Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

93* Tăng cường hỗ trợ, tư vấn trong kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội

Hàng quý BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức xét duyệt quyết toán cho

BHXH quận, huyện trước khi tổng hợp, lập báo cáo quyết tốn của BHXH

thành phố Đà Nẵng. Trường hợp khơng tổ chức xét duyệt quyết tốn cho

BHXH cấp quận huyện thì BHXH thành phố Đà Nẵng vẫn phải thẩm định

trước khi tổng hợp, lập báo cáo quý, đồng thời hàng năm phải tổ chức xét

duyệt quyết toán cho BHXH cấp quận huyện. Tổ thẩm định quyết tốn đòi hỏi

phải giỏi chun môn, tinh thông nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý công việc

phát hiện sai sót. Qua đó, tăng cường hỗ trợ, tư vấn cho các nhân viên ở cấp

Quận, Huyện trong công tác chi bảo hiểm xã hội.

Nâng cao chất lượng các đợt thẩm định quyết toán nhằm phát hiện kịp

thời những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị đơn vị được kiểm tra khắc phục

và chỉnh sửa các tồn tại. Xử lý dứt điểm những sai phạm đã phát hiện qua các

đợt kiểm tra. Tập trung kiểm tra, kiểm soát các đơn vị có phát sinh chế độ

nhiều.

* Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng phải thường xuyên kiểm tra, giám

sát bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện trong việc thực hiện chế độ chính sách

bảo hiểm xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn bảo hiểm xã hội các quận, huyện tăng

cường bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc, phát sinh,

tạo điều kiện để các đơn vị sử dụng lao động và người dân khi tham gia bảo

hiểm xã hội được yên tâm, thuận lợi.

Tăng cường sơ kết, tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng, khách quan tình

hình thực hiện các quy định của luật BHXH; kịp thời phản ánh với bảo hiểm

xã hội Việt Nam những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện ở cơ sở để

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.943.2.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nhà nước

- Thực tế cho thấy, Luật BHXH có những vấn đề bất cập, đó là việc

trích nộp 2% kinh phí, theo điểm a, khoản 1 Điều 92, người sử dụng lao động

được giữ lại 2% , để chi trả kịp thời cho người lao động, sau đó thực hiện

quyết tốn hàng q đối với tổ chức BHXH. Quy định này đến nay khơng phù

hợp vì không giúp cho đơn vị sử dụng lao động chi trả kịp thời cho người lao

động, phần lớn các đơn vị giữ lại 2% kinh phí khơng đủ chi trả, nếu thiếu phải

chờ cơ quan BHXH cấp bù mới có chi. Hai là cán bộ làm công tác BHXH ở

nhiều doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngồi hay thay đổi, cho nên đối với những cán bộ mới

đảm nhiệm công việc này, chưa nắm vững chế độ chính sách, nhưng vẫn phải

giải quyết chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, như vậy rất dễ

sai sót, dẫn đến khi quyết toán với cơ quan BHXH sẽ bị xuất toán, gây thêm

phiền phức một lần nữa cho đơn vị sử dụng lao động.

- Quy định thành nghĩa vụ bắt buộc trong luật về nghĩa vụ phối hợp và

cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chính

sách an sinh xã hội. Xây dựng cơ chế chuyển giao dữ liệu tử tuất giữa cơ quan

bảo hiểm và chính quyền địa phương.

- Áp dụng các điều kiện hạn chế bổ sung về kinh tế đối với những

trường hợp nộp đơn hưởng lương hưu trước độ tuổi nghỉ hưu thông thường do

suy giảm khả năng lao động nhưng trên thực tế sau đó vẫn tiếp tục đi làm, có

hưởng lương.95KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương này, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng

cường kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm

Lệ. Các giải pháp đưa ra trong chương này nhằm khắc phục những hạn chế

trong hoạt động kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ. Đây là cơ

sở để kiểm sốt nội bộ của đơn vị hoạt động có hiệu quả. Ngồi ra, trong

chương này còn đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển

của đơn vị, đem lại hiệu quả cao trong quản lý của đơn vị.96KẾT LUẬN

Kiểm soát nội bộ là hoạt động quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn, và

hạn chế những rủi ro của đơn vị. Kiểm soát nội bộ là vấn đề khá mới mẻ trong

hoạt động bảo hiểm xã hội, luận văn “ Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội

tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ “ đã nghiên cứu một số lý luận cơ bản về

kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội, nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm

soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ. Bên cạnh

có, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ chi

bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ. Các giải pháp đưa ra trong

chương này nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động kiểm soát nội bộ

tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ. Đây là cơ sở để kiểm soát nội bộ của đơn

vị hoạt động có hiệu quả.97DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Một số văn bản quy phạm pháp luật

và văn bản của ngành hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm

y tế ( tài liệu nghiệp vụ), Tin học & Đời sống.

