Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp5GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứchiệu quả của vốn vay. Sự gặp gỡ giữa người đi vay và người cho vay ở điểm

này là điều kiện hình thành quan hệ tín dụng.

1.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng.

1.1.2.1 Tín dụng góp phần thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội

Thứ nhất, vai trò quan trọng nhất của tín dụng là cung ứng vốn kịp thời

cho các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng khác nhau của các chủ thể kinh tế trong

xã hội. Nhờ đó mà các chủ thể này có thể đẩy nhanh tốc độ sản xuất cũng như

tốc độ tiêu thụ sản phẩm.

Thứ hai, một hệ thống các hình thức tín dụng đa dạng không những thoả

mãn nhu cầu phong phú về vốn của nền kinh tế mà còn làm cho sự tiếp cận

các nguồn vốn tín dụng trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí giao dịch và

giảm bớt các chi phí nguồn vốn cho các chủ thể kinh doanh.

Thứ ba, việc mở rộng và nâng cao hiệu quả các hình thức tín dụng sẽ tạo

ra sự chủ động cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất

kinh doanh, khi nó khơng phải phụ thuộc q nhiều vào nguồn vốn tự có của

bản thân doanh nghiệp. Điều này giúp cho các nhà sản xuất tích cực tìm kiếm

cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực sản xuất của xã hội.

Thứ tư, các nguồn vốn tín dụng được cung ứng ln đi kèm các điều

kiện tín dụng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra với ngân hàng. Chính điều này đã

buộc người đi vay phải thực sự quan tâm tới hiệu quả sử dụng vốn để đảm

bảo mối quan hệ lâu dài với tổ chức cung ứng tín dụng.

1.1.2.2 Tín dụng là trung gian để dẫn các tác động của của Nhà nước tới

các mục tiêu kinh tế vĩ mô

Các mục tiêu kinh tế vĩ mô bao gồm: Ổn định giá cả, tăng trưởng kinh

tế và tạo công ăn việc làm. Để đảm bảo đạt được các mục tiêu vĩ mô một cách

SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp6GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứchài hoà, phụ thuộc một phần vào khối lượng và cơ cấu tín dụng, xét về cả mặt

thời hạn cũng như đối tượng tín dụng. Vấn đề này lại phụ thuộc vào các điều

kiện tín dụng như lãi suất cho vay, điều kiện vay, yêu cầu thế chấp, bão lãnh

và chủ trương mở rộng tín dụng được quy định trong chính sách tín dụng từng

thời kỳ. Từ đó có thể thấy được thơng qua việc thay đổi và điều chỉnh các

điều kiện tín dụng, Nhà nước có thể thay đổi quy mơ tín dụng hoặc chuyển

hướng vận động cả nguồn vốn tín dụng, nhờ đó mà ảnh hưởng đến tổng cầu

của nền kinh tế cả về quy mô cũng như kết cấu. Sự thay đổi của tổng cầu dưới

tác động của chính sách tín dụng sẽ quay ngược lại tác động tới tổng cung và

các điều kiện sản xuất khác. Điểm cân bằng cuối cùng giữa tổng cung và tổng

cầu dưới tác động của chính sách tín dụng sẽ cho phép đạt được các mục tiêu

vĩ mô cần thiết.

1.1.2.3 Tín dụng là cơng cụ để thực hiện các chính sách xã hội

Các chính sách xã hội, về bản chất được đáp ứng bằng nguồn tài trợ

khơng hồn lại từ Ngân sách Nhà nước. Song phương thức này bị hạn chế về

tính quy mơ và thiếu hiệu quả. Để khắc phục hạn chế đó, phương thức này

được thay thế bởi phương thức tài trợ có hồn lại của tín dụng nhằm duy trì

nguồn cung cấp tài chính cũng như tạo điều kiện mở rộng quy mơ tín dụng

chính sách. Ví dụ, việc tài trợ vốn cho người nghèo được thực hiện bằng việc

cho vay với lãi suất thấp. Phương thức này ưu việt hơn, hiệu quả hơn. Điều

này buộc các đối tượng chính sách phải quan tâm hơn đến hiệu quả sử dụng

vốn và từ đó kỹ năng lao động của họ cũng sẽ được nâng lên. Đây là một điều

kiện đảm bảo chắc chắn cho sự ổn định tài chính của các đối tượng chính sách

và từng bước giúp họ nâng cao được tính độc lập đối với nguồn vốn tài trợ.

