Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

87đối hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh, thì nhiều thị trường khác hợp thành

nền kinh tế thị trường chưa được hình thành như từng bước hình thành thị

trường chứng khốn, thị trường khoa học cơng nghệ, hay hình thành một cách

không đầy đủ như thị trường bất động sản, thị trường lao động… Trong thời

gian đến việc xây dựng đồng bộ các thị trường bộ phận ở Kon Tum, như:

+ Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng ở thành phố

Hồ Chí Minh và Hà Nội ở các thành phố lớn khác đến đặt chi nhánh tại Kon

Tum

+ Xây dựng và hoàn chỉnh thị trường đất đai, kể cả trong khu công

nghiệp, ban hành các quy định hiện hành về đất đai cần phải đổi mới để theo

kịp yêu cầu thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

+ Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ bằng việc tổ chức các

hoạt động xúc tiến thương mại thích hợp cho các doanh nghiệp. Nhất là các

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông – lâm - thuỷ sản, những năng

lực của các doanh nghiệp trong lình vực mà tỉnh Kon Tum có lợi thế để phát

triển doanh nghiệp KTTN, nhưng năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh

vực này còn rất hạn chế về khả năng tìm kiếm thị trường.

+ Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển

thương hiệu, nhằm tạo uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

+ Hỗ trợ đào tạo năng lực về quản trị kinh doanh cho các chủ doanh

nghiệp, bằng các đợt tập huấn ngắn hạn về ký năng thực hành về quản trị kinh

doanh, kỷ năng về kế tốn tài chính (sử dụng phần mềm kế toán doanh

nghiệp), kỷ năng khai thác thông tin qua internet.

Nâng cao nhận thức về phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh

doanh cho cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp. Đây là biện pháp hàng đầu

nhằm phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh, từ đó nâng cao khả

năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc88tế. Dịch vụ phát triển kinh doanh là một phần của q trình sản xuất và nó

phải được xem là một yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp, đặc biệt các

doanh nghiệp KTTN. Nhận thức này phải được quán triệt một cách đầy đủ đối

với các cấp lãnh đạo chính quyền, các cơ quan quản lý nước, có như vậy mới

có được những chính sách hợp lý để hỗ trợ sự phát triển các dịch vụ phát triển

kinh doanh cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp KTTN nói riêng.

Giải pháp cơ bản nâng cao nhận thức về dịch vụ phát triển kinh doanh là tổ

chức các cuộc hội thảo mang tính liên ngành về các dịch vụ phát triển kinh

doanh, nhằm đánh giá thực trạng và phương hướng phát triển các dịch vụ này

trên bàn tỉnh, vừa giúp các cấp lành đạo chính quyền nâng cao nhận thức, vừa

là cơ sở để đề ra các chính sách khuyến khích sự phát triển các dịch vụ phát

triển kinh doanh.

Tỉnh cần đa dạng hoá các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ

phát triển kinh doanh. Cùng với việc khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân

phát triển trên thị trường này, cần củng cố các doanh nghiệp Nhà nước cung

cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh. Cần xây dựng một hệ thống các chính

sách khuyến khích, hỗ trợ đủ manh để khuyến khích các thành phần kinh tế

tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển kinh doanh. Cải thiện môi

trường pháp lý, xây dựng cơ sở đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các thành

phần kinh tế tham gia hoạt động.

Phát triển dịch vụ tư vấn thuế để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Các dịch vụ

tư vấn thuế bao gồm kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế là những dịch vụ

quan trọng hàng đầu trong các loại hình dịch vụ phát triển kinh doanh hỗ trợ

sự phát triển của doanh nghiệp. Theo Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành

ngày 01/7/2007, yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động trong tất cả các khâu kê

khai, tính thuế, nộp thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan thuế

quản lý theo từng chức năng ở từng khâu, không theo dõi đối tượng và chỉ89kiểm tra theo đánh giá rủi ro, theo những tiêu thức phân tích từ cơ sở dữ liệu

của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu tự kê khai, tính thuế, nộp thuế giảm

thiểu rủi ro do bị xử lý vi phạm, đồng thời trong xu thế chun mơn hố để hạ

thấp chi phí thì các doanh nghiệp cần phải tìm đến dịch vụ tư vấn thuế để giải

quyết những yêu cầu của doanh nghiệp.

