Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu

Tổng quan tài liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

4lại rất cao, phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng ngành. Có một số

tác giả nghiên cứu ứng dụng kế tốn quản trị chi phí trong các ngành nghề cụ thể. Tác

giả Nguyễn Thị Ngọc Anh (năm 2010) nghiên cứu về “ hồn thiện cơng tác kế tốn

quản trị chi phí tại Cơng ty TNHH bia Huế”, “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí tại

Cơng ty Cổ phần xây dựng giao thông Thái Nguyên”, tác giả Phạm Thị Thủy (năm

2006) nghiên cứu về “ xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí cho các doanh nghiệp

sản xuất dược phẩm Việt Nam”, “ hoàn thiện cơng tác quản trị chi phí xây lắp tại Công

ty CP XDCT”, bài nghiên cứu theo webketoan “ kế tốn quản trị chi phí và ứng dụng

của nó trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam”.

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã lựa chọn và tham khảo một số đề

tài nghiên cứu tương tự như:

“Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí tại công ty TNHH bia Huế” của

tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh (2010), luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, chuyên

ngành kế toán -Đại học Đà Nẵng. Với luận văn của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh đã

xây dựng được cơng tác kế tốn quản trị chi phí một cách có hệ thống. Luận văn đã hệ

thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí và xác định nội dung

kế tốn quản trị chi phí. Tác giả đã làm rõ được bản chất của kế tốn quản trị chi phí,

phân loại chi phí một cách rõ ràng để từ đó lập dự tốn và phân tích chi phí để ra quyết

định kinh doanh. Từ những nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh, luận văn kế

thừa những lý luận cơ bản về kế tốn quản trị chi phí qua đó vận dụng vào nghiên cứu

của mình.

“Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí tại Cơng ty cổ phần Vinaconex 25” của tác

giả Nguyễn Thị Kim Cường (2010), luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, chuyên

ngành kế toán -Đại học Đà Nẵng. Luận văn của tác giả Nguyễn Thị Kim Cường đã nêu

được các nội dung: bản chất, nhiệm vụ, vai trò của kế tốn quản trị chi phí trong doanh

nghiệp xây lắp. Luận văn của tác giả Nguyễn Thị Kim Cường đã vận dụng một số nội

dung trong công tác lập dự toán, xây dựng định mức, tổ chức quá trình thi cơng, vận5dụng cơ chế khốn trong việc tổ chức điều hành sản xuất và quy chế khoán để thực

hiện kiểm sốt chi phí. Với phương pháp nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Kim

Cường là phương pháp thống kê, tổng hợp, phân loại, phỏng vấn, quan sát tác giả đã hệ

thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản của kế tốn quản trị chi phí trong doanh nghiệp

xây lắp, phân tích thực trạng kế tốn quản trị chi phí tại cơng ty mà tác giả nghiên cứu

từ đó đưa ra một số giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí phù hợp với đặc điểm

hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơng ty xây lắp.

“Hồn thiện cơng tác quản trị chi phí xây lắp tại Công ty CP XDCT”. Luận văn

của tác giả kế thừa những vấn đề lí luận cơ bản về cơng tác quản trị chi phí doanh

nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường và hội nhập hiện nay. Với phương pháp

nghiên cứu là phân tích kinh tế - xã hội, so sánh, thu thập và xử lý thông tin, thông kế

và phân tích tài chính tác giả đã khái quát chung về kế tốn quản trị chi phí và sự cần

thiết của quản trị chi phí. Điểm mới của luận văn so với các nghiên cứu trước là luận

văn đã tập trung nghiên cứu các yếu tố có tác động đến cơng tác quản trị chi phí như

biến động về giá cả, lãi suất ngân hàng, tiến độ thi công, chất lượng cơng trình, tốc độ

giải ngân và các yếu tố về điều kiện tự nhiên để từ đó đưa ra giải pháp nhằm hồn thiện

cơng tác quản trị chi phí xây lắp.