Đó chính là mục đích của việc sử dụng phương thức tài trợ các mục tiêu chính

sách bằng con đường tín dụng.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp7GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức1.1.3 Phân loại tín dụng.

1.1.3.1 Căn cứ theo thời hạn của khoản tín dụng:

Theo tiêu thức này tín dụng ngân hàng chia thành các loại sau:

- Tín dụng ngắn hạn: Có thời hạn dưới 1 năm.

- Tín dụng trung hạn: Có thời hạn từ trên 1 năm đến 5 năm.

- Tín dụng dài hạn: Có thời hạn trên 5 năm.

1.1.3.2 Căn cứ theo đảm bảo tín dụng:

Theo tiêu thức này tín dụng ngân hàng có thể chia thành các loại sau:

- Tín dụng khơng có đảm bảo: Là tín dụng khơng có tài sản cầm cố, tài sản

thế chấp hay khơng có bảo lãnh của bên thứ ba.

- Tín dụng có đảm bảo: Là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo

lãnh của bên thứ ba.

1.1.3.3 Căn cứ theo mục đích tín dụng:

Theo tiêu thức này tín dụng ngân hàng có thể chia thành các loại sau:

- Tín dụng bất động sản: Được hiểu là khoản tín dụng được bảo đảm bằng

bất động sản, bao gồm:

o Tín dụng ngắn hạn cho xây dựng, mở rộng đất đai.

o Tín dụng dài hạn để mua đất đai, nhà cửa, căn hộ, cơ sở dịch vụ,

trang trại, bất động sản ở nước ngồi.

- Tín dụng cơng thương nghiệp: Đây là các khoản tín dụng được cấp cho

các doanh nghiệp để trang trải các khoản chi phí như mua hàng hoá, nguyên

vật liệu, trả thuế và chi trả lương cho nhân công.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp8GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức- Tín dụng nơng nghiệp: Đây là các khoản tín dụng để cấp cho các hoạt

động nông nghiệp, nhằm trợ giúp các hoạt động gồm trồng trọt, thu hoạch

mùa màng, chăn nuôi gia súc…

- Tín dụng cá nhân: Đây là khoản tín dụng sử dụng cho cá nhân mua hàng

hoá tiêu dùng đắt tiền như xe hơi, nhà di động, trang thiết bị trong nhà...

- Tín dụng cho các tổ chức tài chính: Đây là khoản tín dụng cấp cho các

ngân hàng các cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính và các tổ chức tài chính

khác…

- Cho thuê tài chính: Là hoạt động của ngân hàng gồm: mua các trang thiết

bị, máy móc và cho thuê lại chúng.

- Tín dụng khác: Bao gồm các khoản tín dụng khác chưa được phân loại ở

trên (Chẳng hạn tín dụng kinh doanh chứng khốn…).

Dựa theo từng mục đích mà mỗi ngân hàng sẽ phân loại tín dụng theo

các tiêu chí nhất định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngân hàng quản

lý và điều hành.

1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái niệm và bản chất rủi ro tín dụng.

Có rất nhiều các khái niệm về rủi ro như: “Rủi ro là sự khơng chắc chắn

mang tính khách quan về khả năng xảy ra một sự kiện không mong muốn”.

Như vậy, dù chúng ta có nhận biết được rủi ro hay khơng thì bản thân nó vẫn

tồn tại. Hay theo một khái niệm khác: “Rủi ro là sự không chắc chắn về tổn

thất”. Ở Việt Nam, rủi ro được định nghĩa: “Rủi ro là hồn cảnh trong đóSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp9GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứcmột sự kiện xảy ra với một xác suất nhất định hoặc trong trường hợp quy mơ

của sự kiện đó có một phân phối xác suất”.

