Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người người lao động

2 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người người lao động

Tải bản đầy đủ - 0trang

10Những nhu cầu xã hội: là các nhu cầu về tình yêu,được chấp nhận, quan hệ với người khác để được chăm sóc và hợp tác hay nói

cách khác là nhu cầu quan hệ bạn bè, giao tiếp xã hội…

Những nhu cầu được tôn trọng: là các nhu cầu về tựtrọng, tôn trọng người khác, được người khác tôn trọng, địa vị…

Những nhu cầu tự hồn thiện: là các nhu cầu đượctrưởng thành và phát triển, được biến các năng lực của mình thành hiện thực,

nhu cầu hướng tới chân, thiện, mỹ, tự chủ, sáng tạo, hài hước…

Maslow đã chia các nhu cầu thành hai cấp: cấp cao và cấp thấp. Nhu cầu cấp

thấp là các nhu cầu sinh lý và an toàn. Nhu cầu cấp cao bao gồm các nhu cầu

xã hội, tự trọng, và tự hoàn thiện. Sự khác biệt giữa hai loại này là các nhu

cầu cấp thấp được thỏa mãn chủ yếu từ bên ngoài trong khi đó các nhu cầu

cấp cao được thỏa mãn chủ yếu tự nội tại của con người.

Maslow cho rằng làm thỏa mãn các nhu cầu ở cấp thấp là dễ làm hơn so với

việc làm thỏa mãn những nhu cầu ở cấp cao vì nhu cầu cấp thấp là có giới hạn

và có thể được thỏa mãn từ bên ngồi. Ông còn cho rằng đầu tiên các nhu cầu

ở cấp thấp hoạt động, nó đòi hỏi được thỏa mãn và như vậy nó là động lực

thúc đẩy con người – nó là nhân tố động cơ. Khi các nhu cầu này được thỏa

mãn thì nó khơng còn là động cơ nữa, lúc đó các nhu cầu ở cấp cao hơn sẽ

xuất hiện.

Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow đã có một ẩn ý, đó là muốn tìm hiểu mức

độ tạo động lực cho người lao động thì điều quan trọng là phải hiểu người lao

động đang ở cấp độ nhu cầu nào, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho việc

mang lại sự thoả mãn các nhu cầu cho người lao động, tạo động lực lao động

đồng thời đáp ứng mục tiêu của cơng ty.

Theo Maslow thì những nhu cầu căn bản nhất phải được thỏa mãn trước

những nhu cầu ở cấp bậc cao hơn và được thực hiện theo trật tự sau: nhu cầu11sinh lý cần được thỏa mãn trước nhu cầu an toàn, nhu cầu an toàn cần được

thỏa mãn trước nhu cầu quan hệ xã hội, nhu cầu được tơn trọng, nhu cầu được

hồn thiện.

1.2.2 Học thuyết ERG

Đây là học thuyết của Clayton Aldefer. Ông đề xướng giải pháp làm đơn giản

hóa học thuyết của Maslow. Học thuyết ERG viết tắt của 3 từ Existence,

Related, Growth. Thuyết xác định 3 nhóm nhu cầu căn bản của con người như

sau:

- Nhu cầu về sự sinh tồn (Existence needs)

- Nhu cầu về quan hệ giao tiếp (Related needs)

- Nhu cầu về sự phát triển (Growth needs)

Thuyết ERG và thuyết của Maslow đều giống nhau ở điểm đều phân nhu cầu

theo từng cấp bậc, và thừa nhận các cá nhân thỏa mãn nhu cầu theo từng cấp

bậc từ thấp đến cao. Tuy nhiên, thuyết ERG đã giảm số cấp bậc nhu cầu còn

có 3 cấp và cho rằng càng dịch chuyển lên nhu cầu cấp bậc cao hơn thì càng

phức tạp hơn, và một sự thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu cấp cao sẽ tạo ra

sự sụt giảm nhu cầu cấp thấp đã được thỏa mãn. Thuyết ERG trở nên ít cứng

nhắc hơn so với thuyết của Maslow.

Thuyết ERG cho rằng: tại cùng một thời điểm có thể có nhiều nhu cầu ảnh

hưởng đến sự động viên- Khi một nhu cầu cao hơn không thể được thỏa mãn

(frustration) thì một nhu cầu ở bậc thấp hơn sẵn sàng để phục hồi (regression).