Cần phát triển đa dạng hoá các loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn

thuế trên đại bàn tỉnh Kon Tum. Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thuế là chủ thể

quan trọng nhất trong thị trường tư vấn thuế, họ vừa trực tiếp đề ra và thực

hiện cung ứng các nội dung doanh nghiệp, vừa phát triển nhu cầu. Để phát

triển đa dạng các loại hình cung cấp dịch vụ tư vấn thuế trên địa bàn tỉnh,

ngồi các giải pháp chung mang tính vĩ mơ, còn phải có định hướng và chính

sách khuyến khích hình thành các mơ hình hoạt động và cần những giải pháp

riêng cho từng loại hình nhà cung cấp dịch vụ, như:

+ Mơ hình tổ chức chun cung cấp dịch vụ tư vấn thuế: Đây là một tổ

chức được quyền đăng ký kinh doanh theo các loại hình như DNTN, công ty

TNHH, công ty cổ phần, công tư hợp danh, hợp tác xã… chuyên kinh doanh

dịch vụ tư vấn thuế. Điều kiện thành lập phải phù hợp với từng loại hình

doanh nghiệp.

+ Mơ hình các loại hình doanh nghiệp cung cấp đa dịch vụ trong đó có

dịch vụ tư vấn thuế. Những dịch vụ cùng kinh doanh với dịch vụ tư vấn thuế

có thể bao gồm: dịch vụ kế tốn, tư vấn tài chính, tư vấn nguồn nhân lực, tư

vấn đầu tư. Trong đó, mơ hình dịch vụ tư vấn thuế gắn với dịch vụ kế toán sẽ

là hiệu quả nhất, vì vướng mắc về kế tốn, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng

nhu cầu cần được đáp ứng và luôn gắn với các thủ tục về thuế.

+ Mô hình cá nhân làm dịch vụ tư vấn thuế độc lập theo mơ hình hộ cá

thể thao Luật Doanh nghiệp. Theo mơ hình này, cá nhân đăng ký kinh doanh

phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ tư vấn thuế, có thể kinh doanh cả 3 nội90dung dịch vụ tư vấn thuế, tuy nhiên khách hàng của những cá nhân này chỉ

giới hạn là hộ và cá nhân nộp thuế. Đối với cá nhân tham gia hợp đồng làm

việc trong các doanh nghiệp tư vấn là những chuyên gia tư vấn ở từng lĩnh

vực chuyên sau, khách hàng là những doanh nghiệp lớn.

3.2.4. Tăng cường liên kết doanh nghiệp

Về phía Nhà nước tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh

nghiệp

Theo phiếu khảo sát các doanh nghiệp tham gia hiệp hội rất ít do đó các

hiệp hội tăng cường kết nạp, mặt khác có hình thức sinh hoạt phù hợp để lôi

kéo các doanh nghiệp tư nhân tham gia nhằm một mặt giúp đỡ các doanh

nghiệp, mặt khác nắm được thông tin kịp thời hướng dẫn sản xuất.

Về phía doanh nghiệp

Chủ động nhận thức việc liên kết tăng cường sức cạnh tranh trong môi

trường hội nhập kinh tế thế giới. doanh nghiệp cần liên kết để khai thác hết

thế mạnh của mình, đồng thời tránh cạnh tranh khơng lành mạnh thua trên sân

nhà.

Để thực hiện tốt việc liên kết, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo:

- Tăng cường giúp đỡ các Hội doanh nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp vừa

và nhỏ của tỉnh trong việc cung cấp các thông tin cho doanh nghiệp và làm

vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp. Khuyến khích các Hội

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tổng hợp các ý kiến đóng góp xây

dựng chính sách của các doanh nghiệp, xem đây là một kênh thông tin quan

trọng trong việc cung cấp thơng tin về chính sách của chính quyền tỉnh cho

doanh nghiệp KTTN, đồng thời các hội thay mặt doanh nghiệp tham gia cùng

chính quyền trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh, cũng như các chính sách phát triển kinh tế tư nhân.91Cần nhấn mạnh vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

với vai trò là đơn vị làm cầu nối cho sự tương tác và trao đổi thơng tin giữa

chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

- Tăng cường vai trò của các hội doanh nghiệp trên địa bàn đối với sự

hình thành và phát triển của doanh nghiệp KTTN.

Tăng cường vai trò của hiệp hội về cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp

lý, thông tin về công nghệ và thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp

cận vốn vay. Ngoài các hiệp hội doanh nghiệp đã có, cần khuyến khích thành

lập các hội ngành nghề thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,

thương mại, nông - lâm - thuỷ sản… để từ đó có sự hỗ trợ tốt hơn cho các

doanh nghiệp trong từng lĩnh vực ngành nghề, nhất là các ngành nghề mà tỉnh

có nhiều lợi thế để phát triển các doanh nghiệp KTTN.

