Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Tải bản đầy đủ - 0trang

77làm việc và nghiên cứu khoa học để nâng cao năng suất lao động. Văn hóa

cơng ty đề cập những giá trị thể hiện niềm đam mê công việc và đạo đức nghề

nghiệp. Tổng cơng ty ln khuyến khích sự sáng tạo và tôn trọng ý kiến cá

nhân trong các quyết định của Tổng công ty.

Trong chiến lược kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2020, Tổng công ty

cổ phần y tế Danameco đã xác định những mục tiêu cơ bản cần đạt được như

sau: trở thành một trong những tập đoàn nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh

thuốc, thiết bị vật tư y tế và kinh doanh đa ngành nghề dẫn đầu về uy tín, chất

lượng sản phẩm trên thị trường Việt Nam và khu vực, Tổng công ty đã không

ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng đến sự

phát triển bền vững.

Với những quan điểm cũng như định hướng kinh doanh của Tổng công

ty trong thời gian tới chứng tỏ Tổng công ty sẽ thực hiện những nỗ lực cũng

như cố gắng để tạo động lực thúc đẩy nhân viên nhằm gia tăng hiệu quả làm

việc và đạt được mục tiêu kinh doanh của Tổng công ty trong tương lai.

3.1.2. Mục tiêu kinh doanh của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco

Mục tiêu kinh doanh của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trong

giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015:

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm tương đương 2/3

mức dự báo tăng trưởng nhu cầu sử dụng các sản phẩm bơng băng gạc cả

nước, có nghĩa là tiếp tục duy trì thị phần khoảng 33% đến 55%, đóng vai trò

chủ đạo trên thị trường bơng băng gạc cả nước với các khách hàng truyền

thống là các bệnh viện, trung tâm dịch tễ và viện y học trong cả nước.

- Tổng công ty tiếp tục đổi mới công nghệ hợp lý hóa trong sản xuất để

nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tốc độ tăng trưởng chung và lợi

nhuận hàng năm tăng 25-30%.78- Đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đáp

ứng tình trạng thiếu hụt thị trường hàng hóa trong thời gian qua.

- Mở rộng quy mô sản xuất cả hai khu vực Hòa Cường và Trảng Nhật,

đẩy mạnh hơn nữa tiêu thụ sản phẩm tại thị trường truyền thống và khai thác

tối đa thị trường tiềm năng trong cả nước.

- Đảm bảo 100% sản phẩm cung cấp cho khách hàng kịp thời, đạt chất

lượng theo nội dung hợp đồng ký kết.

- Ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động tốt hơn những năm

trước. Đảm bảo 100% công nhân được đào tạo quy trình sản xuất.

- Ngồi ra, mục tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2012 là: doanh thu là

290 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 27,65 tỷ đồng và tỷ suất cổ tức là 25%,

doanh thu các sản phẩm vật tư y tế của Tổng công ty là đạt 30,4% đối với

doanh thu từ khu vực miền Bắc, 15,3% từ khu vực miền Nam và 54,3% từ

khu vực miền Trung.

3.1.3. Mục tiêu tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Tổng công ty cổ

phần y tế Danameco

Với những quan điểm và mục tiêu về quản trị nguồn nhân lực tại Tổng

công ty cổ phần y tế Danameco, có thể thấy những mục tiêu tạo động lực thúc

đẩy nhân viên tại Tổng công ty là:

- Để có thể duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Tổng cơng ty thì

tạo động lực thúc đẩy nhân viên là một trong những nội dung quan trọng để

có thể xây dựng và giữ chân được đội ngũ nhân viên đảm bảo cả về số lượng

và chất lượng. Muốn vậy, việc thỏa mãn nhu cầu nhân viên dựa trên những lợi

ích vật chất và tinh thần là cơng cụ quan trọng để kích thích và động viên

nhân viên và cũng được xem là giải pháp cơ bản và lâu dài.

- Tạo động lực cho nhân viên cần phải thỏa mãn nhu cầu và đảm bảo sự

công bằng trong công việc và các mối quan hệ đối với nhân viên. Cơng tác tạo79động lực đòi hỏi phải là một q trình liên tục và chịu sự tác động của nhiều

yếu tố để có thể đảm bảo việc thúc đẩy được nhân viên làm việc hiệu quả. Do

vậy, các biện pháp tác động phải thực hiện phối hợp đồng bộ và tồn diện trên

nhiều mặt để có thể mang lại kết quả khả quan nhất, tránh tình trạng lãng phí

cho Tổng công ty mà không mang lại hiệu quả.