Thuyết ERG của Alderfer cũng chỉ ra rằng thường xuyên có nhiều hơn một

nhu cầu có thể ảnh hưởng và tác động trong cùng một con người, vào cùng

một thời gian. Nếu những nhu cầu ở mức cao không được đáp ứng đủ, khao

khát thoả mãn những nhu cầu ở mức dưới (của mơ hình) sẽ tăng cao.

Clayton Alderfer xác định hiện tượng này trong một thuật ngữ chuyên môn rất

nổi tiếng là “mức độ lấn át của thất vọng và e sợ” (frustration & shy12aggression dimension). Sự liên quan của nó đến cơng việc là: thậm chí khi các

nhu cầu ở cấp độ cao khơng được thoả mãn thì cơng việc vẫn đảm bảo cho

những nhu cầu sinh lý ở cấp thấp, và cá nhân sẽ tập trung vào các nhu cầu

này.

Thuyết ERG giải thích được tại sao các nhân viên hay tìm kiếm mức lương

cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn ngay cả khi những điều kiện này là tốt

và đạt các tiêu chuẩn của thị trường lao động. Khi các nhân viên chưa cảm

thấy thỏa mãn với nhu cầu giao tiếp và nhu cầu tăng trưởng hiện tại, họ sẽ tìm

cách được thỏa mãn.

1.2.3 Học thuyết 2 yếu tố

F. Herberg đưa ra lý thuyết hai yếu tố về sự thoả mãn cơng việc và tạo động

lực.Hình 1. 2 Thuyết hai yếu tố Herberg

Ông chia các yếu tố tạo nên sự thoả mãn làm hai nhóm yếu tố:

- Nhóm 1 (những yếu tố tạo động lực thúc đẩy) : Là những nhu cầu cấp cao,

bao gồm các yếu tố then chốt để tạo động lực và sự thoả mãn trong công việc13đó là : Sự thành đạt, sự thừa nhận thành tích, bản chất bên trong của cơng

việc, trách nhiệm lao động, sự thăng tiến. Đó là các yếu tố thuộc về công việc

và nhu cầu bản thân của người lao động.

- Nhóm 2 (những yếu tố duy trì) : Bao gồm các yếu tố thuộc về môi trường tổ

chức như: Các chính sách và chế độ quản trị của cơng ty, sự giám sát công

việc, tiền lương, các quan hệ con người, các điều kiện làm việc. Các yếu tố

này liên quan đến sự có mặt hoặc khơng có mặt của những yếu tố khơng hài

lòng cơng việc.

Nằm giữa hai nhóm yếu tố đó là sự trung lập.

Học thuyết này chỉ ra được một loạt các yếu tố tác động tới động lực tuy

nhiên các nhà nghiên cứu phê phán rằng học thuyết này khơng hồn tồn phù

hợp với thực tế đối với người lao động các yếu tố này hoạt động đồng thời

chứ không tách rời nhau như vậy.

Theo Herberg, các yếu tố này mang tính chất tích cực sẽ có tác dụng ngăn

ngừa sự khơng thoả mãn trong công việc. Thuyết hai yếu tố của Herzberg chỉ

ra rằng những yếu tố tạo ra sự thoả mãn trong công việc không mâu thuẫn

trực tiếp với những yếu tố tạo ra sự bất mãn đối với công việc. Sự thoả mãn

có thể tìm thấy trong bản cơng việc: sự hồn thành công việc, sự công nhận,

bản thân công việc, trách nhiệm. Nguyên nhân của sự bất mãn là ở môi trường

làm việc: điều kiện làm việc, sự quản lý, sự giám sát trong doanh nghiệp, các

mối quan hệ giữa cá nhân, lương, địa vị, công việc ổn định.

Do vậy, để tạo động lực cho nhân viên phải tập trung vào những yếu tố có tác

động tích cực đối với khả năng làm việc và mức độ biểu hiện khả năng đó của

nhân viên. Những yếu tố này bao gồm: Sự thành đạt, sự cơng nhận, tính chất

cơng việc, trách nhiệm và cơ hội thăng tiến.