Tổ chức lãnh đạo các hội doanh nghiệp phải là người chuyên trách,

không nên là lãnh đạo của UBND tỉnh kiêm nhiệm như hiện nay nhằm tăng

cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cần xúc

tiến hành thành lập phòng quản lý các hiệp hội nhằm giúp lãnh đạo của tỉnh

nắm bắt kịp thời các thông tin qua lại giữa doanh nghiệp và chính quyền.

3.2.5. Tăng kết quả, hiệu quả kinh doanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư

nhân thì khơng chỉ có những nổ lực của Nhà nước của Chính quyền các cấp

mà còn sự nổ lực và chủ động của bản thân các doanh nghiệp cũng phải tự nỗ

lực đổi mới và hoàn thiện mình cho phù hợp với sự phát triển.

a. Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh

Hiện tại, đa số các doanh nghiệp KTTN ở địa phương chưa xây dựng

chiến lược kinh doanh dài hạn, thậm chí có những DN chưa có mục tiêu rõ

ràng, hiện tượng “ăn xổi, ở thì” trong các DN còn phổ biến. Do đó cần xác

định mục tiêu của doanh nghiệp: Mục tiến chiến lĩnh thị trường, mục tiêu cải92tiến sản phẩm cũ và thay thế bằng sản phẩm mới, mục tiêu về lao động và

năng suất lao động, mục tiêu doanh số, lợi nhuận, mục tiêu đào tạo và nâng

cao trình độ quản lý.

Phân tích mơi trường bên ngồi và bên trong doanh nghiệp. Phân tích mơi

trường bên ngồi gồm việc phân tích các yếu tố của môi trường vĩ mô và môi

trường vi mô như các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, nhà cung cấp,

khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng và lựa chọn chiến lược phù hợp. Xây dựng chiến lược dựa

trên cơ sở phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh, xác định điểm mạnh,

yếu; nhận biết được cơ hội và nguy cơ tác động đến hoạt động của doanh

nghiệp, cụ thể:

-Xác định mục tiêu của doanh nghiệp, bao quát các lĩnh vực sau: Mục

tiêu chiếm lĩnh thị trường, mục tiêu cải tiến sản phẩm cũ và thay thế bằng sản

phẩm mới, mục tiêu về lao động và năng suất lao động, mục tiêu doanh số, lợi

nhuận, mục tiêu đào tạo và nâng cao trình độ quản lý.

- Phân tích mơi trường bên ngồi và bên trong doanh nghiệp. Phân tích

mơi trường bên ngồi gồm việc phân tích các yếu tố của mơi trường vĩ mơ và

mơi trường vi mơ như các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, nhà cung

cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh...

Phân tích mơi trường bên trong các yếu tố nội tại mà doanh nghiệp có

thể kiểm sốt được trong nội bộ bao gồm các lĩnh vực như marketing, sản

xuất, tài chính, nhân lực, nghiên cứu phát triển, hệ thống thông tin...

- Xây dựng và lựa chọn chiến lược phù hợp. Xây dựng chiến lược dựa

trên cơ sở phân tích và đánh giá mơi trường kinh doanh, xác định điểm mạnh,

yếu; nhận biết được cơ hội và nguy cơ tác động đến hoạt động của doanh

nghiệp. Từ đó xác định được các phương án chiến lược và lựa chọn phương

án khả thi nhất thực hiện đạt mục tiêu đề ra.93Trong bối cảnh hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới hiện nay, đề

chủ động thích ứng với cạnh tranh ngày càng gây gắt thì xây dựng chiến lược

kinh doanh hợp lý là một trong những vần đề quan trọng nhất mang tính sống

còn của mọi doanh nghiệp.

b. Thực hiện tốt công tác Marketing

Thời gian qua, doanh nghiệp KTTN chưa chú trọng nhiều đến

marketing nên thường lúng túng khi thị trường đầu ra có sự thay đổi. Đặc biệt

các doanh nghiệp KTTN là đơn vị tham gia sản xuất hàng hoá của xã hội và

chịu sự tác động trực tiếp rất lớn từ thị trường. Vì vậy sự tồn tại và phát triển

của DN này tuỳ thuộc vào khả năng nhận thức và nắm bắt được nhu cầu, thị

hiếu của khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Việc nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp KTTN trong thời gian

qua còn rất nhiều hạn chế như chưa nhận dạng được thị trường, thị trường

trong nước bị thu hẹp dần và thị trường trong nước bị thu hẹp dần và thị

trường nước ngồi khơng mở rộng được vì đa số DN này khơng có khả năng

xuất khẩu trực tiếp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, DN cần xây dựng một

chiến lược marketing hợp lý và phù hợp giúp cho sản phẩm và dịch vụ có thể

đến tay người tiêu dùng và kích thích người tiêu dùng mua hàng hố của DN.

