Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo ra văn hóa hiếu học thông qua có chính sách đào tạo đào tạo phát triển NNL, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển và hỗ trợ chi phí học tập cho những nhân viên có kết quả học tập khá giỏi…

Tạo ra văn hóa hiếu học thông qua có chính sách đào tạo đào tạo phát triển NNL, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển và hỗ trợ chi phí học tập cho những nhân viên có kết quả học tập khá giỏi…

Tải bản đầy đủ - 0trang

88

thể tổ chức các hoạt động này thường xuyên hơn vào các dịp như ngày thành

lập công ty, các ngày lễ hội trong năm…

Bên cạnh đó, DN cần có những biện pháp để khơi dậy và kích thích

tinh thần tham gia của hầu hết người lao động trong các bộ phận trong cơng ty

thì các hoạt động này mới phát huy hết tác dụng và hiệu quả. Để hoạt động

này diễn ra sơi nỗi hơn, nâng cao tinh thần đồn kết cơng ty cần có kế hoạch

cụ thể mỗi khi các hoạt động diễn ra và có những món quà tinh thần lẫn vật

chất như: huy chương, tiền thưởng…KẾT LUẬN

Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển

của tổ chức. Đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế suy thối, các cơng ty cạnh

tranh ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực càng trở thành tài sản vơ cùng q

giá, nó quyết định sự thành công hay thất bại của bất cứ một công ty nào.

Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, một thế kỷ mà nhân tố con người ngày càng

trở nên quan trọng, con người là nguồn gốc của mọi sự thịnh suy.

Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, công ty cổ phần sữa TH cũng đã

nhận được những tín hiệu lạc quan từ phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, là một

công ty mới gia nhập vào thị trường sữa, khó khăn và thách thứ trước mắt rất

nhiều, để có thể vượt qua sức cạnh tranh trên thị trường sữa thì cơng ty ln

phải có sự đổi mới và hoạt động hiệu quả. Nhằm đáp ứng những yêu cầu đó,

lãnh đạo cơng ty cũng rất chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực.

Tin tưởng với sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tinh thần ham học hỏi, chính

sách phát triển nguồn nhân lực được áp dụng sẽ đạt được những thành công

như mong đợi.

Luận văn: “Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH” đã

hoàn thành nghiên cứu một số vấn đề sau:89

 Hệ thống hóa được các lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực,

trên cơ sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn

nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH

 Xác định một số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ những mặt hạn chế trong

công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH

 Đề xuất những giải pháp và khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác phát

triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sữa TH.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo Tiếng Việt

[1]TS. Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, ThS. Lê Quang

Khôi (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phương

Đơng.[2]PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực (Human

Resource Management), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.[3]Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu quả nguồn lực con

người ở Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.[4]TS. Đoàn Gia Dũng , “Các nhân tố tác động tới khuynh hướng

thay đổi nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại

học Đà Nẵng- Số 15.[5]Trần Thọ Đạt, Đỗ Tuyết Nhung (2008), Tác động của vốn con

người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố Việt Nam,

NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.[6]ThS. Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010),

Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà

Nội.[7]ThS. Nguyễn Duy Hà (2012), “Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh

nghiệp”, http://bacninhbusiness.gov.vn.[8]Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung về nguồn nhân lực và phương

pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện Khoa học Tổ chức Nhà

nước.[9]Đỗ Lê Hằng (2009), Báo cáo ngành sữa giai đoạn 2004 -2009,

Cơng ty chứng khốn Habubank.[10]Lê Thị Hoài Hương (2010), “Phát triển nguồn nhân lực tại công

ty viễn thông Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.[11]Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế”,

Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.[12]ThS. Nguyễn Văn Long (2010), Phát huy nguồn nhân lực bằng

động lực thúc đẩy (Promoting human resources by means of

motivation), Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số

5(40).[13]Http://nganhsuavietnam.vn/chuyengia[14]Nhất Nguyên (2011), Những xu hướng phát triển nguồn nhân lực,

http://doanhnhansaigon.vn/online.[15]Hướng Phi (2009), Thuật lãnh đạo, NXB Từ điển Bách khoa.[16]Quyết định 1216/QĐ-TTg (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực

Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.[17]PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề về đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực (A number of issus on the training and

development of human resources), Tạp chí Khoa học và cơng

nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số 5(40).[18]Nguyễn Tiệp (2006), Giáo trình kế hoạch nhân lực”, NXB Lao

động – Xã hội, Hà Nội.[19]Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình nguồn nhân lực”, NXB Lao động

– Xã hội, Hà Nội.[20]Dean Tjovold, Mary M. Tjosvold (2010), Tâm lý học dành cho

lãnh đạo, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.[21]Nguyễn Trung (2007), “Suy nghĩ về phát triển nguồn nhân lực ở

nước ta”, Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và giải

pháp, NXB Tri thức, Hà Nội, tr.350.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo ra văn hóa hiếu học thông qua có chính sách đào tạo đào tạo phát triển NNL, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển và hỗ trợ chi phí học tập cho những nhân viên có kết quả học tập khá giỏi…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×