Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

Tải bản đầy đủ - 0trang

42toán. Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế tốn phải

có định khoản kế tốn. Mọi chứng từ kế tốn phải có đủ chữ ký theo chức

danh quy định trên chứng từ mới có gía trị thực hiện. Chứng từ kế tốn phải

có nội dung rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát

sinh. Các chứng từ kế tốn do đơn vị lập hoặc từ bên ngồi chuyển đến đều

phải tập trung vào bộ phận kế toán đơn vị, bộ phận kế tốn phải kiểm tra xác

minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế

tốn.

Chứng từ kế tốn sử dụng trong chi chế độ BHXH:

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ( mẫu C65-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (mẫu C66 aHD)

- Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt (mẫu

C66 b-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị huởng chế độ thai sản ( mẫu C67 a

- HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản được duyệt (

mẫu C67 b - HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

ốm đau ( mẫu C68 a-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

ốm đau được duyệt ( mẫu C68 b-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

thai sản ( mẫu C69 a-HD)

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau

thai sản được duyệt ( mẫu C69 b-HD)43- Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao

động ( mẫu C71- HD)

- Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng ( mẫu

C72a-HD)

2.2.2 Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ

Quá trình quản lý quỹ BHXH đã gắn chặt với công tác thu BHXH,

công tác giải quyết các chế độ BHXH. Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các thủ

tục kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ đã

thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động được kịp thời,

đúng và đủ. Do thực hiện tốt nguyên tắc “ Thu đến đâu, giải quyết chế độ đến

đó”, trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ chủ động triển khai

thực hiện tốt nhiệm vụ chi bảo hiểm xã hội, không để xảy ra tình trạng căng

thẳng, gây thất thốt quỹ .

Quản lý chi bảo hiểm xã hội trong các năm qua chú trọng vào việc: Mọi

khoản chi bảo hiểm xã hội đều được kiểm tra, kiểm soát trước, trong, và sau

quá trình chi thanh tốn. Hầu hết các khoản chi đều được xét duyệt chi đúng

chế độ, đúng quy định, và đủ cho người tham gia BHXH.

Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ đã chú trọng và

tăng cường cơng tác kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội từ khâu tiếp nhận,

xét duyệt, và thanh toán tiền các chế độ bảo hiểm xã hội. Nhiều văn bản chế

độ được trung ương ban hành và vận dụng đã giúp cho Bảo hiểm xã hội quận

Cẩm Lệ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quỹ BHXH nhằm ngăn chặn việc thất

thoát quỹ.

2.2.2.1 Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ ốm đau

Khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau của đơn vị, bộ phận tiếp

nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát thủ tục hồ sơ theo đúng quy44định. Sau khi kiểm tra, kiểm soát hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp

nhận hồ sơ đơn vị đề nghị thanh tốn chuyển bộ phận chế độ chính sách. Bộ

phận chế độ chính sách sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ

tiến hành kiểm tra, rà soát các loại chứng từ đơn vị gửi đề nghị thanh tốn.

Kiểm tra, kiểm sốt tồn bộ thông tin của người lao động bị ốm đau. Căn cứ

vào Sổ BHXH của người lao động, cán bộ CĐCS kiểm tra, đối chiếu với cơ

sở dữ liệu quản lý thu về mức đóng BHXH, thời gian tham gia BHXH, chức

danh nghề. Sau khi xác định chức danh nghề của người lao động, cán bộ

CĐCS kiểm tra, đối chiếu với danh mục nghề nghiệp, công việc nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm do Bộ lao động- Thương binh và xã hội và bộ y tế ban

hành để xác định loại công việc. Ngoài ra, cán bộ CĐCS kiểm tra, đối chiếu

giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở y tế cấp

để xác định thời gian được nghỉ. Đối với trường hợp người lao động ốm đau

bệnh cần chữa trị dài ngày, cán bộ CĐCS kiểm tra giấy ra viện thể hiện bệnh

điều trị có thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để

điều trị bệnh. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do bộ y tế ban hành. Đối

với trường hợp người lao động có con bị ốm, cán bộ CĐCS tiến hành kiểm tra

người lao động có đóng BHXH không, kiểm tra giấy ra viện hoặc sổ y bạ của

con. Kiểm tra, kiểm soát số tiền đơn vị đề nghị thanh toán.