* Về sản phẩm

Sản phẩm có thể là hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi một sản phẩm có một

chu kỳ sống nhất định, do vậy doanh nghiệp phải tính tốn làm sao để kéo dài

chu kỳ sống nhất định, do vậy doanh nghiệp phải tính tốn làm sao để kéo dài

chu kỳ sống của sản phẩm như cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng của sản

phẩm. Phần quan trọng chi phối trong chiến lược sản phẩm đó là xác định thị

trường mục tiêu. Đối với những doanh nghiệp lớn thì đã thâm nhập và chiếm

lĩnh những phân khúc thị trường, còn những DN của KTTN thì sao? Vẫn còn

có những kẽ hở, ngách của thị trường, đó là những phân khúc mà các doanh94nghiệp lớn khơng quan tâm hoặc đầu tư khơng hiệu quả. Từ đó các DN của

KTTN mà đặc biệt là các DNNVV tìm được chổ đứng cho mình phù hợp với

nguồn lực còn hạn chế của doanh nghiệp.

Sau khi xác định thị trường mục tiêu, doanh nghiệp sẽ tiến hành định vị

sản phẩm cho khách hàng mục tiêu của mình và nếu định vị sai sẽ dẫn đến

thất bại cho doanh nghiệp. Muốn thực hiện tốt chiến lược sản phẩm, thì doanh

nghiệp phải không ngừng đổi mới công nghệ. Và tất nhiên, công tác nghiên

cứu thị trường về sản phẩm phải được tiến hành một cách nghiêm túc.

* Về giá bán

Giá bán liên quan trực tiếp đến chất lượng và mẫu mã sản phẩm, trong

mỗi thời kỳ thì giá bán cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Doanh nghiệp phải

đưa ra được giá bán phù hợp với từng thời kỳ để không phải bị động. Ngồi

ra, doanh nghiệp cần phải có chiến lược giá bán thích hợp với từng thời gian,

từng thời kỳ. Trong một năm giá bán có thể giảm để khuyến mãi ở mùa này

nhưng sẽ tăng giá bán để thu lợi ở mùa khác. Lúc mới xâm nhập thị trường thì

định giá thấp có khi chịu lỗ, đến khi sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm

thì sẽ tăng giá để thu lợi nhuận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng

chiến lược đa dạng giá cả: giá ưu đãi, giá trả chậm, trả góp... phù hợp với từng

loại khách hàng.

Chính sách giá còn phù hợp vào mục tiêu định giá như mục tiêu là lợi

nhuận tối đa, mục tiêu tăng doanh số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị

phần...Một số chính sách giá như chính sách giá quản trị, chính sách giá cố

định, chính sách giá linh hoạt. Trên cơ sở chính sách giá sẽ quyết định lựa

chọn một trong các chiến lược giá như giá vớt váng, giá thâm nhập, chiến

lược giá cạnh tranh...95* Về phân phối

Sản phẩm được phân phối qua 2 kênh trực tiếp và gián tiếp, doanh

nghiệp có thể sử dụng cả 2 kênh nhưng tỷ lệ như thế nào thì tuỳ thuộc vào chi

phí và mức độ thâm nhập thị trường của mỗi kênh. Trong thời kỳ thâm nhập

nên cấp tín dụng cho kênh phân phối gián tiếp qua sản phẩm và phải thường

xuyên giám sát chặt chẽ. Đại lý phải cam kết không bán hàng của đối thủ

cạnh tranh. Kênh gián tiếp giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai sản

phẩm của mình ở nhiều nơi, chi phí ban đầu khơng lớn, hiệu quả ngay. Tuy

nhiên, sử dụng kênh này cũng có nhược điểm là doanh nghiệp khơng hồn

tồn kiểm sốt được giá bán cho khách hàng, hàng giả thâm nhập làm mất uy

tín của doanh nghiệp. Thêm vào đó, thơng tin phản hồi từ khách hàng không

kịp thời và đầy đủ. Vì vậy, cùng với sự phát triển, doanh nghiệp cần triển khai

từng bước các điểm phân phối sản phẩm của bản thân doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với quy mơ nhỏ, thị trường co

cụm, thì nên phát huy yếu tố này để tiến hành và gia tăng sự linh động, sự

nhanh chóng, sự tiện dụng trong cung cấp sản phẩm đến khách hàng mục tiêu

bằng cách trực tiếp lẫn gián tiếp như hệ thống chuổi cửa hàng, đại lý phân

phối, siêu thị,... Bên cạnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu mở rộng và phát triển

mạng lưới, hệ thống phân phối cũng là vấn đề chiến lược đối với KTTN. Nó

giúp doanh nghiệp mở rộng quy mơ thị trường và đối phó, phân tán và giảm

bớt cạnh tranh, phân tán và giảm rủi ro, có thêm cơ hội kinh doanh.