1.2.4 Học thuyết thúc đẩy theo nhu cầu

Học thuyết này được phát triển bởi David Mc Clelland. Học thuyết cho rằng14có một số nhu cầu nhất định cần phải có trong đời sống cá nhân. Nói cách

khác, con người sinh ra khơng có những nhu cầu này nhưng họ học được

chúng thông qua những kinh nghiệm trong cuộc sống. Ba nhu cầu thường gặp

nhất là:

- Nhu cầu đạt được sự thành cơng: là mong muốn hồn thành một việc

khó khăn nào đó, đạt được thành cơng lớn, thực thi được những nhiệm

vụ phức tạp và vượt qua được những vấn đề khác.

- Nhu cầu hội nhập: mong muốn hình thành những mối quan hệ cá nhân

gần gũi, tránh xung đột và thiết lập tình bạn thân thiết.

- Nhu cầu về quyền lực: mong muốn gây được sự ảnh hưởng hoặc sự kiểm

soát người khác, chịu trách nhiệm với người khác và có quyền đối với

người khác.

1.2.5 Học thuyết công bằng

Học thuyết được phát triển bởi J. Stacy Adams, cho rằng con người được

khuyến khích tìm kiếm sự công bằng xã hội trong các phần thưởng mà họ kì

vọng đối với thành tích. Theo thuyết này, nếu con người nhận được sự đãi ngộ

công bằng với người khác trong cùng một mức đóng góp, họ sẽ tin rằng họ

được đối xử công bằng. Hàm ý của học thuyết này đó là: các nhà quản trị phải

hiểu rằng nhân viên tự đánh giá sự công bằng trong phần thưởng của họ với

so với phần thưởng của người khác.

Sự khơng cơng bằng xảy ra khi tỷ lệ đóng góp và kết quả nhận được không

ngang bằng. Sự không công bằng tạo ra sự căng thẳng trong mỗi người và

điều này kích thích họ lập lại sự cơng bằng.

Vì vậy, các nhà quản trị thơng minh ln tìm cách duy trì sự cân bằng về

quyền lợi để thúc đẩy nhân viên của họ.

Những phương pháp chung nhất để giảm sự khơng cơng bằng:

- Thay đổi những đóng góp trong cơng việc (đầu vào).15- Thay kết quả nhận được (đầu ra).

- Thay đổi cảm nhận.

- Rời bỏ công việc.

1.2.6 Học thuyết kì vọng

Học thuyết được phát triển bởi Victor Vroom. Học thuyết cho rằng động cơ

thúc đẩy phụ thuộc vào sự mong đợi của các nhân về khả năng thực hiện

nhiệm vụ của họ và về việc nhận được các phần thưởng mong muốn. Học

thuyết không chỉ quan tâm đến việc xác định loại nhu cầu mà còn quan tâm

đến quá trình để các cá nhân nhận được phần thưởng. Các yếu tố của thuyết kì

vọng:

- Kì vọng E  P: bao hàm việc nỗ lực trong công việc dẫn đến năng suất

làm việc cao. Để kì vọng này đạt được đỉnh cao, cá nhân phải có khả

năng, kinh nghiệm vốn có, các cơng cụ, máy móc cần thiết và cơ hội để

thực hiện.

- Kì vọng P  O: nghĩa là hành động thành công sẽ dẫn đến kết quả đầu ra

mong muốn. Trong trường hợp một người được thúc đẩy để có được

phần thưởng trong cơng việc thì kì vọng này sẽ liên quan đến niềm tin

rằng: năng suất làm việc cao sẽ thực sự dẫn đến phần thưởng.

Hóa

Hóa trị

trị

(giá

(giá trị

trị của

của đầu

đầu ra)

ra)

Kì vọng

vọng EP

EPtriển

triển

vọng

rằng

vọng rằng những

những nỗ

nỗ lực

lực

sẽ

sẽ dẫn

dẫn đến

đến những

những hành

hành

động

động mong

mong muốn

muốnNỗ

Nỗ lực

lựcSự

Sự thực

thực hiện

hiệnKết

Kết quả

quả đầu

đầu ra(tiền

ra(tiền

lương,

lương, sự

sự cơng

cơng nhận,

nhận,

phần

phần thưởng

thưởng khác)

khác)

Kì vọng

vọng PO

PO triển

triển

vọng

việc

vọng việc thực

thực hiện

hiện sẽ

sẽ

cho

kết

quả

mong

cho kết quả mongHình 1. 3 Các yếu tố chính của thuyết Kì vọng16Thuyết kì vọng khơng chỉ xác định nhu cầu riêng biệt hoặc phần thưởng mà

còn thiết lập sự tồn tại của chúng ta và sự khác biệt của mỗi cá nhân.