Sau khi xét duyệt, cán bộ CĐCS đóng dấu “ĐÃ DUYỆT CHI” vào

chứng từ gốc. Cán bộ CĐCS chuyển hồ sơ đã xét duyệt cho bộ phận tiếp nhận

hồ sơ để trả cho người sử dụng lao động ( gồm chứng từ gốc, danh sách được

duyệt).45* Kiểm tra giấy ra viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MS:

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

…………..

BỆNH VIỆN LAO

Số lưu trữ:…...

Mã y tế:……...

GIẤY RA VIỆN

SỞ Y TẾ TP ĐN- Họ tên người bệnh:

- Dân tộc:Lê GiáckinhTuổi:51Nghề nghiệp:Nam/nữ

công nhân- BHYT : Giá trị từ 01../01./2011.. đến …31./12./ 2011 số: …………………….

- Địa chỉ: Hòa phát, Cẩm Lệ, ĐN

- Vào viện lúc:….....giờ……..phút,

- Ra viện lúc: ……..giờ …….phút,Ngày 12 tháng 12 năm 2011

Ngày 22 tháng 12 năm 2011- Chuẩn đoán:Lao phổi

- Phương pháp điều trị:

- Lời dặn của thầy thuốc:

Ngày 22 tháng 12 năm 2011Ngày….. tháng ….. năm…BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

VIỆNTRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊGIÁM ĐỐC BÊNH(KÝ, HỌ TÊN)(KÝ, HỌ TÊN)Kiểm tra bệnh chữa trị

thuộc bệnh dài ngày hay

ngắn ngày

Kiểm tra tên người

lao động(KÝ, HỌ TÊN)Kiểm tra tính pháp

lý của chứng từKiểm tra xác định

thời gian nghỉ

hưởng để thanh toán

chế độ46* Kiểm tra giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Kiểm tra nơi KCB, cơ

quan BHXH có ký hợp

đồng khơngSỞ Y TẾ TP.ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CẨM LỆKiểm tra tên đơn

vị sử dụng lao

độngMẫu số: C65-HD

( Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐBTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTCGIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC

HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: 50

Số: 12

Họ và tên:Nguyễn Công

HưngĐơn vị công tác:

Lý do nghỉ việc:ốmNgày tháng năm sinh: 1965Xí nghiệp vật tư vật liệu giao

thơngHai

ngày

( từ ngày: 10/11/2011 đến hết ngày 11/11/2011 )

Số ngày cho nghỉ:Xác nhận của phụ trách đơn vịNgày 11. Tháng 11. năm 2011Số ngày thực nghỉ : 02 ngày

( Ký, họ tên, đóng dấu)Kiểm tra tên người

lao độngY, bác sĩ KCB

( Ký, họ tên, đóng dấu)Kiểm tra

tính hợp

lệ của

chứng từKiểm tra số ngày

nghỉ47* Kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quản lý thu BHXHKiểm tra đơn vị

SDLD tham gia

BHXHKiểm tra quá trình

đóng BHXHKiểm tra

mức đóng

BHXHKiểm tra chức

danh cơng việcKiểm tra đơn

vị SDLD tham

gia BHXHKiểm tra q trình

đóng BHXHKiểm tra mức

đóng BHXHKiểm tra số sổ

BHXH của người

lao độngKiểm tra chức

danh công việcKiểm tra thời

gian tham gia

BHXHKiểm tra số sổ

BHXH của người

lao động(Nguồn: Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ)Con ốmLê Giác3496016245Bản thân ốm

dài ngàyNguyễn

Hưng Công3496016216ngắn

Bảnngày

thân ốmHọ và tên Số sổ BHXHvật tư vật liêu giao

thơngĐơn vị: Xí nghiệp4.067.0004.067.0001926Năm116ThángNgười lập

Kiểm tra

Kiểm

bệnhtra thơngKiểm tra mức

(ký, họ tên) điều tin

trị người lao đóng BHXH

độngTổng cộngLao phổiBình thườngTiền lương

Điều kiện

tính hưởng

tính hưởng

BHXHBHXHThời gian đóng22/12/201111/11/20111021321.407.8001.173.200234.600Số tiềnGhi

chúđơn

Kế tốn trưởngKiểm tra số tiền Ngày

26 tháng 12 năm 2011

vị

đề

nghị

thanh

toán

(ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu)12/12/201110/11/2011Từ ngàyTrong kỳ Lũy kế

từ đầu

Đến ngày cộngTổng nămSố ngày nghỉSố đơn vị đề nghịDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Mẫu số: C66a-HD