( Theo từ điển kinh tế học hiện đại)

Khái niệm về rủi ro tín dụng:

Theo Thomas P.Fitch: “Rủi ro tín dụng là loại rủi ro xẩy ra khi người

vay không thanh toán được nợ theo thoả thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn

trong nghĩa vụ trả nợ. Là rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân

hàng.”

(Trích Dictionary of banking systems, Barron’s Edutional Series, Inc, 1997).

Theo Hennie Run Greuning-Sonja : “Rủi ro tín dụng được định nghĩa là

nguy cơ mà người đi vay không thể chi trả tiền lãi hoặc hoàn trả vốn gốc so

với thời hạn đã ấn định trong hợp đồng tín dụng. Đây là thuộc tính vốn có

của hoạt động ngân hàng. Rủi ro tín dụng tức là việc chi trả bị trì hỗn, hoặc

tồi tệ hơn là khơng hồn trả được tồn bộ. Điều này gây ra sự cố đối với

dòng chu chuyển tiền tệ và gây ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của ngân

hàng”.

( Trích The World Bank)

Rủi ro tín dụng, theo khái niệm cơ bản nhất, là khả năng khách hàng

nhận khoản vốn vay không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối

với NH, gây tổn thất cho NH, đó là khả năng khách hàng không trả, không trả

đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi cho NH.

Rủi ro tín dụng là thiệt hại kinh tế của ngân hàng do một khách hàng

hoặc một nhóm khách hàng khơng hồn trả được nợ vay cho ngân hàng.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp10GVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcTừ các khái niệm trên, ta có thể rút ra những nội dung cơ bản về rủi ro

tín dụng như sau:

- Rủi ro tín dụng khi người đi vay sai hẹn (default) trong việc thực hiện

nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng bao gồm vốn gốc hoặc lãi. Sự sai hẹn này có

thể là trễ hẹn (delayed paymet) hoặc khơng thanh tốn (nonpayment).

- Rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến tổn thất về tài chính, tức làm giảm thu nhập

ròng của ngân hàng. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến thua lỗ

hoặc ở mức độ cao hơn là dẫn đến phá sản.

1.1 Biểu hiện của rủi ro tín dụng được thể hiện ở sơ đồ sau:Rủi ro tín dụngKhông thu

được lãi đúng

hạnKhông thu

được vốn

đúng hạnKhông thuKhông thu đủđủ lãivốn cho vayPhát sinh lãi

treoPhát sinh nợ

quá hạnPhát sinh lãi

treo đóng

băngPhát sinh nợ

khó đòiKhả năng thanh tốn giảm, Hiệu quả kinh doanh giảm,

Thất thoát vốn, Phá sảnSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp11GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức1.2.2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng.

- Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Đặc điểm này xuất phát từ trong

quan hệ tín dụng là có sự chuyển giao vốn giữa ngân hàng và khách hàng.

Đồng thời có sự tách rời giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu vốn trong

một khoảng thời gian nhất định. Do vậy, nếu khách hàng làm ăn thua lỗ, sử

dụng vốn khơng hiệu quả, năng lực tài chính kém... sẽ gây ra rủi ro cho khách

hàng và từ đó dẫn đến rủi ro cho ngân hàng.

- Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng, phức tạp: Do mỗi quan hệ tín

dụng có những đặc điểm riêng, chính vậy rủi ro trong mỗi trường hợp cụ thể

cũng khác nhau.

