Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

7 KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

31nhau. Nếu thu nhập của họ vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ khơng được

hưởng trợ cấp hưu trí nữa. Trường hợp hưởng trợ cấp hưu trí do sức khỏe suy

yếu, suy giảm khả năng lao động, đang trong độ tuổi lao động thì tùy theo yêu

cầu của quỹ bảo hiểm mà có thể bắt buộc phải thực hiện các biện pháp điều trị

về y tế để có thể nâng cao khả năng lao động. Bằng cách quy định về nghĩa vụ

phối hợp của người đang hưởng hoặc sẽ hưởng trợ cấp và các biện pháp chế

tài nếu không thực hiện. Trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ về hợp tác

mà theo đó sự thật bị che dấu thì cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền từ chối

chi trả một phần hoặc toàn bộ trợ cấp, dừng chi trả trợ cấp. Bên cạnh biện

pháp bằng các quy định chặt chẽ của pháp luật, ở Đức còn kiểm soát nội bộ

chi bảo hiểm xã hội bằng quản lý hành chính. Một là, kiểm tra, kiểm sốt từ

bước đầu tiên của việc nộp đơn: tất cả các trường hợp nộp đơn xin hưởng trợ

cấp bảo hiểm xã hội đều được kiểm tra, kiểm soát các điều kiện hưởng. Hai

là, kiểm tra, kiểm sốt trong q trình thực hiện chi trả: Cơ quan bảo hiểm

hưu trí Liên bang khơng là người trực tiếp chi trả tiền lương cho người thụ

hưởng. Việc thực hiện chi trả được thông qua cơ quan dịch vụ hưu trí của hệ

thống bưu điện Đức. Cơ quan bảo hiểm hưu trí có trách nhiệm quản lý chi trả,

cung cấp các thông tin cần thiết về dữ liệu chi trả cho cơ quan dịch vụ hưu trí

của bưu điện Đức. Cơ quan bảo hiểm hưu trí Liên bang áp dụng các phương

pháp quản lý khác nhau để có được các thơng tin cần thiết khẳng định người

thụ hưởng đang còn sống và đủ tư cách được tiếp tục hưởng trợ cấp. Ngoài ra,

do việc phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý trong việc chuyển giao

dữ liệu đặc biệt dữ liệu về tử tuất nên cơ quan bảo hiểm hưu trí có được thơng

tin cập nhật nhanh chóng, đảm bảo dừng chi trả kịp thời, tránh việc chi trả quá

hạn do chi trả lương quá thời gian người thụ hưởng đã mất làm thất thoát quỹ.

- Ở quốc gia Bulgaria, kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội được thực

hiện chặt chẽ. Đối với việc kiểm soát chi trả chế độ lương hưu, tùy theo ý32muốn của người thụ hưởng bảo hiểm xã hội, việc chi trả chế độ lương hưu

được thực hiện thông qua trạm bưu điện hoặc tài khoản ngân hàng. Trung tâm

công nghệ thông tin lập danh sách các đối tượng nhận lương hưu, phân theo

vùng và gửi đến các trạm bưu điện tương ứng. Mỗi đối tượng hưu trí được

quản lý theo mã số ID thống nhất từ khi sinh ra, được quản lý bởi bộ phát

triển vùng. Trong trường hợp đối tượng nhận chế độ hưu trí qua đời, cơ quan

quản lý dân cư sẽ gửi thông báo tử tuất cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Dựa vào

thông báo này, cơ quan bảo hiểm xã hội quốc gia Bulgaria dừng chi trả trợ cấp

hưu trí. Đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, bảo hiểm xã hội

quốc gia Bulgaria chi trả trực tiếp cho người được hưởng các chế độ bảo hiểm

xã hội, trước đó bảo hiểm xã hội quốc gia Bulgaria trả gián tiếp qua chủ sử

dụng lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương gửi thông tin từ các

quận, huyện qua mạng lên trung tâm công nghệ thông tin tính, xét khoản nhận

và trả qua kênh ngân hàng theo tần suất 2 lần/ tuần hoặc qua hệ thống bưu

điện. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội quốc gia Bulgaria thành lập bộ phận kiểm

