Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp40GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức2.1 S t chc b mỏy

Đại hội cổ

đôngTrung tâm UD&PT sản phẩm dịch

vụ công nghệ Ngân hàng

Trung tâm thẻBan kiểm

soátVăn phòng

HĐQTTrung tâm thanh toán Ngân hàng

đại lý

Phòng kiểm soát nội bộPhòng kế hoạch tổng hợp

HĐQT

Phòng kế toán tài chínhHội đồng

tín dụngBan tổng

giám đốcUỷ ban quản

lý tài sản có

nợPhòng hỗ trợ

và PT ứng

dụng

Phòng công

nghệ thẻ và

Ngân hàng

điện tử

Phòng hạ

tầng CN và

TT

Phòng dịch

vụ thẻ

Phòng hệ

thống thông

tin thẻ

Ban PTSPDV

NH cá nhânPhòng quản lý nguồn vốn, giao dịch

tiền tệ và ngoại hốiPhòng thanh

toán quốc tếPhòng quản lý nhân sựPhòng thanh

toán trong nớcPhòng quản lý tín dụngBan HT&KS

giao dịchPhhòng tiếp thị, phát triển sản

phẩm và chăm sóc khách hàngBan dch v

Ngõn hng quc

tVăn phòngBan đào tạoBan quản trị

rủi roBan phát triển sản phẩm dịch vụ

Ngân hàng doanh nghiệp

Ban quản lý chất lợngBan quản lý uỷ thác đầu t, quản lý

tài sản và thị trờng vènSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp41GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH Techcombank năm 2006 –

2008.

2.1.2.1 Huy động vốn

Trong hoạt động Ngân hàng, huy động vốn là một lĩnh vực cạnh tranh

gay gắt và sôi động. Trước yêu cầu phát huy các nguồn nội lực cho công cuộc

công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, các NHTM trong những năm qua đã

nỗ lực tìm kiếm và sử dụng nhiều giải pháp có hiệu quả. Với vị trí và uy tín đã

tạo dựng qua nhiều năm, NH Hội sở Techcombank đã hồn thành tốt cơng tác

huy động vốn theo kế hoạch đã đề ra, đóng góp một phần lớn vào thành tích

huy động vốn chung cho tồn hệ thống.

Trong những năm qua, vốn huy động tại Techcombank liên tục tăng, đặc

biệt trong năm 2006 con số này đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

(136%).

Bảng 2.1 : Cơ cấu huy động vốn của NH Techcombank

200620072008Chỉ tiêuGiá trị

(triệuđồng)Tỷ

trọng

(%)Giá trị

(triệuđồng)Tỷ

trọng

(%)Giá trị

(triệuđồng)Tỷ

trọng

(%)Các TCKT2,300,12415,710,000,0122910,101,00011Dân cư7,059,00448.314,100,1574428,897,28958Các TCTD5,043,458368,768,8722711,653,99431( Nguồn: Báo cáo đại hội cổ đông thường niên Techcombank)

Từ bảng số liệu trên cho ta thấy:SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp42GVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcSố vốn huy động từ các tổ chức kinh tế năm 2006 của Techcombank đạt

trên 2,3 tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn huy động của Ngân hàng, trong số đó

phần lớn là huy động đồng vốn nội tệ (chiếm 74,3%). Tới năm 2007 con số

này tăng lên trên 10 tỷ đồng, tức là tăng 401% so với năm 2006, đạt trên

150% kế hoạch. Và năm 2008 do tình hình suy giảm kinh tế chung nên nguồn

huy động từ các tổ chức kinh tế có tăng nhưng với tốc độ khá khiêm tốn, đạt

10,1 tỷ đồng, so với năm 2007 tăng 101%.

Nguồn vốn huy động từ nhóm khách hàng cá nhân của Techcombank

năm 2006 đạt 7,059 tỷ đồng, chiếm 48,3 % trong cơ cấu huy động vốn của

Ngân hàng. Sang năm 2007 nguồn huy động này đạt trên 14 tỷ đồng, tăng

200% so với năm 2006 và chiếm 44% trong tổng nguồn vốn của NH năm

2007. Trong năm 2008, nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 28,9 tỷ đồng, tăng

211% so với năm 2007, chiếm 58% trong tổng nguồn huy động.

Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốnĐơn vị tính: tỷ VNĐSVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp43GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank)2.1.2.2. Hoạt động cho vay

Bảng 2.2: Dư nợ cho vay của Techcombank theo các ngành kinh tế.