Thuyết kì vọng đề cập đến kì vọng của nhân viên và chu trình nhân – quả

“Động viên – Nỗ lực – Kết quả cơng việc – Khen thưởng”.

1.2.7 Học thuyết tăng cường tích cực

Đây là học thuyết của B.F. Skinner hướng vào việc làm thay đổi hành vi con

người qua tác động của tăng cường. Học thuyết cho rằng những hành vi được

thưởng sẽ có xu hướng được lặp lại và đối với những hành vi không được

thưởng hoặc bị phạt thường sẽ tự nhiên bị hạn chế. Thời gian giữa thời điểm

xảy ra hành vi và thưởng phạt càng ngắn càng có tác dụng sớm thay đổi hành

vi. Học thuyết cũng quan niệm rằng phạt có tác dụng loại trừ các hành vi

ngồi ý muốn của người quản lý nhưng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực

do đó đem lại ít hiệu quả hơn thưởng. Để tạo động lực người quản lý cần quan

tâm đến thành tích tốt và thưởng cho các thành tích đó. Sự nhấn mạnh hình

thức thưởng sẽ đem lại hiệu quả hơn hình thức phạt.

1.2.8 Học thuyết đặt mục tiêu

Cuối những năm 1960, Edwin Locke chỉ ra rằng: Các mục tiêu cụ thể và

thách thức sẽ dẫn đến sự thực hiện công việc tốt hơn, ý đồ làm việc hướng tới

mục tiêu là nguồn gốc chủ yếu của động lực lao động.

Như vậy, để tạo động lực lao động cần phải có mục tiêu cụ thể và mang tính

thách thức.

1.3 Tầm quan trọng của việc tạo động lực làm việc cho người người lao

động qua các nghiên cứu trên thế giới

Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey đã nghiên cứu tổng thể về năng suất của

các nước trên thế giới trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2003. Kết quả

nghiên cứu chỉ ra một điều rất thú vị là thứ hạng về chỉ số GDP trên đầu

người của một số quốc gia đã tăng lên nhanh chóng như Ailen đã tăng từ thứ17hạng thứ 21 (năm 1970) lên thứ 4 (năm 2001) và yếu tố đóng góp chủ yếu vào

mức tăng ngoạn mục này chính là tăng năng suất lao động.

Vậy bản thân năng suất chịu tác động của những yếu tố nào. Các nghiên cứu

đã chỉ ra rằng năng suất lao động biến động theo hai biến số năng lực và động

lực làm việc và có thể viết theo cơng thức sau:

Năng suất = f (năng lực) (động lực)

Trong đó, năng lực là tổng hợp của các yếu tố bao gồm giáo dục, đào tạo và

kinh nghiệm. Để cải thiện năng lực cần thời gian dài. Trái lại, động lực làm

việc của nhân viên có thể được nâng cao nhanh chóng thơng qua các chính

sách quản lý và chính sách đãi ngộ hay nói cách khác là thông qua việc sử

dụng các công cụ tạo động lực. Như vậy khi các cấp quản lý có chính sách đãi

ngộ hiệu quả, sử dụng các cơng cụ tạo động lực hiệu quả sẽ có thể góp phần

to lớn trong việc nâng cao động lực làm việc của nhân viên và qua đó nâng

cao năng suất của tồn cơng ty.

Tóm lại, sự thành bại của doanh nghiệp gắn liền với hiệu quả, chất lượng làm

việc của người lao động. Thực tế đã chứng minh nhân tố quan trọng nhất để

nâng cao năng suất lao động, từ đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải

thường xuyên dùng các biện pháp kích thích cả về vật chất lẫn tinh thần để

gia tăng động lực cho người lao động trong doanh nghiệp.

Công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp sẽ làm cho họ

hài lòng hay khơng hài lòng về cơng việc. Sự cơng bằng trong cơng việc càng

được qn triệt thì sự hài lòng về công việc của người lao động càng cao, hoạt

động của tổ chức càng có hiệu quả và mục tiêu càng đạt được.

Sự chấp nhận và lòng tin của người lao động vào các khuyến khích của tổ

chức sẽ là một nhân tố quyết định sự thắng lợi của tổ chức – vì nó tác động

trực tiếp đến năng suất lao động và chất lượng hồn thành cơng việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các học thuyết liên quan đến tạo động lực làm việc cho người người lao động

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×