Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Trực giao trong OFDM

1 Trực giao trong OFDM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn- Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDM

Bằng cách truyền không đồng thời các bản tin nh vậy ta đã

tránh đợc nhiễu giữa chúng. Các bản tin có thể đợc xem nh là

đã trực giao víi nhau, trùc giao vỊ mỈt thêi gian. Kü tht

FDM đạt tới sự trực giao giữa các tín hiệu trong miền tần số

bằng cách cấp cho mỗi tín hiệu một tần số khác nhau và có

một khoảng trống tần số giữa dải thông của 2 tín hiệu.

OFDM đạt đợc sự trực giao bằng cách điều chế tín hiệu

vào một tập các sóng mang trực giao.Tần số gốc của từng

sóng mang con sẽ bằng một số nguyên lần nghịch đảo thời

gian tån t¹i symbol. Nh vËy, trong thêi gian tån t¹i symbol, mỗi

sóng mang sẽ có một số nguyên lần chu kỳ khác nhau. Nh vậy

mỗi sóng mang con sẽ có một tần số khác nhau, mặc dù phổ

của chúng chồng lấn lên nhau nhng chúng vẫn không gây

nhiễu cho nhau H×nh sau sÏ cho thÊy cÊu tróc cđa mét tÝn

hiƯu OFDM víi 4 sãng mang con.H×nh 2- CÊu tróc trong miỊn thêi gian cđa mét tÝn hiƯu

OFDMBµi tËp lín- Bïi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDM

Trong đó, hình (1a), (2a), (3a) và (4a) là các sóng mang

con thành phần, với số chu kỳ tơng ứng là 1, 2, 3, và 4. Pha

ban đầu các sóng mang con này đều bằng 0. Hình (1b),

(2b), (3b), (4b) tơng ứng là FFT của các sóng mang con trong

miền thời gian. Hình (4a) và (4b) cuối cùng là tổng của 4

sóng mang con và kết quả FFT của nó.

Về mặt toán học, các sóng mang con trong một nhóm gọi

là trực giao víi nhau nÕu chóng tho¶ m·n :C

s

(

t

)

s

(

t

)

dt

=∫0 i j

0Ti= j

i jCông thức trên đợc hiểu là tích phân lấy trong chu kú

mét symbol cđa 2 sãng mang con kh¸c nhau thì bằng 0. Điều

này có nghĩa là ở máy thu các sóng mang con không gây

nhiễu lên nhau. Nếu các sóng mang con này có dạng hình sin

thì biểu thức toán học của nó sẽ có dạng :

sin( 2kf 0 t ) 0 < t < T

s k (t ) =

t

0k = 1,2,...NTrong đó:

f0 chính là khoảng cách tần số giữa các sóng

mang con

N số sóng mang con trong mét symbol

T thêi gian tån t¹i cđa symbol

Nf0 sÏ là sóng mang con có tần số lớn nhất trong

một symbol

Dạng phổ của các sóng mang con dạng sin này sau khi đợc điều chế sẽ giống nh hình sau. Lu ý rằng nếu các sóng

mang con trên cha đợc điều chế thì dạng phổ của chúng

chỉ bao gồm thành phần phổ tại tần số trung tâm.Bài tập lớn- Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMHình 2-2 Phỉ cđa hä sãng mang trùc giao

Ta cã thĨ nhËn thấy rằng phổ của các sóng mang con tại

tần số trung tâm của sóng mang con khác thì bằng 0.

Trong kỹ thuật điện tử, tín hiệu truyền đi đợc biểu diễn

bởi một dạng sóng điện áp hoặc dòng điện theo thêi gian,

ta gäi chung lµ sãng mang. Sãng mang nµy thờng có dạng

hình sin. Sau khi đợc điều chế tin tức, trong sóng mang

không chỉ tồn tại duy nhất một tần số mà là một tổ hợp gồm:

tần số trung tâm của sóng mang và các hài. Mức tơng đối

của một tần số khi so sánh với một tần số khác đợc cho bởi

phổ điện áp hoặc dòng điện. Phổ này có đợc bằng phép

biến đổi Fourier dạng sóng mang trong miền thời gian. Về

mặt lý thuyết, để đạt đợc giá trị phổ chính xác thì phải

quan sát dạng sóng mang trên toàn bộ miền thời gian (- ữ), tức là phải thực hiện phép biến đổi Fourier trên toàn bộ

miền thời gian, tại vô hạn điểm. Không một hệ thống kỹ

thuật nào có thể làm đợc điều này. Thực tế cho thấy chỉ

cần thực hiện phép biến đổi Fourier tại một số hữu hạn

điểm là có thể khôi phục đợc dạng sóng mang mà không làmBài tập lớn- Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDM

mất đi bản chất của tin tức. Phép biến đổi Fourier tại một

số hữu hạn điểm đợc gọi là phép biến đổi Fourier rời rạc

(DFT-Discrete Fourier Transform). Quá trình khôi phục dạng

sóng mang từ phổ của nó đợc gọi là phép biến đổi Fourier

ngợc.