[2] Bảo hiểm xã hội Việt Nam(2008), Văn bản pháp quy về Bảo hiểm xã hội,

Bảo hiểm y tế, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

[3] Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), chế độ kế toán bảo hiểm xã hội Việt

Nam, Nhà xuất bản lao động.

[4] Bộ lao động- thương binh và xã hội (2007), Thông tư số 03/ 2007/ TTBLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số

điều của nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của chính

phủ hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã

hội bắt buộc

[5] Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Quyết định 845/QĐ-BHXH ngày 18

tháng 6 năm 2007 quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

bắt buộc.

[6] Chính phủ (2006), Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm

2006 dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt

buộc

[7] Trường Đại học kinh tế TP.HCM (2010), Kiểm sốt nội bộ, Nhà xuất bản

Phương Đơng[8] Quốc hội(2006), Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/ngày 29 tháng 6

năm 2007

[9] Nguyễn Phương Lan (2009), “Bảo hiểm hưu trí tại CHLB Đức: Các biện

pháp hạn chế lạm dụng và sai phạm”, Tạp chí bảo hiểm xã hội, kỳ 02

tháng 9/2009 (138) tr 29-33.98[10] Điều Bá Được (2009), “ Mô hình cải cách, hiện đại hóa quản lý BHXH

ở BULGARIA “, Tạp chí bảo hiểm xã hội, kỳ 01 tháng 11/2009 (141) tr

29-31.99MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

MỞ ĐẦU...........................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:............................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................2

5. Những đóng góp của đề tài........................................................................2

6. Kết cấu của luận văn.................................................................................3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO

HIỂM XÃ HỘI................................................................................................4

1.1 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI

BẢO HIỂM XÃ HỘI....................................................................................4

1.1.1 Khái niệm về kiểm soát nội bộ.........................................................4

1.1.2 Khái niệm về bảo hiểm xã hội..........................................................5

1.1.3 Khái niệm về chi bảo hiểm xã hội....................................................6

1.1.4 Khái niệm về kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội........................6

1.2 VAI TRÒ, MỤC TIÊU KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ

HỘI................................................................................................................7

1.2.1 Vai trò kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội...................................7

1.2.2 Mục tiêu kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội................................8

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH KIỂM SỐT NỘI

BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI......................................................................91001.3.1 Mơi trường kiểm sốt nội bộ............................................................9

1.3.2 Hệ thống thơng tin kế tốn.............................................................13

1.3.3 Các thủ tục kiểm soát nội bộ .........................................................15

1.4 CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO

HIỂM XÃ HỘI............................................................................................17

1.4.1 Yêu cầu kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội...............................17

1.4.2 Nguyên tắc kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội..........................18

1.5 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ BẢO HIỂM

XÃ HỘI VIỆT NAM..................................................................................19

1.6 NỘI DUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI ..................21

1.6.1 Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ ốm đau, chế độ thai

sản, trợ cấp nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe......................................21

1.6.2 Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội chế độ lương hưu, trợ cấp

bảo hiểm xã hội hàng tháng.....................................................................28

1.7 KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC TRONG VIỆC KIỂM SOÁT NỘI

BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI....................................................................30

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1................................................................................33

Chương 2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ

HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ......................................34

2.1 ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH

HƯỞNG ĐẾN HOẠTĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ

HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ......................................34

2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Quận Cẩm Lệ......34

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ.35

2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ......................................................41

2.2.1 Hệ thống chứng từ, sổ kế toán........................................................411012.2.2 Kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận

Cẩm Lệ....................................................................................................43

2.2.3 Kết quả kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội

quận Cẩm Lệ trong 5 năm (2007-2011)..................................................64

2.2.4 Những hạn chế trong kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo

hiểm xã hội quận Cẩm Lệ........................................................................67

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2................................................................................72

Chương 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT

NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

CẨM LỆ.........................................................................................................73

3.1 HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM

SOÁT NỘI BỘ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI

QUẬN CẨM LỆ.........................................................................................73

3.1.1 Hồn thiện mơi trường kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội.......73

3.1.2 Hồn thiện kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã

hội Quận Cẩm Lệ....................................................................................79

3.1.3 Cải cách hành chính trong kiểm sốt nội bộ chi bảo hiểm xã hội..84

3.1.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát nội bộ

chi bảo hiểm xã hội.................................................................................84

3.1.5 Quản lý chặt chẽ các hoạt động thu-chi quỹ BHXH làm cơ sở cho

việc kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội..............................................86

3.1.6 Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong cơng tác

BHXH, kiểm sốt nội bộ chi BHXH.......................................................89

3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ..........................................................................91

3.2.1. Đối với Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng..............................91

3.2.2 Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nhà nước..............................93

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3................................................................................94102KẾT LUẬN.....................................................................................................95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................96

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ (BẢN SAO)103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×