- Tạo động lực cho nhân viên nhằm đảm bảo đạt mục tiêu và kế hoạch

phát triển của Tổng công ty không chỉ là trách nhiệm của những người quản

lý doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của chính bản thân nhân viên. Để thực

hiện tốt cơng tác tạo động lực thì nhà quản trị phải tác động đến hành vi của

nhân viên. Tuy nhiên sự tác động đó chỉ có thể chuyển hóa thành động lực

thúc đẩy nhân viên khi nó thỏa mãn được những nhu cầu và mong muốn của

nhân viên. Kết quả cụ thể đem lại từ việc thực hiện tốt công tác tạo động lực

trong Tổng công ty phải do bản thân nhân viên thể hiện. Vì vậy, sự tham gia

một cách tích cực của nhân viên vào cơng tác tạo động lực sẽ góp phần nâng

cao hiệu quả hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu sản xuất kinh doanh

mà Tổng cơng ty đưa ra.

3.2. HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN

VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

3.2.1. Hồn thiện cơng tác tiền lương

Công tác tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi đã được chú trọng tại

Tổng công ty, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định về hình thức trả

lương và công tác xây dựng đơn giá và định mức sản phẩm, mức thưởng và

các loại hình phúc lợi còn thấp. Theo mức độ quan trọng thì nhân viên văn

phòng và công nhân quan tâm đến thu nhập và thưởng và cơng tác phúc lợi

nhiều nhất. Vì vậy, Tổng cơng ty cần có những thay đổi cho phù hợp với nhu

cầu của nhân viên.

a. Hồn thiện cơng tác tiền lương80Thứ nhất, cải tiến hình thức tiền lương hợp lý cho bộ phận lao động

gián tiếp và lao động trực tiếp:

- Xây dựng hình thức trả lương theo nhóm áp dụng cho những cơng

việc mà kết quả có thể đo lường cụ thể, chính xác, nhưng để hồn thành cơng

việc đó thì cần phải có nhiều người cùng hợp tác, liên kết. Tại Tổng cơng ty

hiện nay đang áp dụng hình thức nhóm làm việc tại các cơng đoạn sản xuất

khác nhau theo dây chuyền sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế. Vì vậy, việc

áp dụng hình thức tiền lương này sẽ giúp cho các thành viên trong nhóm làm

việc nỗ lực vì thành tích chung của nhóm để cải thiện hiệu quả làm việc.

Công thức:

mL

Dt jj 1qTrong đó:

+ Lj là mức lương cấp bậc của nhân viên j.

+ q là định mức sản lượng cho nhóm.

+ Dt là đơn giá lương sản phẩm.

Quỹ lương của nhóm được xác định như sau: QN = Dt x St

Trong đó: + QN là quỹ lương của nhóm.

+ St là số lượng sản phẩm mà nhóm làm được.

Tiền lương của mỗi cá nhân trong nhóm sẽ được xác định như sau:

Bước 1: Tính thời gian quy đổi của các nhân viên. Gj = Hj x gj x Wj

Trong đó: + Gj là số đơn vị thời gian quy đổi của nhân viên j.

+ Hj là hệ số cấp bậc công việc của nhân viên j.

+ gj là số đơn vị thời gian lao động thực tế của nhân viên j.

+ Wj là hệ số năng suất lao động của nhân viên j trong nhóm.

Bước 2: Tính đơn giá tiền lương của nhóm.81dn QN

GjBước 3: Tính lương cho mỗi cá nhân của nhóm. Mj = dn x Gj

- Cải tiến hình thức trả lương đối với bộ phận lao động gián tiếp gắn hệ

số thành tích để khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Hiện nay,

cách trả lương đối với bộ phận gián tiếp vẫn mang tính bình qn, chưa thể

hiện sự khác biệt của đóng góp và hiệu quả cá nhân trong cơng việc. Vì vậy,

trong cơng thức tính lương sẽ hình thành hệ số K là hệ số thành tích cơng

việc, hệ số K được xác định căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện công việc

của nhân viên. Kết cấu của hình thức trả lương này sẽ bao gồm hai phần: thứ

nhất là phần lương cơ bản theo hệ số lương quy định của Nhà nước là một

khoản không đổi, luôn đảm bảo cho người lao động tái sản xuất sức lao động,

nhưng vẫn phù hợp với vị trí cơng việc đảm nhận; thứ hai là lương kinh doanh

hay là phần lương cộng thêm cho người lao động, ln thay đổi tuỳ theo mức

độ hồn thành công việc và doanh thu. Chúng ta căn cứ vào kết quả đánh giá

cuối tháng để phân loại và đưa ra hệ số K. Sau đó kết hợp với mức hồn thành

doanh thu của Tổng cơng ty để xác định lương cho nhân viên gián tiếp.

Li = HSLi x NCtt x K x P + các khoản phụ cấp khác

Trong đó:

Li: Tiền lương của nhân viên i

NCtt: Ngày cơng thực tế của nhân viên i

HSLi: Hệ số lương của nhân viên i

K: Hệ số hồn thành cơng việc.

P: đơn giá lương

Thứ hai, tiến hành xác định lại đơn giá và định mức tiền lương cho

nhân viên theo quy mô phát triển của Tổng cơng ty và sự chun mơn hóa của

công nhân sản xuất. Với mức lương được xây dựng trên cơ sở định mức vàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×