Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị

3 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

mới theo hướng tăng tính chủ động cho ngân hàng. Cho vay tiêu dùng là một trong

những biện pháp kích cầu của chính sách kinh tế mà Nhà nước sử dụng trong cơ chế

thị trường, vì vậy Nhà nước cũng cần phải có định hướng chiến lược trước mắt và

lâu dài, cần có những nỗ lực nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phát triển hoạt động cho vay

tiêu dùng, khuyến khích và tạo ra những điều kiện thuận lợi để sự phát triển của loại

hình cho vay này diễn ra một cách lành mạnh, tốt đẹp. Hiện nay, có sự chênh lệch

rất lớn giữa các tầng lớp dân cư, đặc biệt là giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Điều này có ảnh hưởng khơng tốt tới hoạt động cho vay tiêu dùng bởi lẽ, một tỷ lệ

lớn dân cư sống ở nơng thơn lại là bộ phận có thu nhập thấp, khả năng chi trả cho

các nhu cầu hàng ngày rất hạn chế nhưng họ cũng không thể đến ngân hàng vay vì

họ khơng có tài sản thế chấp có giá trị cao. Vì vậy, Nhà nước cần có sự đầu tư hợp lí

ở khu vực này bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển các ngành

nghề truyền thống, có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động trên

địa bàn trên nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Các văn bản pháp

luật trong lĩnh vực ngân hàng cũng cần phải có sự thay đổi, bổ sung nhằm tìm ra

biện pháp khắc phục các hạn chế của những quy định trước đó.

Nhà nước cần tiếp tục củng cố cơ cấu ngành trong nền kinh tế theo hướng ưu

tiên cho các ngành cơng nghiệp mũi nhọn, đó là các ngành cơng nghiệp sản xuất

hàng hóa tiêu dùng và các ngành dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân nhằm góp phần

đáng kể vào việc tăng mức cung về hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, nhằm thỏa mãn các

nhu cầu của công chúng. Đồng thời, việc củng cố cơ cấu ngành một cách hợp lí,

tồn diện sẽ giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho

người lao động, nâng cao chất lượng đời sống dân cư. Đây là điều kiện quan trọng

để thúc đẩy phát triển cho vay tiêu dùng.

Nhà nước cần đấy nhanh hệ thống an sinh xã hội như xã hội hóa bảo hiểm xã

hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhân rộng mơ hình tiền lương hưu cho công nhân, đấy

nhanh cải cách tiền lương trong khu vực nhà nước (là đối tượng có thu nhập thấp)

để giảm sự phân hóa giàu nghèo đặc biệt giữa nông thôn và thành thị nhằm tạo ra sự

an tâm về thu nhập trong dài hạn, qua đó kích thích nhu cầu tiêu dùng. Nhà nước

cần nhân rộng mơ hình tiêu thụ hàng hóa thơng qua ủy thác, đại lí, mua trả chậm, trả

góp… đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở, hàng tiêu dùng lâu bền nhằm tăng điều kiện,

khả năng tiêu dùng hàng hóa. Đẩy mạnh thương mại nông thôn, miền núi bằng cách

mở rộng mạng lưới thương mại giữa các vùng miền trong nước. Phát triển mạnh hệ

thống chợ chuyên doanh, chợ đầu mối… ở các vùng kinh tế tập trung để thông luồn

67



hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp; tăng cường hoạt động thông tin, dự báo thị

trường … tạo cho người dân chủ động trong tiêu thụ nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng

cao thu nhập của khu vực nông thôn. Đây là điều kiện để phát triển các sả phẩm cho

vay phục vụ sản xuất cũng như tiêu dùng.

Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho hệ thống giáo dục nhằm phát triển nhân

tố con người. Vấn đề đào tạo nằm trong chiến lược phát triển chung của một quốc

gia, bởi vậy Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển con người.

Khơng chỉ khuyến khích, hỗ trợ cho các trường thuộc khối kinh tế nhằm nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực cho ngân hàng mà phải phát triển đồng bộ tất cả hệ

thống giáo dục nhằm tăng trình độ dân cư nói chung. Có như vậy, người dân mới có

sự hiểu biết nhất định về ngân hàng, quan tâm đến các sản phẩm của ngân hàng tạo

sự thuận lợi cho các giao dịch ngân hàng.



