sản phẩm bao gồm cả nước sản xuất và nước sinh hoạt, hiện

nay đơn vị cũng phân bổ cho các sản phẩm theo chỉ tiêu này.

- Chi phí khác như thuế và phí tài nguyên phân bổ cho các sản phẩm theo tỷ

lệ khối lượng nước khống ngun liệu được sử dụng chứ khơng phân theo khối

lượng sản phẩm sản xuất ra như hiện nay.

Bảng 3.6: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung quý II năm 2010

ĐVT:Đồng

Chi phí gián tiếp

Chi phí nhân viên phân

xưởng

Chi phí nhiên liệu (Dầu Do,Thạch BíchThạch Bíchthiên nhiêngaTrà Bí ĐaoTổng cộng17.151.19458.159.27716.950.514..123.796.56913.018.194150.456.316255.686.776..499.392.968- 81 -dầu Fo)

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí động lực (Điện,

nước, hơi bão hồ)

Chi phí khác:

Phân bổ két vỏ, bình

Thuế tài ngun

Chi phí vật liệu

Chi phí cơng cụ dụng cụ

Chi phí sửa chữa TSCĐ

Phí tài nguyên

Chi phí khác bằng tiền

Tổng cộng99.000.000569.834.164281.409.147..1.100.000.00044.582.035600.392.108388.956.439..1.390.629.817353.534.9182.837.542.071

1.886.146.166

179.626.134

228.187.955

83.991.119

359.474.508

14.968.845

85.147.344

7.053.926.007241.926.340..

..

..

..

..

..

..

.

.4.154.456.698

2.200.000.000

316.329.600

485.974.108

178.876.704

765.576.358

26.360.800

181.339.128

11.422.732.75049.368.266

92.684.422

36.506.089

146.009.842

4.114.021

24.852.278

905.673.53725.848.508

64.501.549

23.741.644

101.612.123

2.154.043

24.068.473

1.426.855.556c. Chọn lựa nguồn phát sinh chi phí

Sơ đồ 3.4: Mối quan hệ chi phí – hoạt động – sản phẩm

Chi phí

động lựcChi phí

nhân viên

PXChi phí

nhiên liệuNguồn phát

sinh chi phíNguồn phát

sinh chi phíXử lý và

kiểm tra vỏ

chai, lonHoạt động

tiếp nhận

vật liệuChi phí

NCTTThạch Bích

thiên nhiênChi phí khấu

hao TSCĐHoạt động

pha chếChi phí

NCTTThạch Bích

gaChi phí…Nguồn phát

sinh chi phíHoạt động sản

xuất trên dây

chuyềnChi phí

NCTTTrà Bí Đao…. ..….…..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Phân tích các hoạt động và xác định các nguồn lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×