Trong các cơng trình này, các tác giả đã hệ thống các nội dung cơ bản của hệ

thống kế toán quản trị và đề xuất giải pháp ứng dụng kế toán quản trị vào các ngành cụ

thể theo phạm vi nghiên cứu của các đề tài. Mặc dù vậy, tất cả các cơng trình nghiên

cứu về kế tốn quản trị đã công bố đều chưa nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống kế

tốn quản trị chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xây lắp và đặc biệt là

Cơng ty CP Cơng trình 2 hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Kế thừa những nghiên cứu trước đây của các luận văn cùng đề tài, luận văn này

phát triển các nghiên cứu đó đồng thời kết hợp với thực trạng của công ty Cổ phần

Công trình 2 để nêu được phương hướng và giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn quản trị6chi phí tại Cơng ty Cổ phần Cơng trình 2 trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Khi nghiên cứu q trình quản trị chi phí xây lắp tại cơng ty cổ phần Cơng trình 2, luận

văn này cũng nêu lên trình tự các bước để lập dự tốn chi phí xây lắp, phân loại chi

phí, kiểm sốt chi phí và phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh như những luận

văn trước của các tác giả đã nghiên cứu. Bên cạnh đó, luận văn này còn nêu thêm

hướng tiếp cận mới của vấn đề phân loại chi phí xây lắp đó là phân loại chi phí theo

cách ứng xử để phân chi phí thành biến phí và định phí. Với cách phân loại chi phí này

có ưu điểm là giúp cho công ty định giá thầu hợp lý, việc phân loại chi phí theo biến

phí và định phí với mục đích phục vụ cho cơng tác phân tích và kiểm sốt chi phí được

chặt chẽ hơn.

Hướng đi mới của đề tài là góp phần chắt lọc và hồn thiện về hệ thống kế tốn

quản trị chi phí tại Cơng ty CP Cơng trình 2 nhằm góp phần cung cấp cho nhà quản trị

những nhận thức về kế toán quản trị chi phí và tầm quan trọng của nó. Qua đó, có thể

vận dụng cho doanh nghiệp mình nhằm cải tạo lại hệ thống kế tốn để mang lại lợi ích

kinh tế cao hơn, giảm thiểu chi phí góp phần hạ giá thành sản phẩm. Hiện nay sách

giáo khoa, các đề tài nghiên cứu đều hướng đến các doanh nghiệp sản xuất, thương

mại, dịch vụ các mặt hàng thông dụng mà đặc điểm của những lĩnh vực kinh doanh này

khác so với lĩnh vực xây dựng giao thơng. Do đó, đề tài góp phần giúp cho các nhà

quản trị doanh nghiệp xây dựng nói chung nhận thức đúng đắn hơn về cách tổ chức kế

tốn tại đơn vị mình.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

- Chương 1: Lý luận về kế tốn quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp.

- Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Cơng ty Cổ phần Cơng trình

2.

- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí tại Cơng

ty Cổ phần Cơng trình 2.7CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

1.1.1. Khái niệm về kế tốn quản trị chi phí

Kế tốn quản trị chi phí là một bộ phận của hệ thống kế tốn, chính vì vậy, bản

chất của kế tốn quản trị chi phí trước hết thể hiện ở bản chất của kế toán. Trải qua q

trình hình thành và phát triển lâu đời, có rất nhiều định nghĩa về kế tốn dưới các góc

độ khác nhau, tuy nhiên trong phần này tác giả chỉ phân tích hai định nghĩa cơ bản

dưới góc độ bản chất và nội dung của kế toán.

Thứ nhất, kế toán được định nghĩa là một bộ phận của hoạt động quản lý, với

chức năng xử lý và cung cấp thông tin thực hiện về khách thể quản lý cho chủ thể quản

lý. Định nghĩa này hướng về bản chất của kế tốn.Q trình sản xuất ra của cải vật chất

là yêu cầu tất yếu khách quan cho sự tồn tại và phát triển của xã hội lồi người. Để q

trình sản xuất được thực hiện một cách có hiệu quả, nhất thiết phải có hoạt động quản

lý, tức là hoạt động định hướng cho quá trình sản xuất và tổ chức thực hiện theo những

hướng đã định. Trong hoạt động quản lý này, kế tốn đóng vai trò là cầu nối thơng tin

giữa khách thể quản lý (q trình sản xuất) và chủ thể quản lý.

Thứ hai, kế toán được định nghĩa là một quá trình định dạng, đo lường, ghi chép

và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế của một tổ chức. Định nghĩa này hướng về

nội dung của kế tốn. Dưới góc độ này, kế tốn cần áp dụng hệ thống các phương pháp

đặc thù (chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá và tổng hợp – cân đối) để cung cấp các

thông tin phù hợp, tin cậy, nhất quán và so sánh được nhằm giúp cho những người sử

dụng thông tin đưa ra được các quyết định đúng đắn đối với tổ chức.

Như vậy, xét một cách tổng qt, kế tốn quản trị chi phí có bản chất là một bộ

phận của hoạt động quản lý và nội dung của kế toán quản trị chi phí là q trình địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×