Đơn vị tính: triệu VNĐ

Khách hàng theo ngành

kinh tế31/12/2006Tỷ trọng31/12/2008Tỷ

trọng1,133,37150%1,463,58543%Nông lâm nghiệp86,1124%82,0072%Sản xuất và chế biến680,21129%123,1714%Xây dựng108,6305%163,6075%Vận tải và thông tin liên lạc53,4182%134,6794%Khách sạn48,3032%140,3224%Các ngành khác178,4618%1,336,16938%2,296,506100%3.465.540100%Thương mại(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank)

Đến cuối ngày 31/12/2007, tỉ lệ nợ quá hạn trước dự phòng rủi ro trong

tổng dư nợ của Techcombank đạt 3,34% tổng dư nợ giảm so với cùng thời

điểm năm 2006 (3,68%). Tỷ lệ nợ quá hạn sau dự phòng tính đến cuối ngày

31/12/2008 là 0,61%. Đạt được kết quả thuận lợi như vậy là do chính sách tín

dụng khá hợp lý, linh hoạt cũng như những nỗ lực của tập thể công nhân viên

của NH trong việc thẩm định dự án, phương án kinh doanh.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp44GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức2.1.2.3 Hoạt động phi tín dụng

 Hoạt động bảo lãnh

Nghiệp vụ bảo lãnh trong nước tiếp tục phát triển góp phần khơng nhỏ

vào doanh thu phi lãi của ngân hàng. Tổng thu từ phí bảo lãnh của ngân hàng

đạt trên 24 tỷ đồng năm 2007 chiếm trên 11% tổng thu phí dịch vụ của ngân

hàng và sang năm 2008 đã đạt mức trên 50 tỷ đồng, chiếm gần 8% tổng thu

phí dịch vụ.

 Thanh tốn quốc tế

Doanh số thanh toán quốc tế đạt 1.978 triệu USD năm 2007, tăng 110%

so với năm 2006, chiếm 35% tổng doanh thu dịch vụ. Sang năm 2008, doanh

số này đã lên tới con số 3.003,6 triệu USD, tăng 23% so với năm 2007, chiếm

31,01% tổng doanh thu dịch vụ.

 Về triển khai dịch vụ thẻ

Năm 2007 phát hành hơn 200.000 ngàn thẻ các loại, đưa tổng số thẻ đã

phát hành tăng so với năm 2006 là 2,5 lần. Năm 2008, Techcombank đã phát

hành gần 300.000 ngàn thẻ, trong đó gần 100.000 thẻ VISA Debit và Credit,

trở thành ngân hàng phát hành có số lượng phát hành thẻ VISA Debit lớn

nhất Việt Nam, và trở thành 1 trong số 3 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế lớn

nhất Việt Nam.

 Dịch vụ phái sinh khác

Các dịch vụ phái sinh khác(KD ngoại tệ, giao dịch hàng hóa tương lai)

đang được phát triển.SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp45GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức2.2 KHÓ KHĂN, TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

2.2.1 Tình hình về hoạt động cho vay tại NH Techcombank.

Cùng với sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn huy động, hoạt động tín

dụng của Techcombank đã có chuyển biến tích cực cả về lượng và chất.

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động cho vay

Năm 2006

Chỉ tiêuSố tiền

(tỷ đồng)Tổng dư nợ

cho vayTỷ trọng

(%)13,867Năm 2007

Số tiền

(tỷ đồng)Tỷ

trọng

(%)Năm 2008

Số tiền

(tỷ đồng)Tỷ

trọng

(%)10020,18810026,038100Theo loại hình doanh nghiệp

DN quốc

doanh10,29174.2115,24270.5517,64167.75DN ngồi

quốc doanh3,57625.794,94629.458,39732.25VND6,53747.1411,016.654.5713,742.8652.78Ngoại tệ quy

VND7,33052.869,171.445.4312,565.1441.22Ngắn hạn10,149.2573.1915,52076.8819,907.375.67Trung, dài hạn3,717.7526.814,66823.126,130.724.32Theo loại tiềnTheo thời hạn(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank)SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNChuyên đề thực tập tốt nghiệp46GVHD: PGS-TS Lê Huy ĐứcNhận xét chung về tình hình cho vay tại NH Techcombank:

Năm 2006, dư nợ cho vay đạt 13,867 tỷ đồng tính đến cuối năm, tăng

21,5% so với cuối năm 2005 và chiếm 41,76% tổng nguồn vốn huy động,

vượt kế hoạch đặt ra trong năm 2006.

Năm 2007, dư nợ cho vay đạt 20,188 tỷ đồng, tăng 45.6% so với cuối

năm 2006, đạt 128% kế hoạch năm 2007, chiếm 36,02% tổng nguồn vốn.

Năm 2008, dư nợ cho vay đạt 26,038 tỷ đồng, tăng 29% so với cuối

năm 2007, đạt 88% kế hoạch năm 2008. Sở dĩ tổng dư nợ cho vay năm 2008

không đạt được kế hoạch đã đặt ra là do tình trạng suy thoái kinh tế chung dẫn

đến giảm nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp cũng như tiêu dùng của cá thể,

hộ gia đình.

Cụ thể tình hình cho vay theo từng cách phân loại.

2.2.1.1 Tình hình cho vay theo loại hình doanh nghiệp

Biểu đồ 2.2: Tình hình cho vay theo loại hình doanh nghiệp

Năm 2006Năm 2007Năm 2008Dựa vào biểu đồ cho thấy:SVTH: Phạm Thị Hương GiangLớp: KTPT 47B_QNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×