Đợt

tháng 12 quý 4 năm 2011

Số hiệu tài khoản: 56110000000489 mở tại : Ngân hàng đầu tư & phát triển Đà Nẵng

Tổng số lao động: 94 người Trong đó nữ: 06 người

Tổng quỹ lương trong (tháng) quý: 757..316..900 đ48III1II1ISTT49(13)-Mẫu C65-HD

-Giấy ra viện

- Mẫu C66a-HD

-(12)(1)Đơn vị SDLĐ-Mẫu C65-HD

-Giấy ra viện

- Mẫu C66a-HD

- Mẫu C66b-HD(11)(4)(8)(10)(6)Nhập liệu(7)(5)(9)Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận CĐCSTiếp nhận(3)-Mẫu C65-HD

Kiểm tra -Giấy ra viện

- Mẫu C66a-HD

(2)-Mẫu C65-HD

-Giấy ra viện

- Mẫu C66a-HD

- Mẫu C66b-HDLập Mẫu C66b-HD-Mẫu C65-HD

Kiểm tra, -Giấy ra viện

đối chiếu - Mẫu C66a-HDCSDL

Thu(15)Bộ phận Kế toánđồ kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ ốm đauSơ đồ 2.2: Sơ đồ kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ ốm đauGiám

đốc

Duyệt(14)- Mẫu C66a-HD

- Mẫu C66b-HD* Sơ5051Ghi chú:

(1): Đơn vị sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chế độ ốm đau tại

bộ phận tiếp nhận hồ sơ

(2), (3): Bộ phận tiếp nhận kiểm tra thủ tục hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau.

Sau khi kiểm tra thủ tục hồ sơ hợp lệ, đúng theo quy định, bộ phận tiếp nhận

hồ sơ tiến hành tiếp nhận hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau của đơn vị.

(4): Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau cho bộ

phận CĐCS thẩm định và duyệt hồ sơ.

(5), (6): Bộ phận CĐCS kiểm tra chứng từ, đối chiếu với CSDL quản lý thu

để lấy thông tin cần thiết.

(7), (8), (9): Sau khi kiểm tra, đối chiếu, bộ phận CĐCS tiến hành nhập liệu

và lập danh sách duyệt chi và trình hồ sơ cho giám đốc ký

(10): Bộ phận CĐCS lưu hồ sơ gồm: danh sách đơn vị đề nghị thanh toán chế

độ ốm đau, và danh sách duyệt chi chế độ chế độ ốm đau

(11), (12), (13): Bộ phận CĐCS tách và chuyển trả hồ sơ gốc, danh sách duyệt

chi chế độ cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển trả

hồ sơ cho đơn vị lưu

(14), (15): Cuối quý, bộ phận CĐCS tiến hành tách và chuyển hồ sơ cho bộ

phận kế toán (danh sách đơn vị đề nghị thanh toán, và danh sách duyệt chi )

2.2.2.2 Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ thai sản

Sau khi nhận chuyển hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, cán bộ CĐCS

tiến hành kiểm tra, thẩm định chứng từ đơn vị đề nghị thanh toán chế độ thai

sản. Kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu thu thời gian tham gia BHXH của

người lao động ( Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6

tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng

chế độ thai sản). Kiểm tra, đối chiếu điều kiện làm việc của người lao động để52xác định thời gian được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Kiểm tra, kiểm soát số

tiền đơn vị đề nghị thanh toán.

Sau khi xét duyệt, cán bộ CĐCS đóng dấu “ĐÃ DUYỆT CHI” vào

chứng từ gốc. Cán bộ CĐCS tách và chuyển hồ sơ đã xét duyệt cho bộ phận

tiếp nhận hồ sơ để trả cho người sử dụng lao động ( gồm chứng từ gốc, danh

sách được duyệt).

* Kiểm tra, đối chiếu với cở sở dữ liệu thu BHXH

Kiểm tra đơn vị

sử dụng lao

động tham gia

BHXHKiểm tra quá trình

tham gia BHXHKiểm tra tên

người lao độngKiểm tra số sổ

BHXHKiểm

tra

mức

lương

đóng

BHXHKiểm tra thời

gian tham gia

BHXH

Kiểm tra công

việc, chức danh

nghề(Nguồn: Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×