Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Ăn ca + ĐH

- Ăn ca + ĐH

Tải bản đầy đủ - 0trang

90+ Chi phí NCTT

+ Chi phí SXC

2. Phân xưởng 2

- Xi măng PCB40HV

+ Chi phí NVLTT

+ Chi phí NCTT

+ Chi phí SXC

- Xi măng PCB40GC

+ Chi phí NVLTT

+ Chi phí NCTT

+ Chi phí SXC

CộngKẾT LUẬN CHƯƠNG III

Trong chương này, luận văn đề cập đến sự cần thiết hoàn thiện kế tốn quản

trị chi phí tại Cơng ty cổ phần xi măng Hải Vân. Qua đánh giá thực trạng kế toán

quản trị chi phí tại Cơng ty cổ phần xi măng Hải Vân kết hợp với cơ sở lý luận về

kế toán quản trị, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp hồn thiện hơn nữa

cơng tác tổ chức kế tốn quản trị chi phí tại Cơng ty.

Chương này, tác giả đã đưa ra mơ hình kế tốn quản trị lồng ghép với kế tốn

tài chính trong cùng một bộ máy kế tốn để phân cơng cơng tác kế tốn quản trị chi

phí để khắc phục tình hình hiện tại của Cơng ty là kế tốn quản trị chỉ do một nhân91viên kế tốn đảm nhận và khơng chú trọng đến khâu phân tích, lập báo cáo kế toán

quản trị một cách chi tiết, cụ thể. Đồng thời đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm thể

hiện sự liên kết, mối liên hệ cung cấp thông tin cho nhau của kế tốn tài chính và kế

tốn quản trị của Công ty, tạo cơ sở cho công tác so sánh, đánh giá, kiểm sốt các

khoản mục chi phí.92KẾT LUẬN

Công ty cổ phần xi măng Hải Vân là một doanh nghiệp lớn và đã được cổ

phần hóa. Mục tiêu của Cơng ty sau cổ phần hóa là nhà cung cấp xi măng chủ yếu

cho khu vực Miền Trung Tây Ngun. Để làm được điều đó thì cơng tác lập dự tốn

chi phí là một phần khơng thể thiếu nhằm phục vụ cơng tác kiểm sốt chi phí, nâng

cao chất lượng sản phẩm, giúp các nhà quản trị có hướng đi đúng trong định hướng

sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung Cơng ty đã xây dựng được cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình,

đáp ứng được các yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý và tuân thủ theo những quy

định của Chế độ kế tốn. Tuy nhiên, cơng tác này cũng còn nhiều mặt tồn tại, hạn

chế cần phải điều chỉnh và sửa đổi để kế toán quản trị chi phí ngày càng chính xác,

kịp thời hơn, phục vụ ngày càng đắc lực hơn trong công tác quản lý.

Chuyên đề với đề tài “Kế tốn quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xi măng

Hải Vân” đã cho ta thấy tổng quan và thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí tại

Cơng ty, trên cơ sở đó đưa ra một số đánh giá và kiến nghị nhằm hồn thiện cơng

tác kế tốn quản trị chi phí của Công ty.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng luận văn khó tránh khỏi những sai sót

nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cơ nhằm hồn thiện

hơn nữa luận văn.

Xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn cùng toàn thể cán

bộ lãnh đạo Công ty cổ phần xi măng Hải Vân cũng như các cán bộ nhân viên Công

ty đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Tấn Bình (2003), Kế tốn quản trị lý thuyết căn bản và nguyên tắc ứng

dụng trong quyết định kinh doanh, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Tấn Bình (2004), Phân tích quản trị tài chính, NXB Thống kê

3. PGS.TS Phạm Văn Dược (2008), LT & BT Kế toán quản trị, NXB Thống kê

4. Nguyễn Phú Giang (2005), Kế tốn quản trị và phân tích kinh doanh, NXB Tài chính.

5. PGS.TS Vương Đình Huệ (2002), Kế tốn quản trị, Học viện tài chính Hà Nội

trang 90 - 91.

6. Huỳnh Lợi (2007), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê

7. PGS.TS Võ Văn Nhị (2007), Kế toán quản trị, NXB Thống kê

8. PGS.TS Võ Văn Nhị (2007), Báo cáo tài chính & Báo cáo kế tốn quản trị, NXB

giao thơng vận tải.

9. PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trính Kế toán quản trị, NXB Giáo dục

trang 28 - 29; trang 44 - 45.

10. Quyết định số 206/2003-QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

11. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ

Tài Chính về việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp.

12. Thư viện Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Các luận văn Thạc sỹ kinh tế.

13. Tổng hợp ngân sách năm 2010, 2011, 2012 của Công ty ximăng Hải Vân.

14. Số liệu kế tốn thực tế năm 2011 của Cơng ty cổ phần ximăng Hải Vân.

Website

www.tapchiketoan.com

www.ketoantruong.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Ăn ca + ĐH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×