- Rủi ro tín dụng ln gắn liền với hoạt động kinh của ngân hàng:

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng ln đi liền với

rủi ro. Khi một khoản tín dụng được thiết lập thì song hành với nó là một mức

rủi ro tiềm ẩn. Vì khơng có sự cân xứng thông tin giữa ngân hàng và khách

hàng: Ngân hàng ln muốn tìm hiểu tồn bộ thơng tin về khách hàng với

mức độ chính xác cao, còn khách hàng luôn muốn làm đẹp các thông tin trước

khi cung cấp cho ngân hàng.. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của khách

hàng còn bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như kinh tế - xã hội, pháp

luật... và các yếu tố chủ quan như năng lực quản lý của các nhà lãnh đạo... Vì

vậy khoản tín dụng đó ln tiềm ẩn rủi ro.

1.2.3 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng.

1.2.3.1 Đối với nền kinh tế

Hoạt động của ngân hàng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, của

các ngành và của các cá nhân. Vì vậy, dễ hiểu khi một ngân hàng gặp phải rủi

ro tín dụng hay bị phá sản thì người gửi tiền ở các ngân hàng khác cũng

mang, lo sợ và kéo nhau ồ ạt đến rút tiền ở các ngân hàng, làm cho toàn hệ

SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp12GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứcthống ngân hàng gặp khó khăn. Ngân hàng phá sản dẫn đến tình hình hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp trở ngại thật sự, khơng có

tiền trả lương dẫn đến đời sống cơng nhân gặp khó khăn. Hơn nữa, sự hoảng

loạn của ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế đất nước. Nó

làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng cao, sức mua giảm, thất nghiệp

tăng, xã hội mất ổn định.!

1.2.3.2 Đối với ngân hàng

- Làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận của ngân hàng

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, các khoản chi phí chủ yếu

gồm: Chi phí trả lãi cho khách hàng gửi tiền, chi phí mua sắm phương tiện,

thiết bị phục vụ hoạt động của ngân hàng, chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi

ro ... Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng khơng thu hồi được số vốn như đã

dự kiến, mất cơ hội đầu tư cho các dự án khả thi, từ đó làm giảm lợi nhuận

của ngân hàng.

- Giảm khả năng thanh toán của ngân hàng

Khi rủi ro tín dụng xảy ra, làm cho ngân hàng không thu hồi được vốn

gốc và lãi trên số vốn đã cho vay, dẫn đến giảm khả năng thanh tốn của ngân

hàng. Nếu tình trạng này kéo dài có thể làm cho ngân hàng mất khả năng

thanh tốn và dẫn đến phá sản.

- Làm giảm uy tín của ngân hàng

Rủi ro tín dụng xảy ra chứng tỏ hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh

của ngân hàng kém, từ đó lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng sẽ suy

giảm, uy tín của ngân hàng trên thị trường cũng giảm. Uy tín ngân hàng giảm

sẽ tác động rất lớn tới nghiệp vụ huy động vốn. Việc huy động vốn trở nênSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp13GVHD: PGS-TS Lê Huy Đứckhó khăn, đồng nghĩa ngân hàng sẽ khó khăn trong việc thiết lập quan hệ đại

lý, quan hệ vay vốn... với các tổ chức tài chính khác…

- Nguy cơ phá sản ngân hàng

Rủi ro tín dụng có thể làm thất thốt một lượng vốn rất lớn nên NHTM

có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh tốn và có thể dẫn đến phá sản.

Việc phá sản một ngân hàng có thể gây phản ứng dây chuyền,dẫn tới các ngân

hàng khác cũng phá sản theo và điều này tác động tiêu cực đến tồn bộ nền

kinh tế.

Tóm lại, rủi ro tín dụng của một ngân hàng xảy ra ở các mức độ khác

nhau: Nhẹ nhất là ngân hàng bị giảm lợi nhuận khi không thu hồi được lãi cho

vay và nặng nhất là khi ngân hàng không thu được vốn lãi- nợ thất thu với tỷ

lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ và mất vốn. Nếu tình trạng này kéo dài không

khắc phục được, ngân hàng sẽ bị phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ

thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy, đòi hỏi các

nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích

hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay.