3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước

Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau nhằm tăng

cường cho vay tiêu dùng:

Hoạch định chiến lược phát triển chung về cho vay tiêu dùng giữa các

NHTM. Ngân hàng nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc định hướng chiên lược

chung cho các NHTM thực hiện nghiệp vụ cho vay tiêu dùng nhằm tạo ra sự thống

nhất về quản lí và bình đẳng trong cạnh tranh giữa các NHTM trong cả nước. Hơn

nữa, với mục đích chung là cho vay tiêu dùng phát triển, Ngân hàng Nhà nước cần

phối hợp với hoạt động đồng bộ giữa các NHTM, tạo điều kiện cùng nhau phát

triển. Việc này đòi hỏi phải tăng cường hợp tác và trao đổi giữ các ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cần ban hành những văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt

động cho vay tiêu dùng, trong đó quy định về các loại hình sản phẩm, dịch vụ cho

vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lí đầy đủ để bảo vệ quyền lợi cho cả ngân hàng và

người tiêu dùng, đồng thời tạo sự chủ động hơn nữa cho các ngân hàng đặc biệt là

trong giải quyết nợ quá hạn để các ngân hàng yên tâm hoạt động.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại các ngân hàng: cùng

với việc tạo điều kiện cho các NHTM phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân

hàng Nhà nước cũng cần định kì tổ chức kiểm tra hoạt động này tại các NHTM để

phát hiện và xử lí kịp thời các sai phạm. Điều này giúp đảm bảo sự an toàn và hiệu

quả cho hoạt động tín dụng tiêu dùng.



68



3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần chỉnh sửa, bổ sung những quy

định, quy trình và thủ tục chưa hợp lí về hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm tạo sự

linh hoạt và thuận lợi trong hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng tại các chi nhánh

trong toàn hệ thống.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cũng cần thường xuyên

kiểm tra, nâng cấp đường truyền tại các quầy giao dịch, điểm giao dịch, phòng giao

dịch nhằm đảm bảo các giao dịch được nhanh hơn, góp phần nâng cao uy tín của

chi nhánh cũng như của ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần cập nhật liên tục những ứng dụng, công nghệ

tiên tiến trong kinh doanh nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và thu hút thêm khách

hàng trong các hoạt động nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng.

Cuối cùng, ngân hàng cần liên tục nghiên cứu triển khai và đa dạng hóa thêm

các sản phẩm tiêu dùng mới cũng như mở rộng đối tượng khách hàng nhằm khai

thác thêm tiềm năng về thị trường cho vay tiêu dùng.



KẾT LUẬN



69



Trong ba năm qua, chi nhánh VPBank - Hà Nội luôn là chi nhánh dẫn đầu cả

hệ thống về tất cả các hoạt động huy động vốn, tín dụng và đóng góp lợi nhuận lớn

nhất cho hệ thống. Trong hoạt động tín dụng của chi nhánh thì hoạt động tín dụng

tiêu dùng được chú trọng phát triển và đóng góp ngày càng lớn vào kết quả hoạt

động của chi nhánh. Cho vay tiêu dùng đã có sự tăng trưởng về số lượng cũng như

chất lượng, tuy nhiên hoạt động này của chi nhánh vẫn còn những hạn chế ảnh

hưởng tới chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng của chi nhánh trên địa bàn Hà

Nội, nằm trong chiến lược chung phát triển ngân hàng bán lẻ của VPBank.

Trong xu thế hội nhập và mở cửa của nền kinh tế cùng với sự phát triển của

xã hội về mọi mặt thì cho vay tiêu dùng là một xu thế tất yếu trong hoạt động ngân

hàng, nó sẽ là một hoạt động thu được lợi nhuận cao cho các ngân hàng, điều này đã

được kiểm chứng tại các nước phát triển. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động

cho vay tiêu dùng trong thời gian tới của VPBank- Hà Nội để cạnh tranh với các

ngân hàng trong và ngồi nước khác thì việc đưa ra và thực hiện những giải pháp để

mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng là một yêu cầu cần thiết.

Qua nghiên cứu lý luận và thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBankHà Nội, được sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Bất cùng các cán bộ

tín dụng phòng Phục vụ khách hàng cá nhân tại chi nhánh, em đã đi vào phân tích

và nêu ra những mặt đạt được và còn hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại

VPBank- Hà Nội, từ đó mạnh dạn đưa ra một số giải pháp với mong muốn hoạt

động này ngày càng được mở rộng để giúp ích phần nào cho hoạt động của ngân

hàng cũng như những khách hàng có nhu cầu vay vốn tiêu dùng.

Do còn hạn chế kiến thức, tài liệu và thời gian nghiên cứu nên em chưa thể

phân tích sâu hơn nhiều vấn đề trong bài viết. Em rất mong được sự góp ý, nhận xét

của các thầy cơ, các cán bộ có kinh nghiệm trong ngân hàng để bài nghiên cứu hồn

chỉnh và có hiệu quả hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!



70



DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.



PGS.TS Phan Thị Thu Hà , Giáo trình Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh

tế quốc dân, NXB Thống kê, 2006.



2.



Peter S.Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, 2001.



3.



TS.Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân

hàng, Khoa sau đại học- Đại học mở TP.HCM và chương trình giảng dạy

kinh tế Fulbright, NXB Thống kê, 2009.



4.



Báo cáo tình hình hoạt động tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượngchi nhánh Hà Nội các năm 2008, 2009, 2010.



5.



Quyết định 457/2005/QĐ- NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quy định các

tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.



6.



Quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước về Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách

hàng.



7.



Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (số 47/2010/QH12).



8.



Các website:

-



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn



-



Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn



-



Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn



-



Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: www.vpb.com.vn



-



Báo điện tử : www.nganhangonline.com



71



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×