Nh đã trình bày ở trên, tín hiệu OFDM gồm một nhóm

các sóng mang con dạng hình sin trong miền thời gian. Trong

miền tần số các sóng mang con này có dạng sinc (sin

cardinal), hay sin(x)/x. Dạng sinc có một búp chính và các búp

phụ có giá trị giảm dần về 2 phía tần số trung tâm của sóng

mang con. Mỗi sóng mang con có một giá trị đỉnh tại tần số

trung tâm và bằng 0 cứ sau mỗi khoảng tần số bằng khoảng

cách tần số giữa các sóng mang con (f0). Tính trực giao giữa

các sóng mang thể hiện ở chỗ, tại đỉnh của một sóng mang

con bất kỳ trong nhóm thì các sóng mang con khác bằng 0. ở

phía thu, khi dùng DFT để tách sóng tín hiệu OFDM thì phổ

của nó không còn là liên tục mà là các mẫu rời rạc. Các mẫu

đó đợc biểu diễn bởi các khuyên tròn (o) trên hình vẽ. Nếu

DFT đợc đồng bộ thời gian thì tần số mẫu của DFT sẽ tơng

ứng với đỉnh của các sóng mang con. Và nh vậy thì sự

chồng phổ của các sóng mang con không ảnh hởng đến máy

thu. Giá trị đỉnh của một sóng mang con tơng ứng với giá trị

0 của các sóng mang con khác, tính trực giao giữa các sóng

mang đợc bảo đảm.Bài tập lớn- Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDMHình 2-3 Phổ cđa 1 tÝn hiƯu OFDM cã 5 sãng mang con

Trong ®ã (a) lµ phỉ cđa tõng sãng mang con vµ điểm lấy

mẫu tại máy thu, (b) là đáp ứng tổng hợp của 5 sóng mang

con.2.2 Thu phát tín hiệu OFDMHình 2-4 Sơ đồ khối thu phát OFDMBài tập lớn- Bùi Đức Toàn-ĐT7-K52

Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDM

Đặc thù của tín hiệu OFDM là nó hoàn toàn đợc tạo ra

trong miền số, do rất khó để chế tạo các máy thu phát khóa

pha dải rộng trong miền tơng tự. Tại khối phát, dữ liệu số sau

khi đợc điều chế vào các sóng mang đợc đem đi thực hiện

phép biến đổi Fourier để tạo sự trực giao giữa các sóng

mang. Trong thùc tÕ ngêi ta dïng phÐp biÕn ®ỉi Fourier

nhanh (FFT) cho bớc này. FFT là một dạng biến đổi Fourier rời

rạc (DFT) nhng cho hiệu quả tính toán cao hơn nên đợc dùng

trong các hệ thống thực tế. Sau khi đã tạo đợc sự trực giao

giữa các sóng mang, các sóng mang này lại đợc chuyển về

miền thời gian bằng IFFT để truyền đi. Lúc này ta đã tạo đợc một tín hiệu OFDM gồm một nhóm các sóng mang trùc

giao víi nhau trong miỊn thêi gian. Lu ý, tín hiệu OFDM mới

chỉ ở băng tần cơ sở, cần đợc chuyển lên tới tần số đợc lựa

chọn để truyền đi.

Khối thu thực hiện quá trình ngợc lại khối phát. Tín hiệu

OFDM thu từ anten đợc chuyển về băng tần cơ sở để xử lý.

Tín hiệu này sau đó đợc qua FFT để phân tích tín hiệu

trong miền tần số. Pha và biên độ của các sóng mang con đợc nhận diện và đợc chuyển thành dữ liệu số cần thu.2.2.1 Chuyển đổi nối tiếp song song (Serial to

Parallel)

Dữ liệu số thờng ở dạng một chuỗi các bit liên tiếp. Trong

hệ thống OFDM, mỗi symbol thờng mang từ 40 4000 bits, do

®ã bíc chun ®ỉi nèi tiÕp song song là cần thiết để đặt

các bit thông tin lên OFDM symbol. Số bit thông tin trên một

symbol phụ thuộc vào phơng thức điều chế và số sóng

mang con. Ví dụ, ta sử dụng phơng thức điều chế 16-QAM,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Trực giao trong OFDM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×