tra thu-chi để kiểm tra, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Bộ

phận kiểm tra thu-chi dựa vào các cơ sở dữ liệu để đối chiếu, kiểm tra và xử

lý sai phạm theo quy định.33KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Tóm lại, qua nghiên cứu một số lý luận cơ bản về kiểm sốt nội bộ chi

bảo hiểm xã hội, ta có thể thấy rằng hoạt động kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm

xã hội ln đóng vai trò đặc biệt trong cơng tác quản lý, giám sát, điều hành

hoạt động của đơn vị bảo hiểm xã hội. Trong đó, cần phải nhận thức rằng

kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội khơng chỉ giới hạn trong chức năng

kiểm sốt tài chính và kế tốn mà còn kiểm sốt quản lý tất cả các mặt khác

trong đơn vị bảo hiểm xã hội. Kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội khơng chỉ

thuộc về ban lãnh đạo đơn vị bảo hiểm xã hội mà cả sự tham gia của đội ngũ

nhân viên vào hệ thống đó, đó là việc thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ,

tn thủ các thủ tục kiểm sốt hàng ngày.34Chương 2

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

2.1 ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH

HƯỞNG ĐẾN HOẠTĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM

XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Quận Cẩm Lệ

Quận Cẩm Lệ có vị thế hết sức quan trọng là cửa ngõ trên trục giao

thơng phía Tây Nam của thành phố, là địa bàn gần trung tâm. Quận Cẩm lệ có

6 phường trực thuộc với diện tích tự nhiên 3.330 ha. Là một quận hình thành

trên cơ sở các xã, hầu hết nhân dân làm nông nghiệp, buôn bán nhỏ và ngành

nghề phụ.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội quận Cẩm Lệ phát triển

mạnh mẽ về mọi mặt: Tổng giá trị sản xuất năm 2011 trên địa bàn 3.328,8 tỷ

đồng, tăng 18,46% so với năm 2010; Giá trị ngành công nghiệp-xây dựng

năm 2011 là 2.383,8 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước; Giá trị ngành

thương mại- dịch vụ năm 2011 là 908,9 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước;

Giá trị ngành nông nghiệp 15 tỷ đồng; Giá trị kim ngạch xuất khẩu 6,2 triệu

USD, tăng 24% so với năm 2010; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

quận 121,88 tỷ đồng. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được ổn định, quốc

phòng an ninh được giữ vững, trật tự an tồn được đảm bảo. Đặc biệt tỷ lệ hộ

nghèo giảm nhanh và bền vững. Năm 2011, trên địa bàn quận giảm 778 hộ

nghèo.

Những khó khăn trong nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt

động của bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ. Là một quận hình thành trên cơ sở

các xã, hầu hết nhân dân làm nông ngiệp, buôn bán nhỏ và ngành nghề phụ, ý35thức thị dân chưa được hình thành hoặc còn thấp. Do vậy, ý thức tham gia bảo

hiểm xã hội chưa cao.

Những thuận lợi, khó khăn trên của nền kinh tế quận Cẩm Lệ đã có tác

động khơng nhỏ đến hoạt động bảo hiểm xã hội. Song nhờ sự quan tâm hỗ trợ

của BHXH thành phố Đà Nẵng, của UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận

Cẩm Lệ, cùng với sự phối hợp của các ban ngành đã tăng cuờng công tác

tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đến nhân dân, đến các doanh nghiệp

trên địa bàn quận, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp

nhằm nâng cao ý thức tham gia BHXH của nhân dân, của doanh nghiệp. Hoạt

động BHXH vì thế đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đảm bảo an sinh xã

hội, và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ.

2.1.2.1 Khái quát chung

Song song với việc thành lập quận Cẩm Lệ, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ được thành lập trên cơ sở chia tách từ Bảo hiểm xã hội huyện Hoà Vang.

Ngày 22 tháng 9 năm 2005 Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ được thành lập

theo quyết định số 2533/QĐ-BHXH của tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố

Đà Nẵng. Trải qua 6 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ đã có những bước tiến vững chắc, không ngừng củng cố về tổ chức, tiếp

tục duy trì các hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh

vực quản lý thu, chi và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, góp phần quan

trọng trong sự phát triển đi lên bền vững của quận Cẩm Lệ.

Với sự nổ lực phấn đấu trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ đã khẳng định được vai trò là cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện chính

sách an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao

động, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×