Nguồn lực hạn chế thì việc mở rộng và phát triển nhanh hệ thống phân

phối là việc làm đòi hỏi cần có sự đầu tư cả về tiền bạc và nguồn lực quản lý.

Do vậy, việc tận dụng các nhà phân phối trung gian cho các thị trường, khu

vực ở xa cần được nghiên cứu và triển khai. Thêm nữa, bằng các chính sách

tín dụng, chính sách giá, chính sách hoa hồng, các doanh nghiệp KTTN có thể96tận dụng nguồn lực của nhà trung gian như kinh nghiệm, mạng lưới tiêu thụ,

vốn,... làm tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp KTTN.

Đặc biệt với sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin và xu

hướng phát triển mua hàng trong tương lai thì hình thức mua bán qua mạng,

thương mại điện tử cũng sẽ trở thành phương thức phân phối và bán hiệu quả

và ít tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Ngồi ra, trang web của doanh nghiệp

còn là cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho chiến lược quảng bá và truyền thơng cho

doanh nghiệp. Hay hình thức nhượng quyền kinh doanh cũng là những

phương thức phân phối và kinh doanh mà doanh nghiệp KTTN cũng phải

nghiên cứu và vận dụng vào doanh nghiệp.

* Chiến lược chiêu thị

Chiến lược chiêu thị đối với doanh nghiệp KTTN có phần hạn chế hơn

do ngân sách và nguồn tài chính chưa đủ lớn để có thể hỗ trợ cho doanh

nghiệp lúc mới thành lập. Các chương trình quảng cáo khuyến mãi rầm rộ,

các chương trình truyền thơng gián tiếp xem ra chưa thể triển khai với quy mô

lớn được. Các doanh nghiệp KTTN thường sử dụng các biện pháp chiêu thị

như chiết khấu và hoa hồng mua hàng ngày khi mới thành lập hay áp dụng

mức giá ưu đãi hay quà tặng cho những khách hàng đầu tiên trong những

tháng mới khai trương, hay các chương trình quà tặng cho doanh số cao trong

tháng, tặng quà cho khách hàng thường xuyên trong các dịp lễ tết,...

Tăng cường quảng bá về các hoạt động tư vấn và dịch vụ phụ trợ để thu

hút khách hàng. Cụ thể là ưu tiên về giá cả hoặc ưu đãi về dịch vụ đối với

khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp. Để khuyến khích khách hàng

quay lại với doanh nghiệp, có thể giảm giá theo hình thức khách hàng sẽ

khơng nhận được khoản giảm giá ngay mà sẽ được trừ vào hợp đồng kế tiếp

của doanh nghiệp.97Tăng cường quảng cáo, giới thiệu về doanh nghiệp cũng như về các

dịch vụ bằng thông tin đại chúng, qua các đối tác hoặc qua chính khách của

doanh nghiệp.

Ngồi ra, doanh nghiệp phải chú trọng thực hiện các biện pháp giảm

thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh. DN cần thực hiện một số giải pháp

sau:

+ Thâm nhập vào thị trường từng bước để đánh giá được phản ứng của

thị trường đối với sản phẩm của doanh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp.

+ Đa dạng hoá sản phẩm, ngành nghề kinh doanh để hỗ trợ cho nhau.

Cần tập trung vào một số sản phẩm chính có khả năng thu lợi nhuận cao, giảm

thiểu rủi ro.

+ Dự trữ nguồn lực ở mức hợp lý nhất để phòng ngừa rủi ro song

không thể bị đọng vốn lớn để tăng hiệu quả kinh doanh. Mức dự trữ nguồn

lực phụ thuộc vào mức độ hoạt động kinh doanh đang tiến hành, phụ thuộc

vào khả năng hạ thấp rủi ro của doanh nghiệp.

Tóm lại, hoạt động trong kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp cần xây

dựng một chiến lược kinh doanh riêng phù hợp với năng lực của mình, cần

phải xác định rõ mục tiêu phát triển, căn cứ vào những chỉ số của doanh

nghiệp để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa ra những cách thức để

thực hiện kế hoạch đã đề ra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×