1.2.4 Các dấu hiệu cho thấy khoản tín dụng có rủi ro.

Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro nhưng khơng phải nó thường

xun xảy ra bất ngờ, mà thường có các dấu hiệu báo trước. Vì vậy cán bộ tín

dụng cần nhận diện được các dấu hiệu này để sớm có biện pháp phòng ngừa

và hạn chế rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Dưới đây là ba nhóm dấu hiệu chính:

1.2.4.1 Xuất phát từ môi trường khách quan

- Các thảm hoạ thiên nhiên như : Hạn hán, lũ lụt, lốc, tố... ảnh hưởng gây

khó khăn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến

khả năng trả nợ cho ngân hàng.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp14GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức- Các biến động về mơi trường kinh tế, chính trị, văn hố - xã hội, công

nghệ, cạnh tranh trong nước hoặc trên thế giới... đều có thể gây khó khăn cho

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2.4.2 Xuất phát từ phía khách hàng:

Chia làm 3 nhóm:

- Các dấu hiệu rủi ro xuất phát từ phương thức quản lý của khách hàng,

như:Sức khoẻ của các người quản lý.

Doanh nghiệp có sự thay đổi trong cơ cấu hệ thống quản trị.

Quy trình quản lý xuất hiện nhiều tranh chấp.

Việc thuyên chuyển nhân viên diễn ra quá thường xuyên.

Doanh nghiệp xuất hiện nhiều chi phí quản lý bất hợp lý.

Sự sa sút sức khoẻ và tình trạng gia đình của nhà quản trị.- Các dấu hiệu liên quan đến kỹ thuật - thương mại:Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phát triển sản phẩm mới.

Doanh nghiệp có kế hoạch thay đổi thị trường và khách hàng mụctiêu.

Doanh nghiệp thay đổi cách thức sản xuất và thực hiện cắt giảm các

chi phí như sửa chữa, thay thế hoặc phát triển sản phẩm…- Các dấu hiệu liên quan đến xử lý thơng tin tài chính - kế tốn.

Ngân hàng dựa vào các báo cáo tài chính, phân tích các báo cáo thấy có

các biểu hiện như:

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

Tỷ lệ hoặc các khoản phải thu tăng với một tỷ lệ không hợp lý.

Khả năng tiền mặt doanh nghiệp giảm.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp15GVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcDoanh nghiệp có dấu hiệu làm đẹp bảng cân đối kế tốn thơng qua

việc bổ sung giá trị tài sản vơ hình hoặc thông qua việc đánh giá lại

tài sản hoặc doanh nghiệp thay đổi phương thức hạch toán…1.2.4.3 Các dấu hiệu liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của khách hàng với

ngân hàng

- Khách hàng trả nợ vay không đúng thời hạn.

- Khách hàng gặp khó khăn trong việc chứng minh mục đích sử dụng vốn

đi vay.

- Khách hàng trì hỗn nộp các báo cáo tài chính cần thiết.

- Khách hàng chậm trễ trong việc bố sắp xếp cho cán bộ ngân hàng đến

kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất kinh doanh.

1.2.5 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng.

Trong quan hệ tín dụng bao gồm hai đối tượng tham gia là ngân hàng

cho vay và người đi vay. Nhưng người đi vay sử dụng tiền vay trong một thời

gian, không gian cụ thể, tuân theo sự chi phối của những điều kiện cụ thể nhất

định mà ta gọi là môi trường kinh doanh, và đây là đối tượng thứ ba có mặt

trong quan hệ tín dụng. Rủi ro tín dụng xuất phát từ môi trường kinh doanh

được gọi là rủi ro do nguyên nhân khách quan. Rủi ro xuất phát từ người vay

và ngân hàng cho vay được gọi là rủi ro do nguyên nhân chủ quan.

1.2.5.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng

Một là, ngân hàng khơng chấp hành nghiêm túc hoặc cẩu thả trong chế

độ tín dụng và điều kiện vay.

Hai là, chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình

quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa chú trọng đến hoạt động phân tích khách hàng,SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×